Uppföljningsgrupper

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

För doktoranden utses en uppföljningsgrupp som ska ge akt på hur arbetet med doktorsavhandlingen framskrider och kvaliteten på examen och handledningen.

Uppföljningsgrupper används ännu inte vid alla doktorandprogram, men senast i slutet av vårterminen 2021 ska varje doktorand vid Helsingfors universitet ha en egen uppföljningsgrupp.

Var vänlig och välja ditt doktorandprogram att få mera information.

På den här sidan

Ytterligare information

Genom rektors beslut 801/2017 har det bestämts att uppföljningsgrupper ska användas som ett led i stödet för doktorsavhandlingen. De allmänna principer för jäv som följande universitetslag (30 §) tillämpas i all verksamhet vid universitetet, har fastställts i förvaltningslagen (27–28 §). Jävsgrunder i fråga om förhandsgranskarna och opponenten har bestämts i rektors beslut 498/2017.