Finansiering av ditt utbyte

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Den som åker på studentutbyte kan få både mobilitetsstipendium och studiestöd för studier utomlands. Om du åker på utbyte genom något av utbytesprogrammen vid Helsingfors universitet behöver du i allmänhet inte betala terminsavgiften vid utbytesuniversitetet. Ofta måste du ändå själv betala boende, studiematerial, eventuella språktest och visumavgifter.

Mobilitetsstipendium för studentutbyte

Om du åker på utbyte inom ramen för Helsingfors universitets utbytesavtal betalar Mobilitetsservicen dig ett mobilitetsstipendium. Undantag är Nordplus-programmets utbyten och utbyten till Schweiz, där stipendiet betalas av ett nätverk eller den mottagande institutionen.

Mobilitetsstipendiet är en engångsbetalning som främst är avsedd att täcka resekostnader. Du kan endast få endast ett mobilitetsstipendium per utbyte.

Stipendiets storlek bestäms årligen. Beslutet om stipendiebeloppet för läsåret som börjar den följande hösten fattas alltid före februari.

Mobilitetsstipendiet är inte beskattningsbar inkomst, vilket betyder att FPA inte beaktar det i inkomstkontrollen för studiestöd.

Erasmus-mobilitetsstipendium

Erasmus-studentutbyten i Europa 2020-22

Erasmus+ -mobilitetsstipendiet bestäms utgående från utbytets längd i dagar och utbytesdestinationen. Europeiska unionen har fastställt landgrupperna på basis av prisnivån.

Stipendiet utbetalas för den tid som studenten ska vara närvarande i den mottagande högskolan. Till den tiden räknas introduktionen som ordnas av utbytesuniversitetet, kursundervisningen och de första tentamina som följer omedelbart därpå. Språkkursen som ordnas vid utbytesuniversitetet före utbytet räknas huvudsakligen inte som en del av utbytet om det i språket erbjuds en OLS-språkkurs. Läs mer om OLS-språkkursen här.

Observera att minimitiden för Erasmusutbytet är tre månader*. Om den verkliga längden på utbytet är mindre än minimikravet, anses utbytet ha blivit annullerat och hela stipendiet måste återbetalas.

*Undantag utgörs av utbytesuniversitet där terminens officiella längd är kortare än tre månader.

Erasmus stipendiebelopp för läsåret 2020-2021:

Utbytesdestination Stipendium/dag
Danmark, Irland, Island, Liechtenstein, Luxembourg, Norge, Storbritannien, Sverige 15,67 €
Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike 14 €

Stpiendiebelopp för 2021-22 har ännu ej bekräftats.

Efter utbytet kontrolleras utbytesperiodens verkliga längd i Letter of Confirmation. Om utbytet är kortare än planerat, återkrävs överskottet efter utbytet.

Villkoret för Erasmusstipendiet är att studenten genomför 5 studiepoäng per månad, dvs. under 30 dagar. Ofullständiga månader påverkar inte studiepoängskravet. Om utbytets längd t.ex. är 130 dagar (4 månader och 10 dagar), är villkoret för stipendiet att 20 studiepoäng genomförs vid utbytesuniversitetet.

Erasmusstipendium för studenter som har familj

Till studenter som är vårdnadshavare till minderåriga barn betalas ett tilläggsstöd på 200 € / 30 dagar.

Erasmus+ stipendium för global mobilitet

Erasmus+ stipendium för global mobilitet betalas ut till några av universitetets bilaterala utbytesdestinationer som varierar årligen beroende på EU Kommissionens finansiering. Destinationerna fastslås årligen före ansökningstidens början.

Erasmus+ -stipendiet för global mobilitet bestäms utgående från utbytets längd i dagar. Stipendiet utbetalas för den tid som studenten ska vara närvarande i den mottagande högskolan. Till den tiden räknas introduktionen som ordnas av utbytesuniversitetet, kursundervisningen och de första tentamina som följer omedelbart därpå.

Observera att minimitiden för Erasmusutbytet är tre månader*. Om den verkliga längden på utbytet är mindre än minimikravet, anses utbytet ha blivit annullerat och hela stipendiet måste återbetalas.

*Undantag utgörs av utbytesuniversitet där terminens officiella längd är kortare än tre månader.

Stipendiet består av resestöd samt uppehållsstöd. Uppehållsstödet är 700 € / hel månad och ca 23 €/ dag för extra dagar.

Resestödbeloppet beror på distansen till utbytesdestinationen. Till exempel:

 • Georgien: 360 €
 • Israel, Egypten, Jordanien, Marocko: 530 €
 • Benin, Laos: 820 €
 • Nya Zeeland: 1500 €

Efter utbytet kontrolleras utbytesperiodens verkliga längd i Letter of Confirmation. Om utbytet är kortare än planerat, återkrävs överskottet efter utbytet.

Villkoret för Erasmusstipendiet är att studenten genomför 5 studiepoäng per månad, dvs. under 30 dagar. Ofullständiga månader påverkar inte studiepoängskravet. Om utbytets längd t.ex. är 130 dagar (4 månader och 10 dagar), är villkoret för stipendiet att 20 studiepoäng genomförs vid utbytesuniversitetet.

Mobilitetsstipendium för utbyte till Schweiz

Schweiz deltar inte i Erasmusprogrammet. Därför betalar schweiziska staten mobilitetsstipendiet även för inkommande utbytesstuderande. Stipendiebeloppet läsåret 2019-2020 var 380 CHF (schweizerfranc) per månad för finländska studenter och det betalas via utbytesuniversitetet.

Mobilitetsstipendium för Nordplus och Nordlys

Nordplus-nätverken ansöker om finansiering och ansvarar för stipendiebesluten själva. I stipendiet ingår reseunderstöd. Nätverken får själva besluta om stipendiets storlek. Beloppen nedan är maximibelopp.

Nordplus-nätverket betalar studentens stipendium. Anvisningar för stipendieansökan fås av Mobilitetsservicen. Före avresan ska dock alla Nordplus-studenter godkänna Helsingfors universitets villkor för utbytet. Det görs i Mobility Online.

Till den som åker på Nordlys-utbyte strävar universitetet efter att betala stipendiets maximibelopp enligt nedanstående tabell. Nordlys-stipendiet utbetalas genom Mobilitetsservicen.

 

Utbytesdestination Stipendium (max.) Reseunderstöd (max.)
Sverige, Norge, Danmark, Åland 200€/mån. 330€
Estland, Lettland, Litauen 200€/mån. 330€
Färöarna och Island 200€/mån. 660€
Grönland 200€/mån. 1300€

Bilaterala utbyten (avtal på universitetsnivå och enhetsnivå)

Stipendiernas storlek läsåret 2020-2021

 

Bilaterala utbyten (avtal på universitetsnivå och enhetsnivå) till Ryssland, Ukraina och Georgien 

Utbytesdestination Stipendiebelopp: termin Stipendiebelopp: läsår
Ryssland 1000€ 1300€
Ukraina 1000€ 1300€
Georgien 1000€ 1300€

*Om du för läsåret 2020–2021 blir antagen till utbyte till Ryssland till St Peterburg State University eller Higher School of Economics, betalas ditt stipendium enligt stipendiereglerna för FIRST+. Då är stipendiet 2240€ / termin, St Petersburg eller 2600 € / termin, Moskva.  

 

Bilaterala utbyten (avtal på universitetsnivå och enhetsnivå) utanför Europa

Utbytesdestination Stipendiebelopp: termin Stipendiebelopp: läsår
Nord- och Sydamerika 2000€ 2500€
Oceanien*, Hawaii 2200€ 2700€
Asien** 2000€ 2500€
Afrika*** 2000€ 2500€
Mellanöstern 2000€ 2500€

* Där finns också tvåErasmus+ global stipendium för läsåret 2022-2023 till Nya Zeeland (University of Canterbury)

**Om du för läsåret 2021-2022 eller 2022-2023 blir antagen till utbyte till Laos, betalas ditt stipendium enligt stipendiereglerna för Erasmus+ Global mobilitet.

***Om du för läsåret 2021-2022 blir antagen till utbyte till Egyptien, Benin eller Marocko eller Benin 2022-2023 betalas ditt stipendium enligt stipendiereglerna för Erasmus+ Global mobilitet.

 

North2North-mobilitetsstipendium

Varje år får Helsingfors universitet finansiering från Utbildningsstyrelsen för att skicka några studeranden till North2North-utbyte. Summan meddelas varje år bara efter ansökningsperioden. Under de senaste åren har den varit 2 000 €/termin.

Free mover -mobilitetsstipendium

Free mover -stipendiet är för studenter som självständigt åker på utbyte.

 

Utbytesdestination Stipendiebelopp
Europa och Ryssland 300€
Övriga länder 900€

Mobilitetsstipendium för kortkurser

Stipendier för kortkurser förutsätter att kortkursen genomförs med godkänt betyg.

 

Kurs Stipendiebelopp   Antal stipendier som beviljas
Deltagande i kortkurser genom eget arrangemang 500€  
Kortkurs ordnad av avtalsuniversitetet 500€ Studenten behöver inte betala kursavgiften
Nordic Centre India -sommarkurser (Hyderabad, Mumbai, Bangalore) 900€  3 kurser/1–3 studerande
Nordic Centre China -sommarkurs (Shanghai) 500€ 1 kurs/1–3 studerande
UNICA-studentkonferens 250€  

Ansökan om och utbetalning av mobilitetsstipendium

Du ansöker om mobilitetsstipendium i Mobility Online efter att Helsingfors universitet har godkänt din utbytesansökan.

OBS! Om du åker på utbyte självständigt, utanför utbytesavtalen, ska du ansöka om Free mover -stipendium enligt anvisningarna.

För att Helsingfors universitet ska kunna betala mobilitetsstipendium till dig ska du göra följande:

 • Logga in på Mobility Online med universitetets användarnamn och komplettera dina bank- och personuppgifter under punkten ”Complete Personal Data” i arbetsflödet (workflow).
 • Erasmusutbyten: Om datumen för utbytet behöver korrigeras (om de har preciserats efter att du skickade in din ansökan) ska du göra det i ditt Mobility Online-konto under punkten ”Change stay from/stay until”.
 • Efter det ska du noga läsa igenom villkoren för stipendiet (Read student exchange terms and conditions). Du kan skriva ut villkoren eller spara dem på din dator.
 • Godkänn villkoren elektroniskt (Accept student exchange terms and conditions).

Godkänn villkoren i tid, helst redan när du tar emot din utbytesplats, så att mobilitetsstipendiet kan utbetalas i tid. Mobilitetsstipendiet betalas ut den sista bankdagen månaden före utbytet.

I tekniska frågor som gäller Mobility Online får du hjälp per e-post kvl-admin@helsinki.fi eller per telefon +358 2941 22953..

Hur ser jag om stipendiet har utbetalats?

 • På ditt Mobility Online-konto ser du aviseringen "Scholarship payment processed", som betyder att ditt stipendium har behandlats och att det utbetalas på sista bankdagen månaden före ditt utbyte.
 • Ta kontakt med Mobilitetsservicen om texten "Scholarship payment processed" inte syns senast en månad före utbytets början trots att du har godkänt villkoren elektroniskt och i god tid.
 • OBS! Under semestertider (sommar, december–årsskiftet) kan behandlingstiden för stipendierna vara längre. Godkänn villkoren i god tid.

Villkoren för mobilitetsstipendiet

Jag förbinder mig att följa de villkor för studentutbyte som beskrivs nedan. Villkoren 2-3 och 5-6 gäller också dem som åker på studentutbyte utan ett mobilitetsstipendium. Stipendiet utbetalas inte om den studerande inte godkänner stipendievillkoren på sitt ansökningskonto i Mobility Online. Mobilitetsservicen beviljar mobilitetsbidrag enligt de årligen fastställda grunderna för utbetalning av stipendier. Bidragens generella villkor och summor publiceras på Instruktioner för studerande. (Finansiering för utbyte)

1. Jag använder stipendiet endast för kostnader för studentutbytet såsom resor, försäkringsavgifter, levnadskostnader, boendekostnader och studieavgifter.

2. Jag studerar på heltid under utbytet och försöker följa den på förhand uppgjorda studieplanen. Jag förbinder mig att avlägga akademiska studier i en omfattning av minst 5 studiepoäng/månad vid utbytesuniversitetet. Om jag åker på utbyte till ett utbytesuniversitet som inte använder ECTS-studiepoäng, har den motsvarande mängden studieprestationer som krävs meddelats i utbytesuniversitetets studiepoäng i Instruktioner för studerande. Som ett undantag till regeln gällande 5 studiepoäng/månad, kräver några universitet att studenter gör mer än 5 ECTS/månad. Då följer jag mottagande universitets krav.

Jag förbinder mig att använda de studieprestationer som jag genomför under utbytet i min examen vid Helsingfors universitet. Sommarkursstipendiet förutsätter att kursen genomförs med godkänt betyg även om utbytestiden är kortare än en månad. Idrott- och hobbykurserna beaktas inte som utbytesstudier, även om mottagande universitet ger studiepoäng för dem. För kurser i konstämnena och övningsämnena beslutar den ansvariga läraren för kursen vid Helsingfors universitet om de godkännas i examen. Om läraren beslutar att kursen godkännas, räknas den också i antal kurser avlagda under utbytet.

3. Jag informerar Mobilitetsservicen omedelbart om mitt studentutbyte förlängs, avbryts, förkortas eller annulleras. Jag förstår att stipendiets tilläggsdel inte betalas om jag ansöker om det först efter att min ursprungliga utbytestid tagit slut.

4. Jag förbinder mig att återbetala stipendiet eller en del av det om utbytet förkortas så att ändringen påverkar stipendiebeloppet. Jag förstår att jag också kan bli tvungen att återbetala mitt stipendium om mina studieprestationer under utbytet inte är tillräckliga.

5. Jag ansvarar själv för att teckna nödvändiga försäkringar (sjukvårds- och reseförsäkring), eftersom Helsingfors universitet inte försäkrar utresande utbytesstudenter.

6. Jag lämnar in utbytesdokumenten (intyget över utbytestiden Letter of Confirmation* och studieutdraget Transcript of Records) och fyller i Mobilitetsservicens responsblankett på mitt Mobility Online-konto inom 2 månader efter att jag kommit tillbaka från utbytet. I Erasmusutbytet returnerar jag även det undertecknade Learning Agreement till Mobilitetsservicen och besvarar enkäten EU Survey inom 2 månader efter att jag kommit tillbaka från utbytet.

*OBS! Endast de som ska åka på utbyte genom Erasmus, Nordplus och Nordlys lämna in blanketten Letter of Confirmation.

Observera att det inte är möjligt att få både lön och mobilitetsstipendium från HU samtidigt. Förvärvsarbete vid HU innan utbyte kan påverka stipendiets betalningsdag. Om du står i anställningsförhållande till Helsingfors universitet under två månader före ditt utbyte, kontakta Mobilitetsservicen: studentexchange@helsinki.fi

Utbytestidens inverkan på mobilitetsstipendiet

Förändringar i utbytestiden påverkar stipendiebeloppet och måste alltid meddelas till Mobilitetsservicen. Meddela omedelbart om din utbytesperiod annulleras, avbryts, förkortas eller förlängs och följ anvisningarna du hittar här.

Beroende på situationen beviljar vi dig antingen tilläggsfinansiering och mer utbytestid eller sänder instruktioner för återbetalning av stipendiet helt eller delvis. Om utbytestiden förkortas eller avbryts måste du vanligtvis återbetala det utbetalade stipendiet. Om ditt utbyte avbryts på grund av särskilt vägande skäl ska du lämna in en skriftlig redogörelse över det.

Observera att minimitiden för Erasmusutbytet är tre månader*. Om den verkliga längden på utbytet är mindre än minimikravet, anses utbytet ha blivit annullerat och hela stipendiet måste återbetalas.
*Undantag utgörs av utbytesuniversitet där terminens officiella längd är kortare än tre månader.

För att den som förlänger sitt utbyte ska beviljas stipendiets tilläggsdel krävs det att det finns oanvända utbytesmånader kvar inom ramen för utbytesavtalet. Utbetalning av tilläggsdelen förutsätter att studenten skickar Mobilitetsservicen en bekräftelse av koordinatorn för utbytesuniversitet på att utbytet förlängts och gör upp en studieplan för den förlängda utbytestiden. De nödvändiga dokumenten ska skickas senast en månad innan studentens ursprungliga utbytesperiod upphör. Om dokumenten inte skickas i tid, betalas inte tilläggsdelen. Förlängt utbyte som meddelats efter utbytets slut påverkar inte storleken på ditt stipendium.

Studiepenning och bostadsbidrag till utlandet

Oftast grundar sig studenternas finansiering även utomlands i stort sett på studiestödet (studiepenning, bostadsbidrag och studielån). Läs mer om studiestödet för studier utomlands på FPA:s webbplats. På tjänsten Fråga FPA får man också svar på sina frågor.

Tillgänglighetsstöd

Tillgänglighetsstödet är avsett för personer med specialbehov som deltar i programmet och som behöver extra stöd för att kunna genomföra sitt utbyte. Det är möjligt att ansöka om stödet i Erasmus+- och Nordplus-programmen. Man ansöker om stöd med en särskild blankett under en fortlöpande ansökningstid. Ansökningarna behandlas fall för fall. Läs mer på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Övriga stipendier

Det är upp till dig om du vill söka stipendier utanför universitetet. Andra stipendier påverkar inte mottagandet av mobilitetsstipendiet. Tips på var du kan ansöka om stipendier hittar du här.