Gamla forskarstuderande och övergången till den nya examensmodellen

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Doktorandprogrammens nya examensfordringar trädde i kraft 1.8.2017. Det var möjligt att studera enligt de gamla huvudämnesspecifika examensfordringarna under en treårig övergångsperiod.

Utbildningsreformens treåriga övergångsperiod gick ut den 18 december 2020. Om dina studier fortfarande var på hälft vid den tidpunkten, har du överförts automatiskt till den nya doktorandprogramsspecifika examensstrukturen. De nya reglerna om studiernas giltighetstid också gäller nu för alla dina studier.

Innehållet på denna sida är arkivinnehåll, hålls offentligt för att stödja studievägledning som ges efter övergångsperiodens slut.

Övergångsperiodens slut påverkar inte följande grupper:

 • Om du har genomförts de studier som ingår i doktorsexamen och disputationen har hållits senast 18.12.2020, kan du utexamineras enligt de gamla, huvudämnesspecifika examensfordringarna.
 • Om förhandsgranskningen av din doktorsavhandling inleds i fakultetsrådet senast i januari 2020, kan du utexamineras enligt de gamla, huvudämnesspecifika examensfordringarna även i det fallet att granskningsprocessen och utexamineringen av orsaker som inte beror på dig drar ut till efter övergångsperiodens slutdatum.

Vad förändras?

För doktorsexamina enligt de nya examensstrukturerna krävs obligatoriska studier som omfattar 40 studiepoäng i stället för tidigare 60 studiepoäng. Studierna är indelade i två helheter: vetenskapsområdesstudier (30 sp) och allmänna färdigheter (10 sp). Doktorsavhandlingens rekommenderade omfattning ändras inte. Alla studerande som övergår till att följa de nya examensfordringarna måste genomföra minst 1 sp i forskningsetik.

Huvudämnena slopas i samband med övergången och doktoranderna övergår till att avlägga doktorsexamen enligt doktorandprogrammets gemensamma examensfordringar. I examina som följer de nya examensfordringarna kan inte inkluderas studier / studiehelheter som är äldre än tio år.

Doktorander som övergått till de nya examensstrukturerna kan inte i sin doktorsexamen inkludera studier som ingår i en högre högskoleexamen och som överskrider examens minimiomfattning.

Ditt doktorandprograms nya examensstruktur hittar du i doktorandprogrammets studiehandbok i WebOodi. Vid sidan om det lägre antalet studiepoäng är det en nyhet för många att examen inkluderar 10 studiepoäng för helheten allmänna färdigheter (så kallade överförbara färdigheter). Syftet med helheten allmänna färdigheter är att stärka de utexaminerade doktorernas forskar- och expertidentitet och anställningsbarhet. Forskarskolorna ordnar undervisning i allmänna färdigheter för alla doktorander vid forskarskolan.

Från och med 1.8.2017 erbjuds undervisning endast enligt de nya undervisningsplanerna.

Doktorandernas övergång skiljer sig från grundexamensstuderandenas övergång på så sätt att doktoranderna redan hör till doktorandprogram och endast övergår till samma doktorandprograms nya, gemensamma undervisningsplan.

När lönar det sig att övergå?

 • För studerande som har genomfört endast en liten del av studierna eller inga studier alls lönar det sig att övergå till den nya undervisningsplanen så snart som möjligt.
 • Om du har genomfört studier för mindre än 40 studiepoäng, lönar det sig att överväga att övergå.
 • Om du redan har genomfört alla eller största delen av de studier som hör till examen och bedömer att du ska ha studierna genomförda och disputationen har hållits innan övergångsperioden går ut 18.12.2020, lönar det sig inte att övergå till den nya undervisningsplanen.
 • Om du är i slutskedet av doktorandstudierna men trots det tänker övergå till den nya examensstrukturen, ska du se till att övergå innan förhandsgranskningen av din doktorsavhandling inleds.

Vissa doktorandprogram har motsvarighetstabeller där det har fastställts hur de gamla studierna passar in i den nya examensstrukturen. Lägre ner på denna sida hittar du ditt eget doktorandprograms eventuella motsvarighetstabell eller andra övergångsanvisningar som preciserar de allmänna anvisningarna.

Hur ska jag övergå?

Närvaroanmälda forskarstuderande

När du vill övergå till den nya examensstrukturen ska du anmäla detta med en e-blankett. Anmälan om övergång är bindande. Fyll alltså i blanketten först när du har bekantat dig med alla anvisningar på denna sida och är säker på ditt beslut. Du kan inte annullera din anmälan om övergång.

Frånvaroanmälda forskarstuderande och forskarstuderande som har avförts från HU:s register.

Endast närvaroanmälda påbyggnadsstuderande kan på eget initiativ övergå till den nya examensstrukturen under övergångsperioden. Om du har frånvaroanmält dig på grund av registeruppföljningen av forskarstudier, ska du först sköta registeruppföljningen för att igen kunna anmäla dig som närvarande. Om du har försummat din läsårsanmälan och förlorat din studierätt, ska du ansöka om återställande av studierätten hos din hemfakultet. Du kan övergå till den nya examensstrukturen först när du igen är inskriven som närvaroanmäld studerande.

Om du bedömer att du inte kommer att doktorera före övergångsperiodens slut 18.12.2020, är det viktigt att du återvänder som inskriven och närvaroanmäld studerande så snart som möjligt. Examina enligt de nya examensstrukturerna omfattas på alla examensnivåer av strängare bestämmelser om studiernas giltighetstid än tidigare. Som inskriven studerande kan du uppsöka rådgivningen och själv medverka till att bestämmelserna inte medför problem för dig när övergångsperioden är över.

Om du har bestämt dig för att avbryta dina doktorandstudier, kan du också överväga möjligheten att avsäga dig din studierätt helt och hållet.

Vad händer med mina studier efter jag övergår?

Studier du har genomfört innan övergången inte behövs att registrera på nytt. De gamla prestationerna blir kvar i studieregistret med gamla koder och införlivas i studiehelheterna enligt de nya examensstrukturerna när det är dags att sammanställa helheterna. Det viktiga är att du har bekantat dig med studiernas giltighetstid och ditt doktorandprograms övergångsanvisningar och tagit reda på vilka prestationer enligt den nya strukturen som dina gamla prestationer ersätter och vad du fortfarande har ogjort.

Studiernas giltighetstid

Principerna för hur studierna föråldras ändrades i och med utbildningsreformen. De nya bestämmelserna om studiernas giltighetstid gäller för alla studerande som har börjat studera enligt de nya examensstrukturerna eller som har övergått till dem, oavsett när de har beviljats rätt att avlägga examen. De viktigaste ändringarna i jämförelse med de tidigare principerna:

 • Alla studier, inklusive studiehelheter, föråldras inom tio år räknat från slutet av den termin under vilken de genomfördes.
 • Tiden räknas från det datum då studierna genomfördes, eller i fråga om studiehelheter från det datum då studiehelhetens sista delprestation genomfördes.
 • Bestämmelserna om studiernas giltighetstid gäller även för licentiatexamina. Studier som ingått i en tidigare licentiatexamen kan inte användas för doktorsexamen, om helheterna har föråldrats.
 • Även språk- och kommunikationsstudier, som inte tidigare har föråldrats, föråldras efter tio år.
 • Du kan inte längre uppdatera studierna, utan alla studier över tio år föråldras och du måste genomföra dem på nytt om du vill inkludera dem i examen.