E-thesis tillgänglighetsutlåtande

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Är tjänsten tillgänglig?

Tjänsten uppfyller inte alla tillgänglighetskraven på A- och AA-nivå (WCAG-2.1). De upptäckta bristerna i tillgängligheten beskrivs närmare nedan.

Webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till alla delar. E-thesis arkiv innehåller tusentals pdf-filer som har laddats upp där före 23.9.2020. Det finns inte resurser att göra alla dessa filer tillgängliga. I fortsättningen kommer man att fästa särskild vikt vid tillgängligheten i de filer med examensarbeten som har sparats i E-thesis. Studenter som skriver på sin avhandling ska instrueras i hur man skapar tillgängliga filer. För närvarande kan tillgängliga PDF-filer inte erhållas från dessa filer gjorda med LaTeX typsättningssystem, eftersom de inte har kodmärkeringar. Problemet har erkänts över hela världen, men än så länge finns det ingen fullt fungerande lösning tillgänglig. Man kan bläddra bland examensarbetena i E-thesis arkiv på bibliotekskioskerna på Helsingfors universitets bibliotek. Deras tillgänglighet utreds fortfarande. I tillgänglighetsutlåtandet för Helsingfors universitets öppna publikationsarkiv (Helda) berättas det om tillgängligheten i de filer med examensarbeten som finns i publikationsarkivet.

Rapportering av brister

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem i tjänsten kan du ge respons på följande sätt:

Per e-post: digitutkielmat@helsinki.fi

 

Vi svarar dig inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn 
www.tillgänglighetskrav.fi 
webbtillganglighet@rfv.fi 
telefonnummer växeln 0295 016 000

 

 

Icke-tillgängligt innehåll i tjänsten

Brister som gäller möjlighet att uppfatta:

 • Kontrasten är svag på flera ställen
  Kontrasten är svag på flera ställen på sidorna. Kontrasten mellan tecknen och bakgrunden har stor betydelse för hur bra texten kan läsas av användare med starkt nedsatt syn. (WCAG 1.4.3 Kontrast (minimum))
   
 • Blankettfälten har inte namngetts
  De som använder ett hjälpmedel kan inte flytta sig direkt från ett blankettfält till nästa med tabulatorknappen. Därför är det svårt att fylla i fälten i blanketten som används för att spara avhandlingar och bedömningsblanketten om man använder skärmläsningsprogram. (WCAG 1.3.1 Information och relationer, 1.1.1 Innehåll som inte är text)
   
 • Sökfälten och redigeringsfälten har inte särskilts
  Sökfälten på sidan har inte utmärkts som sökfält. Då meddelar skärmläsare när de kommer till ett sökfält att det är fråga om ett redigeringsfält, vilket inte stämmer. (WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text)
   
 • Man kan inte förstora texten via webbläsaren
  Det går inte att förstora texten via webbläsaren. När man zoomar in i webbläsarvyn med mer än 175 % (Chrome) eller 200 % (Firefox), hamnar en del av sidan utanför skärmen och användaren måste skrolla sidan i sidled. Då finns det en risk att en del viktig information inte hittas. När man i Android-versionen av Chrome förstorar texten med 200 % blir endast länklistan större, resten av texten förstoras inte. Det är en stor nackdel, i synnerhet för användare med nedsatt syn. Vid mobilanvändning döljs största delen av de inramade sökresultaten om man zoomar in på sidan, eftersom sidans övre eller nedre del tar så mycket plats. Redan med en inzoomning på 150 % med Firefox och 100 % med Chrome är texten oläslig för användare med nedsatt syn. En del av den svarta texten står mot en mörk bakgrund, vilket gör att kontrasten är närmast obefintlig. Det är en stor nackdel, i synnerhet för användare med nedsatt syn. (WCAG 1.4.4 Förändring av textstorlek)
   
 • Tabellen på bedömningsblanketten saknar information
  Den som använder skärmläsare får texten i tabellens kolumner uppläst, men ingen information om vilken cell texten finns i. (WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text, 1.3.1 Information och relationer)
   
 • Anvisningstexter på fel plats
  På blanketten för att spara avhandlingar kommer redigeringsfältens anvisningstexter efter fältet. Det gör det svårare att fylla i fälten om man använder hjälpmedel. (WCAG 1.3.1 Information och relationer)
   
 • Information upprepas på blanketten för att spara avhandlingar
  Om man använder skärmläsare när man lämnar in sin avhandling upprepas information på blanketten i onödan. (WCAG 1.3.1 Information och relationer)
   
 • Bildtexter saknas (macOS & Chrome)
  Om man använder skärmläsare, operativsystemet macOS och webbläsaren Chrome när man bläddrar bland avhandlingarna, finns det två oidentifierade bildfiler på förstasidan, en uppe till vänster på sidan och en i en fotnot. Användare som använder skärmläsare får ingen information om bilderna. (WCAG 1.1.1 Innehåll som inte är text)
   
 • Meddelandet om att bedömningen har godkänts döljs för skärmläsare
  När avhandlingens granskare använder skärmläsare när hen sparar och godkänner sin bedömning i E-thesis, kommer meddelandet om att bedömningen sparats ovanför en rubrik på h1-nivå. Det leder till att meddelandet inte noteras av skärmläsaren. (WCAG 1.3.1 Information och relationer, 1.3.2 Meningsfull ordning, 1.4.11 Kontrasten i innehåll som inte är text)
   
 • Meddelandet om att bedömningen godkänts avbryts om man använder skärmläsningsprogrammet Talkback i Android
  Om granskaren använder Android och Talkback när hen godkänner bedömningen av ett examensarbete, kommer en varning om att arbetet godkänns upp på skärmen. Talkback läser upp meddelandets rubrik, sedan går fokus till webbläsarmenyn, och först efter det läser skärmläsarprogrammet upp hela meddelandet. (WCAG 1.3.1 Information och relationer)

 

Brister som gäller hanterbarhet:

 • Knapparna för sidväxling har inte namngetts
  När man använder skärmläsare framgår det inte tydligt vilka funktioner knapparna har. Funktionerna framgår nog för dem som är vana datoranvändare, men elementen borde namnges tydligare med tanke på dem som använder hjälpmedel. (WCAG 2.4.1 Hoppa över grupperat innehåll)

 

Brister som gäller begriplighet:

 • Obligatoriska uppgifter på blanketten för att spara avhandlingar har inte märkts ut för hjälpmedel
  Datafälten på blanketten för att spara avhandlingar saknar semantisk information om att fältet är obligatoriskt eller formkrav. Personer som använder hjälpmedel får alltså inte veta att ett fält är obligatoriskt. (WCAG 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner)
   
 • Olika språk blandas på sidorna
  När man använder skärmläsare presenteras olika val på en hopblandning av språk, till exempel ”välj choose eller export”. (WCAG 3.1.2 Språk för del av sida, 3.2.4 Konsekvent identifiering)
   
 • När man sparar avhandlingar är skedesbeskrivningen uppe på blanketten otydlig
  När man ska spara examensarbeten i E-thesis använder man blanketter som består av många sidor. Uppe på blanketterna finns en beskrivning av i vilket skede av processen man befinner sig. De olika skedena är samtidigt knappar. När man klickar på en av knapparna laddas den aktiva sidan upp på nytt, vilket förvillar användaren. Det blir oklart i vilket skede av processen man verkligen befinner sig. (WCAG 3.2.3 Konsekvent navigering)

 

Brister som gäller robusthet:

 • Knappar saknar information (endast macOS och Chrome)
  Om man använder skärmläsare, operativsystemet macOS och webbläsaren Chrome när man sparar examensarbeten saknas det semantisk information för vissa knappar på blanketten. Ett exempel är knappen Lägg till, som inte berättar vad man ska lägga till. (WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde)
   
 • Namnet på examensarbetets pdf-fil syns inte
  När man bläddrar bland filerna med examensarbeten i E-thesis arkiv läser skärmläsaren inte upp pdf-filens namn. Filen syns i slutet av sammandraget, men användaren får ingen bekräftelse på att filen har laddats upp. (WCAG 4.1.2 Namn, roll, värde)

 

Stöd för användningen av tjänsten

Vi har förbundit oss till att förbättra de digitala tjänsternas tillgänglighet. Kritiska och enkelt genomförda förbättringar i tillgängligheten görs i slutet av 2020.

Vi erbjuder stöd för dem som inte kan använda den digitala tjänsten på grund av bristerna i tillgängligheten.

På adressen digitutkielmat@helsinki.fi får man vid behov stöd med att använda tjänsten.