Digitala lärmiljöer

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Under studierna kommer du att vistas i olika slags fysiska miljöer men också i digitala lärmiljöer. Helsingfors universitet använder sig av olika digitala hjälpmedel för att underlätta dina studier. Under studieavsnittet Studentens digitalkompetens blir du bekant med universitetets digitala lärmiljöer. Det lönar sig för dig att gå kursen genast i början av studierna.

Studentens digitalkompetens

Studieavsnittet ”Studentens digitalkompetens” är obligatoriskt för alla. Det lönar sig att gå kursen genast i början av studierna. Samtidigt får du en inblick i Helsingfors universitets digitala lärmiljöer. Kursmaterialet finns på sidan Studentens digitalkompetens. För kursen finns det också en egen webbtjänst där du hittar kursmaterialet, kursinformationen och anvisningar för hur du genomför studieavsnittet. 

Se en video om Studentens digitalkompetens.

Studietjänsten

Studietjänsten samlar de viktigaste tjänsterna och verktygen som du behöver under studierna. I tjänsten hittar du aktuella meddelanden på startsidan, samt Instruktioner för studerande, Mina studier och Studieutbudet.

Startsida

På startsidan kan du följa aktuella meddelanden gällande studierna samt nyheter som publicerats för alla vid universitetet på universitetets intranät Flamma. När du är inloggad ser du också meddelanden från ditt eget utbildningsprogram. På startsidan hittar du utöver nyheter också till exempel UniCafes lunchmenyer och evenemang vid universitetet som riktas till studenter.

Instruktioner för studerande

I Instruktioner för studerande finns tematiskt indelad information och anvisningar till stöd för studierna. Här hittar du exempelvis anvisningar för genomförande av studier och information om rådgivnings- samt hälso- och välfärdstjänster för studerande. När du är inloggad ser du dessutom ditt eget utbildningsprograms preciseringar av de allmänna anvisningarna. Du kan också läsa utbildningsprogramspecifika instruktioner utan att logga in genom att välja utbildningsprogrammet från sidans meny.

Mina studier

På sidan Mina studier ser du ditt schema, dina kurssidor och studiematerial som dina lärare har lagt upp. Sidan kräver inloggning.

Studieutbud

I Studieutbud hittar du den undervisning som erbjuds av ditt eget utbildningsprogram under läsåret. Du kan också söka enskilda kurser från andra utbildningsprogram. Från sökresultaten kommer du åt kursens egen sida där du ser bland annat kursinnehåll, schema och material.

Från Studietjänsten hittar du också länken till Sisu och till andra viktiga applikationer och tjänster.

Sisu

Via Sisu planerar du dina studier, gör kursanmälningarna och när utexamineringen är nära ansöker du om ditt examensbevis.

  • Under fliken ”Studiestruktur” kan du skapa en studieplan. Planen visar vilka obligatoriska och alternativa studier som ingår i examensstrukturen, och du kan välja dina valfria kurser. Dessutom kan du bläddra i kursutbudet utifrån examensstrukturen, läsa om olika sätt att genomföra studieavsnitten samt lägga till kurser och tentamina i studiekalendern.
  • Under schemaläggningsfliken ”Tidsplan” kan du göra upp en tidtabell för studierna som täcker hela studietiden.
  • Under fliken ”Studiekalender” ser du tidpunkterna för undervisningen i de kurser du har valt, och kan anmäla dig till undervisning.
  • Under fliken ”Sök” kan du söka studieavsnitt och lägga dem i din kurskorg.

För mer information och instruktioner om hur man utarbetar en studieplan på Sisu, se på instruktionen Din individuella studieplan (ISP).

Mer information om Sisu på sidan Sisu-instruktioner för studerande.

Flamma – universitetets intranät

Flamma är universitetets intranät, där du hittar information om universitetet som organisation, nyheter och meddelanden som riktar sig till alla vid universitetet samt information om universitetets evenemang. Flamma fungerar främst som kommunikationskanal för universitetets personal, men i Instruktioner för studerande kan det finnas länkar som leder till Flamma.

Moodle

Moodle är en lärmiljö i universitetets nätverk. Moodle används bl.a. till att ordna webbkurser och tentamina samt sprida meddelanden och material som gäller kurserna. För användarsupport kontakta Helpdesk.

Moodle guide för studerande (på finska). 

Moodle-tentamina

Moodle kan också användas som bedömningsverktyg. I många studieavsnitt avläggs sluttentamen i Moodle. 

E-post

E-post ingår i universitetets behörighet. Alla användare får en personlig @helsinki.fi-adress och en e-postlåda. I tjänsten ingår filtrering av skräppost och skadliga program.

Du kan logga in på e-posten i Office 365 - tjänsten med din användarnamnet 'namn@ad.helsinki.fi' (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi).

Du can byta ditt lösenordet på adressen http://helsinki.fi/losenord

Responssystemet UniHow

UniHow är ett forskningsbaserat stödsystem för lärande och undervisning. Studenterna besvarar HowULearn-enkäter vars påståenden utformats med utgångspunkt i universitetspedagogisk forskning och teori om lärande på universitetsnivå. När enkäten avslutats får studenten individuell respons på sitt lärande och sina studier. Responsen baserar sig på studentens egna svar och på svaren från andra som besvarat enkäten. I responsen ingår också tips till stöd för lärandet. Läs mer om UniHow-responssystemet och HowULearn-enkäten här.

Centret för universitetspedagogik HYPE ansvarar för den forskningsbaserade utvecklingen av enkäten. Centrets hemsidor.

 

Helpdesk – it-support

När du behöver hjälp med datatekniska problem som gäller universitetets it-tjänster ska du vända dig till Helpdesk. Anvisningar för de vanligaste programmen och tjänsterna finns på sidan IT-tjänster för studerande och Helpdesks webbplats.

Övriga lärmiljöer

Examinarium

Examinarium är ett sätt för studenten att skriva tentamen elektroniskt vid en tidpunkt som studenten själv väljer. Läraren lägger i förväg upp tentamen i tentamenssystemet. I tjänsten ingår tentamenssalen, videoövervakning med inspelningsfunktion och tentamenssystemet. 

I Examinarium kan du själv välja när du tenterar. Tentamina skrivs i särskilda kameraövervakade rum, s.k. tentamensakvarier, och studenten bokar på webben en lämplig tid till ett sådant rum. Alla rum är utrustade med datorer för ändamålet. För tillfället finns det tentamensakvarier på tre campus: Centrumcampus, Vik och Gumtäkt. Läs mer om e-tentamina på sidan Att tenta i Examinarium-tentakvariet (anvisningarna under temat Avläggande och bedömning av studier).

Virtuell arbetsstation

Helsingfors universitet använder sig av en virtuell arbetsstation (Virtual Desktop Infrastructure, VDI). Med hjälp av den virtuella arbetsstationen kan du arbeta var och när du vill. Användarinstruktioner finns på Helpdesks webbplats.

MOOC-kurser

MOOC är nätkurser som är öppna för alla och vars deltagarantal inte är begränsat. Förkortningen MOOC kommer från de engelska orden Massive Open Online Course. Läs mer om MOOC-kurserna.