Uppdrag i universitetets förvaltningsorgan och studentorganisationer

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Under studierna har du möjlighet att vara med och påverka universitetets verksamhet. Om du skaffar dig kompetens genom uppdrag i universitetets förvaltningsorgan och studentorganisationer kan du få studiepoäng som du kan lägga till som en del av din examen.

Hur många studiepoäng kan jag få och vad kan jag använda dem till?

För förvaltningsuppdrag och uppdrag i studentorganisationer kan man få 2–5 studiepoäng per examen. Du kan använda dem på det sätt som ditt utbildningsprogram bestämmer, antingen som en del av de studier som utvecklar din arbetslivs- och expertkompetens eller i de valfria studierna.

Beviljandet av studiepoäng för förvaltningsuppdrag och uppdrag i studentorganisationer grundar sig på ett rektorsbeslut. Du kan läsa prorektorns beslut HY/497 på Flamma (kräver inloggning).

De kan ändå inte helt ersätta studierna i arbetslivs- och expertkompetens som ingår i utbildningen.

Det lägsta antalet studiepoäng ska vara minst 2 sp.

Vad får man studiepoäng för?

Du kan bara få studiepoäng en gång för uppdrag i ett och samma organ eller en organisation. Kompetens som förvärvats mer än tio år tidigare beaktas inte. Studiepoängen bestäms enligt följande gemensamma principer:

  • Ett kollegialt organ i enlighet med universitetslagen, universitetets instruktion eller universitetets examens- och rättssäkerhetsinstruktion: universitetskollegiet, styrelsen, fakultetsrådet, institutionsrådet, direktionen för en fristående institution, delegationen för en övningsskola, pedagogiska nämnden, antagningsnämnden/kommittén, styrelsen för Öppna universitetet, utbildningsprogrammets ledningsgrupp, rättsskyddsnämnden. Minst ett läsår eller kalenderår som ordförande, skattmästare eller sekreterare (1 sp), måste närvara vid minst hälften av mötena.
  • Annat kollegialt organ som inrättats på beslut av rektorn eller prorektorn: minst ett läsår eller kalenderår som medlem eller suppleant (1 sp), måste närvara vid minst hälften av mötena
  • Styrelsen för en förening inom studentkåren: minst ett läsår eller kalenderår som medlem (1 sp), minst ett läsår eller kalenderår som ordförande, skattmästare eller sekreterare (2 sp), måste närvara vid minst hälften av mötena
  • Tjänsteman i en organisation inom studentkåren: minst ett läsår eller kalenderår som tjänsteman (1 sp), det förutsätts att studenten utför fastställda uppgifter och medverkar aktivt (t.ex. organiserar evenemang)
  • Studentkårens delegation, styrelse eller utskott: minst ett läsår eller kalenderår som medlem (1 sp), minst ett läsår eller kalenderår som ordförande eller sekreterare för ett utskott (2 sp), minst ett läsår eller kalenderår som styrelseordförande (3 sp), måste närvara vid minst hälften av mötena
  • En nationell eller internationell studentorganisation inom studentens bransch: minst ett läsår eller kalenderår som medlem (1 sp), minst ett läsår eller kalenderår som ordförande, skattmästare eller sekreterare (2 sp), måste närvara vid minst hälften av mötena, minst ett läsår eller kalenderår som tjänsteman (1 sp), det förutsätts att studenten utför fastställda uppgifter och medverkar aktivt (t.ex. organiserar evenemang)

Om du har haft motsvarande uppdrag i en annan högskolas förvaltningsorgan, studentkår eller organisation kan du lägga det till som en del av din examen vid Helsingfors universitet. Antalet studiepoäng beviljas enligt samma principer som beskrivs ovan.

Hur bedöms mina förvaltnings- och organisationsuppdrag?

Dina förvaltnings- och organisationsuppdrag och den kompetens de ger dig bedöms enligt skalan godkänd – underkänd.

Hur ansöker jag om studiepoäng för mina förvaltnings- och organisationsuppdrag?

Du kan anhålla om studiepoäng genom att lämna in en ansökan till din fakultets studentservice. Till ansökan ska du bifoga ett intyg av ordföranden eller sekreteraren eller den ansvariga för den organisation eller det organ ditt uppdrag gällde. Av intyget ska framgå din roll och din uppgift, att du har varit aktiv i ditt uppdrag och hur stor del av mötena du har deltagit i.