Humanistiska fakulteten - instruktioner för dem som börjat studera före 1.8.2017

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Obs! Informationen på den här sidan gäller endast studenter som har inlett sina studier före 1.8.2017 och som har avlagt studier enligt den gamla examensstrukturen.

På den här sidan finns humanistiska fakultetens instruktioner för dig som har studerat enligt de gamla examensfordringarna och övergått till ett av de nya utbildningsprogrammen.

Bekanta dig också med de instruktioner som rör samtliga studerande vid universitetet Instruktioner för dig som inlett dina studier före 2017.

Övergångstiden löpte ut 18.12.2020

Övergångstiden för de gamla examensfordringarna har tagit slut och alla studenter, med några få undantag, studerar nu i ett av de nya utbildningsprogrammen. Det var möjligt att utexamineras enligt de gamla examensfordringarna till och med 18.12.2020. Om du inte övergick till ett av de nya programmen före övergångstiden löpte ut har du flyttats över automatiskt på basis av din studierätt. Mer information om den automatiska överflyttningen hittar du i Instruktioner för studerande under Automatöverföringen vid humanistiska fakulteten (på finska).

För ämnena assyriologi, egyptologi och kognitionsvetenskap fortsätter övergångstiden till 31.7.2023 (enligt läroplanen för 2016–2017). Läs mera under Instruktioner för studerande vid humanistiska fakulteten som fortsätter studera enligt de gamla examensfordringarna (på finska).

Nyttiga länkar till Instruktioner för studerande

Studiernas motsvarigheter

Hur studieavsnitten motsvarar varandra enligt olika undervisningsplaner framgår av motsvarighetstabellerna. En undervisningsplan är giltig i tre år och i den definieras examensstrukturen, innehållet och lärandemålen för studiehelheter och -avsnitt, samt bedömningsgrunderna.

Motsvarighetstabellerna för undervisningsplanen 2017–2020 finner du på denna sidan, välj respektive utbildningsprogram, och sen rätta studieinriktningen.

Motsvarighetstabellerna för undervisningsplanen 20202-2023 (gäller fr.o.m. 1.8.2020) hittar du under Undervisningsplan och motsvarigheter för studier. Välj ditt eget utbildningsprogram i rullmenyn uppe på sidan för att få fram de tabeller som gäller de olika studieinriktningarna i ditt program.

Om du har ytterligare frågor om studiernas motsvarigheter kan du vända dig till ansvarspersonerna för de olika studiehelheterna eller -avsnitten, eller till respektive studieinriktnings ISP-handledare. Ansvarspersonerna hittar du i Sisu under respektive studiehelhet eller -avsnitt.

Studierätter och de nya utbildningsprogrammen

Att övergångsperioden upphört påverkar inte längden på eller giltighetstiden för din studierätt. Siirtymäajan päättyminen ei vaikuta tutkinnonsuoritusoikeutesi kestoon tai voimassaoloon.

Kontrollera i Sisu att din studierätt har noterats rätt. På samma gång ser du namnet på ditt nya utbildningsprogram och din eventuella studieinriktning.

Biämnesrätt

Ifall du har beviljats studierätt till en begränsad biämneshelhet uppdateras biämnesrätten senare i vår för att stämma överens med de nya utbildningsprogrammen.

Återställande av rätten att avlägga examen

Om du behöver ansöka om förlängd studietid för att slutföra din examen hittar du instruktioner för detta under Om studietiden tar slut. Om din studierätt har upphört kan du anhålla om att återaktivera den. Läs mer i instruktionen Återställande av rätten att avlägga examen.

Byte av studieinriktning

I de nya utbildningsprogrammen är det endast möjligt att byta studieinriktning inom programmet och då endast förutsatt att du uppfyller de kriterier programmet ställt upp för ett byte. Mer information hittar du under Byte av studieinriktning under studierna.

Utbildningsprogram kan du endast byta genom att söka in på nytt via den nationella ansökan eller genom ansökan om förflyttning. Läs mera på Studieinfo. Voit vaihtaa koulutusohjelmaa vain hakemalla uudestaan ulkoisen opiskelijavalinnan tai siirtohaun kautta. Lue lisää Opintopolku-palvelusta.

Obs. Om din studierätt avseende utbildningsprogram eller studieinriktning har noterats fel i samband med automatöverföringen, görs bytet som en rättelse.

När studierna föråldras

De nya reglerna om hur studierna föråldras (giltiga fr.o.m. 1.8.2021) gäller samtliga studenter, även sådan som inlett sina studier före 2005:

  • Studiehelheter och enskilda studieprestationer (gäller även språk- och kommunikationsstudier) är giltiga till och med slutet på den termin då det förflutit 10 år sedan prestationen registrerades.
  • Prestationsdatumet för en studiehelhet är det samma som prestationsdatumet för den sista enskilda studieprestation som knutits till helheten.
  • För studenter som övergått från de gamla examensfordringarna till de nya gäller att ämnesstudiehelheten uppdaterar grundstudiehelheten även i framtiden.
  • Det är inte möjligt att uppdatera föråldrade prestationer.
  • Du kan inte använda studieprestationer som är äldre än 10 år i din examen.

Läs mer i instruktionen När studierna föråldras.

Att göra upp en studieplan

Den 31.5.2021 övergick universitetet till att använda Sisu istället för Weboodi. Därefter sker alla kursanmälningar, registreringen av studieprestationer, och alla utexamineringar genom Sisu. Ur studentens synvinkel är det mest centrala med Sisu att göra upp en studieplan.

För att få hjälp med att göra upp din studieplan kan du titta på video-instruktioner på UniTube.

Behöver du hjälp med Sisu?

Vid behov hjälper din ISP-handledare eller Forsthusets närservice till. Vid studentservicen i Kajsahuset får du hjälp med Sisus tekniska problem samt allmän rådgivning till exempel gällande vilken ansökan du skall välja.

Humanistiska fakultetens gemensamma studier

Nedan ser du en förteckning över hur humanistiska fakultetens gemensamma studier enligt de gamla examensfordringarna ersätter de nya gemensamma studierna. Till vänster ser du prestationen så som den var enligt de gamla examensfordringarna och till höger finner du prestationen enligt de nya examensfordringarna.

  • muntlig kommunikation (2 sp) och vetenskapligt skrivande (3 sp) ersätter modersmål 3 sp
  • muntlig och skriftlig färdighet i andra inhemska språket (5 sp) ersätter andra inhemska språket (3 sp)
  • studier i det första främmande språket (5 sp) ersätter främmande språk (4 sp)
  • orienterande studier och individuell studieplan (2 sp) ersätter orienterande studier (2 sp)
  • ikt-körkortet (3 sp) ersätter studentens digitalkompetens (3 sp)

Du kan använda dina prestationer till deras fulla omfattning i din examen. Om du har avlagt alla fakultetens gemensamma studier enligt de gamla examensfodringarna kommer du således att ha avlagt fler studiepoäng än vad som fordras enligt det nya systemet.

Studierna i det andra främmande språket (3 sp) kan du använda som valfria studier för din examen.

Om ditt utbildningsprogram även enligt de nya examensfordringarna kräver att du har ett andra främmande språk ersätter din gamla prestation den nya även i detta fall.

Om du studerar på kandidatnivå och har avlagt en studiehelhet i ett visst språk (grund- och/eller ämnesstudierna) kan du få studierna i ett främmande språk, eller studierna i det andra inhemska språket tillgodoräknade. Läs mer under Språk- och kommunikationsstudier i kandidatexamen.

Huvudämnets ikt-studier (2 sp) kan du antingen knyta till studierna inom ditt eget vetenskapsområde eller placera dem under övriga valfria studier.

Var får man hjälp?

Om du behöver hjälp med studierelaterade frågor kan du ta kontakt med Forsthusets närservice som ger fakultetsspecifik rådgivning till studenterna vid humanistiska och teologiska fakulteterna. Du kan ringa, skicka e-post, eller boka tid för ett personligt telefonmöte med en studierådgivare. Kontaktuppgifter och öppettider hittar du under Studentservicen. Allmän rådgivning och t.ex. registerutdrag får du också av studentservicen i Kajsahuset.

Om du har frågor som gäller dina studier på ett innehållsmässigt plan kan du vända dig till din ISP-handledare. Läs mer under Studieplanering och ISP-handledning.

Du hittar svaren på de flesta frågor här i Instruktioner för studerande. Kom ihåg att för många instruktioner gäller att du måste välja ditt eget utbildningsprogram i rullmenyn uppe på sidan för att få upp den information som gäller just för dig.

Via sidan Mina studier (logga in med universitetets användarnamn) kan du leta efter kurser, kolla ditt elektroniska schema och läsa aktuella nyheter som gäller såväl universitetet som fakulteten och ditt eget utbildningsprogram. Via sidan Mina studier kommer du också smidigt åt universitetets andra program och tjänster (Sisu, e-post, Moodle etc.).