Vad kostar det att disputera?

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Att disputera medför många slags utgifter. Universitetet betalar en del av dem, och disputanden betalar själv en del. För en del utgifter erbjuds bidrag. Syftet med denna anvisning är att ge en helhetsbild av disputationskostnaderna och av vem som betalar vad.

Doktorsavhandlingen

Tryckning

Utöver doktorsavhandlingens elektroniska publikation utges alltid minst 20 tryckta exemplar. Universitetet betalar bidrag för tryckningskostnaderna, när doktorsavhandlingen publiceras även elektroniskt och doktoranden låter Unigrafia trycka den. Tryckningsbidraget täcker 20 exemplar i svartvitt tryck (pärmarna i färgat tryck).

Doktoranden står själv för de överskjutande kostnaderna. Hen svarar själv för alla tryckningskostnader om hen låter trycka doktorsavhandlingen någon annanstans än hos Unigrafia eller om hen har ansökt om dispens från att publicera i elektroniskt format.

Mer information om tryckning och publicering av doktorsavhandlingar finns här.

Språkgranskning

Disputanden svarar för kostnaderna för språkgranskning. Fakulteterna på Centrumcampus betalar bidrag för språkgranskning av doktorsavhandlingar.

Mer information om språkgranskningen och granskningsbidragen finns här.

Disputationen

Opponentens resekostnader

Din hemfakultet betalar i regel opponentens rese- och inkvarteringskostnader.

Mer information om arrangemangen för opponentens resor och inkvartering finns här.

Disputationssal

Din hemfakultet betalar för disputationssalen. Kom ihåg att meddela namnet på din fakultet och kustos namn när du bokar salen.

Mer information om att boka disputationssal finns här.

Disputationskaffe

Om du vill bjuda på kaffe i samband med disputationen, ska du själv stå för kostnaderna. Det är frivilligt att ordna kaffebjudning.

Mer information om disputationskaffet finns här.

Klädsel

Du kan justera klädkoden enligt din budget. Männen klär sig ofta i frack vid disputationen, men det går också bra med mörk kostym. Du behöver alltså inte börja hyra en frack, om du inte redan äger en.  Kvinnornas disputationsklädsel utgörs i allmänhet av kort mörk dräkt eller svart dräkt, som är långärmad. Kom i god tid överens om klädkoden med medlemmarna i betygsnämnden. Utländska opponenter har möjlighet att låna mantlar som de kan använda under disputationsakten.

Mer information om disputationens förlopp och protokoll finns här.

Karonkan

Disputanden står själv för kostnaderna för karonkan. Planera karonkan så att den känns rätt för dig och passar din budget. Det finns stora variationer i priset på festplatser. I stället för att ordna en stor fest kan du till exempel bara bjuda opponenten och kustos på middag. Om du vill kan du också låta bli att ordna karonkan.

Mer information om karonkan finns här.