Universitetets strategi och beslutsfattande

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

På den här sidan hittar du information om Helsingfors universitets organisation, dess värderingar, strategi, ledningen och beslutsfattandet samt om kvalitetsledningen. Ytterligare information om de ämnen som presenteras nedan hittar du på Helsingfors universitets intranät Flamma. Du kan logga in på Flamma med universitetets användarnamn.

Organisation

Helsingfors universitets organisationsstruktur består av

 • universitetskollegiet
 • universitetets styrelse
 • rektorn
 • kanslern
 • universitetsservicen
 • 9 fristående institutioner
 • 11 fakulteter samt deras gemensamma enheter (Svenska social- och kommunalhögskolan hör som en fristående enhet till Helsingfors universitet)

Läs mer om universitetets organisation på intranätet Flamma.

Strategi och värderingar

Du måste godkänna de funktionella kakorna för att se videon.

Universitetets verksamhet styrs av en strategi, som godkänns av universitetets styrelse. Den nya strategin för perioden 2021-2030 bygger på de gemensamma värderingarna som är sannig, bildning, frihet och gemenskap. Värderingarna styr den dagliga verksamheten och samverkan vid universitetet.

Universitets framgång grundar sig på djupgående och banbrytande områdesspecifik kunskap, tvärvetenskaplig forskning och högklassig undervisning. Det är första gången som Helsingfors universitets strategi sträcker sig över en period på tio år. Strategins vision är: Med vetenskapens kraft - för världens bästa.

För att förverkliga visionen har universitetet satt upp fyra strategiska mål för perioden 2021-2030:

 • Vetenskap och lärande tillhör alla
 • Öppenhet stärker vetenskapen och samarbetet
 • Vårt universitet är det bästa stället att studera och arbeta
 • Vårt universitet är en föregångare inom ansvar och hållbarhet

Du kan läsa mer om universitetets strategi i intranätet Flamma och på universitetets externa webbplats.

Målsättningarna i strategin främjas med hjälp av genomförandeplaner. Läs mer om genomförandeplanerna i Flamma.

Universitetets värderingar

Universitetets värderingar – sanning, bildning, frihet och gemenskap – utgör grunden för universitetets val, verksamhet och samverkan, och de styr universitetets utveckling.

Sanning

 • leder oss till ny kunskap
 • innebär att vi har en kritisk hållning
 • är grunden för vår högklassiga forskning och undervisning

Bildning

 • leder oss rätt
 • är vårt etiska samvete
 • ger oss kontinuitet och ett öppet sinne

Frihet

 • är en sporre för vår kreativitet
 • innebär ett autonomt och ansvarsfullt universitet.

Gemenskap

 • innebär för oss jämlikhet och jämställdhet
 • innebär för oss mångfald och respekt för andra
 • stöder och främjar öppenhet och samverkan
 • utvecklas ur demokratiska möjligheter att påverka.

Bekanta dig med universitetets värderingar och strategi med hjälp av videon Med vetenskapens kraft - för världens bästa. Videon är textad till svenska.

Ledning och beslutsfattande vid universitetet

Ledningen skapar förutsättningar för forskning, undervisning och studier av hög kvalitet.

Beslutsfattandet vid universitetet sker i enlighet med universitetets instruktioner och bestämmelser. Oberoende av vem som fattar beslutet eller vad ärendet gäller består beslutsprocessen alltid av följande faser: inledning, beredning och föredragning, beslutsfattande, verkställande och information. I många ärenden fattas besluten på flera administrativa nivåer.

De allmänna dragen i beslutsfattandet vid universitetet presenteras i intranätet Flamma på sidan Universitetets ledning och beslutsfattande

Du kan påverka som studerande

I många av universitetets organ finns studentmedlemmar eller studentrepresentanter.  Hallopeder, eller studeranderepresentanter i förvaltningen, är student- eller studerandekårernas valda representanter till högskolornas organ. Du kan påverka som studentmedlem eller studentrepresentant i universitetets olika kollegiala organ, t.ex. kommittéer och beslutsorgan.

Läs mera under rubriken Delta och påverka i Instruktioner för studerande.

Kvalitetsledning

Du måste godkänna kakorna för marknadsföring för att se videon.

Med hjälp av kvalitetsledning säkerställs att universitetets verksamhet håller god kvalitet. Universitetet strävar efter högklassig verksamhet för att studenter och personal ska ha tid för sina viktigaste uppgifter: studier, undervisning och forskning.

Universitetets verksamhet planeras, genomförs, utvärderas och utvecklas med metoder för kvalitetsledning. Denna helhet av metoder utgör universitetets kvalitetssystem, dvs. verksamhetssystem.

Genom att delta i handledningssituationer, responsenkäter, utvecklingssamtal och till exempel studentföreningars eller universitetets administrativa verksamhet på olika nivåer har du en mycket viktig roll för kvalitetsledning inom hela gemenskapens verksamhet.

Läs mer om kvalitetsledningen vid universitetet på intranätet Flamma.

Du kan också bekanta dig med centrala begrepp av kvalitet vid universitetet genom att se en animerad video som finns på YouTube. Videon är textad till svenska.