Doktorsexamen enligt de gamla examensfordringarna?

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Utbildningsreformens treåriga övergångsperiod gick ut den 18 december 2020. Innehållet på denna sida är arkivinnehåll, hålls offentligt för att stödja studievägledning som ges efter övergångsperiodens slut.

Är du rädd för att övergå? Håller dina studier på att föråldras? Följ anvisningarna på denna sida om du vill säkerställa att du hinner doktorera innan du överförs till de nya, programspecifika examensstrukturerna och över tio år gamla studieprestationer och studiehelheter föråldras.

Obs! Dessa anvisningar gäller dig endast om förhandsgranskningen av din doktorsavhandling har inleds i fakultetsrådet senast i januari 2020

Doktorsavhandlingen till förhandsgranskning senast i januari 2020

Om förhandsgranskningen av din doktorsavhandling inleds i fakultetsrådet senast i januari 2020, kan du utexamineras enligt de gamla, huvudämnesspecifika examensfordringarna även i det fallet att granskningsprocessen och utexamineringen av orsaker som inte beror på dig drar ut till efter övergångsperiodens slutdatum 18.12.2020.

  • Färdigställ din doktorsavhandling i god tid och se till att dina handledare har tillräckligt med tid för att bekanta sig med den slutliga versionen.
  • Lämna in doktorsavhandlingen för förhandsgranskning så att fakultetsrådet kan inleda granskningen i januari 2020. Kontrollera i god tid de exakta inlämningsdagarna för doktorsavhandlingar i din hemfakultets anvisningar om förhandsgranskning.
  • Observera att det inte lönar sig att lämna in en halvfärdig doktorsavhandling för granskning ”för säkerhets skull”. Om förhandsgranskarna inte förordar att disputationstillstånd ska beviljas, avbryts granskningsprocessen. Efter det har du inte längre rätt att utexamineras enligt de gamla examensfordringarna efter övergångsperiodens slut.

När du får disputationstillstånd gäller det att komma ihåg att du ska disputera senast tolv månader efter att du fått disputationstillståndet.

Klar med studierna i tid

Om du vill utexamineras enligt de gamla, huvudämnesspecifika examensfordringarna, ska du ha genomfört de studier som ingår i doktorsexamen och fått dem registrerade som helheter enligt de gamla examensfordringarna innan övergångsperioden går ut 18.12.2020. Regeln gäller även studerande vid Medicinska fakulteten, vilka i normala fall kan genomföra de studier som saknas också efter det att de disputerat.

Vid de flesta fakulteter ska de studier som ingår i examen vara genomförda och registrerade som helheter redan när förhandsgranskningen inleds eller senast när disputationstillstånd beviljas. Kontrollera i god tid före januari 2020 i din fakultets anvisningar om förhandsgranskningsprocessen i vilket skede helheterna ska vara klara och se till att genomföra de studier som saknas och att få dem registrerade.