Stipendiefinansierade doktorandstudier

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Vid Helsingfors universitet finns hundratals stipendieforskare som skriver en doktorsavhandling eller bedriver post doc-forskning med personliga stipendier. Personliga stipendier från nationella och internationella stiftelser är ett betydande alternativ för finansiering av doktorsexamen. Många söker stipendier och konkurrensen är hård, särskilt vad gäller fleråriga stipendier. Därför är det alltid också en akademisk merit att ha fått ett stipendium!

Har du redan ett stipendium?

Grattis! Har du redan ingått ett stipendieforskaravtal? Universitetets personaltjänster har hand om stipendieforskarnas angelägenheter. Du kan läsa mer om stipendiefinansierat arbete vid Helsingfors universitet på Flamma.

Tänker du ansöka om stipendium?

Att skriva stipendieansökningar och ansöka om finansiering av olika finansiärer är en del av forskarens yrkesskicklighet, så det lönar sig att träna genast från början av forskarkarriären. Doktorander kan ansöka om arbetsstipendier personligen eller som en del av en arbetsgrupp. Arbetsstipendieperioderna kan variera från några månader till flera år. Stipendier kan sökas för olika ändamål: långsiktigt arbete, korta besök utomlands, arbetsredskap eller till exempel för att ordna en konferens. När du ansöker om stipendier förbättras din forskningsplan kontinuerligt och du förtydligar dina mål.

Doktorsavhandlingar finansieras i Finland främst av privata allmännyttiga stiftelser och fonder. Det finländska stiftelsefältet är brett och det stöder forskningen årligen med hundratals miljoner euro. Databasen Aurora, som Åbo universitet ansvarar för, innehåller omfattande information om aktuella utlysningar av finansiering inom olika vetenskapsområden. Varje stiftelse har grundats för att tjäna ett visst syfte. Stiftelserna har förbundit sig att bevilja medel i enlighet med det syfte som fastställs i stiftelsens stadgar. Därför lönar det sig alltid att läsa utlysningarna noggrant och skriva ansökan just för den i fråga varande finansiären. Stiftelserna kan alltid kontaktas för ytterligare information och de ordnar ofta olika informationstillfällen både virtuellt och ansikte mot ansikte.

När du ansöker om ett stipendium bör du komma ihåg åtminstone följande:

 • Läs annonsen och anvisningarna noggrant – följ anvisningarna och iaktta de utsatta tiderna.
 • Försäkra dig i god tid om att du har samlat alla bilagor som behövs för ansökan.
 • Om det går att foga ett rekommendationsbrev till ansökan, ska du i god tid be att få en rekommendation av till exempel din handledare; helst flera veckor före det angivna datumet.
 • När du skriver din forsknings- och finansieringsplan ska du uttrycka dig exakt, koncist och begripligt – kom ihåg att de som bedömer ansökan inte alltid företräder just ditt forskningsområde. Motivera också varför ditt forskningsprojekt är aktuellt och vilken nytta det tillför samhället.
 • Uppdatera din forskningsplan och ditt cv regelbundet. Kontrollera finansiärens anvisningar gällande bilagorna: i vilken form och omfattning ska de bifogas?
 • Avslutningsvis: Var ärlig, realistisk och optimistisk. Underskatta inte dig själv, men lova inte heller för mycket.

Det är vanligt att man ansöker om arbetsstipendium för en doktorsavhandling som skrivs vid ett finländskt universitet, men det är också möjligt att ansöka om stipendium för forskning utomlands. Bland annat följande aktörer beviljar finansiering för doktorsutbildning utomlands och arbete inom internationella forskningssamfund: 

 • Fulbright Center (USA) har stipendieprogram för studenter och forskare som stöd för mobilitet och högskole- och forskningssamarbete.
 • Osk. Huttusen säätiö  är en stiftelse som beviljar stipendier till unga finländska doktorander som siktar på vetenskapliga påbyggnadsstudier som leder till doktorsexamen vid universitet utomlands.
 • Säätiöiden post doc -pooli (Foundations' Post Doc Pool), är stiftelsernas post doc -pool som stöder forskning vid utländska universitet efter doktorsexamen. Hos dem kan du ansöka om finansiering genast efter att du fått disputationstillstånd. Då måste förhandsgranskarnas utlåtanden bifogas till ansökan.

Kolla också dessa:

Vad är skillnaden mellan stipendiefinansiering och arbetsförhållande?

Personliga stipendier är avsedda för vetenskapligt arbete och de är skattefria upp till en summa som fastställs årligen av staten. Ett stipendium är ett vederlagsfritt ekonomiskt understöd, vilket betyder att en forskare som arbetar med stipendium inte står i ett anställningsförhållande till universitetet eller till finansiären. Därför har stipendieforskare inte alla de förmåner som anställda har, exempelvis företagshälsovård. Å andra sidan har en stipendiat inte heller alla de skyldigheter som ett anställningsförhållande medför. Ingen leder eller övervakar en stipendieforskares arbete eller arbetstid.

Stipendiater kan dock utföra lönearbete i någon mån under stipendieperioden, t.ex. timundervisning. För undervisningsarbete betalas alltid en separat ersättning. Om du arbetar med stipendium är det viktigt att du kontrollerar finansiärens anvisningar om hur mycket lönearbete du får utföra under stipendieperioden. Vissa stiftelser erbjuder doktorander möjlighet att kombinera stipendium med ett anställningsförhållande 50–56 % vid ett universitet eller ett forskningsinstitut så att dessa tillsammans möjliggör forskningsarbete på heltid och möjlighet att genomföra studier som ingår i doktorsexamen.

Kom ihåg att ingå ett stipendieforskaravtal!

Även om stipendieforskare inte är anställda vid universitetet är de värdefulla medlemmar av universitetsgemenskapen! Det är vanligt att forskare har olika finansieringskällor under årens lopp, och detta borde inte påverka deras möjligheter att delta i forskargemenskapens verksamhet. Det lönar sig alltid för stipendiater att ingå ett stipendieforskaravtal med universitetet, så att forskaren får tillgång till de användarrättigheter hen behöver och får ta del av kommunikationen inom sin forskargemenskap. Med hjälp av avtalet kan forskaren integreras i forskargemenskapen. Ett stipendieforskaravtal medför följande förmåner:

 • Du kommer med på fakultetens e-postlistor och får samma användarrättigheter för olika arbetsgruppsområden som anställda.
 • Din egen profil i universitetets forskningsportal fortsättar även efter att du disputerat och studierätten upphör.
 • Du får en egen profil i Helsingfors universitets personsökning.
 • Du har rätt att rösta i universitetets förvaltningsval.
 • Du kan delta i personalutbildning som universitetet ordnar. På vissa kurser som är mycket populära kan det hända att anställda har förtur.
 • Du kan ange att du är affilierad med Helsingfors universitet på olika kongresser och i akademiska sammanhang. Du kan låta språkgranska dina vetenskapliga artiklar hos Språktjänster.
 • Du har rätt till stöd från forskningsfinansieringsservicen på lika villkor som anställda (tjänsterna riktar sig främst till post doc-forskare).

Stipendieforskaravtalet är alltså mer än bara ett avtal om arbetslokaler.  Det lönar sig att ingå ett avtal även om du inte behöver arbetslokaler. Universitetet och stipendiaten kan komma överens om att stipendiaten själv ordnar arbetslokaler och andra förutsättningar för sitt arbete. I det fallet är stipendiaten ändå berättigad till ovan nämnda förmåner. Oftast kommer man dock i stipendieforskaravtalet överens om förutsättningarna för arbetet, såsom ändamålsenliga arbetslokaler, utskrifter, dator och telefon. I avtalet fastställs exempelvis rättigheter och ansvar i anknytning till användningen av arbets- och laboratorielokaler samt nycklar. Sådana detaljer kommer man alltid överens om från fall till fall när ett avtal ingås. Om du vill ingå ett stipendieforskaravtal, vänligen kontakta personaltjänsterna vid din hemfakultet.

Observera att ett stipendieforskaravtal inte automatiskt berättigar till arbetslokaler vid alla fakulteter. Vissa fakulteter ordnar en separat ansökan om arbetslokaler som stipendiater som önskar ett arbetsrum vid fakulteten kan delta i. Läs mera ingående anvisningar enligt enhet på Flamma (Obs! På Flamma, välj din enhet i slutet på sidan.)

Nyttiga tips och länkar

Det lönar sig också att själv vara aktiv och delta i doktorandprogrammets och forskningsenhetens evenemang. Många stiftelser ordnar också evenemang och sammankomster för stipendiater, t.ex. Konestiftelsens program Apurahat+, och vissa av dem erbjuder arbetslokaler för sina forskare, t.ex. Nessling Nest. Här listar vi ännu några nyttiga länkar: