Digitala lärmiljöer

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Under studierna kommer du att vistas i olika slags fysiska miljöer men också i digitala lärmiljöer. Helsingfors universitet använder sig av olika digitala hjälpmedel för att underlätta dina studier. Under studieavsnittet ”Studentens digitalkompetens” blir du bekant med universitetets digitala lärmiljöer. Det lönar sig för dig att gå kursen genast i början av studierna.

Du kan få rådgivning angående de digitala inlärningsmiljöerna i Handledningshörnan av Kajsa-husets aula (bredvid svängdörren) två gånger i månaden. Digitalkliniken är avsedd för alla studerande som vill förbättra sina kunskaper om universitetets digitala inlärningsmiljöer.

  Studentens digitalkompetens

  Studieavsnittet ”Studentens digitalkompetens” är obligatoriskt för alla. Det lönar sig att gå kursen genast i början av studierna. Samtidigt får du en inblick i Helsingfors universitets digitala lärmiljöer. Kursmaterialet finns på sidan Studentens digitalkompetens. För kursen finns det också en egen webbtjänst där du hittar kursmaterialet, kursinformationen och anvisningar för hur du genomför studieavsnittet. 

  Tjänsten Studier

  Tjänsten Studier samlar de viktigaste tjänsterna och verktygen som du behöver under studierna. I tjänsten hittar du aktuella meddelanden på startsidan, samt Instruktioner för studerande, Mina studier och Studieutbudet. Utbudet på sidan utvecklas under hösten.

  Startsida

  På startsidan kan du följa aktuella meddelanden gällande studierna samt nyheter som publicerats för alla vid universitetet på universitetets intranät Flamma. När du är inloggad ser du också meddelanden från ditt eget utbildningsprogram. På startsidan hittar du utöver nyheter också till exempel UniCafes lunchmenyer och evenemang vid universitetet som riktas till studenter.

  Instruktioner för studerande

  I Instruktioner för studerande finns tematiskt indelad information och anvisningar till stöd för studierna. Här hittar du exempelvis anvisningar för genomförande av studier och information om rådgivnings- samt hälso- och välfärdstjänster för studerande. När du är inloggad ser du dessutom ditt eget utbildningsprograms preciseringar av de allmänna anvisningarna. Du kan också läsa utbildningsprogramspecifika instruktioner utan att logga in genom att välja utbildningsprogrammet från sidans meny.

  Mina studier

  På sidan Mina studier ser du ditt schema, dina kurssidor och studiematerial som dina lärare har lagt upp. Sidan kräver inloggning.

  Studieutbud

  I Studieutbud hittar du den undervisning som erbjuds av ditt eget utbildningsprogram under läsåret. Du kan också söka enskilda kurser från andra utbildningsprogram. Från sökresultaten kommer du åt kursens egen sida där du ser bland annat kursinnehåll, schema och material.

  Från Tjänsten Studier hittar du också länken till Sisu och till andra viktiga applikationer och tjänster.

  Sisu

  Med Sisu gör du upp din studieplan, planerar ditt schema och schemalägger dina studier under hela studietiden.

  • Under fliken ”Studiestruktur” kan du skapa en studieplan. Planen visar vilka obligatoriska och alternativa studier som ingår i examensstrukturen, och du kan välja dina valfria kurser. Dessutom kan du bläddra i kursutbudet utifrån examensstrukturen, läsa om olika sätt att genomföra studieavsnitten samt lägga till kurser och tentamina i studiekalendern.
  • Under schemaläggningsfliken (”Tidsplan”) kan du göra upp en tidtabell för studierna som täcker hela studietiden.
  • I kalendern (under fliken ”Studiekalender”) ser du tidpunkterna för undervisningen i de kurser du har valt, och kan planera ditt schema.
  • Under fliken ”Sök” kan du söka studieavsnitt och lägga dem i din kurskorg.
  • OBS! Planeringsfunktionerna påverkar än så länge inte kursanmälningarna.  Du ska fortfarande anmäla dig till kurserna separat via WebOodi. I uppgifterna om undervisningen finns en länk till anmälan i WebOodi.

  Studieplaneringsverktyget Sisu har tagits i bruk stegvis sedan hösten 2017. I mars 2021 kommer Sisu helt att ersätta det tidigare studieinformationssystemet Oodi. Senast till början av mars 2021 måste alla examensstuderande ha en individuella studieplan i Sisu. 

  För mer information och instruktioner om hur man utarbetar en studieplan på Sisu, se på instruktionen Din individuella studieplan (ISP).

  WebOodi - anmäl dig till kurser

  WebOodi är Helsingfors universitets studerande- och studieregister där dina studieprestationer registreras och där du kan anmäla dig till kurser och tentamina vid merparten av fakulteterna. WebOodi är ett viktigt verktyg för studenten, eftersom du där kan kontrollera att kurserna du har gått har registrerats korrekt och att du inte går miste om tillfället att delta i kurser som intresserar dig.

  I WebOodi kan du också beställa studieutdrag och ge respons på kurser. Du kan uppdatera dina kontaktuppgifter; som studerande måste du själv se till att uppgifterna som gäller adress, telefonnummer, hemkommun och överlåtelsevillkor är korrekta. Under punkten ”Kontaktuppgifter i nödsituation” ska du dessutom ange kontaktuppgifterna för den person som universitetet kan kontakta i en nödsituation. Läs mer om hur du lägger till kontaktuppgifter för nödsituationer.

  Examensfordringarna och undervisningsuppgifterna finns i WebOodi. Du kan läsa i studiehandböckerna genom att i WebOodi klicka på Studiehandböcker i menyn Studieutbud.

  Flamma – universitetets intranät

  Flamma är universitetets intranät, där du hittar information om universitetet som organisation, nyheter och meddelanden som riktar sig till alla vid universitetet samt information om universitetets evenemang. Flamma fungerar främst som kommunikationskanal för universitetets personal, men i Instruktioner för studerande kan det finnas länkar som leder till Flamma.

  Moodle

  Moodle är en lärmiljö i universitetets nätverk. Moodle används bl.a. till att ordna webbkurser och tentamina samt sprida meddelanden och material som gäller kurserna. För användarsupport kontakta Helpdesk.

  Moodle guide för studerande (på finska). 

  Moodle-tentamina

  Moodle kan också användas som bedömningsverktyg. I många studieavsnitt avläggs sluttentamen i Moodle. 

  E-post

  E-post ingår i universitetets behörighet. Alla användare får en personlig @helsinki.fi-adress och en e-postlåda. I tjänsten ingår filtrering av skräppost och skadliga program.

  Du kan logga in på e-posten i Office 365 - tjänsten med din användarnamnet 'namn@ad.helsinki.fi' (t.ex. rkeskiva@ad.helsinki.fi).

  Du can byta ditt lösenordet på addressen http://helsinki.fi/losenord

  Responssystemet UniHow

  UniHow är ett forskningsbaserat stödsystem för lärande och undervisning. Studenterna besvarar HowULearn-enkäter vars påståenden utformats med utgångspunkt i universitetspedagogisk forskning och teori om lärande på universitetsnivå. När enkäten avslutats får studenten individuell respons på sitt lärande och sina studier. Responsen baserar sig på studentens egna svar och på svaren från andra som besvarat enkäten. I responsen ingår också tips till stöd för lärandet. Läs mer om UniHow-responssystemet och HowULearn-enkäten här.

  Centret för universitetspedagogik HYPE ansvarar för den forskningsbaserade utvecklingen av enkäten. Centrets hemsidor.

   

  Helpdesk – it-support

  När du behöver hjälp med datatekniska problem som gäller universitetets it-tjänster ska du vända dig till Helpdesk. Anvisningar för de vanligaste programmen och tjänsterna finns på sidan IT-tjänster för studerande och Helpdesks webbplats.

  Övriga lärmiljöer

  Examinarium

  Examinarium är ett sätt för studenten att skriva tentamen elektroniskt vid en tidpunkt som studenten själv väljer. Läraren lägger i förväg upp tentamen i tentamenssystemet. I tjänsten ingår tentamenssalen, videoövervakning med inspelningsfunktion och tentamenssystemet. 

  I Examinarium kan du själv välja när du tenterar. Tentamina skrivs i särskilda kameraövervakade rum, s.k. tentamensakvarier, och studenten bokar på webben en lämplig tid till ett sådant rum. Alla rum är utrustade med datorer för ändamålet. För tillfället finns det tentamensakvarier på tre campus: Centrumcampus, Vik och Gumtäkt. Läs mer om e-tentamina på sidan Att tenta i Examinarium-tentakvariet (anvisningarna under temat Avläggande och bedömning av studier).

  Virtuell arbetsstation

  Helsingfors universitet använder sig av en virtuell arbetsstation (Virtual Desktop Infrastructure, VDI). Med hjälp av den virtuella arbetsstationen kan du arbeta var och när du vill. Användarinstruktioner finns på Helpdesks webbplats.

  MOOC-webbkurser

  MOOC är en förkortning som står för Massive Open Online Course. Med MOOC avses avgiftsfria webbkurser som är öppna för alla. Kursmaterialet kan bestå av textmaterial, webbföreläsningar, workshoppar på distans, forumdiskussioner, olika slags uppgifter eller nästan vilka som helst former av webbaserad inlärning. MOOC-kurserna kännetecknas inte heller av en bestämd kurslängd, struktur, plattform eller ett bestämt deltagarantal, utan den som ordnar kursen beslutar hur de enskilda kurserna gestaltas. Helsingfors universitets MOOC-miljö finns på adressen http://mooc.helsinki.fi.