Bedömning av forskarstudier

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

I den här anvisningen hittar du information om bedömningsskalorna för studieavsnitt och studiehelheter och doktorsavhandlingar och om hur vitsorden bestäms.

Bedömningsskalor och vitsord

Studieavsnitten bedöms i huvudsak enligt skalorna 0–5 eller underkänd–godkänd. Doktorsavhandlingar bedöms enligt skalan underkänd–godkänd–med beröm godkänd.

Vitsorden fastställs enligt skalan 5 (utmärkt), 4 (berömlig), 3 (god), 2 (nöjaktig), 1 (försvarlig), 0 (underkänd). Om ett studieavsnitt bedöms enligt skalan godkänd–underkänd, ska du kontrollera i beskrivningen av studieavsnittet vad som krävs för ett godkänt genomförande.

Bedömning och vitsord för studiehelheter

Studiehelheterna (vetenskapsområdesstudier och allmänna färdigheter) består av studieavsnitt. Du hittar studiehelheternas innehåll i ditt doktorandprograms studiehandbok i Sisu.

När du har genomfört alla studieavsnitt som ingår i de studiehelheter (studier inom vetenskapsområdet och överförbara färdigheter) som hör till doktorsexamen ska du ansöka om helhetsanteckningar för dem. Utan helhetsanteckningarna kan du inte utexamineras. Senast inom en månad från det att du lämnade in begäran får du helhetsanteckningen och vitsordet för helheten av den som ansvarar för studiehelheten. I ditt doktorandprograms studiehandbok i Sisu får du veta vem som godkänner respektive studiehelhet.

När helheten har godkänts förs det in i studieregistret senast inom en månad. Under sommarmånaderna kan det hända att registreringen tar längre tid.

Hur vitsordet för en studiehelhet bestäms

Studiehelheten Överförbara färdigheter bedöms med vitsordet godkänt. Studiehelheten Studier inom vetenskapsområdet bedöms antingen med vitsordet godkänt eller enligt skalan 0–5. I doktorandprogrammets studiehandbok i Sisu får du veta vilken bedömningsskala som används vid ditt doktorandprogram.

Om en studiehelhet bedöms enligt skalan 0–5, bestäms vitsordet för studiehelheten på basis av vitsorden för de studieavsnitt som ingår i studiehelheten så att varje studieavsnitt viktas enligt antalet studiepoäng. När vitsordet räknas ut beaktas endast de studieavsnitt som har bedömts enligt skalan 0–5. Om över hälften av studiehelhetens studiepoäng har bedömts på annat sätt än enligt skalan 0–5, ges inget vitsord för studiehelheten.

Studiehelheternas vitsord räknas ut med två decimalers noggrannhet och avrundas som följer:

  •    5 (utmärkt), medeltalet 5,00–4,50
  •    4 (berömlig), medeltalet 4,49–3,50
  •    3 (god), medeltalet 3,49–2,50
  •    2 (nöjaktig), medeltalet 2,49–1,50
  •    1 (försvarlig), medeltalet 1,49–1,00.

Bedömning av och vitsord för doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar

Doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar bedöms enligt skalan underkänd–godkänd–med beröm godkänd. Doktorsavhandlingarna bedöms av fakultetsrådet utgående från betygsnämndens förslag. Närmare information om bedömning av doktorsavhandlingar hittar du på sidan Bedömning av doktorsavhandlingar.

Vad kan jag göra om jag är missnöjd med bedömningen?

Om du anser att du har blivit orättvist behandlad vid bedömningen av ett studieavsnitt, kan du läsa artikeln om den studerandes rättsskydd.

Om du av någon annan orsak är missnöjd med vitsordet, kan du bekanta dig med anvisningen om omtagning och höjning av vitsord.