Instruktioner för dem som övergått till de nya utbildningsprogrammen

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Helsingfors universitet övergick till nya utbildningsprogram 1.8.2017. Det var dock möjligt att studera enligt de gamla examensfordringarna under en övergångsperiod fram till 18.12.2020. Obs! I enskilda utbildningsprogram kan övergångsperioden vara kortare eller längre än den allmänna övergångsperioden. Se närmare information om övergångsperioden på din fakultets instruktioner

Nu att övergångsperioden har tagit slut alla studerande med en ofullständig examen har flyttats automatiskt över till de nya utbildningsprogrammen för att slutföra sin examen och omfattas av de nya bestämmelserna. Mer information om automatisk överföring kan du hitta på artikeln Automatisk överföring till de nya utbildningsprogrammen. Observera ändå att slutet på övergångsperioden inte inverkar på examensrättens varaktighet eller giltighet.

De nya utbildningsprogrammens examensstrukturer avviker från de gamla utbildningarnas strukturer, och t.ex. reglerna för studiernas giltighetstid strängare än tidigare. Läs noggrant instruktionerna på den här sidan samt instruktionerna från din fakultet.

Om du har varit borta från universitetet för längre, se också sidan: Jag återupptar mina studier efter en längre paus.

Ändringar i de nya utbildningsprogrammen i relation till de gamla examensfordringarna

En student som övergått till ett nytt utbildningsprogram bör beakta följande:

 • Studier som är äldre än tio år kan inte inkluderas i examina. Denna regel gäller alla studier. I fråga om enstaka studieavsnitt räknas tiden från prestationsdagen, och i fråga om studiehelheter räknas tiden från det sista studieavsnittets eller kursens prestationsdag. Studieavsnitt och studiehelheter är i kraft fram till slutet av den termin under vilken de föråldras. De enskilda utbildningsprogrammen kan också bestämma om tider som är kortare än tio år.
 • Det är inte möjligt att inkludera studier som ingår i en yrkeshögskoleexamen i sin examen. Däremot kan studier fortsättningsvis ersättas med studier som har ingått i en yrkeshögskoleexamen eller andra studier som avlagts vid en yrkeshögskola, om studierna uppfyller kunskapsmålen för de studier som de ersätter. Om du har påbörjat dina studier före 1.8.2017, inkluderar studier från en yrkeshögskoleexamen (t.ex. en biämneshelhet) i din nuvarande examen och sedan övergår till ett nytt utbildningsprogram mitt i studierna, kan du använda de inkluderade studierna i din examen i det nya utbildningsprogrammet, med beaktande av reglerna för studiernas giltighetstid.
 • Om du har påbörjat dina studier före 1.8.2017 och övergår till ett nytt utbildningsprogram, kan du inkludera alla studieprestationer i din examen (förutom om din fakultets permanenta föreskrifter eller motsvarande beslut begränsar din examens omfattning). Studier som är äldre än tio år kan däremot inte inkluderas i examina.
 • Om du har påbörjat dina studier efter 1.8.2017, är din examens omfattning begränsad.  Detta betyder att en kandidatexamen kan bestå av högst 200 sp, om minimiomfattningen är 180 sp. Magisterexamen kan bestå av högst 135 sp om minimiomfattningen är 120 sp. Detta gäller inte dem som utexaminerar från magisterprogrammet i psykologi, som har avlagt pedagogiska studier för lärare, vars examens totala omfattning är 150 sp.
 • I de fördjupade studierna som hör till magisterprogrammet ingår en skriftlig avhandling som motsvarar 30 sp. Avhandlingen som hör till de medicinska (utbildningsprogrammen i medicin och odontologi) och veterinärmedicinska områdena omfattar 20 sp.
 • Avhandlingen för högre högskoleexamen bedöms enligt skalan 0–5. (Vitsordet för avhandlingen som ingår i högre högskoleexamen beaktas inte när man beräknar det sammanfattande vitsordet för de fördjupade studierna.)
 • I studiehelheterna kan ingå endast den mängd studier som fastställts för studiehelheten i utbildningsprogrammets undervisningsplan, plus högst fem studiepoäng. Om du har påbörjat dina studier före 1.8.2017 och övergår till ett nytt utbildningsprogram mitt i studierna, kan du i din examen inkludera alla de studiehelheter som du har genomfört före övergången, oavsett helheternas omfattning. Du måste dock beakta reglerna för studiernas giltighetstid.
 • Inom de medicinska områdena (utbildningsprogrammen i medicin och odontologi) avbryter beviljande av titeln kandidat föråldringsprocessen för genomförda studiehelheter och andra studier.

Studiernas giltighetstid i de nya utbildningsprogrammen

De nya utbildningsprogrammen medförde ändringar i principerna för studiernas giltighetstid (dvs. när studieprestationer föråldras). De viktigaste ändringarna jämfört med de tidigare principerna är följande:

Alla studier inklusive studiehelheter föråldras efter 10 år räknat från slutet av den termin då studieprestationen genomfördes.

 • Språk- och kommunikationsstudierna föråldras efter 10 år. Så var inte fallet tidigare.
 • Det går inte längre att uppdatera studieprestationer. Alla prestationer som är äldre än 10 år föråldras och måste genomföras på nytt om du vill inkludera dem i din examen.
 • De nya reglerna för studiernas giltighetstid gäller alla studenter som har inlett sina studier i de nya utbildningsprogrammen eller har övergått till dem, oavsett när rätten att avlägga examen har beviljats.

För de studenters del som studerar enligt de gamla examensfordringarna under övergångsperioden tillämpas de tidigare reglerna för studiernas giltighetstid. Läs mer i din fakultets anvisningar.

Ändringar i examensstrukturen och studiernas motsvarighetstabeller

De nya utbildningsprogrammens examensstrukturer avviker från de gamla utbildningarnas strukturer. Du hittar examensstrukturen i Instruktioner för studerande under rubriken Examensstruktur och examens omfattning.

Om du övergår till ett nytt utbildningsprogram i kandidatskedet, får du förslag till alternativa magisterprogram enligt de beslut som fakulteterna har fattat om övergången.

Fakulteterna har gjort upp motsvarighetstabeller som visar de nuvarande studieavsnitten och deras motsvarigheter i den gamla examensstrukturen. Du hittar de gamla examensstrukturerna och motsvarighetstabellerna i din fakultets anvisningar.

Att göra en studieplan i Sisu

Alla studerande måste göra en studieplan i Sisu. Genom studieplanen anmäler du till exempel dig till kurser, du lämnar in elektroniska ansökningar och kommunicerar med din ISP-handledare.

Se Sisu-instruktioner specifikt för studerande som börjat studera före 2017.