Coronavirus och studierna - frågor och svar

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Sidan uppdaterad 27.10.2021 kl 14.35.

På den här sidan har vi sammanställt vanliga frågor och svar om coronaviruset covid-19 särskilt med anknytning till studierna. Sidan uppdateras då läget förändras.

I fråga om coronaviruset följer universitetet alltid i första hand myndigheternas anvisningar. Följ informationen på universitetets webbsida: Situationen med Coronaviruset vid Helsingfors universitet.

Följande informationstillfälle om coronasituationen ordnas måndag 25.10.2021 kl. 9–10.

Det nuvarande läget

 • Efter sommarens accelerationsfas befinner sig huvudstadsregionen igen i samhällsspridningsfasen. Helsingfors universitet fortsätter tillämpa begränsningsnivå 2 i enlighet med återhämtningsplanen.
 • I enlighet med de tidigare planerna genomförs första periodens undervisning och tentamina som en kombination av när- och distansundervisning. Eventuella avvikelser är liksom hittills möjliga på beslut av lägescentralen.
 • När restriktioner hävs nationellt utökas närundervisningen i den mån det är möjligt.
 • Utgångspunkten är att universitetets byggnader och undervisningslokaler håller öppet med normala öppettider. Bibliotekets självstudielokaler är öppnats och på alla campus, undervisningslokaler har öppnats som självstudielokaler.
 • Hygienkraven i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar gäller i lokaler som används för undervisning, kundbetjäning och evenemang till årets slut.
 • Bibliotekens och motionstjänsternas (sidan är på finska) verksamhet fortsätter som vanligt.
 • Universitetet uppmuntrar alla att ta coronavaccinet, eftersom en omfattande vaccinationstäckning möjliggör sammankomster och en normal verksamhet vid universitetet.
 • Munskydd kan användas efter övervägande i universitetets lokaler, dock så att man följer de regionala rekommendationerna i situationer där det är svårt att undvika närkontakter.

Viktigt att vi alla följer de gemensamma spelreglerna för att förebygga smitta

 • Kom inte till campus om du är sjuk eller har symptom som tyder på coronavirus. Gör en bedömning om du behöver testa dig: https://www.omaolo.fi/
 • Sörj för god hand- och hosthygien.
 • Gå inte för nära andra människor och håll ett säkerhetsavstånd alltid när det är möjligt.
 • Skaka inte hand eller krama.
 • Undvik onödiga kontakter genom att träffas fysiskt endast när det är nödvändigt. 
 • Munskydd kan användas efter övervägande i universitetets lokaler. Kontrollera de senaste  rekommendationerna om munskydd på universitetets webbplats
 • Se till att du rengör gemensam apparatur efter att du använt den. Städningen på universitetet har också i övrigt intensifierats.
 • Kom ihåg att i god tid anmäla dig till de kurser som ordnas som närundervisning, eftersom spårningen av studerande som blivit utsatta för coronasmitta görs huvudsakligen på basis av anmälningslistorna i Sisu.
 • Universitetet rekommenderar också att man tar i bruk Coronablinkern-appen som möjliggör att man lättare kan utreda eventuella exponeringar och bryta smittokedjan.

Insjuknande och oro för coronaviruset

Vad ska jag göra om jag känner mig sjuk? 

Stanna hemma tills du är frisk. Meddela läraren om frånvaron på vanligt sätt. Om du misstänker coronavirussmitta ska du göra en symtombedömning på webbplatsen omaolo.fi och följa anvisningarna för att ta ett coronavirustest via den offentliga sjuk- och hälsovården. Kom inte till studieplatsen förrän du har fått testresultatet.

Om du är sjuk eller försatt i karantän får du inte delta i närundervisningen. I dessa fall bör studenten kontakta läraren som bedömer om det är möjligt att ordna självstudiealternativ för frånvarotiden.

För tillfället kräver universitetet inte sjukfrånvarointyg, och SHVS skriver i regel inte ut sådana tills vidare. Studerande kan alltså genom egen anmälan vara borta från undervisningen. Också kolla up SHVS Instruktioner om hur du sköter dina ärenden under coronavirusepidemin.

Vad gör jag ifall det konstateras att jag har coronavirus?

Om du har blivit smittad av coronaviruset (positivt testresultat) får du ett telefonsamtal från hälso- och sjukvården och du blir försatt i karantän. Du får också tilläggsfrågor om exponeringen i din närkrets. Om du deltagit i närundervisningen:

 • Ge kontaktuppgifterna till dina lärare till dem som arbetar med spårningen av smittokedjor vid hälso- och sjukvården. Berätta också i vilka andra universitetslokaler du rört dig (t.ex. UniCafé, själstudielokalerna), med vem (om du vet detta) och när. Myndigheten är i kontakt med universitetet. 
 • Berätta åt dina lärare när du deltagit i närundervisningen. Övriga studerande som blivit utsatta för coronasmitta informeras utan att det framgår någon personlig information om den som insjuknat. 

Om du laddat ner Coronablinkern skall du följa de instruktioner som appen ger.

Om du är sjuk eller försatt i karantän får du inte delta i närundervisningen. I dessa fall bör studenten kontakta läraren som bedömer om det är möjligt att ordna självstudiealternativ för frånvarotiden.

Hur agerar jag om jag får veta om en eventuell exponering?

Om du har blivit exponerad för coronaviruset skall du agera enligt de instruktioner som hälsovården ger dig.
Gör en symtombedömning på webbplatsen omaolo.fi och följa anvisningarna för att ta ett coronavirustest via den offentliga sjuk- och hälsovården. Kom inte till studieplatsen förrän du har fått testresultatet. Kom då vid behov överens om distansstudier med din lärare.

Var hittar jag hjälp för att handskas med oron som orsakas av coronaviruset?

I sidan Psykiskt välbefinnande har vi samlat information om olika aktörer som kan hjälpa och stöda i behandlingen av oro och ångest som orsakas av coronaviruset.

Undervisning under hösten 2021

På vilket sätt ordnas undervisningen i första perioden 13.9–31.10.2021 (distans-, hybrid-, närundervisning)?

Närundervisning ordnas på campusen i grupper med begränsat antal deltagare och så att deltagarna har möjlighet att undvika närkontakt med varandra. Föreläsningar med ett stort antal studenter ordnas på distans.

Undervisning och tentamina i första perioden genomförs på planerat sätt.

 • I planeringen av närundervisningen har man prioriterat undervisning i små grupper. Massföreläsningar ordnas i regel på distans.  
 • Undervisning ordnas som både när- och distansundervisning inom alla utbildningsprogram. Många utbildningsprogram kommer också att ordna hybridundervisning (där en del av studenterna är närvarande och en del deltar på distans) och/eller blandad undervisning, där en del av undervisningstillfällena är närundervisning för alla och en del är distansundervisning för alla.
 • I planeringen av närundervisningen har man prioriterat särskilt första årets studenter i kandidat- och magisterprogrammen och andra årets studenter i kandidatprogrammen.
 • Närundervisningen har planerats så att den ordnas i grupper med högst 50 studenter med beaktande av den lokalkapacitet som kravet på säkerhetsavstånd tillåter. [SPA1] Lägescentralen vid en fakultet eller undervisande enhet kan utöka antalet studenter.
 • Fysiska tentamina som redan planerats in kan ordnas på så sätt att det i samma lokal får vistas över 50 studenter med beaktande av den lokalkapacitet som kravet på säkerhetsavstånd tillåter.
 • Om alla planerade studieavsnitt inte kan ordnas tryggt som närundervisning, gör enhetens lägescentral en prioritetsordning för närundervisningen.

På vilket sätt ordnas undervisningen i andra perioden 1.11–31.12.2021 (distans-, hybrid-, närundervisning)?

När restriktioner hävs nationellt utökas närundervisningen i den mån det är möjligt.

 • Närstudier möjliggörs t.ex. genom att öka gruppstorlekarna i takt med att lokalkapaciteten ökar.
 • De planerade undervisningstiderna fortsätter gälla, och föreläsningar med ett stort antal studenter ordnas på distans som planerat. Annan distansundervisning kan efter övervägande ändras till närundervisning. Inom hybridundervisningen kan antalet studenter som deltar i närundervisningen utökas, eller så kan undervisningen ändras till närundervisning helt och hållet.
 • Ändringarna kan planeras under antagandet att salarnas platskapacitet motsvarar normalläget.
 • Närundervisning och fysiska tentamina kan ordnas enligt deras normala kapacitet.
 • Vid planeringen av ändringar i undervisningen beaktas de planer som lärarna och studenterna redan har gjort samt de undervisningslokaler som finns tillgängliga.
 • Studenterna bör kontrollera kursinformationen innan de anmäler sig i studiebroschyren i Sisu och från kurssidan som hittas via broschyren. Om det sker stora ändringar i hur kursen genomförs efter det att anmälningstiden börjat, informerar läraren de studenter som anmält sig till kursen. 

Hur vet jag hur mina kurser ordnas på hösten?

Undervisningsprogrammen för kandidat-, magister-, licentiat- och doktorandprogrammen samt Språkcentrum publiceras i Sisu och i Studieutbud.

Vänligen observera att både det preliminära och det slutliga undervisningsprogrammet kan behöva ändras mer än vanligt på grund av coronasituationen.

Obs! Ifall det i Sisu och på kurssidan inte finns uppgett ett undervisningsutrymme i samband med kurstidtabellen betyder det oftast att undervisningen ordnas på distans. Ifall det är något oklart med prestationssättet, kontrollera informationen på kurssidan och i Moodle (ifall Moodle används på kursen). Vid behov kan du kontakta läraren.

Hur vet jag hur mina kurser ordnas på våren?

De slutliga undervisningsprogrammen publiceras för vårterminen 2022 före slutet av november.

Du hittar information om vårterminens undervisning i de olika kandidat- och magisterprogrammen i de preliminära undervisningsprogrammen som finns på sidan Var hittar jag studieutbudet? Språkcentrums preliminära undervisningsprogram finns på sidan Språkcentrums språk- och undervisningsutbud.

Ser man då man anmäler sig till en kurs i Sisu ifall kursen ordnas som närstudier eller distansstudier?

I Sisu ser du ifall det finns bokat ett undervisningsutrymme för kursen eller inte. Om inget undervisningsutrymme finns uppgett betyder det oftast att undervisningen ordnas på distans. För en del kurser har man i Sisu eller på kurssidan lagt till informationen om undervisningen ordnas som närstudier eller som distansstudier. Ifall det är något oklart med prestationssättet, kontrollera informationen på kurssidan och i Moodle (ifall Moodle används på kursen). Vid behov kan du kontakta läraren.

Om bara en del av kursens studerande får delta i närundervisningen, enligt vilka grunder väljs studenterna?

De eventuella besluten om vem som deltar i närundervisningen och vem i distansundervisningen görs inom de enskilda kurserna. Läraren informerar studenterna om kursarrangemangen.

Hur kan man försäkra sig om att en student kan delta i två på varandra påföljande föreläsningar om den ena ordnas som närundervisning och den andra som distansundervisning?

Man kan följa med distansundervisningen i självstudielokalerna. På campus öppnas också i mån av möjlighet undervisningsutrymmen för detta ändamål.

Kan man kräva närvaro i undervisningen under hösten?

Studenten bör aktivt delta i undervisningen. I utbildningsprogrammets läroplan kan man slå fast att det är obligatoriskt att närvara i undervisningen ifall det finns pedagogiska grunder för det eller ifall undervisningsarrangemangen förutsätter det. Tvånget kan gälla ett enskilt studieavsnitt eller en del av det. 

Obligatoriskt deltagande i undervisningen gäller inte kontaktundervisning, med undantag för studier vars prestationssätt kräver närvaro (exempelvis laboratoriekurser, praktiker, möten med patienter, färdighetskurser). Utbildningsprogrammen beslutar om eventuella ersättande prestationssätt för sådana kurser. Om det enligt den information som finns tillgänglig i Sisu och på kurssidan är oklart ifall det krävs obligatorisk närvaro för att avlägga kursen, kontakta kursens lärare.

Om en student som hör till en riskgrupp bedömer att hen inte kan delta i närundervisningen, bör hen kontakta kursens lärare i ett så tidigt skede som möjligt. Studenter som hör till en riskgrupp kan i den mån det är möjligt erbjudas självstudiealternativ ifall läraren bedömer att till exempel kursens innehåll och läromål möjliggör dessa. För konstaterande av riskgruppstillhörighet är studentens egen anmälan tillräcklig. 

Om du är sjuk eller försatt i karantän får du inte delta i närundervisningen. I dessa fall bör studenten kontakta läraren som bedömer om det är möjligt att ordna självstudiealternativ för frånvarotiden.

Deltagande i distansundervisningen kan krävas av studenterna i enlighet med undervisningsplanen.

Kan en student som hör till en riskgrupp komma överens om distansstudier med kursens lärare?

Om en student som hör till en riskgrupp bedömer att hen inte kan delta i närundervisningen, bör hen kontakta kursens lärare i ett så tidigt skede som möjligt. Studenter som hör till en riskgrupp kan i den mån det är möjligt erbjudas självstudiealternativ ifall läraren bedömer att till exempel kursens innehåll och läromål möjliggör dessa. För konstaterande av riskgruppstillhörighet är studentens egen anmälan tillräcklig. 

Deltagande i distansundervisningen kan krävas av studenterna i enlighet med undervisningsplanen.

Kan man delta i alla kurser också på distans om man t.ex. blir sjuk?

Om kursen eller en del av kursens undervisningstillfällen ordnas som närstudier och om det är fråga om ett studieavsnitt med obligatorisk närvaro ska du kontakta läraren ifall du blir sjuk. Möjligheterna för att delta på distans varierar enligt kursens innehåll och läromålen.

Hur stor del av studenterna är på distans i höst och hur stor andel deltar i närundervisningen?

I universitetets undervisningsplanering har ingen studentgrupp utelämnats från närundervisningen. Villkoret för närundervisning är endast att man ska använda sig av tillräckligt rymliga lokaler och att grupperna ska vara små så att det går att hålla avstånd.

I vissa fall har man valt den pedagogiska lösningen att en del av kursen ordnas som närundervisning och en del på webben. På så sätt har det varit möjligt att ordna studier i små grupper också i de fall där det totala antalet kursdeltagare är stort.

Prioriteras närundervisning inom någon viss studentgrupp (t.ex. gulnäbbar, andra årets studenter)?

I närundervisningen prioriteras enligt behov särskilt första årets studenter i kandidat- och magisterprogrammen och andra årets studenter i kandidatprogrammen.  

Är det ännu möjligt att arrangemangen ändras med kort varsel, t.ex. om smittläget förvärras?

Om läget förvärras så att vi enligt myndigheternas direktiv behöver stänga lokaler och övergå till distansundervisning, gör vi de ändringar i undervisningsarrangemangen som krävs.

Var får jag information om undervisningen annulleras eller om prestationssättet ändras (t.ex. kursen ordnas som nätbaserad undervisning istället för kontaktundervisning)?

Kursläraren informerar studerande om ändringar. Information om eventuella ändringar publiceras huvudsakligen på kurssidorna eller i Öppna universitetets undervisningsprogram.

Hur studerar jag säkert i universitetets lokaler när jag deltar i närundervisning?

Du hittar säkerhetsinstruktionerna för lokalerna i paragrafen Hur studerar jag säkert i universitetets lokaler? under rubriken Universitetets lokaler och tjänster.

Hur ordnas de orienterande studierna för gulnäbbarna?

Du hittar information om de orienterande studierna på sidan Studieorientering och tutorering. Kom ihåg att välja ditt eget utbildningsprogram i menyn uppe på sidan.

Kan en lärare be en student berätta om hens vaccinationsuppgifter?

Vaccineringsuppgifter räknas som konfidentiella hälsouppgifter, så chefer och lärare kan inte kräva eller samla in sådana uppgifter av studenterna eller personalen. Det är förstås möjligt att diskutera vaccineringsuppgifter på frivillig basis.

Universitetet uppmuntrar alla att ta coronavaccinet, eftersom en omfattande vaccinationstäckning möjliggör sammankomster och en normal verksamhet vid universitetet.

Undervisning under våren 2022

Hur vet jag hur mina kurser ordnas på våren 2022? 

Undervisningen planeras utan pandemirelaterade restriktioner. 

De slutliga undervisningsprogrammen för vårterminen publiceras i Sisu och Studieutbudet före slutet av november. 

Du hittar information om vårterminens undervisning i de olika kandidat- och magisterprogrammen i de preliminära undervisningsprogrammen som finns på sidan Var hittar jag studieutbudet? Språkcentrums preliminära undervisningsprogram finns på sidan Språkcentrums språk- och undervisningsutbud

Universitetets lokaler och tjänster

Kuvalliset turvallisuusohjeet

Har universitetets lokaler öppet? 

 • Byggnader öppnas för studier, undervisning, tjänster och restaurangtjänster. Utgångspunkten är att universitetets byggnader och undervisningslokaler håller öppet med normala öppettider.
 • Bibliotekens, museernas och motionstjänsternas verksamhet fortsätter normalt.
 • Enligt hygienföreskrifterna bör aktörer säkerställa att kundernas vistelse ordnas så glest som möjligt. Museerna, biblioteken och Unisport beaktar regionförvaltningsverkets nya föreskrifter i sin verksamhet.

Munskydd kan användas efter övervägande i universitetets lokaler.

Har självstudielokaler öppet?

Självstudielokalerna som öppnades på sommaren hålls öppna, och antalet öppna självstudielokaler har ökat i september 2021.

Bibliotekens självstudielokaler 

Bibliotekens självstudielokaler på alla campus kan användas för att delta i distansföreläsningar, trots att man oftast är van vid att arbeta tyst på biblioteket. Läsplatserna och arbetsutrymmena hör huvudsakligen till bibliotekets gemensamma, orangea zon, där tystlåtna samtal är tillåtna. Alla bibliotek har också separata tysta (röda) zoner. Mer information om bibliotekets lokaler och vilken ljudnivå som lämpar sig för dem hittar du i bibliotekets spelregler och våningskartorna över enheterna.  

Biblioteken på Centrumcampus, i Mejlans, i Gumtäkt och i Vik samt lärocentren Aleksandria och Minerva är öppna, och grupparbetsrummen i biblioteken kan bokas som normalt. Läs mer om självstudielokalernas öppettider på bibliotekets webbsidor. 

Kom dock ihåg följande undantag:  

 • I Mejlans är bibliotekslokalerna på andra våningen huvudsakligen reserverade för tyst arbete.  I första våningens lokaler är det tillåtet att diskutera och delta i distansföreläsningar. 
 • En stor del av grupparbetsrummen i Aleksandria är stängda fram till 31.10. Dessa lokaler har behövts för annat bruk på grund av renoveringsarbetet på Centrumcampus. 
 • Renoveringen av sprinklersystemet i Kajsahuset orsakar buller och ändringar i bruket av lokalerna. De flesta tysta lokalerna finns i andra våningen, och lämpliga platser att delta i distansföreläsningar är bl.a. datasalarna och området utanför studenternas kafferum. 
 • Campusbiblioteket i Vik befinner sig i tillfälliga lokaler till slutet av september. De nya lokalerna öppnades 1.10. Det nya campusbibliotekets första våning är ett livligt entréplan där du kan sköta ärenden och delta i distansföreläsningar. Nya grupparbetsrum och tysta läsesalar finns i våningarna K1 och 2. 
Andra självstudielokaler på campus 

Alla campus vid Helsingfors universitet har fått nya lokaler som är ämnade för självständiga studier. Observera att de självstudielokaler som öppnades i september 2021 även är undervisningslokaler, och kan användas för självständiga studier när de inte är bokade för annan verksamhet. Studenter behöver inte och kan inte boka lokalerna.  

De nya självstudielokalerna är uppdelade enligt funktion: 

Tyst lokal (H)

 • I tysta lokaler kan du studera tyst eller exempelvis följa en föreläsning på din dator med hjälp av hörlurar. 
 • Tysta lokaler är markerade med rött i tabellerna utanför rummet. I campusspecifika listor Tyst lokal anges med bokstaven H.

Lokal för deltagande studier (R)

 • I dessa lokaler kan du genomföra studier som kräver aktivitet och deltagande. De är till exempel till för att delta i sådan distansundervisning där diskussion är väsentligt. 
 • De är också bra för grupparbeten. 
 • Lokaler för deltagande studier är markerade med grönt i tabellerna utanför rummet. I campusspecifika listor Lokal för deltagande studier anges med bokstaven R.

Du hittar de nya självstudielokalerna och ser deras bokningssituation på följande campusspecifika listor: 

Även entréhallarna på campus kan användas för självstudier.  

Regler för nya självstudielokalerna på campus
 • Följ de allmänna coronasäkerhetsanvisningarna
 • Prata i telefon i ett andra rum eller en bit bort så att du inte stör någon annan.
 • Se till att arbetsutrymmena hålls rena och städa efter dig.
 • Om det behövs kan du lämna din läsplats en stund, men reservera inte en plats längre än en halvtimme. Lämna en lapp på din plats där du skriver ner vad klockan var när du lämnade platsen. Bara en lapp räcker inte för att reservera en plats. Om du är borta längre än en halvtimme har någon annan rätt att ta din plats och själv flytta dina saker, man ska och behöver inte kontakta personal för att göra detta. Universitetet ansvarar inte för tillhörigheter du lämnar på din läsplats.
 • Det är inte tillåtet att äta i lokalerna. 

Kommer lokalernas användning att begränsas på annat sätt?

Biblioteken och självstudielokalerna håller öppet, men antalet personer i lokalerna kan begränsas så att det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Biblioteken är nödvändiga för studierna, undervisningen och forskningen, så om det blir aktuellt att begränsa antalet användare är bibliotekens tjänster i första hand avsedda för universitetets studenter och personal.

Studenterna kan också studera självständigt/i grupp och delta i evenemang i universitetets lokaler förutsatt att eventuella hälsosäkerhetsföreskrifter följs (såsom säkerhetsavstånd, begränsat deltagarantal och munskydd efter övervägande).

Hur studerar jag säkert i universitetets lokaler?

Varje studerande ansvarar själv för att hon/han följer säkerhetsinstruktionerna i alla universitetets lokaler, inklusive studentrestauranger och entréhallar:

 • Kom inte till universitetet om du är sjuk eller om du är försatt i karantän.
 • Se till att hålla säkerhetsavstånd och iaktta en god hand- och hosthygien.
 • Håll säkerhetsavstånd också då du köar och då du rör dig på campus, t.ex. från en undervisningslokal till en annan.
 • Munskydd kan användas efter övervägande i universitetets lokaler, dock så att man följer de regionala rekommendationerna i situationer där det är svårt att undvika närkontakter.
  • Använda engångsmasker bör sättas antingen i skräpkorgen i undervisningslokalen eller i en skräpkorg för masker som finns vid entrén.
 • Tvätta eller desinficera händerna regelbundet. Handdesinfektion finns i undervisningslokalerna och i entréhallarna. Rengör gemensam apparatur med en rengöringsduk efter att du använt den. Rengöringsdukar får du från undervisningslokalerna, bibliotekets kundtjänst eller vaktmästarna.
 • I de lokaler som har fasta möbler har man märkt ut de platser som inte bör användas. Om lokalen har rörliga möbler, se till att hålla säkerhetsavstånd. I vissa rum har de extra stolarna flyttats åt sidan. Flytta inte på möblerna så att säkerhetsavstånden inte längre kan hållas.
 • Sätt dig ner i undervisningslokalerna så att varje plats kan nås utan man behöver gå förbi en annan person (t.ex. i lokaler med fasta möbler fyller man upp platserna med början i ena ändan eller om man kan gå in i raden från båda ändorna börjar man fylla upp platserna från mitten).
 • Följ alltid de tilläggsinstruktioner som ges i lokalerna.

Vilken är universitetets linje i fråga om ansiktsmasker när universitetets lokaler är öppna? 

Munskydd kan användas efter övervägande i universitetets lokaler, dock med iakttagande av regionala rekommendationer.

 • På praktik följs praktikplatsens (t.ex. sjukhus e.d.) egna säkerhetsinstruktioner.
 • För närundervisningen tillhandahåller universitetet munskydd för studenterna och lärarna.
 • Munskydden som universitetet tillhandahåller är avsedda i första hand för användning i arbets- och studiesammanhang.

Har studentrådgivningens servicepunkter öppet? 

Du kan hitta information om öppertider och servicen på Studentservicens webbplats. Studentservice erbjuds i mån av möjlighet förutom på distans även som närträffar och studentservicen öppnar sina fysiska serviceställen stegvis under den hösten 2021.

Kan jag komma till en bokad tid för handledning (t.ex. studiepsykologen, pro gradu-handledning, studiehandledning)? 

Rådgivning under höstterminen ordnas i huvudsak på distans. Följ instruktioner på sidan Var kan jag få rådgivning?.

Hur får jag mitt examensintyg under undantagstillståndet?

Avhämtningsställena för examensbevis öppnar gradvis på hösten 2021. Kontrollera öppetider och leveranspraxisen för din fakultet på Studentservicens webbplats.

Tenterande

Hur ordnas tentamina under undantagstillståndet?

Tentamina ordnas i enlighet med de tidigare planerna både som salstentamina och distanstentamina.

I vissa fall har man i samband med tentamens namn lagt till information ifall det är fråga om en salstentamen eller en distanstentamen. Ifall det i Sisu och på kurssidan inte finns uppgett ett undervisningsutrymme i samband med temtamens information betyder det oftast att tentamen ordnas på distans. Ifall det är något oklart med prestationssättet, kontrollera informationen på kurssidan och i Moodle (ifall Moodle används på kursen). Vid behov kan du kontakta läraren.

Fysiska tentamina kan ordnas med beaktande av salarnas platsantal och de aktuella säkerhetsföreskrifterna.

Kan jag delta i Examinarium-tenter? 

Du kan boka platsen till tentamina som är i Examinarium. Utrymmesbegränsningarna gällande Examinarium-lokalerna kommer att tas bort den 1 november, varefter lokalerna är tillgängliga för bokning som vanligt.

Om dörren är stängt, ring till vaktmästaren (numret finns på dörren). Ingång till Aleksandria via Kajsabiblioteket (Fabiansgatan 30).

 • Du ska delta examen edast om du är frisk och symptomfri. Om du känner dig sjuk ska du avlysa tentamen eller flytta provtiden framåt. Vid behov, ta kontakt med tentatorn.
 • Munskydd kan användas efter övervägande i universitetets lokaler. Du kan använda ditt eget munskydd eller, om det behövs, kan du hämta ett munskydd från vaktmästaren. Kom ihåg att lägga munskyddet i en soptunna efter bruket.
 • Det finns handsprit och desinfektionsdukar i examensrummet. Rengör tangentbordet och musen med desinfektionsduken innan och efter tentamen. 

På vilket sätt beaktas dataskyddsanvisningarna i övervakningen av distanstentamina?

 1. Universitetet kan i undantagsfall övervaka genomförandet av distanstentamen. Vid distansövervakning används i första hand videokontakt eller inloggnings-, aktivitets- och loggdata som samlas in av datasystemen. I vissa motiverade fall eller vid misstanke av fusk kan man i andra hand också använda inspelade videor och ljudfiler.
 2. Universitetet kan kontrollera studentens identitet i samband med tentamen. Detta genomförs till exempel genom att kräva att studenten loggar in med sitt personliga användarnamn vid universitetet eller visar upp sitt identitetskort.
 3. Att delta i distansövervakning på ett ställe som studenten själv väljer är frivilligt. När studenten deltar i distansövervakning går hen samtidigt med på att hålla kameran på. Studenten har rätt att avbryta övervakningen under tentamen till exempel på grund av en överraskande situation, men avbrytningen kan leda till att tentamensprestationen underkänns.
 4. Om studenten vägrar att delta frivilligt i distansövervakning till exempel på grund av integritetsskydd eller bristfällig apparatur ska läraren ordna bedömningen på ett alternativt sätt.
 5. Vid behandlingen av personuppgifter iakttas högskolans anvisningar om dataskydd och datasäkerhet.
 6. Läraren ger dig anvisningar om övriga detaljer i samband med tentamen.

Distansstudier

På vilket sätt sköter man om studenternas psykiska välmående och ork den här hösten?

Om du behöver hjälp finns det tillgängligt i form av olika tjänster som är till för just dig. Du hittar de olika tjänsterna på sidan Psykiskt välbefinnande.

Under höstterminen ordnas också i Handledningshörnan evenemang som stöder studier och välmående. Sidan uppdateras då höstens program slagits fast.

Studiepsykologerna har samlat tips för att underlätta distansstudier på sidan Till stöd för studierna. Därtill kan du reservera en tid till vägledning på distans, tidsbokning sker via studiepsykologernas sida.

Var kan jag hitta mer information om vertygen för nätundervining?

Är det möjligt att låna en bärbar dator någonstansifrån? Vad om jag inte har internetuppkoppling hemma? 

Universitetet kan tyvärr inte erbjuda IT-verktyg eller internetuppkoppling för studerandes distansstudier. Vi uppmanar studerande att fråga närkretsen, studerande vänner eller ämnesföreningarna ifall de har överlopps verktyg. Vi påminner om att mobiltelefonen ofta kan användas för att dela internet till bärbara datorer (hot spot). Kom ihåg att först kontrollera ditt abonnemangs möjliga begränsningar i dataanvändningen.

IT-centrets nya laptoputlåning betjänar universitetets examensstuderande och personal 24/7 på Aleksandrias första våning. Från laptoputlåningens automat kan du låna en bärbar Lenovo-dator för fyra timmar i taget. 

Avhandlingar

Samlas fakultetsråden/utbildningsprogrammanes ledningsgrupper som normalt för att utvärdera avhandlingar?

Fakultetsråden och ledningsgrupperna fattar beslut som normalt. Mötena hålls som distansmöten.

Kan jag använda Stipendiet för slutförandet av gradu-avhandlingen under undantagstillståndet?

På grund av coronavirussituationen bör du fråga direkt från den forskningsstationen du har fått stipendiet för, om det är möjligt att besöka där. Forskningsstationerna besluter själv om de ska ta emot stipendiater. Observera att det under vissa tider på året är rusning på forskningsstationerna (från maj till september) och det är möjligt att stationerna inte kan ta emot stipendiater då.

Den som redan fått stipendium under ansökningsomgången i november 2019 har enligt forskningsstationernas resurser möjlighet att flytta på tidpunkten för användandet av stipendiet till våren 2021. 

Vårens 2021 ansökningsomgång avbryts.

Examensförnyelsens övergångsperiod

Övergångstiden för lägre och högre högskoleexamina till följd av examensreformen förlängdes på grund av exceptionell situation. Tidsfristen för utexaminering i enlighet med de gamla examensfordringarna var 18.12.2020. I de utbildningarna vars ursprungliga övergångstid hade slutat 31.12.2020, var det nya datumet 31.7.2021.

Mer information om övergångsperioden

Studierna försenas

Hur går det med mitt studiestöd om genomförandet av mina studier försenas? 

 Följ med FPA:s egen kommunikation.

Du kan också läsa HUS nyhet: Hur inverkar corona på din utkomst?

På grund av coronaviruset försenas min utexaminering. Ansöker jag om tilläggstid som normalt? Tas undantagstillståndet i beaktande då ansökningarna behandlas?

Du kan ansöka om tilläggstid som normalt via Sisu. Se instruktionerna i Instruktioner för studerande. Undantagstillståndet tas i beaktande då ansökningarna behandlas. 

Disputationer

Hur arrangeras disputationer?

Disputationerna kan ordnas och planeras med fysisk närvaro.

Praktiker

Min praktikperiod (inom Finland) börjar inom kort, kan jag börja den enligt mina planer?

Praktiker inom Finland kan utföras enligt arbetsgivarens instruktioner. Praktiker annulleras eller flyttas inte av universitetet ifall studeranden och/eller arbetsgivaren inte vill det själva.

Praktiker kan avläggas på distans, antingen delvis eller helt och hållet. Ett krav för praktikstödet är dock, att studeranden måste ha en handledare på praktikplatsen. Ifall arbetet genomförs totalt på distans bör man fundera på förhand hur handledningen sköts under praktiken.

Jag är utomlands på min praktik, vad skall jag göra?

För mera instruktioner se Karriärservicens instruktioner.

Undervisningspraktiker

Hur genomför jag min undervisningspraktik i undantagssituationen?

Följ pedagogiska fakultetens anvisningar om praktik.

Utbytesstuderande

Jag är på utbyte eller planerar åka på utbyte. Vad ska jag göra?

Följ Mobilitetsservicens information om hur coronaviruset påverkar studentutbyten vid Helsingfors universitet. Informationen uppdateras vartefter situationen förändras.

Studerande som har skyldighet att betala läsårsavgift

Byta sidans språk till engelska för att se instruktioner till studerande som har skyldighet att betala läsårsavgift (studerande från utanför EU/ETA-länder).

Var kan jag be om mera information?

Läs först den här sidans samt din egen fakultets instruktioner, och skicka enbart meddelande till en serviceadress per gång för att undvika rusning.

 • Om du har frågor gällande universitetets allmänna åtgärder till följd av coronaviruset, så kan du skriva till e-post adressen coronavirus@helsinki.fi. Experter inom undervisnings- och studieärenden, sakkunnig personal och arbetshälsovården, IT-enheten, utrymmesärenden och städtjänster, samt konferens- och evenemangsexperter svarar på meddelandena.
 • Om du har frågor gällande kursarrangemangen, var i direkt kontakt med den ansvariga läraren för kursen. Du hittar ytterligare information om studieavsnittet i studiebroschyren i Sisu och på kurssidan till vilken du kommer via broschyren.
 • Om du behöver studierådgivning eller ifall du inte hittar svar på dina frågor från din fakultets coronainstruktioner, ta kontakt med studierådgivningen vid din fakultet.

Besluteten tagna av universitetets ledningsgrupp för coronaviruskrisen kan man hitta på Flamma.

Fakulteternas särskilda direktiv under coronavirussituationen

På universitetets yttre sidor hittar du en lista på de olika fakulteternas och andra enheters särskilda direktiv under coronavirussituationen. Du hittar den aktuella informationen om din fakultets coronavirusåtgärder där.