Byte av doktorandprogram

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Doktorsexamen är ett resultat av ett långvarigt projekt, och under färden händer det ofta att ämnet och målen för doktorsavhandlingen finslipas och ändras. En doktorand kan av grundad anledning ansöka om byte av doktorandprogram under pågående studier. Byte kan bli aktuellt till exempel när ämnet för doktorsavhandlingen eller handledningsarrangemangen ändras. Det är dock inte möjligt att byta målexamen eller fakultet mitt i studierna. I sådana fall måste doktoranden alltid ansöka om en ny studierätt.

Vad ska jag göra?

Om du planerar att byta doktorandprogram, ska du börja med att kontakta dina handledare och den ansvariga personen som utsetts för dig. Förutsättningen för byte av doktorandprogram är alltid samtycke från doktorsavhandlingens handledare och den ansvariga personen. Om avsikten är att också handledningsarrangemangen ska ändras, bör du komma överens om detta på förhand med dina nya handledare och din eventuella nya ansvariga person.

Ansökan om byte av doktorandprogram lämnas in med den bifogade blanketten. Till blanketten fogas en uppdaterad forskningsplan och en studieplan där examensfordringarna för det nya doktorandprogrammet och de ändringar i studieinnehållet som de medför har beaktats. Blanketten ska innehålla en motivering till orsakerna till bytet av program samt till den eventuella ändringen av ämnet för doktorsavhandlingen. Såväl du som dina handledare och din ansvarig lärare ska underteckna blanketten. Lämna in den ifyllda blanketten med bilagor till din hemfakultets forskarstudieärenden.

Det går visserligen att byta doktorandprogram även senare, men det är enklast att göra det i början av studierna när ämnet för doktorsavhandlingen fortfarande söker sin form. När förhandsgranskningen av doktorsavhandlingen har börjat är det inte längre möjligt att byta doktorandprogram.

Observera också att om du har en anställning som avlönad doktorand vid Helsingfors universitet som tilldelats av doktorandprogrammet, kan du inte byta program under anställningsperioden (om du inte är beredd att ge upp din finansierade anställning). Detsamma gäller för tjänster som tilldelats av Helsingfors universitets vetenskapsstiftelse.

Hur behandlas ansökan?

Det nya doktorandprogrammets ledningsgrupp behandlar din ansökan vid sitt nästa lämpliga möte. Ledningsgruppen bedömer forskningsplanen, studieplanen och handledningsarrangemangen samt om bytet är nödvändigt och hur din doktorsavhandling lämpar sig för det nya doktorandprogrammets forskningsprofil. Om de ändringar som gäller ämnet för doktorsavhandlingen och vetenskapsområdet kommer att vara stora, behandlas ansökan om byte enligt samma kriterier som nya ansökningar om studierätt. Doktorandprogrammens antagningskriterier för ansökan om studierätt hittar du på doktorandprogrammens webbplatser.

När doktorandprogrammets ledningsgrupp har behandlat din ansökan, ska utbildningsplaneraren vid din hemfakultets forskarstudieärenden föredra ärendet för din hemfakultets dekanus. Planeraren delger dig beslutet per e-post. Om beslutet är positivt, antecknas bytet av doktorandprogram och de eventuella nya handledningsarrangemangen i studeranderegistret. Om beslutet är negativt, får du skriftliga motiveringar till varför din ansökan om byte inte har godkänts.