Att skaffa behörighet som ämneslärare efter examen

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Du kan skaffa behörighet som ämneslärare efter att du avlagt högre högskoleexamen genom att som fristående studier avlägga studier i undervisningsämnet och/eller lärarens pedagogiska studier.
 

Behörighetskrav

Behörigheten som ämneslärare består av tre delar:

 • en högre högskoleexamen
 • studier i undervisningsämnet
 • lärarens pedagogiska studier 60 sp

Studier i undervisningsämnet

En lärare som ger ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen måste ha avlagt grund- och ämnesstudier på minst 60 studiepoäng i varje undervisningsämne. En lärare som ger ämnesundervisning på gymnasiet måste ha avlagt grund-, ämnes- och fördjupade studier på minst 120 studiepoäng i minst ett undervisningsämne och grund- och ämnesstudier på minst 60 sp i alla andra undervisningsämnen.

För att komplettera ämneshanteringen kan du ansöka om fristående studierätt hos fakulteten. Kontrollera även om studier erbjuds av Öppna universitetet. Ingen fristående studierätt beviljas för studier som erbjuds vid Helsingfors universitets Öppna universitet.

Lärarens pedagogiska studier

Lärarens pedagogiska studier kan avläggas som fristående pedagogiska studier. Fristående studierätt till lärarens pedagogiska studier med inriktning på grundläggande eller gymnasieundervisning kan ansökas av:

 • Personer som avlagt högre högskoleexamen och i vars examen ingår, eller som utöver examen dessutom utfört, grund- och ämnesstudier på minst 60 sp eller motsvarande studier i något ämne som tillhör utbildningen i den grundläggande undervisningen, gymnasiet eller en annan utbildning.

Fristående studierätt till lärarens pedagogiska studier med inriktning på vuxenutbildning kan ansökas av:

 • Personer som avlagt högre högskoleexamen och som helt eller delvis saknar behörighet i det ämne som krävs för ämneslärarens behörighet.

Båda inriktningsalternativen ger samma behörighet.

Motsvarighetsintyg

Om du avlägger lärarens pedagogiska studier som fristående studier med inriktning på grundskole- eller gymnasieundervisning efter att du avlagt magisterexamen, ska du intyga din behörighet i undervisningsämnet med ett motsvarighetsintyg.

Motsvarighetsintyget är ett intyg på att de studier du avlagt vid universitetet motsvarar de studier som krävs av en ämneslärare. Du kan behöva motsvarighetsintyget till exempel då du söker en lärartjänst eller rätten att avlägga lärarens pedagogiska studier efter din examen.

Motsvarighetsintyget beviljas av den fakultet där du avlagt studierna i undervisningsämnet i fråga och som ger ämneslärarutbildning. Om undervisningsämnet i fråga inte undervisas inom någon av de fakulteter som ger ämneslärarutbildning vid Helsingfors universitet beviljas intyget av ett universitet där studierna i fråga kan avläggas.

Du begär motsvarighetsintyget skriftligen. Om fakulteten saknar elektronisk beställningsblankett ska en fritt formulerad skriftlig beställning skickas in till Studentservicen.

I begäran ska följande uppgifter nämnas:

 • namnet på den som söker intyget samt födelsetid eller studerandenummer
 • telefonnummer och e-postadress
 • för studier i vilket/vilka undervisningsämnen motsvarighetsintyget ansöks
 • med vilken omfattning studierna har avlagts: grund- och ämnesstudier 60 sp (behörighet i grundskolan eller på gymnasiet i det andra undervisningsämnet), grund-, ämnes- och fördjupade studier 120 sp (behörighet på gymnasienivå).
 • vid vilket/vilka universitet studierna som krävs för behörighet har avlagts: om någon del av studierna i undervisningsämnet har avlagts på annat ställe och uppgifterna inte syns i Helsingfors universitets studentregister ska den som ansöker om motsvarighetsintyget dessutom tillställa verifierade kopior på studieprestationsintyget eller eventuella andra intyg som påvisar att studierna har utförts
 • namnet på tidigare avlagd examen, vem som beviljat den och när
 • namnet på intyget om det inte är samma som idag
 • postadress dit intyget kan skickas. Du kan även meddela att du hämtar intyget på studentservicen i fråga senast ett visst datum. Meddela ändå den adress dit intyget kan postas om du av en eller annan orsak inte hinner hämta det.

Det lönar sig att observera att du kanske måste genomföra kompletterande studier i det aktuella ämnet för att få det motsvarighetsintyget.

Om det krävs kompletterande studier för att få motsvarighetsintyget, anges vilka studier den studerande ska genomföra i ett motsvarighetsutlåtande. (På basis av utlåtandet kan den studerande ännu inte t. ex. söka till STEP-studierna, utan han eller hon måste genomföra de kompletterande studierna först och få det egentliga motsvarighetsintyget.)

Om det krävs kompletterande studier kan den studerande ansöka om studierätt för fristående studier. Information om ansökan hittar du här.

Mot­sva­rig­hets­in­tyg på ba­sis av en ut­ländsk ex­a­men

Den som ansöker om ett motsvarighetsintyg på basis av studier som genomförts utomlands ska beakta att handläggningstiden är flera veckor (vanligen tre till sex veckor). Om t. ex. du har för avsikt att söka till STEP-studier, lönar det sig att reservera tillräckligt med tid för handläggningen av motsvarighetsintyget.

Den som ansöker om motsvarighetsintyg på basis en utländsk examen ska lämna in följande dokument till fakultetens enhet för studieärenden.

 • kopia av examensbeviset/kopior av examensbevisen; 
 • kopia av studieutdraget/en lista över eventuella övriga genomförda kurser;
 • kursbeskrivningar av de genomförda studierna (ju noggrannare, desto bättre) och
 • vid behov översättningar av de ovannämnda dokumenten.

Observera också att det högst sannolikt är skäl att ansöka om ett beslut om jämställande av en utländsk examen hos Utbildningsstyrelsen.

Avgift

Motsvarighetsintyget kostar 126 euro. Du får betalningsanvisningar efter att beställningen har behandlats ifall du kan beviljas intyget. Det färdiga motsvarighetsintyget utlämnas endast mot kvitto.

Mot­sva­rig­hets­in­tyget för undervisningsämnet i biologi

Studier som krävs av en biologi ämneslärare

Ett motsvarighetsintyg om att studierna motsvarar de studier på 60 studiepoäng i undervisningsämnet biologi som krävs av en ämneslärare kan fås när man har genomfört

 • Biologi, valfria grundstudier (BIO 150)
  • BIO-101 Livets evolution 5 sp
  • BIO-102 Djur- och växtrikens struktur 5 sp
  • BIO-202 Växt- och djurfysiologins grunder 5 sp
  • BIO-104 Ekologins grunder 5 sp
  • MOLE-102 Genetikens grunder 5 sp
 • Biolgi, valfria ämnesstudier  (BIO 251)
  • MOLE-212 Övningsarbete i molekylär biologi 5 sp
  • BIO-203 Människans fysiologi 5 sp
  • BIO-204 Ekologisk fältkurs - livsmiljöerna och arterna 5 sp
  • BIO-103 Djurens och växternas diversitet 5 sp
  • BIO-004 Introduktion till undervisningen i biologi 5 sp
  • Valfria studier i biologi 10 sp

eller motsvarande kurser. Du hittar kursbeskrivningar i Sisu.

Man kan få ett motsvarighetsintyg om att studierna motsvarar de 120 studiepoäng i undervisningsämnet biologi som krävs av en ämneslärare när man utöver grund- och ämnesstudierna i allmänbiologi (60 sp) har genomfört fördjupade studier (60 sp) i ett biologiskt huvudämne eller magisterprogram.

Hur kan studier i undervisningsämnet biologi genomföras?

Geografistuderande som antagits till ämneslärarstudier får automatiskt rätt till studiehelheterna BIO-150 och BIO-251.

För studerande i andra utbildningsprogram ordnas en antagning till studiehelheterna BIO-150 och BIO-251 två gånger per år, i april (1–30.4.) och i oktober (1–31.10.). Mer information om ansökan finns på sidan Studier i i ett undervisningsämne för ämneslärare.

Examensstuderande vid andra universitet kan ansöka om flexibel studierätt (JOO) för studier vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

De som avlagt examen vid Helsingfors universitet eller vid ett annat universitet och som saknar gällande rätt att avlägga examen kan genomföra studier i biologi vid Öppna universitetet vid Helsingfors universitet. För studier vid Öppna universitetet ska man anmäla sig hos Öppna universitetet.

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten beviljar i regel inte studierätter för fristående studier om det är möjligt att genomföra studierna i fråga vid Helsingfors universitets Öppna universitet.

Hur ansöker man om ett motsvarighetsintyg?

Man ansöker om ett motsvarighetsintyg med en e-blankett vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten. Om den sökande har examen / studier som avlagts vid ett annat universitet, ska även en kopia av examensbeviset och ett studieutdrag lämnas in.

Motsvarighetsintyg för undervisningsämnen som lärs i Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten beviljar motsvarighetsintyg för studier av 120 studiepoäng i matematik, fysik, kemi och geografi och för studier av 60 studiepoäng i matematik, fysik, kemi, geografi och datateknik som krävs av ämneslärare.

Den som för sin tidigare examen har genomfört studier i ett undervisningsämne får via följande adress veta vilka kurser krävs för ämneslärarebehörighet: kumpula-student(at)helsinki.fi.

Hur kan man utföra de fattande studierna?

Om det krävs mera studier för att komplettera ämneskompetens, kan dessa utföras vid Öppna universitetet (huvudsakligen studier i grundstudiehelheter) eller med studierätt för fristående studier hos Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten. Ansökningstiden till fristående studier vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten är i april och i oktober.

Ytterligare upplysningar om ansökan till fristående studier.

OBS! Studierätt för fristående studier beviljas inte för studier i undervisningsämnet geografi.

Begäran om motsvarighetsintyg

Begäran om motsvarighetsintyg görs skriftligt. När begäran gäller undervisningsämnen som undervisas vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten (matematik, fysik, kemi, geografi, datateknik) kan den sickas per e-post till adressen kumpula-student(at)helsinki.fi. I Begäran måste uppges allt som har anförts ovanför. Om studierna har gjorts i annan bredd än studiepoäng, studievecka eller ECTS-enhet, måste supplikanten utreda hur studier omändras till någon av dessa.

Leveranstiden är i regel ungefär tre veckor (med undantag för somrar och jultider).

Observera att begäran om motsvarighetsintyg inte behandlas i juli (1.–31.7.).