Frågor och svar om utbyte (FAQ)

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

I den här anvisningen hittar du vanliga frågor som du kan använda som stöd när du planerar att åka på utbyte eller skriver din ansökan.  Om du inte hittar svar på din fråga på den här sidan eller i någon annan anvisning under Studera utomlands, kontakta Mobilitetsservicen.

 

 

Ansökan

Till hur många olika utbytesmål kan jag söka?
Se https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/ansokan#paragraph-583

Kan jag bli antagen till flera utbytesmål?
Du kan bli antagen till endast ett utbytesmål. Om du söker till flera utbytesmål ska du rangordna målen. Om du inte blir antagen till det utbytesmål som du rangordnat högst beaktas det som du rangordnat näst högst, sedan det som du rangordnat tredje högst osv.

Har utbytesmålen kvoter?
Ja. Kvoterna varierar mellan olika universitet.

Kan jag söka till utbyte för bara en termin? 
De flesta utbytesmålen tar emot studenter för antingen en eller två terminer, men praxis varierar beroende på avtal och utbytesmål.  T.ex. kan du söka till utbyte i Oceanien för endast en termin.  Kontrollera hur länge du kan stanna på utbyte i ditt önskade utbytesmål redan innan du söker.   

Vad händer om utbytesuniversitetet avslår min ansökan? Kan jag åka någon annanstans på utbyte? 
Om utbytesuniversitetet avslår din ansökan ska du kontakta Mobilitetsservicen. Vi hjälper dig kontrollera varför du fick avslag på din ansökan och hjälper dig i mån av möjlighet att hitta ett nytt utbytesmål. Du kan vid behöv söka till utbyte i nästa kompletterande antagning.  

När pågår ansökningstiderna?
Se https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/ansokan 

När får jag veta om jag har blivit antagen till utbyte?
Se https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/ansokan

Studiepoäng och medeltal

Ska jag ange det medeltal som jag har under ansökningstiden? När kontrollerar utbytesuniversitetet mitt medeltal?
Du ska ange det medeltal som du har under ansökningstiden. Utbytesuniversitetet kontrollerar ditt medeltal först i det skedet då Helsingfors universitet har godkänt din ansökan om utbyte vid utbytesuniversitetet och du skickar din ansökan dit. Du ska uppge ditt medeltal på Helsingfors universitets ansökningsblankett även om utbytesuniversitetet inte skulle kräva att få veta ditt medeltal. Läs mer om medeltalet och hur det räknas ut:  https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/ansokan-i-mobility-online-portalen#paragraph-551

Lönar det sig för mig att söka till ett utbytesmål som kräver ett högre medeltal än det jag har? 
Om du inte har ett så högt medeltal som utbytesuniversitetet kräver kan du inte söka till universitetet. Studierna vid ett utbytesuniversitet är ofta mer krävande än vid hemuniversitetet. Därför skulle det kunna bli för tungt att studera vid ett sådant universitet som kräver ett högre medeltal än det du har. Utbytesuniversitetet kan också avslå din ansökan på grund av ditt medeltal, och då kan du inte genomföra några studier. Bland annat de utbytesmål som ingår i Erasmus eller Nordplus brukar inte ställa krav på medeltalet, men praxis varierar beroende på avtal.

Hur sannolikt är det att bli antagen till utbytesmålen i Oceanien?
Utbytesmålen i Oceanien är mycket populära och därför måste man gallra bland de sökande på basis av studieframgång och ansökan. För de flesta utbytesmålen i Oceanien krävs ett medeltal som är minst 3 (undantagen tas upp på sidan om utbytesmål i Oceanien). På grund av det höga antalet sökande till målen i Oceanien krävs vanligen ett medeltal på minst 3,5 för att bli antagen. Du förbättrar dina chanser att få åka på utbyte om du utöver utbytesmål i Oceanien söker till utbytesmål inom Erasmus och Nordplus, där konkurrensen är mindre.

Räknas vitsorden för Öppna universitetets kurser eller JOO-studier med i medeltalet?
I medeltalet ingår alla de kurser som syns i Sisu. Också de kurser som du har genomfört vid Öppna universitetet eller som JOO-studier (flexibel studierätt) ingår i medeltalet.

Betygspunktsgenomsnittet beräknas baserat på alla kurser som visas på Sisu. Kurser som genomförts vid Open University och som JOO-studier (flexibel studierätt) räknas också i GPA.

Hur många genomförda studiepoäng krävs för att jag ska kunna bli antagen till utbyte?
Se https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/ansokan#paragraph-341

Hur många studiepoäng ska jag genomföra under utbytet?
Se https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/hakuja-hakeminen#paragraph-478

Studier och kurser under utbytet

Kan jag genomföra biämnesstudier eller studier som ingår i valfria helheter under utbytet? 
Du kan genomföra biämnesstudier eller studier som ingår i valfria helheter under utbytet. I så fall ska du söka till utbyte via biämnets eller den valfria helhetens utbytesavtal om det handlar om ett Erasmus-utbytesprogram eller ett Faculty and unit bilateral-utbytesprogram. Huvudämnesstudenterna inom ämnet har ändå förtur då man väljer vilka som får åka på utbyte. Läs mera:  https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/vill-du-aka-pa-utbyte#paragraph-578

Inom utbytesprogram på universitetsnivå till länder utanför EU och inom Norden (Nordlys) kan du genomföra studier som ingår antingen i ditt eget utbildningsprogram, en valfri helhet eller valfria kurser. Du kan alltså välja kurser från hela utbytesuniversitetets utbud. Observera ändå att utbytesuniversiteten kan ha ställt upp begränsningar i fråga om inom vilka utbildningsområden du får studera. Läs mera om Nordlys-nätverket:  https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/erasmus-och-nordplus-utbytesplatser-i-europa 

Kan jag genomföra en valfri helhet eller en biämneshelhet under utbytet även om jag inte har studierätt i ämnet vid Helsingfors universitet? Kan jag genomföra biämnesstudier eller en biämneshelhet under utbytet i ett sådant ämne som inte erbjuds vid Helsingfors universitet?
Du kan genomföra en valfri helhet eller en biämneshelhet under utbytet. Då tillgodoräknar din egen fakultet studierna som en valfri helhet som genomförts utomlands. Detta är möjligt vid de flesta fakulteterna. Det är ändå bra att komma ihåg att en valfri biämneshelhet som du har genomfört utomlands inte motsvarar kurser vid Helsingfors universitet. Kom också ihåg att observera utbytesuniversitetets egna begränsningar.

Ska jag söka till utbyte under kandidat- eller magisterstudierna? 
Se https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/ansokan#paragraph-680

Jag håller på med mina kandidatstudier. Kan jag genomföra också sådana studier som ingår i magisterexamen under utbytet? 
Det är möjligt vid en del universitet, men strängt förbjudet vid andra. Besök utbytesuniversitetets webbplats för ytterligare information. Detsamma kan gälla för dem som håller på med sina magisterstudier och vill genomföra studier på kandidatnivå. 

Jag genomför kurser på kandidatnivå under utbytet. Kan jag få dem tillgodoräknade som kurser på magisternivå?
Det är ofta möjligt att tillgodoräkna kurser på kandidatnivå som man har genomfört under utbytet som valfria studier i magisterexamen. Om du vill ersätta en obligatorisk kurs som ingår i examensfordringarna för din magisterexamen med en kurs på kandidatnivå, kan du fråga kursens ansvariga lärare om det är möjligt.

Var hittar jag utbytesuniversitetets kurser? Vad ska jag göra om jag inte hittar kursutbudet för nästa läsår?
Kursutbudet finns på utbytesuniversitetets webbplats. Majoriteten av universiteten lägger ut endast kursutbudet för det pågående läsåret. Du kan välja dina kurser för Learning Agreement utgående från kursutbudet för det pågående läsåret. Läs mera:  https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/hakuja-hakeminen#paragraph-478

Finns det stor variation i universitetens kravnivåer?
Utbytesuniversiteten förutsätter lika mycket av utbytesstudenterna som av sina egna examensstuderande. T.ex. kan dina egna språkkunskaper påverka hur krävande studierna är.

Ansökan och bilagor

Måste jag göra hela ansökan på en gång eller kan jag fortsätta senare? 
Du kan lämna ansökan på hälft och fortsätta senare. Det enda som krävs är att du har fyllt i hela det första momentet (Application form). Läs mera:  https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/hakeminen-mobility-onlin… 

Vem vid Helsingfors universitet läser min ansökan om utbyte? På vilket språk lönar det sig att skriva den? 
Det är Mobilitetsservicens specialister som läser din ansökan. Du kan skriva den på svenska, finska eller engelska.

Hur fyller jag i Learning Agreement? 
Se https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/haku-ja-hakeminen#paragraph-583

Kan jag bli antagen till utbyte även om jag har genomfört alla studier som ingår i min examen?
Nej, eftersom de studier som genomförs vid utbytesuniversitetet ska kunna tillgodoräknas och rymmas i sin helhet i din examen vid Helsingfors universitet. Läs mera:  https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/haluatkovaihtoon-ohjeita-suunnittelun-tueksi#paragraph-366

Tillgodoräknande

Hur går det till när utbytesstudier tillgodoräknas? Vem tillgodoräknar mina utbytesstudier? 
Se https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/hemkomsten#paragraph-356

Vad är skillnaden mellan att tillgodoräkna, ersätta och att inkludera studier?
Att ersätta och inkludera är olika former av att tillgodoräkna. Att ersätta innebär att du använder tidigare förvärvad kunskap för att ersätta sådana studier som ingår i ditt utbildningsprogram. Den tidigare förvärvade kunskapen ska då motsvara kunskapsmålen för det studieavsnitt eller den studiehelhet som ersätts.   Att inkludera betyder däremot att tidigare förvärvad kunskap infogas som en del av din examen. Då krävs det inte att innehållet motsvarar de studieavsnitt eller studiehelheter som ingår i examensfordringarna. Läs mera:  https://guide.student.helsinki.fi/sv/artikel/tillgodoraknande-av-kunskaper-som-skaffats-tidigare