Fortsättning och tillgodräknande av tidigare studier | Öppna Universitetet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

 

 

Fortsättning av tidigare påbörjade eller avbrutna studier

Du kan fortsätta med studier som du inlett tidigare eller avbrutit genom att anmäla dig till kurser som du saknar prestation för.

  • Kontrollera vid behov dina tidigare studieprestationer i tjänsten Min Studieinfo eller i Helsingfors universitets register över studieprestationer. Läs mer: Utvardering och studieprestationer
  • Studieprestationerna och studiehelheterna gäller i 10 år. Om dina tidigare studieprestationer är äldre än detta, kontakta avoin-student@helsinki.fi.
  • Om undervisningsplanerna för studierna i fråga (tidigare: examensfordringar) har ändrats efter dina tidigare studier, kontrollera hur dina tidigare studier motsvarar de nuvarande undervisningsplanerna. Läs mer: Studieprestationernas motsvarighet när undervisningsplanerna ändras (nedan)

Studieprestationernas motsvarighet när undervisningsplanerna ändras

Undervisningsplanerna för Helsingfors universitets utbildningsprogram (tidigare: examensfordringar) ses över och vid behov uppdateras med tre års mellanrum. Undervisningsplanerna reviderades senast hösten 2020.

Om du har avlagt en del av dina studier enligt tidigare examensfordringar, ta reda på hur dina prestationer motsvarar de gällande läroplanerna. Aktuella uppgifter om motsvarigheterna finns på webbsidorna för de öppna universitetsstudierna för utbildningsprogrammet, studieinriktningen eller vetenskapsområdet i fråga.

I oklara fall, kontakta: avoin-student@helsinki.fi

Tillgodoräknande av tidigare studier och ansökan om ersättande av studier

Om du har genomfört samma kurs eller en kurs med samma innehåll till exempel vid ett annat universitet eller en yrkeshögskola, kan du med stöd av det ansöka om att få ersätta en kurs vid Öppna universitetet vid Helsingfors universitet.

Så här ansöker du om att få ersättande en kurs med stöd av tidigare studieprestationer:

  • Ersättande kan ansökas och beviljas endast för sådana studier för vilka den studerande har gällande studierätt. Anmäl dig alltså först till den kurs vid Öppna universitetet som du ansöker om att få ersätta.
  • Ansök om ersättande av studieprestationer med en elektronisk blankett: Ansökan om tillgodoräknande av studier. Fyll i blanketten omsorgsfullt och bifoga de bilagor som begärs.
  • Om du ansöker om ersättande av flera kurser, fyll i en blankett med bilagor för varje kurs.
  • Returnera blanketten (med bilagor) i god tid före kursens början.
  • Du får ett beslut till den e-postadress du uppgett på blanketten.
  • Observera att studieprestationerna i enskilda kurser vanligen föråldras inom tio år. Det lönar sig inte att ansöka om ersättande om studieprestationen har föråldrats.
  • Observera också att ansökan om ersättande av en studieprestation i vissa fall endast delvis kan godkännas. Då ska den tidigare studieprestationen kompletteras på ett sätt som meddelas separat.

Bestämmelser om de allmänna principerna för tillgodoräknande finns i Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Helsingfors universitetet (pdf) och i rektors beslut HY/496/00.00.06.00/2017 (pdf) (fi).