Har du fått disputationstillstånd? Börja här!

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Grattis – nu är du inne på målrakan! Disputationstillståndet innebär att din doktorsavhandling uppfyller minimikraven och att din fakultet har gett dig tillstånd att låta trycka doktorsavhandlingen och börja förbereda disputationsakten. Utifrån utlåtandena från förhandsgranskningen fattar fakultetsrådet beslut om beviljande av disputationstillstånd. Observera att du ska disputera senast inom ett år från det att du fått disputationstillstånd.

Beviljande av disputationstillstånd

När båda förhandsgranskarna har gett utlåtanden där de förordar att disputationstillstånd beviljas, för fakultetsrådets föredragande ärendet till fakultetsrådet för behandling. Du få ta del av utlåtandena inom kort efter att de inkommit, eller allra senast när föredragningslistan för fakultetsrådets möte offentliggörs. Om du inte godkänner utlåtandena har du rätt att bemöta dem.

Medlemmarna i betygsnämnden utses vanligtvis vid samma fakultetsrådsmöte som det vid vilket disputationstillstånd beviljas.

Efter att ha fått disputationstillstånd kan du börja ordna disputationsakten tillsammans med kustos och opponenten samt låta trycka doktorsavhandlingen och informera om den. Efter fakultetsrådets möte skickar din fakultets forskarstudieärenden dig ett meddelande om beviljande av disputationstillstånd och tillsättande av betygsnämnden samt anvisningar för disputationen och tryckningen av doktorsavhandlingen.

Minneslista för den som fått disputationstillstånd