Bedömning av doktorsavhandlingar

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

När disputationen har hållits och behövliga utlåtanden har inkommit godkänner och bedömer fakultetsrådet doktorsavhandlingen enligt skalan underkänd, godkänd och med beröm godkänd (vänligen se Anvisningar för bedömning av doctorsavhandlingars kvalitet och för bedömning av doktorsavhandlingar). Bedömningen bygger på opponentens och betygsnämnden utlåtanden, men fakultetsrådets bedömningsbeslut är inte bundet av betygsnämndens utlåtanden.

Bedömningen av doktorsavhandlingen i fakultetsrådet

Med bedömningsutlåtanden avses opponentens utlåtande och betygsnämndens vitsordsförslag. Både opponentens utlåtande och vitsordsförslaget ska följa din hemfakultets bedömningskriterier för doktorsavhandlingar. I utlåtandena utvärderas både doktorsavhandlingens kvalitet och ditt försvar av den vid den offentliga disputationen. Före disputationen får opponenten och medlemmarna i betygsnämnden ta del av utlåtandena från förhandsgranskningen, och när de utvärderar doktorsavhandlingen beaktar de även kommentarerna i utlåtandena.

Opponenten och betygsnämnden lämnar in sina utlåtanden till din hemfakultets forskarstudieärenden inom två veckor efter disputationen. Forskarstudieärendena skickar utlåtandena till dig för kännedom när de har inkommit. Om du vill har du rätt att framföra skriftliga anmärkningar mot utlåtandena innan fakultetsrådet fattar beslut om vitsordet.

Fakultetsrådet fattar beslut om vitsordet utgående från bedömningsutlåtandena, men beslutet är inte bundet av vitsordsförslaget. Vid Helsingfors universitet godkänns doktorsavhandlingar i regel med vitsordet godkänd. En doktorsavhandling som är exceptionellt förtjänstfull och ambitiös enligt alla viktiga bedömningskriterier kan få vitsordet med berömd godkänd.

Du informeras om fakultetsrådets beslut efter mötet.

Om du är missnöjd med bedömningen har du rätt att skriftligen begära omprövning hos rättsskyddsnämnden inom 14 dagar från delfåendet av beslutet (56 § i examens- och rättssäkerhetsinstruktionen för Helsingfors universitet).

Doktorsavhandlingspriser

Helsingfors universitet premierar varje år särskilt förtjänstfulla doktorsavhandlingar. I motiveringen för utmärkelsen anges utöver de vetenskapliga meriterna även forskningens genomslag inom sitt område och doktorsavhandlingens eventuella samhälleliga genomslag. Varje avhandlingspris är 4 000 euro. Bekanta dig med tidigare mottagare på universitetets webbsidor.

Ytterligare information

Anvisningarna och principerna för granskning och bedömning av doktorsavhandlingar baserar sig på rektors beslut 498/2017 (Förhandsgranskning av doktorsavhandlingar och allmänna kriterier för doktorsavhandlingar vid Helsingfors universitet).