Automatisk överföring till de nya utbildningsprogrammen

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Den här instruktionen är avsedd endast för studenter som påbörjat sina studier före år 2017.

Helsingfors universitet övergick till de nya utbildningsprogrammen 1.8.2017. Alla studenter flyttades automatiskt över till de nya programmen när övergångsperioden tog slut 18.12.2020.

Du flyttades automatiskt över till ett av de nya utbildningsprogrammen om

a) du inte utexaminerades senast 18.12.2020 eller

b) du inte lämnade in en ansökan om examensbevis senast 18.12.2020 eller

c) du inte självmant flyttade över till ett av de nya utbildningsprogrammen genom att fylla i övergångsblanketten senast 18.12.2020.

Överflyttningen till de nya utbildningsprogrammen genomfördes 30.12.2020–15.1.2021. I din fakultets tabell för överflyttningar kan du kontrollera vilket utbildningsprogram och vilken eventuell studieinriktning du flyttades till.

Observera att den automatiska överflyttningen inte påverkar om och hur länge din rätt att avlägga examen är i kraft. Du kan också avsäga dig rätten att avlägga examen om du inte tänker slutföra dina studier. Vid eventuella frågor kan du vända dig till studentservicen vid din fakultet.

Se också: Instruktioner för dem som övergått till de nya utbildningsprogrammen

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

 Kandidatstuderande

Gammalt huvudämne Nytt utbildningsprogram och studieinriktning
Akvatiska vetenskaper Kandidatprogrammet i miljövetenskaper
Akvatiska vetenskaper, inriktningsalternativet för ämneslärare i biologi Kandidatprogrammet i miljövetenskaper, lärare i biologi
Biologi Kandidatprogrammet i biologi
Biologi, inriktningsalternativet för ämneslärare i biologi Kandidatprogrammet i biologi, lärare i biologi
Molekylära biovetenskaper Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper
Molekylära biovetenskaper, inriktningsalternativet för ämneslärare i biologi Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper, lärare i biologi
Miljövetenskaper Kandidatprogrammet i miljövetenskaper
Miljövetenskaper, inriktningsalternativet för ämneslärare i biologi Kandidatprogrammet i miljövetenskaper, lärare i biologi
Miljöekologi Kandidatprogrammet i miljövetenskaper
Miljöförändring och -politik Kandidatprogrammet i miljövetenskaper

 Magisterstuderande

Gammalt utbildningsprogram eller huvudämne Nytt utbildningsprogram och studieinriktning Examensspråk
Akvatiska vetenskaper Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet, miljöförändring finska/svenska
Akvatiska vetenskaper, inriktningsalternativet för ämneslärare i biologi Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet, miljöförändring finska/svenska
Allmän mikrobiologi Magisterprogrammet i mikrobiologi och mikrobiell bioteknik finska/svenska
Biokemi Magisterprogrammet i genetik och molekylära biovetenskaper

 • studeranden väljer sin studieinriktning under studierna
finska/svenska
Bioteknik Magisterprogrammet i genetik och molekylära biovetenskaper

 • studeranden väljer sin studieinriktning under studierna
finska/svenska
Ekologi och evolutionsbiologi Magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi finska/svenska
Ekologi och evolutionsbiologi, inriktningsalternativet för ämneslärare i biologi Magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi, lärare i biologi finska/svenska
Fysiologi och neurovetenskap Magisterprogrammet i neurovetenskap

 • studeranden väljer sin studieinriktning under studierna
finska/svenska
Fysiologi och neurovetenskap, inriktningsalternativet för ämneslärare i biologi Magisterprogrammet i neurovetenskap, lärare i biologi finska/svenska
Genetik Magisterprogrammet i genetik och molekylära biovetenskaper

 • studeranden väljer sin studieinriktning under studierna
finska/svenska
Genetik, inriktningsalternativet för ämneslärare i biologi Magisterprogrammet i genetik och molekylära biovetenskaper, lärare i biologi finska/svenska
Master's Degree Programme in Biotechnology (MBIOT) Magisterprogrammet i genetik och molekylära biovetenskaper

 • studeranden väljer sin studieinriktning under studierna
engelska
Master's Degree Programme in Multidisciplinary Studies on Urban Environmental Issues (MURE) Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet, Miljöförändring engelska
Master's Degree Programme in Neuroscience (MNEURO) Magisterprogrammet i neurovetenskap

 • studeranden väljer sin studieinriktning under studierna
engelska
Miljöekologi Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet, miljöförändring finska/svenska
Miljöförändring och -politik Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet, miljöförändring finska/svenska
Växtbiologi Magisterprogrammet i botanik finska/svenska
Växtbiologi, inriktningsalternativet för ämneslärare i biologi Magisterprogrammet i botanik, lärare i biologi finska/svenska
Examensspråk i magisterprogrammet

Ditt examensspråk blir automatiskt finska/svenska när du övergår till ett nytt magisterprogram (gäller inte dem som övergår från de internationella magisterprogrammen MBIOT, MURE och MNEURO). Du kan byta till engelska som examensspråk om du så önskar. Du kan ansöka om byte av examensspråk under dina magisterstudier.

Om du vill byta till engelska som examensspråk ska du visa dina språkkunskaper i engelska på samma sätt som när du söker en studieplats. Du kan visa dina kunskaper i engelska till exempel genom studier i engelska som främmande språk enligt examensförordningen, som ingår i en lägre högskole-examen.

Mer information om ändring av examensspråk finns på sidan Undervisnings- och studiespråk.

Veterinärmedicinska fakulteten

Vanha koulutusohjelma Uusi koulutusohjelma
Eläinlääketieteen koulutusohjelma, eläinlääketieteen kandidaatti Eläinlääketieteen kandiohjelma
Eläinlääketieteen koulutusohjelma, eläinlääketieteen lisensiaatti Eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma

 

Farmaceutiska fakulteten

Vanha koulutusohjelma Uusi koulutusohjelma
Farmaseutin koulutusohjelma Farmaseutin koulutusohjelma
Proviisorin koulutusohjelma Proviisorin koulutusohjelma

 

Humanistiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten

Aiempi koulutus Kasvatustieteiden kandiohjelma Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Utbildningen för lärare inom småbarnspedagogik  (Barnträdgårdslärarutbilningen) Studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik -
Erityispedagogiikan koulutus Erityispedagogiikan opintosuunta Erityispedagogiikan opintosuunta
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta
Klasslärarutbildningen (pedagogik) Studieinriktningen för klasslärare Studieinriktningen för klasslärare
Kotitalousopettajan koulutus Kotitalousopettajan opintosuunta Kotitalousopettajan opintosuunta
Kotitaloustieteen koulutus Kotitalousopettajan opintosuunta Kotitalousopettajan opintosuunta
Käsityönopettajan koulutus Käsityönopettajan opintosuunta Käsityönopettajan opintosuunta
Käsityötieteen koulutus Käsityönopettajan opintosuunta Käsityönopettajan opintosuunta
Varhaiskasvatuksen opettajan koulutus (Lastentarhan opettajan koulutus) Varhaiskasvatuksen opettajan opintosuunta -
Luokanopettajan koulutus Luokanopettajan opintosuunta Luokanopettajan opintosuunta
Utbildning i pedagogik Studieinriktningen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik Studieinriktningen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik
Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma - Varhaiskasvatuksen opintosuunta
Koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelma - Yleisen ja aikuiskasvatustieteen  opintosuunta
Aikuiskasvatustieteen ja työn kehittämisen maisteriohjelma - Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta
Master’s Degree Programme in Adult Education and Developmental Work Research - Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta

 

Medicinska fakulteten

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Kandidatstuderande

Gammal huvudämne Ny utbildningsprogram och studieinriktning
Agroteknologi Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper
Husdjursvetenskap Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper
Konsumentekonom Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi, Livsmedelsekonomi och konsumtion
Lantbruk Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi, Lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi
Lantbruksekonomi Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi, Lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi
Lantbruksvetenskaper Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper
Livsmedelskemi Kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper
Livsmedelsekonomi Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi, Livsmedelsekonomi och konsumtion 
Livsmedelsvetenskaper Kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper
Livsmedelsteknologi Kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper
Mark – och miljövetenskap Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper
Marknadsföring Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi, Livsmedelsekonomi och konsumtion
Mikrobiologi Kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper
Mikrobiologi, mark- och miljövetenskap Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper
Miljö- och naturresursekonomi Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi, Lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi
Miljöekonomi Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi, Lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi
Näringslära Kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper
Skoglig ekologi och resurshushållning Kandidatprogrammet i skogsvetenskaper,Skoglig ekologi och resurshushållning
Skogsekonomi och marknadsföring Kandidatprogrammet i skogsvetenskaper, Skogsekonomi och marknadsföring
Växtproduktionsvetenskap Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper

Magisterstuderande

Gammal huvudämne Ny utbildningsprogram och studieinriktning
Agroteknologi Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper, Agroteknologi
Livsmedelsekonomi Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion, Livsmedelsekonomi
Livsmedelskemi Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion (Magister i livsmedelsvetenskaper)
Elintarviketeknologia Magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper
Livsmedelsvetenskaper Magisterprogrammet i livsmedelsvetenskaper
Kasvintuotantotieteet Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper, Växtproduktionsvetenskaper
Husdjursvetenskap Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper, Husdjursvetenskap
Konsumentekonom Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion, Konsumentekonomi
Mark – och miljövetenskap Magisterprogrammet i lantbruksvetenskaper, Mark – och miljövetenskap
Lantbruksekonomi Magisterprogrammet i lantbruks -, miljö- och naturresursekonomi, Lantbruksekonomi
Marknadsföring Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion
Skoglig ekologi och resurshushållning Magisterprogrammet i skogsvetenskaper, Skoglig ekologi och resurshushållning
Skogsekonomi och marknadsföring Magisterprogrammet i skogsvetenskaper, Skoglig bioekonomi, affärsverksamhet och politik
Mikrobiologi Magisterprogrammet i mikrobiologi och mikrobiell bioteknik (Filosofie magister)
Näringslära Magisterprogrammet i human nutrition och matbeteende, Human nutrition (Filosofie magister)
Miljö- och naturresursekonomi Magisterprogrammet i lantbruks -, miljö- och naturresursekonomi, Miljö- och naturresursekonomi
Miljöekonomi Magisterprogrammet i lantbruks -, miljö- och naturresursekonomi, Miljö- och naturresursekonomi
Examensspråk i magisterprogrammet

Ditt examensspråk blir automatiskt finska/svenska när du övergår till ett nytt magisterprogram. Du kan byta till engelska som examensspråk om du så önskar. Du kan ansöka om byte av examensspråk under dina magisterstudier.

Du ska visa dina språkkunskaper i engelska på samma sätt som när du söker en studieplats. Du kan visa dina kunskaper i engelska till exempel genom studier i engelska som främmande språk enligt examensförordningarna vilka ingår i en lägre högskoleexamen.

Mer information om bytande av examensspråk finns i sidan Undervisnings- och studiespråk.

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Juridiska fakulteten

Automaattisiirtopolut alempaa korkeakoulututkinto suorittaville

Vanha koulutusohjelma Uusi koulutusohjelma
Oikeusnotaari Oikeusnotaarin koulutusohjelma

Automaattisiirtopolut ylempää korkeakoulututkinto suorittaville

Vanha koulutusohjelma Uusi koulutusohjelma
Oikeustieteen maisteri Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma
International Business Law International Business Law
Public International Law International Business Law

 

Svenska social- och kommunalhögskolan

Huvudämne och inriktning/linje Kandidatprogrammet och inriktning
Journalistik och massmediekunskap, Studielinje för journalistik Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

 • Journalistik och kommunikation
Sociologi Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

 • Sociologi
Statskunskap med förvaltning Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

 • Statskunskap med förvaltning
Rättsvetenskap Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

 • Rättsvetenskap
Socialt arbete och socialpolitik,

Studielinje för socialt arbete

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

 • Socialt arbete
Socialpsykologi Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

 • Socialpsykologi

Teologiska fakulteten

Statsvetenskapliga fakulteten

Nuvarande huvudämne Kandidatprogram och studieinriktning som studenten flyttas till Magisterprogram och studieinriktning som studenten flyttas till
U-landsforskning Kandidatprogrammet för samhälle i förändring

 • u-landsforskning
Magisterprogrammet för samhälle i förändring

 • u-landsforskning
Praktisk filosofi Kandidatprogrammet i filosofi

 • praktisk filosofi (pol.kand.)
Magisterprogrammet i filosofi

 • praktisk filosofi (pol.mag.)
Politisk historia Kandidatprogrammet för samhälle i förändring

 • politisk historia
Magisterprogrammet för samhälle i förändring

 • politisk historia
Social- och kulturantropologi Kandidatprogrammet för samhälle i förändring

 • antropologi
Magisterprogrammet för samhälle i förändring

 • antropologi
Socialpsykologi Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper

 • socialpsykologi
Överflyttas till:
Magisterprogrammet i sociala vetenskaper

 • socialpsykologi

Studenten kan efter övergången själv skriftligen begära överflyttning till:
Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

 • socialpsykologi
 
Socialt arbete
Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper

 • socialt arbete
Överflyttas till:
Magisterprogrammet i sociala vetenskaper

 • socialt arbete

Studenten kan efter övergången själv skriftligen begära överflyttning till:
Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

 • socialt arbete
Sociologi Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper

 • sociologi
Överflyttas till:
Magisterprogrammet i sociala vetenskaper

 • sociologi

Studenten kan efter övergången själv skriftligen begära överflyttning till:
Magisterprogrammet i sociala vetenskaper

 • demografi

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

 • sociologi
Ekonomisk och social historia Kandidatprogrammet för samhälle i förändring

 • ekonomisk och social historia
Magisterprogrammet för samhälle i förändring

 • ekonomisk och social historia
Ekonomi Kandidatprogrammet i ekonomi

 

Överflyttas till:
Magisterprogrammet i ekonomi

 • allmän ekonomi

Studenten kan efter övergången själv skriftligen begära överflyttning till:
Magisterprogrammet i ekonomi

 • ekonomisk forskning
Statistik Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper

 • statistik (NaK)
Övergångsperioden förlängdes till 31.7.2023 för studenter som avlägger magisterexamen med statistik som huvudämne, och därför flyttas ingen automatiskt över 19.12.2020. Studenten kan skriftligen anhålla om överflyttning till magisterprogrammet i moderna samhällen (Master’s Programme in Contemporary Societies, COS).
I det fallet ska studenten separat visa att hen har de språkkunskaper som krävs för programmet.
Kommunikation Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation

 • medier och kommunikation
Överflyttas till:
Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation

 • medier och kommunikation

Studenten kan efter övergången själv skriftligen begära överflyttning till:
Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

 • journalistik och kommunikation
Samhällspolitik Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper

 • samhällspolitik
Magisterprogrammet i sociala vetenskaper

 • samhällspolitik
Allmän statslära Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation
Linjen för förvaltnings- och organisationsforskning Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation

 • politik och organisationer
Övergångsperioden förlängdes till 31.7.2023 för studenter vid linjen för förvaltnings- och organisationsforskning, och därför flyttas ingen automatiskt över 19.12.2020.

Överflyttas till:
Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation

 • politik och organisationer

Studenten kan efter övergången själv skriftligen begära överflyttning till:
Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

 • statskunskap
Linjen för forskning i världspolitik Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation

 • världspolitik
Överflyttas till:
Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation

 • världspolitik
Linjen för politologi Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation

 • politik och organisationer
Överflyttas till:
Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation

 • politik och organisationer

Studenten kan efter övergången själv skriftligen begära överflyttning till:
Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

 • statskunskap
Master's Degree Programme in European Studies   Master's Programme in European and Nordic Studies

 • Social Sciences (pol.mag.)
Master's Degree Programme
in Media and Global
Communication
  Master's Programme in Global Politics and Communication

 • Media and Democracy
Research Master's
Programme in Social
Sciences
  Master's Programme in Contemporary Societies

 • den studieinriktning som motsvarar huvudämnet i det gamla programmet
Master's Degree Programme
in Intercultural Encounters,
Social Psychology
  Programmets studenter kan övergå till Statsvetenskapliga (Contemporary Societies COS, socialpsykologi) eller Humanistiska fakulteten (Intercultural Encounters, ICE), vilket också påverkar examensbenämningen. Överflyttningen görs inte automatiskt.
Master's Degree Programme
in Democracy and Global
Transformations
  Master's Programme in Global Politics and Communication

 • Överflyttas till magisterprogrammet

Studenten meddelar studieinriktningen separat utgående från studieplanen.

Master's Degree Programme
in Ethnic Relations, Cultural
Diversity and Integration (ERI)
  Master's Programme in Contemporary Societies

 • den studieinriktning som motsvarar huvudämnet i det gamla programmet