Individuella arrangemang stöder studerande | Öppna universitetet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

 

Som studerande vid Öppna universitetet kan du till exempel på grund av läs- och skrivsvårigheter eller nedsatt motorisk eller sensorisk förmåga få särskilt stöd i situationer och arrangemang i anslutning till studierna. För att beviljas rätt till individuella arrangemang behöver du ett utlåtande av en läkare eller motsvarande expert, t.ex. en psykolog, talterapeut eller fysioterapeut. Grunderna för individuella arrangemang ska framgå av intyget.

Genom individuella arrangemang främjas jämlikheten i fråga om studietillgänglighet och studier. Individuella arrangemangen påverkar inte utvärderingen av kunnandet.

Hurdant intyg behöver du för individuella arrangemang?

När du kommer överens om individuella arrangemang ska du visa upp ett utlåtande av en läkare eller annan hälsovårdsexpert, av vilket framgår funktionshindrets eller sjukdomens art och behovet av individuella arrangemang. Alternativt kan du lämna in studentexamensnämndens motsvarande beslut om individuella arrangemang.

För att visa lässvårigheter eller skrivsvårigheter räcker det med ett utlåtande från en speciallärare, psykolog eller talterapeut. På webbplatsen för föreningen Helsingin seudun erilaiset oppijat ry HERO  kan du läsa mera (på finska) om läs- och skrivsvårigheter och hur de diagnostiseras. Den som utfärdar intyget ska ange studentens namn och personbeteckning och kortfattat beskriva orsaken till behovet av individuella arrangemang. Det är också bra om det av intyget framgår vilka slags praktiska arrangemang studenten skulle ha nytta av i sina studier.

Undervisning

Individuella arrangemang i anslutning till undervisningen kan vara t.ex. ett tillgängligt undervisningsutrymme, användning av hjälpmedel eller personlig assistent.

Om du behöver individuella arrangemang för att kunna delta i undervisning, kontakta Öppna universitetets studierådgivning senast 14 dagar innan kursen börjar: avoin-student@helsinki.fi

Tenter

Individuella arrangemang som beviljas på basis av läkarintyg eller motsvarande expertutlåtande kan t.ex. vara 

 • Extra tid vid tentamen
 • Användning av dator eller annat hjälpmedel vid tentamen  
 • Mindre eller avskilt rum vid tentamen 
 • Alternativa prestationssätt 

Expertgruppen för individuella arrangemang rekommenderar att man får 30 minuter extra tid för tentamina som är kortare än 3 timmar och 1 timme extra tid för tentamina som räcker 3 timmar eller mer. Det går att avvika från rekommendationen av grundad anledning.

 • Den som ordnar tentamen bestämmer om den extra tiden ska placeras före det allmänna tentamenstillfällets början eller efter tillfällets slut. (Rektors beslut HY/5740/00.00.06.00/2022)

 

Läs mer:

Om du behöver Individuella arrangemang vid tent, gör så här

 • Kontakta adressen specialneeds@helsinki.fi och kom överens om att lämna sakkunnigutlåtandet eller läkarintyget till universitetet. Obs! Av informationssäkerhetsskäl ska du inte lämna in läkarintyg eller sakkunnigutlåtanden när du kontaktar den här adressen. 
 • Meddela dessutom om den beviljade tilläggstiden senast 10 dagar före webbtent: specialneeds@helsinki.fi .

Ditt meddelande ska innehålla åtminstone följande uppgifter: 

  • enheten/arrangören (Öppna Universitetet) som ansvarar för tentamen
  • tentamens namn, kod och tidpunkt
  • tentatorns namn
  • ditt eget namn och studentnummer.

Behandling av personuppgifter vid Helsingfors universitet

Information om individuella arrangemang är konfidentiella och behandlas av universitetet endast av personer som behöver information för planering och/eller genomförande av individuella arrangemang. Läs mer om Helsingfors universitets informationssäkerhetspraxis och om behandlingen av studenters personuppgifter på Dataskyddswebbplatsen.

Mer information

Information om tillgängligheten i Helsingfors universitets undervisningslokaler: Helsingin yliopiston opetustilat (fi)