Avhandling som beställningsuppdrag

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Den här instruktionen är avsedd för både studenter som studerar enligt de gamla fordringarna och studenter i de nya utbildningsprogrammen. 

Magisteravhandlingar (pro gradu i de gamla examensfordringarna) som beställningsuppdrag är examensarbeten som studenter skriver i samarbete med en organisation från arbetslivet.

Varför skriva ett beställningsuppdrag?

Din avhandling kan vara ett trumfkort när du söker ditt första jobb efter utexamineringen. Genom att skriva ditt examensarbete som beställningsuppdrag säkerställer du att resultaten kommer till nytta och att din avhandling inte bara samlar damm i biblioteket.

Du kan ha nytta av det på många sätt:

 • Du knyter kontakter med arbetslivet och ökar dina chanser att få jobb.
 • Du tillämpar det du lärt dig.
 • Du får ersättning i pengar för ditt arbete eller åtminstone det stöd som en arbetsgemenskap erbjuder.
 • En överenskommen tidtabell och ett avgränsat ämne ger dig motivation att bli magister!

För många kan en avhandling som beställningsuppdrag fungera som en direkt port till arbetslivet.

Att hitta en uppdragsgivare

Tänk först igenom dina egna mål.

Fundera närmare på vad du själv är intresserad av innan du tar kontakt med eventuella uppdragsgivare. Ta också reda på vilka villkor ditt utbildningsprogram ställer.

 • Vilket ämne är du intresserad av?
 • Vilket slags forskningssamarbete skulle du ha nytta av i framtiden?
 • Var skulle du vilja arbeta?
 • Vilka ämnen är aktuella och intressanta också för potentiella uppdragsgivare?

När du funderar på intressanta ämnen kan dra nytta av frågor som används för karriärplanering. Det är viktigt att du själv är motiverad att slutföra ditt arbete.

Att hitta en uppdragsgivare

Det bästa sättet är att själv hitta en lämplig arbetsgivare. Fundera på om du redan har lämpliga kontakter. Skulle till exempel den arbetsgivare du sommarjobbat för vara intresserad av ett forskningssamarbete? Be dina vänner och bekanta om tips.

Var öppen när du söker potentiella företag, myndigheter, inrättningar och institut. Många företag har egna gradubanker där man kan lägga in förslag på teman som kan vara till nytta för organisationen.

Kolla också platsannonser i olika jobbportaler. Karriärservicen har samlat vissa här: arbetsplatser. Många projektanställningar eller visstidsanställningar kan vara förhandlingsbara avhandlingsuppdrag. Om du hittar en plats som verkar lämplig kan du föreslå detta som ett alternativ.

Du kan också hitta uppdragsgivare vid universitetet, till exempel här:

Finslipa din idé

Att hitta en lämplig arbetsgivare kan ta lite tid och medföra extra arbetsmoment. Det första steget är att definiera ämnet för avhandlingen och skriva en konkret forskningsplan. Arbetsgivaren är inte nödvändigtvis intresserad av avhandlingens teoretiska del.

För en arbetsgivare är det lätt att nappa på en färdig idé. Arbetsgivaren vill inte gissa sig till vad du har specialiserat dig på och vad du skulle kunna göra. Det är din uppgift att berätta det för arbetsgivaren. Skriv ner dina kompetensområden.

Gör upp en forskningsplan. Ta kontakt med organisationen genom att presentera dig själv och din idé. Du kan också lägga fram några alternativa idéer.

Förbered dig på samma sätt som när du söker jobb eller ska gå på en arbetsintervju. Du måste kunna berätta vad du är intresserad av och marknadsföra ditt forskningstema. När du träffar arbetsgivaren är det bra om du har med dig ”ett tillhygge”, exempelvis en PowerPoint-presentation om forskningsupplägget.

Förhandlingar och avtal

I förhandlingarna deltar tre parter: du, din handledare och uppdragsgivaren. Magisteravhandlingen är i första hand ett akademiskt lärdomsprov. Din handledare måste godkänna ämnet och problemställningen.

Uppdragsgivarens önskemål kan avvika från det traditionella akademiska perspektivet. Det kan hända att du måste hitta en balans mellan de akademiska kraven och uppdragsgivarens förväntningar på praktiska tillämpningar. Var beredd på att det kan bli många förhandlingar och på att du måste sammanjämka parternas intressen. Som studerande ansvarar du för att processen framskrider.

Gör ett skriftligt avtal

Det lönar sig att i förväg avtala skriftligt om tillvägagångssätten. Saker som ska avtalas är exempelvis

 • avhandlingens tema och forskningsämne
 • att du förbinder dig till att slutföra arbetet (tidsplan, mellanrapporter och eventuella andra konkreta rapporter till uppdragsgivaren)
 • att arbetsgivaren förbinder sig till projektet (handledning, användning och överlåtelse av material, kontaktperson)
 • upphovsrätt
 • sekretess
 • arvode som betalas för arbetet och ersättning för kostnader (t.ex. för resor, tryckerikostnader eller postavgifter) och vilken finansieringsmodell som tillämpas.

Det lönar sig att på förhand ta reda på arbetsgivarens mål för och förväntningar på arbetet. Kom ihåg att uppdragsgivaren kan förvänta sig att få snabba resultat, så det lönar sig att på förhand komma överens om i vilken form och i vilket skede du rapporterar till uppdragsgivaren.

Lärdomsprov är offentliga

Om forskningsmaterialet innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt lagen, exempelvis affärshemligheter, kan det materialet bifogas avhandlingen som en separat bilaga.  Själva lärdomsprovet är offentligt. Det är viktigt att du berättar det för uppdragsgivaren. 

 • Avtalsmall (på finska, se den finska språkversionen)
  Använd den här avtalsmallen och komplettera den enligt dina behov. (på finska)
 • Sekretessavtal för handledaren (på finska, se den finska språkversionen)
  Om företaget kräver att också handledaren undertecknar ett sekretessavtal, ska du använda den här mallen. Fyll i de ställen som är markerade med rött. Handledarens sekretessavtal motsvarar i hög grad universitetets normala sekretessavtal för forskning. Du ska inte göra ändringar i avtalet, eftersom det är formulerat specifikt för att motsvara magisteravhandlingars pris- och riskklass. Universitetet ansvarar inte för större risker än så i samband med avhandlingsuppdrag som görs för utomstående organisationer.

Finansieringsalternativ

Den lön eller det arvode som betalas för ett utfört arbete är alltid en förhandlingsfråga. Förbered dig alltså på att också diskutera pengar.

Lägg fram en skälig begäran om finansiering, men underskatta inte värdet av ditt arbete. Du har nämligen värdefullt kunnande som uppdragsgivaren inte nödvändigtvis har tillgång till. Kom ihåg att beakta

 • hur mycket tid din forskning kräver,
 • vilken nytta uppdragsgivaren får,
 • inom vilket område/vilken sektor du gör din avhandling
 • vilken summa du klarar dig på, dvs. räkna ut dina utgifter och övriga inkomster (t.ex. studiestöd).

Karriärservicen har i över tio års tid tillämpat en procedur med donationsbrev för avhandlingsuppdrag för arvoden som varierar mellan 500 och 10 000 euro.

Alternativa finansieringsmodeller:

1) Anställningsförhållande

Arbetsgivaren och den studerande kan ingå ett anställningsförhållande. I ett normalt anställningsförhållande har den studerande samma rättigheter och skyldigheter som en arbetstagare. Den studerande får också ersättningen för sitt arbete utbetalat direkt till sig själv.

2) Arvode

När man avtalar om en ersättning som betalas som arvode är det bra att komma ihåg att arvodet är skattepliktig inkomst. Skatten fastställs från fall till fall beroende på vilka andra inkomster du har.

3) Yrkesutövare/firma

När man fastställer en ersättning för arbete som utförs av en yrkesutövare eller företagare måste man beakta att yrkesutövaren själv svarar för pensions- och försäkringsavgifter, materialkostnader och andra kostnader.

Kom ihåg att alla inkomster också påverkar din studiepenning.