Ordningsregler | Öppna universitetet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Öppna universitetet vid Helsingfors universitet tillämpar Helsingfors universitets anvisningar och regler för examensstuderande på Öppna universitetets studerande till de delar det är möjligt. De studerande förbinder sig att följa Öppna universitetets ordningsregler när de anmäler sig till Öppna universitetets undervisning.

 

Öppna universitetets studerandes rättskydd i studierna

På Öppna universitetets studerande tillämpas bestämmelserna om bedömningen av studieprestationer i universitetslagen (44 § och 82 §). Bestämmelserna gäller den studerandes rätt att få information om bedömningsgrunderna, rätt att ta del av en bedömd studieprestation och rätt att begära omprövning av bedömningen av en studieprestation först hos läraren och sedan hos universitetets examensnämnd (eller ett motsvarande organ).

Studerande vid Öppna universitetet har rätt till rimliga anpassningar, dvs. specialarrangemang i undervisningen på grund av långvarig sjukdom eller skada i enlighet med de anvisningar och förfaranden som gäller universitetets examensstuderande. Beviljande av specialarrangemang förutsätter att den studerande inte upprepade gånger har låtit bli att använda beviljade specialarrangemang utan godtagbar anledning. Läs mer: Specialarrangemang stöder studerande

Om en studerande vid Öppna universitetet upplever problem i undervisningen eller i interaktionen med de andra studerande på en kurs, t.ex. i ett grupparbete, ska den studerande i första hand ta upp det med kursens lärare. Studerande vid Öppna universitetet kan också meddela Öppna universitetets personal om de utsätts för osakligt bemötande i undervisningen eller upplever problem med sitt rättsskydd. Ta kontakt: Öppna universitets studierådgivning 

Rätten till en trygg studiemiljö och kravet på sakligt bemötande

Alla studerande (inkl. examensstuderande, utbytesstuderande, studerande vid Öppna universitetet och andra studerande) har rätt till en trygg studiemiljö och rätt att bli sakligt bemötta. De studerande ska behandlas lika. Varje studerande bär också för egen del ansvar för att studiemiljön är trivsam och trygg. De studerande ska bemöta andra sakligt både i den fysiska studiemiljön och i lärmiljön på nätet. Man får inte störa eller på andra sätt bemöta andra studerande, lärare eller personalen osakligt. De studerande måste följa de bestämmelser och anvisningar om studierna som ges av Öppna universitetet, enskilda lärare och förvaltningspersonalen.

Det är förbjudet att fuska eller plagiera i studierna. Läs mer:

Påföljer för studerandes störande beteende

En studerande vid Öppna universitetet som stör undervisningen, beter sig våldsamt eller hotfullt eller äventyrar andras liv eller hälsa kan beordras att lämna lokalen där undervisningen ges eller där universitetet ordnar ett evenemang. En studerande kan förvägras rätt att delta i undervisningen för högst tre arbetsdagar, om det föreligger en risk för att andra studerandes säkerhet eller säkerheten hos personalen som arbetar vid universitetet eller i andra undervisningslokaler äventyras av den studerandes våldsamma eller hotfulla beteende eller om undervisningen eller därtill hörande verksamhet försvåras orimligt mycket av den studerandes störande beteende. Läraren kan beordra den studerande att lämna lokalen. Direktören med ansvar för Öppna universitetets verksamhet kan förvägra en studerande rätt att delta i all undervisning vid Öppna universitetet i högst tre arbetsdagar.

Om en studerande bryter mot användarreglerna för universitetets användarkoder, t.ex. genom att bete sig störande på den elektroniska lärplattformen, kan man vidta åtgärder i enlighet med användarreglerna.

Om en studerande allvarligt har förbrutit sig mot universitetets ordning genom att uppträda störande, hotfullt eller våldsamt eller upprepade gånger gjort sig skyldig till fusk kan den studerande förvägras rätt att delta i den öppna universitetsundervisningen för viss tid, högst 1 år. I brådskande fall kan man också för studentens del avbryta en kurs som redan börjat. Avgiften för en kurs som avbrutits på grund av den studerandes beteende återlämnas inte.

Våldsamt beteende eller hot om våld meddelas till den säkerhetsansvariga vid universitetet och kan anmälas till polisen.