Anvisningar för nödsituationer

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

I en kris- eller nödsituation skall du inte bli och vänta på instruktioner från personalen utan avlägsna dig självständigt och ta hand om de andra i situationen.

Utrymningsvägarna är markerade med gröna skyltar och armatur som lyser även om det är elavbrott. Utrymningsvägarna får inte blockeras. I nödsituationer ska man lämna byggnaden via utrymningsvägarna. Vid brand, välj en rökfri utrymningsväg.

Det allmänna nödnumret 112

Ring alltid nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer när det föreligger fara för liv, hälsa, egendom eller miljö.

Så här gör du ett larmmeddelande:

 • Ring nödnumret 112.
 • Berätta vad som har hänt och var.
 • Följ de instruktioner du får.
 • Avsluta inte samtalet förrän du får lov.
 • Om situationen förändras avsevärt, ring nödnumret på nytt.

Sjukdomsattacker och olycksfall

Materiel för första hjälp finns hos fastighetens vaktmästare.

Livräddande första hjälpen i korthet

Bedöm situationen

Om en person förlorar medvetandet och inte vaknar när du skakar honom eller henne, ropa på hjälp.

Ring nödnumret 112

Berätta varifrån du ringer (adress), hur många som är skadade och vilken typ av skador det gäller. Se till att räddningsmanskapet får vägledning till olycksplatsen. Följ de anvisningar som nödcentraloperatören ger.

Andas patienten?
 • Öppna luftvägarna.
 • Lägg patienten på rygg. Böj huvudet bakåt.
 • Se till att luftvägarna hålls öppna. Om patienten är medvetslös men andas, lägg honom eller henne i framstupa sidoläge.
Om patienten inte andas normalt
 • Inled hjärt-lungräddning.
 • Placera basen av handflatan mitt på patientens bröstben och lägg andra handen ovanpå. Tryck 30 gånger med raka armar mot bröstbenet i en takt av 100 gånger i minuten. Tryck så att bröstbenet sjunker cirka 5-6 cm.
 • Fortsätt med inblåsningar.
 • Öppna luftvägarna på nytt. Kläm sedan ihop patientens näsborrar med tummen och pekfingret. Pressa dina läppar tätt mot patientens mun och blås in luft i lungorna två gånger. Kontrollera samtidigt att bröstkorgen rör sig.
 • Fortsätt med återupplivningen genom att varva 30 tryck med två inblåsningar tills ambulanspersonalen kommer till platsen eller så länge du orkar.

Blödning

 • Stoppa blödningen genom att hålla den skadade kroppsdelen högt och trycka mot såret med fingrarna eller handflatan.
 • Om patienten blöder rikligt, placera honom eller henne genast i liggande ställning.
 • Om du har tillgång till förband, lägg ett tryckförband strax ovanför såret.
 • Ring nödnumret 112 om du tycker att situationen kräver det.

Chock

En chock är en störning i blodcirkulationen som kan orsakas av bl.a. massiv blödning, vätskeförlust, en kraftig allergisk reaktion eller sinnesrörelse. Symtomen på chock är bl.a. blek och kallsvettig hud, svag puls och förvirring.

 • Lägg patienten på rygg.
 • Stoppa eventuella blödningar.
 • Ring nödnumret 112.
 • Placera patientens ben högt.
 • Håll patienten varm.
 • Lugna patienten.
 • Ge inte patienten någonting att dricka.

Elolycka

 • Kontrollera att patienten och utrustningen är spänningsfria.
 • Dra ut stickkontakten eller slå av huvudströmbrytaren.
 • Om det inte går att bryta strömmen, lösgör patienten med ett föremål som inte leder ström, t.ex. en torr brädstump.
 • Om patienten andas, placera honom eller henne i framstupa sidoläge och ring nödnumret 112. Följ med patientens andning.
 • Om den skadade INTE andas, ring först nödnumret 112 och inled återupplivning enligt metoden som presenteras högre på "om patienten inte andas normalt". Fortsätt återupplivningen tills räddningspersonalen anländer eller tills du inte orkar längre.

Brand

Om du upptäcker en brand:

 • RÄDDA personer som är i fara, tänk på din egen säkerhet.
 • SLÄCK med närmaste släckredskap, tänk på din egen säkerhet.
 • FÖRHINDRA att branden sprider sig genom att stänga dörrar och fönster.
 • LARMA räddningsverket genom att trycka på brandlarmknappen och ringa nödnumret 112.
 • VISA räddningsverket den kortaste vägen till platsen.
 • till samlingsplatsen. Kontrollera att alla är ute. Lämna inte samlingsplatsen förrän du fått tillstånd.

Det är absolut förbjudet att använda hissarna under en brand!

Det automatiska brandlarmet

I de flesta av universitetets fastigheter finns ett automatiskt brandlarm som går direkt till nödcentralen. Dessutom finns det i fastigheterna en brandlarmknapp som man också kan ge larm med. Kontrollera alltid att brandlarmet gått fram genom att ringa det allmänna nödnumret 112.

Brandlarm

Om brandlarmet går:

 • lugnt och raskt till samlingsplatsen. Stanna inte kvar för att samla ihop dina saker. Uppmana även andra att avlägsna sig. Använd inte hissen.
 • RING 112 om du med säkerhet vet orsaken till larmet.
 • MEDDELA räddningsverkets personal om du upptäcker rök eller om någon blivit instängd i byggnaden.
 • GÅ TILLBAKA först när räddningsverket ger dig tillstånd till det.

Våldssituationer

Det finns inga färdigt utarbetade instruktioner som passar i alla situationer, utan alla beslut måste anpassas efter platsen där hotet äger rum och hotets karaktär. När du överväger olika alternativ för evakuering och skydd i hotande situationer inverkar bl.a. följande faktorer på dina beslut: rummets och väggarnas konstruktion, mängden glas och om det går att låsa dörrarna. Var rummet ligger och hur man kommer ut påverkar också beslutet märkbart.

Det kan vara mycket svårt att följa instruktionerna nedan i universitetets lokaler.

Bombhot

Vid bombhot bör du alltid först ringa till det allmänna nödnumret 112 . Håll dig lugn och följ myndigheternas instruktioner.

Hot med vapen eller skottlossning

Om du får information om vapenhot eller annat motsvarande hot, meddela genast polisen på nödnumret 112. Följ de instruktioner du får från nödcentralen.

Agera i den mån det är möjligt som följer vid en hotsituation I universitetets lokaler eller i närområdet:

 • LÅS dörrarna till rummet.
 • SLÄCK belysningen i rummet och dra för gardinerna.
 • BE alla i rummet att stänga av sina mobiltelefoner. Läraren eller annan ledare bör dock ha sin mobiltelefon påslagen.
 • STAPLA eventuella hinder mot dörren till undervisningsrummet.
 • SE TILL att alla i rummet ligger på golvet.

(Källa: Korkeakoulun turvallisuuskäsikirja, Vakavien henkilöriskien hallinta, s.68, Laurea C14 2010)

En person som beter sig hotfullt

Om du konfronteras med en person som beter sig hotfullt:

 • LYSSNA lugnt på den hotfulla personen. Undvik att avbryta, moralisera eller provocera honom eller henne.
 • SKRIK INTE utan tala lugnt och försök avvärja den hotfulla situationen genom att prata med personen.
 • HÅLL dina händer synliga och håll dig på tillräckligt fysiskt avstånd från den hotfulla personen. Undvik plötsliga rörelser och att stirra.
 • BE den hotfulla personen att sitta ner; då är det svårare för personen att attackera dig.
 • VÄND ALDRIG den hotfulla personen ryggen.
 • FLY till närmaste trygga ställe under någon förevändning om den hotfulla personen inte lugnar sig.
 • RING 112 när det är tryggt att göra så. Meddela också vaktmästaren vad som har hänt.

Misshandel

Om du blir misshandlad:

 • SÖK vård.
 • ANMÄL misshandeln till polisen på det allmänna nödnumret 112.
 • SE TILL att bevisen inte förstörs.
 • ANTECKNA förövarens signalement.
 • BE en läkare om ett intyg på dina skador.
 • ANTECKNA vittnenas personuppgifter.

Stöld, rån eller inbrott

Stöld

Om du blir bestulen:

 • MEDDELA vaktmästaren om stölden och gör vid behov en polisanmälan.
 • ANTECKNA förövarens signalement, åt vilket håll han eller hon flydde och med vilket fordon.
 • FÖRSTÖR inte bevismaterial på brottsplatsen.

Rån

Om du blir rånad:

 • HÅLL dig lugn.
 • LYD rånaren och vänta på hans eller hennes befallningar. Ta inga egna initiativ.
 • IAKTTA rånaren utan att han eller hon märker det.
 • FÖRSÖK INTE hindra rånaren eller ta fast honom eller henne.
 • RING 112 så fort det är tryggt att göra så och meddela vaktmästaren vad som har hänt.

Inbrott

Om du upptäcker ett inbrott:

 • MEDDELA vaktmästaren, säkerhetsjouren eller bevakningsföretaget om inbrottet.
 • KALLA polisen till platsen och se till att vaktmästaren eller bevakningsföretaget tar hand om ärendet.
 • ANTECKNA förövarens signalement, åt vilket håll han eller hon flydde och med vilket fordon.
 • SPÄRRA AV området och förhindra att bevismaterial förstörs.

Förgiftning

Första hjälpen vid förgiftning

Farliga kemikalier kan komma in i kroppen via munnen, huden eller luftvägarna. Symtom på akut förgiftning är bl.a. andningssvårigheter, kramper och medvetslöshet. Se till att patienten får sjukhusvård omedelbart.

Giftinformationscentralen ger instruktioner om första hjälpen vid förgiftning på tfn 09 471 977.

Om någon har andats in giftiga kemikalier

Se till att patienten snabbt kommer ut i frisk luft och lossa på kläder som spänner. Placera en patient som är vid medvetande i halvsittande ställning och en patient som är medvetslös i framstupa sidoläge. Inled återupplivning vid behov. Se till att patienten får sjukhusvård omedelbart.

Om någon har svalt frätande kemikalier

Avlägsna kemikalien från munnen och skölj munnen. Försök inte få patienten att kräkas. Be vid behov Giftinformationscentralen om ytterligare information och se till att patienten får sjukhusvård.

Om någon får kemikalier i ögonen eller på huden

Skölj omedelbart med mycket vatten i 15–30 minuter. Tvätta huden med tvål och mycket vatten. Ta genast av kontaminerade kläder. Använd nödduschen om patienten fått över sig stora mängder av ämnet eller om ämnet är en stark syra. Se till att patienten får sjukhusvård omedelbart.

Nödduscharna finns i korridorerna i laboratorierna. De är markerade med gröna skyltar. I samband med nödduscharna hittar du också ofta ögonduschar.

Kemikalieolycka

Förbered dig för kemikalieolyckor. Om det sker en olycka kan kemikalier orsaka farliga situationer på arbetsplatsen och i närmiljön. Exempel på farosituationer som kemikalier kan orsaka:

 • gasfara (bl.a. klor-, ammoniak-, svaveldioxidgaser och flytande kväve)
 • explosionsfara (brinnande vätskor, bl.a. eter, bensin, aceton, etanol)
 • brand (vätgas, acetylengas och gasol)
 • strålningsfara (radioaktiva ämnen)

Kemikalieolycka

Om det sker en kemikalieolycka inomhus:

 • BEDÖM situationen. Om situationen är allvarlig, rädda dig själv och andra genom att hitta en trygg väg ut.
 • RING 112 Meddela vilket ämne det är fråga om och i vilken byggnad och våning olyckan har skett. Agera enligt de instruktioner du får.
 • MEDDELA fastighetens vaktmästare om vad som hänt.
 • VISA räddningsverket till platsen.

Läckage av brinnande vätska eller gas

Vid läckage utomhus:

 • genast in. Om du inte kommer in, avlägsna dig i lä för vinden eller försök ta dig upp till en hög plats i terrängen.
 • HÅLL ett vått klädesplagg eller en våt torv- eller mosstuva framför munnen och andas genom den.
 • HÅLL dig inomhus och kalla in personer som är ute.
 • MEDDELA nödnumret 112 och vaktmästaren om läckan.
 • STÄNG fönster, dörrar och ventilation.

Vid läckage inomhus:

 • VARNA andra och inled vid behov evakuering av byggnaden.
 • UNDVIK att slå på eller stänga av elapparater i läckageområdet.
 • MEDDELA nödnumret 112 och vaktmästaren om läckan.
 • FUKTA en tygbit och andas genom den.
 • STÄNG AV gasflödet vid huvudventilerna om det är möjligt.
 • GÅ UT och hindra andra från att komma till läckageområdet. Om du inte kommer ut, gå till en annan brandsektion.
 • FÖRBJUD rökning och annan eldhantering i närområdet.
 • VISA räddningsverket till platsen.

Vattenskada, fastighetsfel eller elavbrott

Anmäl fastighetsfel till fastighetens vaktmästare. Om du inte kan nå vaktmästaren, ring universitetets journummer 02941 44500 som svarar dygnet runt.