Den studerandes rättsskydd

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Syftet med de lagar, stadgar och anvisningar som gäller examina och studierna är att trygga de studerande en enhetlig och jämställd information, behandling och rättsskydd.

Frågorna som gäller de studerandes rättsskydd behandlas i

Rättsskyddsnämnden

Rättsskyddsnämndens uppgifter är att:

 • Behandla rättelseyrkanden som gäller bedömningen av studieprestationer och beslut om tillgodoräknanden och bedömningen av licentiatforskning och doktorsavhandlingar.
 • Följa upp avgörandet av rättelseyrkanden som gäller förlusten av examensstudierätten vid fakulteterna för att säkerställa att de studerande får en jämlik behandling.
 • Göra motioner för att förbättra de studerandes rättsskydd.
 • Ge utlåtanden i frågor som gäller de studerandes rättsskydd.
 • Behandla sådana frågor som gäller de studerandes rättsskydd vars behandling enligt universitetslagen eller instruktionerna inte tillhör något annat av universitetets förvaltningsorgan.

Post till rättsskyddsnämnden skickas till universitetets registratorskontor, Fabiangatan 33 (postadress Registratorskontoret och arkivet, PB 3, 00014 Helsingfors universitet) eller per e-post på adressen hy-arkki@helsinki.fi.

Begäran om omprövning gällande bedömning av en magisteravhandling

Om du är missnöjd med det föreslagna vitsordet för din avhandling inom högre högskoleexamen, kan du skriftligen begära att bedömningen av avhandlingen avbryts innan fakultetsrådet eller ledningsgruppen fattat beslut i ärendet. I så fall förfaller bedömningsförfarandet.

Om du är missnöjd med fakultetsrådets eller ledningsgruppens vitsordsbeslut, kan du begära omprövning av beslutet hos rättsskyddsnämnden.

Rättsskyddsnämnden undersöker inte omprövningsbegäranden som gäller studentens missnöje med eventuella brister i handledningen av avhandlingen eller med motiveringarna av vitsordsbeslutet. Rättsskyddsnämnden undersöker därmed inte omprövningsbegäranden där du endast söker ändring i granskarnas skriftliga vitsordsutlåtande eller vitsordsförslag.

Avhandlingen inom högre högskoleexamen är ett lärdomsprov som du som student ska genomföra självständigt. Den som i slutändan fattar beslut om avhandlingens form och innehåll och tar ansvar för sin avhandling är du själv. Avhandlingen bedöms som den är, och bedömningen sker i förhållande till bedömningsgrunderna. Eventuella brister i handledningen eller den mängd arbete som du lagt på avhandlingen utgör i sig inte en grund för ett högre vitsord än vad avhandlingens innehåll ger anledning till. På motsvarande sätt ger rättelser gjorda enligt handledarens kommentarer inte automatiskt rätt till ett högre vitsord, utan det är du själv som ansvarar för avhandlingens innehåll och val avseende det.

Rättsskyddsnämnden behandlar en omprövningsbegäran som gäller en avhandling genom att bereda bedömaren tillfälle att bemöta omprövningsbegäran. Före sitt beslut kan nämnden också skaffa ett expertutlåtande som är oavhängigt av Helsingfors universitet. Den som lämnat in en omprövningsbegäran bereds tillfälle att bli hörd om allt material som ackumulerats i ärendet innan rättsskyddsnämnden fattar sitt beslut.

Du kan bli utexaminerad från universitetet innan din begäran om omprövning som gäller bedömningen av avhandlingen är avgjord. Se till att rättsskyddsnämnden har dina aktuella kontaktuppgifter, till exempel en e-postadress som du använder. Om vitsordet för avhandlingen ändras med anledning av omprövningsprocessen får du ett nytt betyg.

Innehållet i begäran om omprövning gällande bedömning av en avhandling och de bilagor som krävs

Begäran om omprövning ska göras skriftligen och innehålla följande information:

 1. Vilket beslut du kräver att ska omprövas.
 2. På vilket sätt du anser att beslutet borde omprövas.
 3. På vilka grunder du begär att beslutet ska omprövas.
 4. En redogörelse över när du fick del av beslutet, om du bestrider den tidpunkt som anges i anvisningarna för begäran om omprövning.
 5. Ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Bifoga följande dokument till din begäran om omprövning:

 1. Din magisteravhandling
 2. Avhandlingens bedömningsblankett
 3. Fakultetsrådets eller ledningsgruppens protokoll och protokollsutdrag, där det framgår att just din avhandling behandlats på mötet i fråga samt vitsordet för din avhandling. Du kan be fakultetens chef för studieärenden om dokumenten.

Alternativt kan du vidarebefordra det ursprungliga e-postmeddelandet, där du meddelades om att avhandlingen godkänts och registrerats, under förutsättning att vitsordet för avhandlingen samt datumet då fakultetsrådet eller ledningsgruppen fattat sitt beslut framgår av meddelandet. Om informationen om vitsordet skickades via e-post, ska du vidarebefordra det ursprungliga meddelandet till rättsskyddsnämnden så att meddelandets parter och tiden för mottagande av meddelandet framgår.

Begäran om omprövning gällande bedömning av en licentiat- eller doktorsavhandling

Om du är missnöjd med bedömningen av din licentiat- eller doktorsavhandling, kan du begära omprövning direkt hos rättsskyddsnämnden. Du kan lämna en begäran om omprövning till rättsskyddsnämnden först när du har fått det slutliga bedömningsbeslutet.

Observera att innan din licentiatavhandling bedömts kan du skriftligen begära att bedömningen avbryts. I så fall förfaller bedömningsförfarandet.

Innehållet i begäran om omprövning gällande bedömning av en licentiat- eller doktorsavhandling och de bilagor som krävs

Begäran om omprövning ska göras skriftligen och innehålla följande information:

 1. Vilket beslut du kräver att ska omprövas.
 2. På vilket sätt du anser att beslutet borde omprövas.
 3. På vilka grunder du begär att beslutet ska omprövas.
 4. En redogörelse över när du fick del av beslutet, om du bestrider den tidpunkt som anges i anvisningarna för begäran om omprövning.
 5. Ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Bifoga följande dokument till din begäran om omprövning:

 1. Din licentiat- eller doktorsavhandling
 2. Fakultetsrådets eller ledningsgruppens beslut
 3. Granskarens eller förhandsgranskarnas utlåtanden
 4. Ett eventuellt svar från dig (på granskarens eller förhandsgranskarnas och opponentens utlåtanden samt valet av förhandsgranskare och opponent)
 5. Tidpunkten för delfåendet. Om informationen om det slutgiltiga vitsordet skickades via e-post, ska du vidarebefordra det ursprungliga meddelandet till rättsskyddsnämnden så att meddelandets parter och tiden för mottagande av meddelandet framgår.

Tidsfrist för omprövningsbegäranden

Om du är missnöjd med bedömningen av din avhandling inom fördjupade studier, licentiatavhandling eller doktorsavhandling, får du begära omprövning skriftligen hos rättsskyddsnämnden inom 14 dagar från att du fick del bedömningsbeslutet. Datumet för delfåendet räknas inte in i tidsfristen. Om inget annat visas anses mottagaren ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter att brevet skickats. Om beslutet delges i elektronisk form anses beslutet ha blivit delgivet den tredje dagen efter att meddelandet skickats, om inget annat visas. Avsändningsdatumet räknas inte in.

Behandlingstid för omprövningsbegäranden

Rättsskyddsnämnden är i enlighet med 23 § i förvaltningslagen (434/2003) skyldig att behandla begäranden om omprövning utan ogrundat dröjsmål. Från lagar eller universitetets interna bestämmelser går det inte att härleda närmare handläggningstider för omprövningsbegäranden. Du ska vara förberedd på att behandlingen av framför allt omprövningsbegäranden av avhandlingar tar åtminstone några månader, eftersom man begär in redogörelser, svar och ett utlåtande från en expert utanför Helsingfors universitet i ärendet.

Rättsskyddsnämnden behandlar omprövningsbegärandena i den ordning de inkommer. Handläggningstiden börjar när samtliga dokument som behövs för att behandla omprövningsbegärandet inkommit. När du har skickat in din begäran om omprövning får du ett automatiskt svarsmeddelande från Helsingfors universitets registratur. Handläggaren kommer att kontakta dig när din begäran är på tur att behandlas och om du måste komplettera din begäran. Kontrollera att du gett rättsskyddsnämnden dina aktuella kontaktuppgifter.

När din omprövningsbegäran är under behandling och du levererar begärda dokument eller vill fråga hur det går med ditt ärende, skicka ditt meddelande till både handläggaren och universitetets registratur (hy-arkki@helsinki.fi). Ange dessutom ärendenumret (HU-numret) för din begäran på ämnesraden, om du har fått numret i samband med begäran om komplettering eller annat meddelande skickat av rättsskyddsnämnden.

Kontaktuppgifter för att lämna in begäran om omprövning

Begäran om omprövning riktas till Helsingfors universitets rättsskyddsnämnd:

Postadress: Arkivtjänster och registratur, PB 4, 00014 Helsingfors universitet
eller hy-arkki@helsinki.fi
Besöksadress: Universitetsgatan 3, 3:e vån.
Öppettider: vardagar kl. 10.00–14.00

Kontaktpersoner

Cheferna för studieärenden ansvarar för de studerandes rättsskyddsfrågor. Kontaktinformationen till cheferna för studieärenden hittar du här.

HUS också har en sakkunnig för utbildningspolitik som ger rådgivning angående studenternas rättskydd. Kontaktuppgifterna till HUS personal finns här. 

Juridisk rådgivning för studerande

Om du behöver juridisk rådgivning kan du vända dig till