Problem i samband med handledningen

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

En fungerande handledningsrelation är viktig för ditt arbete med doktorsavhandlingen och för din utexaminering. Om du upplever att dina och din handledares önskemål och målsättningar avviker från varandra eller om det i din handledningsrelation dyker upp någonting annat som i betydande grad försvårar ditt arbete med doktorsavhandlingen lönar det sig att reda upp det hela så snart som möjligt.

Var får jag hjälp?

Det förekommer större eller mindre problem i varje handledningsrelation. I första hand lönar det sig att noggrant utreda att det inte är fråga om ett missförstånd. Många problem som beror på motstridiga förväntningar kan redas ut genom att handledaren och doktoranden diskuterar med varandra. Det är viktigt att du diskuterar med din handledare och på ett öppet och tydligt sätt för fram dina önskemål och mål visavi handledningen och att ni kommer överens om praxis för hur de ska kunna förverkligas. Det är också bra att inse att din handledare kan ha en annan åsikt om målen för och de praktiska omständigheterna kring handledningen.

Ibland kan det gå så att det finns sådana problem i din handledningsrelation som inte kan lösas enbart genom att du pratar med din handledare. Då lönar det sig att försöka lösa problemet med hjälp av en utomstående. I sådana situationer kan du kontakta din eventuella uppföljningsgrupp och/eller planeraren för ditt doktorandprogram. Bekanta dig först med processbeskrivningen för att lösa problem i handledningsrelationen samt med parternas ansvar och rättigheter. Din ansvariga person och ledningsgruppen för ditt doktorandprogram har också ett ansvar för handledningsarrangemangen. Du kan alltså kontakta dem direkt om du vill. De som står i anställningsförhållande till universitetet kan också kontakta sin chef.

Även om du ännu inte är säker att du behöver hjälp med ett problem, kan du alltid kontakta planeraren för ditt doktorandprogram för att diskutera saken konfidentiellt. Alla problem i samband med handledning tas på allvar. Det gäller att snabbt hitta en lösning som är acceptabel för alla för att din doktorsavhandling inte ska dra ut på tiden i onödan. Ledningsgruppen för ditt doktorandprogram ger akt på situationen och säkerställer att behövliga åtgärder för att bena ut problemen har vidtagits och ger resultat.

Vem hjälper handledaren?

Även handledaren kan kontakta planeraren för doktorandprogrammet eller ledningsgrupp när det är problem. De som står i anställningsförhållande till universitetet kan också kontakta sin chef. Bekanta dig först med processbeskrivningen för att lösa problem i handledningsrelationen samt med parternas ansvar och rättigheter.

Handledningsrelationen som en professionell relation

Handledningen är en hierarkisk, professionell arbetsrelation, där båda parterna respekterar varandras integritetsgränser. Relationen karaktäriseras av ömsesidigt korrekt uppförande och agerande. Handledaren har inget ansvar för doktorandens liv utanför universitetet.

Jämlikhet, osakligt bemötande, mobbning och trakasserier

De som handleds ska behandlas lika. Det gäller särskilt att tänka på att ingen får diskrimineras på grund av t.ex. kön, härkomst eller ålder. Strävan är att studievillkoren ska vara sådana att olika utgångslägen inte utgör hinder för examen. Universitetet godkänner inga former av osakligt bemötande, mobbning eller trakasserier. Universitetet har publicerat riktlinjer för förebyggande av osakligt bemötande och trakasserier. I riktlinjerna får du veta vem du kan kontakta om du har blivit osakligt bemött eller trakasserats.

Typiska problem i samband med handledning

Problem i handledningsrelationen kan förekomma till exempel vid följande områden:

 

  • Om studier blir försenad: Om det blir problem med att nå uppsatta mål måste situationen kartläggas.
  • Förväntningar: Parterna har inte diskuterat hur de på sitt håll uppfattar handledningen och vilka förväntningar de har. Parterna kan också ha motstridiga förväntningar.
  • Träffar: Någondera parten är missnöjd med antalet träffar eller önskar att den andra parten skulle vara bättre förberedd inför träffarna.
  • Respons: Den studerande önskar mer ingående respons eller handledaren är missnöjd med den studerandes sätt att beakta responsen.
  • Avgöranden om strategier: Handledaren och den studerande når inte samförstånd om avgörandena eller kan inte kommunicera om vad de förväntar sig av varandra. Arbetet kan också försvåras av att handledare har olika åsikter om strategierna.
  • Konflikter som gäller det vetenskapliga forskningsarbetet: Åsiktsskillnader om forskningsprojektets vetenskapliga innehåll och referensram och om hur det ska genomföras.