Om att söka till valfria studier vid humanistiska fakulteten

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

På den här sidan finns information om de valfria studiehelheter som är begränsade och hur man kan få studierätt till dem. Anvisningarna är indelade enligt utbildningsprogram och studieinriktning.

Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer

De valfria studierna enligt studieinriktning

Nordiska språk (svenska som modersmål)

  • Nordiska språk, grundstudier (svenska som modersmål) (KOK-N100), 30 sp.
  • Nordiska språk, valfria ämnesstudier (svenska som modersmål) (KOK-N500), 30 sp.

Grundstudierna är gemensamma för alla studenter, men ämnesstudierna är av olika omfång. Rätten att studera nordiska språk på modersmålslinjen är begränsad. Studenter med examensrätt vid Helsingfors universitet kan få rätt att avlägga studier i nordiska språk genom att delta i ett nivåprov.

Följande studenter får studierätt utan prov:

  • studenter vars studieinriktning är journalistik
  • studenter vars studieinriktning är nordisk litteratur

Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk)

  • Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk), grundstudier (KOK-P100), 30 sp.
  • Nordiska språk (svenska som andra inhemska språk), valfria ämnesstudier (KOK-P500), 30 sp.

Rätten att studera nordiska språk är begränsad. Studenter med examensrätt vid Helsingfors universitet kan få rätt att avlägga studier i nordiska språk genom att delta i ett nivåprov.

Nästa nivåprov i nordiska språk (svenska som andra inhemska språk och svenska som modersmål) ordnas 19.4.2023 kl. 16.30-18.30 i Porthania III. 

Anmälan sker på e-blankett. Anmälningstiden löper ut 9.4.2023. Länk till e-blankett.

Förhandsläsning till nivåprovet våren 2023:

Finska språket

För mer information, byt språket till finska.

Finska språk och kulturer

För mer information, byt språket till finska.

 

Kandidatprogrammet i historia

Valfria studier och studieinriktningar

Historia

Ansökan om studierätt med särskilt förfarande för svenskspråkiga studerande

Studerande vid humanistiska, statsvetenskapliga/Social- och kommunalhögskolan, pedagogiska, juridiska och teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet kan ansöka om rätten att avlägga grundstudier (HISK-100, 30 sp) och valfria ämnesstudier i historia (HISK-500, 30 sp) som valfria studier (60 sp) vid den svenska studieinriktningen inom kandidatprogrammet i historia. Den sökande ska ha förmågan att studera på svenska.

Fem studerande kan ges denna studierätt vid den svenska studieinriktningen. Om de sökande är fler än fem sker urvalet utgående från studieframgång i studierna inom den egna studieinriktningen.

Ansökningstiden våren 2023 är 1.3.–31.3. Ansökningen sker genom att fylla i en e-blankett.

Information om studierätten meddelas till de antagna per e-post.

Provet för valfria studier i historia 2023, svenska studieinriktningen

Du kan också erhålla en studieplats genom att delta i ett urvalsprov. Provet för valfria studier ordnas en gång per läsår.

År 2023 ordnas provet onsdagen den 31 maj kl. 16.30-18.30. Provet ordnas i Porthania (salen meddelas senare).

Anmälningstiden är 20.4.–20.5. Anmälningen sker i Sisu. Lägg till först studieavsnittet HISK-SV114 Östersjöregionens historia (5 sp) som valfritt studieavsnitt i examens övriga studier i din studieplan. Därefter kan du öppna studieavsnittets HISK-SV114 kursinformationsbroschyr, välja sätt 2 (tentamen) och välja "Provet för valfria studier i historia (svenska studieinriktningen)". Sedan kan du fortsätta anmälningen såsom vanligt (se artikeln Sisu-instruktion: Anmälning till undervisning och tentamen i Instruktioner för studerande). 

Litteratur och bedömningskriterier:

Till provet läses följande böcker:

  • Alan Palmer, Northern Shores: A History of the Baltic Sea and Its Peoples, 2005 (464 s.)
  • Henrik Meinander: Nationalstaten. Finlands svenskhet, 2016 (335 s.)

Provet, som har tre uppgifter som besvaras i essäsvar, mäter de sökandes förmåga att förstå och ta till sig historievetenskaplig text och kunskap samt förmågan att gestalta helheter, resonera samt strukturera och formulera tydliga svar.

Provet bedöms på skalan 0–5. Du måste få minst vitsordet 4/5 för att kunna bli antagen.

Resultaten meddelas två veckor efter provet på provets kurssida.

Om du blir beviljad studierätt, ersätter provet studieavsnittet HISK-SV114 Östersjöregionens historia (5 sp).

 

Kandidatprogrammet i språk

För mer information, byt sidans språk till finska.