Anställd vid universitetet

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Som doktorand har du olika möjligheter att få jobb vid universitetet och på så vis finansiera dina doktorandstudier: 

  • Doktorandprogrammen avlönar årligen doktorander för 1–4 år långa visstidsanställningar som doktorand med lön som finansieras av Helsingfors universitet.
  • Forskningsprojekt som drivs av universitetets forskningspersonal sysselsätter doktorander i forskningsuppgifter.
  • Anställningar som timlärare.
  • Många doktorander arbetar inom universitetsförvaltningen vid sidan av sina påbyggnadsstudier.

Hur kan jag söka jobb vid universitetet?

Om du siktar på att arbeta vid universitetet ska du aktivt läsa nya platsannonser och söka lämpliga anställningar under ansökningstiderna och i enlighet med ansökningsanvisningarna. Observera dock att bara en liten del av universitetets doktorander arbetar vid universitetet under sina studier. Därför är det alltid viktigt att också fundera på andra alternativa sätt att finansiera studierna.

Platsannonser om nya lediga jobb hittar du på universitetets webbplats under Lediga anställningar.

Doktoranders anställningsförhållande

Universitetet beviljar forskarskolan och doktorandprogrammen finansiering för att rekrytera doktorander. Dessutom kan till exempel forskningsprojekt avlöna doktorander genom egen finansiering.

Doktorander som får finansiering från Helsingfors universitet står i anställningsförhållande till universitetet och arbetar vid någon av universitetets enheter. Om du har rekryterats till en anställning som doktorand har du samma rättigheter och skyldigheter och omfattas du av samma principer som alla andra anställda vid universitetet. Du ska då alltid komma överens med din chef om till exempel resor och längre forskningsbesök, och iaktta universitetets resepraxis.

Doktorsavhandlingen är din huvudsakliga arbetsuppgift, men i anställningen ingår även en liten undervisningsskyldighet. Som anställd har du förutom lön och social trygghet också alltid rätt till exempelvis företagshälsovårdstjänster, arbetslokaler och arbetsredskap samt andra former av service för anställda.

Ditt anställningsförhållande uppkommer när du har valts till en anställning och ingått ett arbetsavtal med universitetet. Avtalet är alltid skriftligt. Det undertecknas av dig, av den rekryteringsansvariga i egenskap av universitetets representant samt av den HR-ansvariga vid den enhet där du ingår ditt anställningsförhållande. Universitetsservicens lokala tjänster vid den enhet där doktoranden arbetar skriver arbetsavtalen och sköter doktorandernas personalärenden. Kontaktinformation för personalen i dina lokala tjänster hittar du i Flamma under menun "Min enhet".

Doktorandanställningar som finansieras av Helsingfors universitet

Helsingfors universitet anvisar årligen doktorandprogrammen finansiering för anställningsförhållanden för doktorander med lön (löneplatser). Doktorandanställningarna är anställningsförhållanden avsedda för arbete på heltid. Målet är att en anställd doktorand ska bli klar med sin examen inom fyra år.

Anställningarna utlyses varje år i början av hösten på Helsingfors universitets webbplats under Lediga anställningar. Både nuvarande doktorander vid Helsingfors universitet och sökande som planerar att inleda doktorandstudier kan söka platserna. Läs mer om ansökningsprocessen och bedömningen av ansökningarna i anvisningarna för sökande på universitetets externa webbplats.

De bästa sökandena väljs ut till doktorandanställningarna. Varje doktorandprograms ledningsgrupp bedömer ansökningarna och anlitar vid behov ett separat expertorgan eller experter utanför universitetet. Förutom att bedöma ansökningshandlingarna brukar många doktorandprogram också intervjua de bästa sökandena.

Doktorandanställningarna är i första hand avsedda för doktorander som är i början av sitt arbete med doktorandavhandlingen, och det är meningen att de ska kunna skriva sin doktorsavhandling och bedriva påbyggnadsstudier på heltid.  Doktorandanställningens exakta längd beror på i vilket stadium arbetet med doktorsavhandlingen är. Anställningarna tillsätts i regel så att de inleds den första dagen i januari varje år. Anställningsförhållandets start- och slutdatum anges i arbetsavtalet.

Introduktion för nyanställda

När du börjar arbeta på universitetet rekommenderas det att du bekanta dig med dessa instruktioner om introduktion för nyanställda (länk öppnas i Flamma). Dessa instruktioner har praktisk information om arbetsstarten och introduktionsevenemang.

Om du anländer till Finland från utlandet rekommenderas det också att du bekanta dig med dessa instruktioner (länk öppnas i Flamma).

Andra anställningsförhållanden vid universitetet

Observera att om du anställs vid universitetet för andra arbetsuppgifter än sådana som hör till forskningspersonalens uppgifter har du inte rätt att arbeta med doktorsavhandlingen på arbetstid. Kom överens med din chef om hur doktorandstudierna och arbetet ska sammanjämkas och om du eventuellt kan vara studieledig.