Uppföljning av studierna

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Syftet med uppföljningen av hur studierna framskrider är att stödja studenterna i att genomföra sina studier på ett smidigt sätt. Universitetet följer och stöder dessutom dina studieframsteg bland annat genom ISP-handledning. Också FPA gör årligen i oktober en uppföljning av hur studierna framskrider. Ytterligare information finns på FPA:s webbplats.

På den här sidan

Oodikone

Under läsåret 2018–2019 har utbildningsprogrammen fått möjligheten att pilotanvända Oodikone, som är ett system för uppföljning av studierna. I Oodikone finns studentspecifika data om studierätter och -prestationer som baserar sig på uppgifter i studentregistret Oodi.

Användargränssnittet i Oodikone erbjuder en visualisering av hur studierna i utbildningsprogrammet framskrider på grupp- och individnivå. Oodikone visar bland annat hur studierna framskrider i förhållande till måltiden samt  prestationsuppgifter och antalet kursprestationer jämte vitsord.

Utbildningsprogrammens ledare och prodekanerna med ansvar för undervisning har fått användarrätt till Oodikone. Studiecheferna beslutar om vilka personer inom studieförvaltningen som ska få användarrätt för enstaka utbildningsprogram (t.ex. utbildningsplanerarna). Användarrätt kan beviljas en person som på basis av sin position eller sina arbetsuppgifter har rätt att behandla studenternas prestationsuppgifter.

Mer information om Oodikone (på finska).