Disputationsakten

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

När du fått disputationstillstånd är det dags att förbereda disputationsakten. Kontakta medlemmarna i betygsnämnden i god tid för att ni ska kunna komma överens om datumet för disputationen och om annat som rör disputationsakten.

Obs! Coronasituationen i Finland och världen påverkar också disputationerna. Om du tänker ordna disputationen på höstterminen 2020, följ först och främst anvisningar gällande disputationer under undantagssituationen.

Tid och plats för disputationen

Obs! Coronasituationen i Finland och världen påverkar också disputationerna. Om du tänker ordna disputationen på höstterminen 2020, följ först och främst anvisningar gällande disputationer under undantagsituationen.

I vitsordsförslaget beaktas förutom doktorsavhandlingens vetenskapliga värde också hur pass väl du lyckas försvara avhandlingen offentligt, och därför måste alla medlemmar i betygsnämnden vara närvarande vid disputationen. Disputanden och medlemmarna i betygsnämnden kommer sinsemellan överens om tidpunkten för disputationen. Det är kustos uppgift att se till att disputanden och medlemmarna i betygsnämnden (opponenten, kustos, fakultetens representant/representanter) kommer överens om tidpunkten för disputationen så snart som möjligt efter att disputationstillståndet har fastställts.

Traditionella disputationsdagar är onsdag och fredag (med start kl. 12 = 12.15) samt lördag (med start kl. 10 = 10.15). Även andra vardagar är tänkbara. Disputationen ska ordnas inom tolv månader efter att disputationstillståndet beviljats.

När disputationsdatumet har slagits fast är det din uppgift att boka en sal för disputationen och sköta övriga förberedelser. Disputationssalen bokar du via universitetets lokalreservering (tilavaraus@helsinki.fi). Uppge kustos namn och din hemfakultet när du bokar salen. Fakulteten står för bokningskostnaderna. Observera att även om du hör till universitetspersonalen ska du inte boka disputationssalen själv exempelvis via OptimePortal.

Om du vill bjuda på kaffe i samband med disputationen kan du beställa trakteringen från närmaste UniCafe. Vi ber dig trots allt notera att universitetet inte betalar ersättning för kostnaderna för disputationskaffe, utan du ska själv stå för dem.

Språket vid disputationen

Efter att ha hört såväl disputanden som opponenten/opponenterna och fakultetens representant bestämmer kustos vilket språk disputationen ska hållas på. Disputationen ska hållas på finska eller svenska eller på det språk som avhandlingen är skriven på. Om disputanden ger sitt samtycke kan disputationen också hållas på något annat språk. Disputanden och opponenten kan använda olika språk vid disputationen, om man kommer överens om detta.

Observera att språket vid disputationen också har betydelse för examensbeviset. Disputanden har rätt att utöver ett svensk- eller finskspråkigt examensbevis också få ett engelskspråkigt examensbevis endast om disputationen har hållits på engelska.

Pukeutuminen ja protokolla

Väitöstilaisuuden pukukoodista on tärkeää sopia väittelijän ja arvosanalautakunnan jäsenien kesken hyvissä ajoin ennen väitöstilaisuutta, jotta kaikkien pukeutuminen on samassa linjassa.

Myös tilaisuuden etenemisestä on hyvä keskustella etukäteen, jotta tilaisuudessa voidaan keskittyä itse asiaan.

Koko väitöstilaisuuden kulku ja esimerkiksi pukeutumiseen ja puhutteluun liittyvät ohjeet on esitelty yksityiskohtaisesti yliopiston Tervetuloa väitöstilaisuuteen -verkkosivulla. Sivu on kolmikielinen ja suunnattu sekä väittelijöille että vastaväittäjille ja muille arvosanalautakunnan jäsenille.

Disputationens förlopp och längd

Disputationen börjar med att disputanden presenterar sitt ämne (lectio praecursoria). Därefter framför opponenten sina anmärkningar. All kritik som opponenten vill framföra om doktorsavhandlingen måste hen framföra vid disputationen. Opponenten får inte i sitt skriftliga utlåtande efter disputationen framföra sådan kritik som du inte haft möjlighet att bemöta under disputationen.

Opponentens granskning får pågå i högst fyra timmar. Efter det får andra närvarande framföra sina kommentarer. Mot slutet kan kustos ge ordet till andra extra opponenter efter eget övervägande. Disputationsakten får pågå i sammanlagt högst sex timmar – vanligtvis är akterna dock betydligt kortare.

Ytterligare information

universitetets externa webbplats hittar både du och medlemmarna i betygsnämnden detaljerad information om disputationens förlopp och dess protokoll och traditioner.