Studentens rättssäkerhet och omprövningsförfaranden

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Avsikten med lagar, förordningar, beslut och anvisningar som gäller examina och studier är att säkerställa en enhetlig och jämlik behandling av studenterna samt trygga deras tillgång till information och deras rättssäkerhet i situationer som gäller studierna.

Bedömning av studieprestationer och beslut om tillgodoräknande av studier eller kompetens

Du har rätt att be att få dina skriftliga eller på annat sätt dokumenterade studieprestationer till påseende. Dessutom har du rätt att få veta hur bedömningsgrunderna har tillämpats på din studieprestation.

Om du har ansökt om tillgodoräknande av studier eller kompetens som förvärvats på annat sätt och får ett negativt beslut, eller om din ansökan godkänns endast delvis, framgår motiveringen till beslutet av beslutstexten.

Om du är missnöjd med bedömningen av en studieprestation eller ett beslut om tillgodoräknande, gör enligt följande:

 1. Begär muntligen eller skriftligen (t.ex. per e-post) omprövning av bedömningen av studieprestationen hos den lärare som ansvarar för bedömningen inom 14 dagar från det att du fått kännedom om bedömningen och hur bedömningsgrunderna har tillämpats på din prestation. Omprövning av ett beslut om tillgodoräknande ska begäras muntligen eller skriftligen (t.ex. per e-post) hos den som fattat beslutet inom 14 dagar från delfåendet av beslutet med motiveringar.
   
 2. Din begäran om omprövning ska bemötas med ett motiverat beslut inom en skälig tid. Du ska få beslutet skriftligt om du meddelar att du är missnöjd med det beslut som meddelats med anledning av omprövningsbegäran. Du kan begära omprövning av detta beslut hos universitetets rättsskyddsnämnd inom 14 dagar från det att du har fått del av beslutet. Datumet för delfåendet räknas inte in i tidsfristen. Om inte annat påvisas, anses du ha delgivits beslutet den sjunde dagen efter att brevet sändes och tredje dagen efter det att e-postmeddelandet med beslutet sändes. Avsändningsdatumet räknas inte.

Rättsskyddsnämnden lämnar omprövningsbegäran utan prövning om studenten inte först har begärt omprövning hos den lärare som fattat beslutet eller hos en annan beslutsfattare (Obs! Detta gäller inte begäranden om omprövning av en avhandling inom de fördjupade studierna.)

Innehåll och bilagor i en begäran om omprövning hos rättsskyddsnämnden

Begäran om omprövning hos rättsskyddsnämnden ska göras skriftligen och innehålla följande information:

 1. Det beslut som begäran om omprövning gäller
 2. Vad i beslutet begäran om omprövning gäller
 3. Grunderna för begäran om omprövning
 4. Tidpunkten för delfåendet av beslutet
 5. Ditt namn och dina kontaktuppgifter

Bifoga följande dokument till begäran om omprövning:

 1. Beslutet om din omprövningsbegäran i fråga om bedömningen av studieprestationer eller tillgodoräknande av studier eller kompetens.
 2. En redogörelse över tidpunkten för delfåendet av beslutet. Om den som har fattat beslutet har skickat det via e-post, ska det ursprungliga meddelandet vidarebefordras till rättsskyddsnämnden så att meddelandets parter och meddelandets avsändningstid framgår.
 3. Om din begäran om omprövning avser bedömningen av en tentamen eller inlärningsuppgift, lägg till ditt tentamenssvar eller din inlärningsuppgift samt bedömningsgrunderna för tentamen/inlärningsuppgiften och ett eventuellt modellsvar som bilaga till begäran.
 4. Om din begäran om omprövning avser tillgodoräknande av studier eller kompetens, bifoga samtliga dokument som du hade bifogat din ursprungliga ansökan om tillgodoräknande, till exempel beskrivningar av innehållet i de studieavsnitt som ska tillgodoräknas.

Bedömning av magisteravhandling

Om du är missnöjd med det föreslagna vitsordet för din avhandling för högre högskoleexamen, kan du skriftligen begära att bedömningen av avhandlingen avbryts innan fakultetsrådet eller ledningsgruppen fattar beslut i ärendet. Då förfaller bedömningen.

Om du är missnöjd med fakultetsrådets eller ledningsgruppens vitsordsbeslut, kan du begära omprövning av beslutet direkt hos rättsskyddsnämnden.

Rättsskyddsnämnden lämnar utan prövning omprövningsbegäranden som gäller studentens missnöje med eventuella brister i handledningen av avhandlingen eller med motiveringarna av vitsordsbeslutet. Rättsskyddsnämnden prövar därmed inte omprövningsbegäranden där du endast söker ändring i granskarnas skriftliga vitsordsutlåtande eller vitsordsförslag.

Avhandlingen inom högre högskoleexamen är ett lärdomsprov som du som student ska genomföra självständigt. Den som i slutändan fattar beslut om avhandlingens form och innehåll och tar ansvar för sin avhandling är du själv. Avhandlingen bedöms som den är, och bedömningen sker i förhållande till bedömningsgrunderna. Eventuella brister i handledningen eller den mängd arbete som du lagt på avhandlingen utgör i sig inte en grund för ett högre vitsord än vad avhandlingens innehåll ger anledning till. På motsvarande sätt ger rättelser gjorda enligt handledarens kommentarer inte automatiskt rätt till ett högre vitsord.

Rättsskyddsnämnden behandlar en omprövningsbegäran som gäller en avhandling genom att först bereda bedömaren (fakultetsrådet eller ledningsgruppen) tillfälle att bemöta omprövningsbegäran. Före sitt beslut kan nämnden också inhämta ett expertutlåtande som är oavhängigt av Helsingfors universitet. Den som lämnat in en omprövningsbegäran bereds tillfälle att bli hörd om allt material som ackumulerats i ärendet innan rättsskyddsnämnden fattar sitt beslut.

Du kan bli utexaminerad från universitetet innan din omprövningsbegäran om bedömningen av avhandlingen är avgjord. Se till att rättsskyddsnämnden har dina aktuella kontaktuppgifter, till exempel en e-postadress som du använder. Om vitsordet för avhandlingen ändras med anledning av omprövningsprocessen får du ett nytt examensbevis.

Du kan begära omprövning av bedömningen av magisteravhandlingen skriftligen hos rättsskyddsnämnden inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Datumet för delfåendet räknas inte in i tidsfristen. Om inte annat påvisas, anses du ha delgivits beslutet den sjunde dagen efter att brevet sändes och tredje dagen efter det att e-postmeddelandet med beslutet sändes. Avsändningsdatumet räknas inte.

Innehåll och bilagor i en begäran om omprövning av vitsordet för en magisteravhandling

Begäran om omprövning hos rättsskyddsnämnden ska göras skriftligen och innehålla följande information:

 1. Det beslut som begäran om omprövning gäller
 2. Vad i beslutet begäran om omprövning gäller
 3. Grunderna för begäran om omprövning
 4. Tidpunkten för delfåendet av beslutet
 5. Ditt namn och dina kontaktuppgifter

Bifoga följande dokument till begäran om omprövning:

 1. Magisteravhandlingen
 2. Blanketten för bedömning av avhandlingen
 3. Fakultetsrådets eller ledningsgruppens protokollsutdrag Du kan be fakultetens chef för studieärenden om utdraget.

Alternativt kan du vidarebefordra det ursprungliga e-postmeddelandet, där du meddelades om att avhandlingen godkänts och registrerats, under förutsättning att vitsordet för avhandlingen samt datumet då fakultetsrådet eller ledningsgruppen fattat sitt beslut framgår av meddelandet. Om du fick uppgift om vitsordet per e-post, ska du vidarebefordra det ursprungliga meddelandet till rättsskyddsnämnden.

Bedömning av licentiatavhandlingar och doktorsavhandlingar

Om du är missnöjd med bedömningen av din licentiat- eller doktorsavhandling, kan du begära omprövning direkt hos rättsskyddsnämnden. Du kan lämna en begäran om omprövning till rättsskyddsnämnden först när du har fått det slutliga bedömningsbeslutet.

Observera att innan din licentiatavhandling bedömts kan du skriftligen begära att bedömningen avbryts. Då förfaller bedömningen.

Du kan begära omprövning av bedömningen av licentiatavhandlingen eller doktorsavhandlingen skriftligen hos rättsskyddsnämnden inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Datumet för delfåendet räknas inte in i tidsfristen. Om inte annat påvisas, anses du ha delgivits beslutet den sjunde dagen efter att brevet sändes och tredje dagen efter det att e-postmeddelandet med beslutet sändes. Avsändningsdatumet räknas inte.

Innehåll och bilagor i en begäran om omprövning av bedömningen av en licentiat- eller doktorsavhandling

Begäran om omprövning hos rättsskyddsnämnden ska göras skriftligen och innehålla följande information:

 1. Det beslut som begäran om omprövning gäller
 2. Vad i beslutet begäran om omprövning gäller
 3. Grunderna för begäran om omprövning
 4. Tidpunkten för delfåendet av beslutet
 5. Ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Bifoga följande dokument till begäran om omprövning:

 1. Licentiat- eller doktorsavhandlingen
 2. Fakultetsrådets eller ledningsgruppens beslut
 3. Granskarens eller förhandsgranskarnas utlåtanden
 4. Ett eventuellt svar från dig (på granskarens eller förhandsgranskarnas och opponentens utlåtanden samt valet av förhandsgranskare och opponent)
 5. Tidpunkten för delfåendet. Om du fick uppgift om det slutgiltiga vitsordet per e-post, ska du vidarebefordra det ursprungliga meddelandet till rättsskyddsnämnden så att meddelandets parter och meddelandets avsändningstid framgår.

Behandlingstid för omprövningsbegäranden

Rättsskyddsnämnden är i enlighet med 23 § i förvaltningslagen (434/2003) skyldig att behandla begäranden om omprövning utan ogrundat dröjsmål. Från lagar eller universitetets interna bestämmelser går det inte att härleda närmare handläggningstider för omprövningsbegäranden. Du ska vara förberedd på att behandlingen av framför allt omprövningsbegäranden som gäller  avhandlingar tar åtminstone några månader, eftersom man begär in redogörelser, svar och eventuellt ett utlåtande från en expert utanför  Helsingfors universitet i ärendet.

Rättsskyddsnämnden behandlar omprövningsbegärandena i den ordning de inkommer. Handläggningstiden börjar när samtliga dokument som behövs för att behandla omprövningsbegäran inkommit. När du har skickat in din begäran om omprövning får du ett automatiskt svarsmeddelande från Helsingfors universitets registratur. Handläggaren kommer att kontakta dig när din begäran är på tur att behandlas och om du måste komplettera din begäran. Kontrollera att du gett rättsskyddsnämnden dina aktuella kontaktuppgifter.

När din omprövningsbegäran är under behandling och du levererar begärda dokument eller vill fråga hur det går med ditt ärende, skicka ditt meddelande till både handläggaren och universitetets registratur (hy-arkki@helsinki.fi). Ange dessutom ärendenumret (HU-numret) för din begäran i meddelandets rubrikfält, om du har fått ett sådant nummer i samband med en begäran om komplettering eller annan korrespondens med rättsskyddsnämnden.

 

Rättsskyddsnämnden

Rättsskyddsnämnden har till uppgift att

 • behandla begäranden om omprövning som gäller såväl bedömning av och beslut om tillgodoräknande av studieprestationer som bedömning av magister-, licentiat- och doktorsavhandlingar
 • följa fakulteternas avgöranden i fråga om begäranden om omprövning av beslut om förlorad studierätt för att säkerställa att studenterna behandlas lika
 • ta initiativ för att utveckla studenternas rättssäkerhet
 • ge utlåtanden i frågor som gäller studenternas rättssäkerhet
 • behandla sådana andra frågor som gäller studenternas rättssäkerhet som enligt universitetslagen eller instruktionen inte hör till universitetets övriga förvaltningsorgan.

Kontaktuppgifter för inlämning av omprövningsbegäran

Begäran om omprövning riktas till Helsingfors universitets rättsskyddsnämnd:

Postadress: Arkivet och registraturen, PB 4, 00014 Helsingfors universitet
E-postadress: hy-arkki(at)helsinki.fi

 

Kontaktpersoner

Cheferna för studieärenden ansvarar för frågor som gäller studenternas rättssäkerhet. Chefernas kontaktuppgifter hittar du här.

Studentkåren (HUS) har dessutom en egen utbildningspolitisk sakkunnig som du kan konsultera i rättssäkerhetsfrågor. Kontaktuppgifter till HUS personal hittar du här.

 

Juridisk rådgivning för studenter

Du kan få juridisk rådgivning i andra ärenden bland annat av följande:

 

Ytterligare information och länkar

Studenternas rättssäkerhet i ärenden som gäller studierna behandlas bland annat i

 

På Flamma hittar du alla bestämmelser och beslut som gäller undervisningen (kräver inloggning).