Helsingfors universitets bibliotekets tjänster för forskare

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Helsingfors universitets bibliotek erbjuder doktorander lokaler och verktyg för effektivt forskningsarbete på alla fyra campus.

När du behöver material för dina doktorsstudier, som böcker, vetenskapliga artiklar och databaser, lönar det sig att allra först leta på Helsingfors universitets bibliotek.

Dessutom erbjuder biblioteket forskare tjänster och rådgivning gällande t.ex. hantering av data, open access-publicering, parallellpublicering och forskningens synlighet.

Enheter

Helsingfors universitets bibliotek finns på universitetets alla fyra campus: 

Dessutom finns det två lärocenter på Centrumcampus: 

Biblioteksenheterna och lärocentren på kartan. Enheterna och lärocentren är i regel tillgänglighetsanpassade. Kontrollera bibliotekets dagliga öppettider på bibliotekets webbplats

Bekanta dig också med Nationalbiblioteket, Finlands största och äldsta vetenskapliga bibliotek.

Bibliotekskortet

På alla biblioteksenheter vid Helsingfors universitet använder du bibliotekskortet Helka för att låna böcker.

  1. Aktivera din kundinformation i Helka-databasen genom att logga in med ditt Helsingfors universitets användarnamn.
  2. Bibliotekskortet kan hämtas från bibliotekets kundservice efter aktiveringen. Du kan hämta ditt kort från valfri Helsingfors universitetsbiblioteksenhet under kundservicetimmarna. Kom ihåg att ta med ett officiellt ID-kort. 

Studerande vid Helsinginfors universitet kan skaffa ett virtuellt Helkakort via Studietjänsten. Kom ihåg att först logga in på tjänsten. Mobilbibliotekskortet kan användas genast. Om du skaffar ett Helkakort via Studietjänsten behöver du inte alls ett fysiskt kort.

Du kan reservera böcker, förnya lån och vid behov också betala förseningsavgifter i Helkadatabasen. I din kundinformation i  Helka kan du också ställa in en PIN-kod som du behöver på bibliotekets utlåningsautomat. 

Universitetsmedlemmar behöver inte meddela förändrade kontaktuppgifter till biblioteket, utan uppgifterna kommer automatiskt från universitetets system. 

Helka-kortet fungerar också på associerade Helka-bibliotek utanför universitetet.

Du behöver ett nationalbibliotekskort för att låna material från Nationalbibliotekets samlingar. Läs mer på Nationalbibliotekets webbplats.

Forskarens bibliotek

Biblioteket erbjuder Helsingfors universitets forskare och forskargrupper mångsidiga resurser samt stöd och rådgivning i open access-publicering, hantering av forskningsdata, forskningens synlighet och publikationsmetrik. Under temat Bibliotekets tjänster för forskare på bibliotekets webbplats finns mer information om tjänster som biblioteket erbjuder forskare.

Läs e-material på distans

Helsingfors universitets bibliotek har skaffat behörigheter till en omfattande samling elektroniska böcker, tidningar och databaser.  Instruktioner om att använda e-böcker finns i E-boksguiden. E-tidningarna och e-böckerna är tillgängliga inom universitetets nätverk. Forskare och studenter vid Helsingfors universitet har också möjlighet att fjärranvända e-tidningar och e-böcker.  För fjärranslutning krävs it-behörighet för universitetets nätverk. 

Sök information

Du kommer i gång med sökningen i Helka.  

  • Via sökning i samlingar kan du söka tryckta böcker, e-böcker, tidskrifter och databaser som har skaffats till Helka-biblioteken.  
  • Via artikelsökning hittar du dessutom internationella vetenskapliga artiklar.  

Allt material som Helsingfors universitets bibliotek skaffat för forskarna och studenterna finns inte i Helka. Via guiden ResearchGuides kan du söka databaser som är centrala för just ditt vetenskapsområde.

Arbeta på biblioteket

Det finns olika arbetsutrymmen vid enheterna för Helsingfors universitets bibliotek: grupparbetsrum, datorplatser och läsplatser för tysta studier på egen hand. Grupparbetsrum finns i alla campusbibliotek.  Med ditt användarnamn vid universitetet kan du reservera ett grupparbetsrum i 0365-kalendern för varje rum. Flest datorer finns i Lärocentret Aleksandria, och där kan du arbeta även sent på kvällarna när biblioteken är stängda. 

Du kan ta utskrifter och kopiera i bibliotekets alla enheter. Multifunktionsenheterna fungerar med personliga id-kort, och enheterna kan användas för att kopiera, skanna och skriva ut. I Unigrafias saldobutik kan du ladda id-kortet med utskriftssaldo. 
 
När du arbetar i biblioteket bör du ta hänsyn till andra biblioteksanvändare och följa bibliotekets spelregler.

Graduvagnar 

Som Helsingfors universitets studerande eller forskare kan du låna en graduvagn av biblioteket. Med hjälp av vagnen kan man smidigt förvara och flytta de tillbehör och material man behöver i biblioteks lokaler. Det finns graduvagnar i alla bibliotekets enheter samt i lärocentren Aleksandria och Minerva. Läs mer om graduvagnar på bibliotekets hemsida

Bibliotekets utbildningar för forskare

Helsingfors universitets bibliotek erbjuder olika verktyg och ordnar workshoppar och mångsidiga kurser för universitetets personal, forskare och lärare till stöd för forskning och undervisning. Det erbjuds bl.a. utbildning i referenshantering, informationssökning och informationshantering. Mer information om utbildningarna hittar du på bibliotekets webbplats.

Kontakta biblioteket

Kundtjänsten vid biblioteksenheterna hjälper dig gärna med alla frågor som rör användningen av biblioteket. 

Servicetelefonen har jour på enheterna under kundtjänstens öppettider. 

Du kan ställa frågor om och ge respons på bibliotekets verksamhet och tjänster via chatten eller med en responsblankett

Följ biblioteket på Facebook, Twitter @hulib och Instagram @helunilib.