Valfria pedagogiska studier

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Pedagogiska fakulteten erbjuder flera valbara studiehelheter som är tillgängliga också för studerande från andra fakulteter.

Obs! Här finns främst information om studier som undervisas på svenska, på finska ordnas ett bredare urval valbara studieavsnitt och helheter, mer information på de finskspråkiga sidorna.

Ett infotillfälle om pedagogiska fakultetens utbud av valbara studier hölls ons 10.3.2021 kl. 14-16 i Zoom  https://helsinki.zoom.us/j/68231524427 (Meeting ID: 682 3152 4427). Se närmare tidtabell för infotillfället.

 

Specialpedagogik

Studier i specialpedagogik erbjuds med finska som undervisningsspråk. Läs mera på de finskspråkiga sidorna. 

Allmän pedagogik och vuxenpedagogik

Allmän pedagogik och vuxenpedagogik är ett bra komplement till många andra vetenskapsområden. I studierna får du en djupare insyn i till exempel utveckling, lärande och pedagogiska processer.

Studierna kan genomföras som en studiehelhet på 25 studiepoäng (grundstudier) eller 60 studiepoäng (25 sp grundstudier + 35 sp ämnesstudier). Det går också att avlägga enstaka studieavsnitt från grundstudiehelheten. Undervisningsspråket är svenska.

Grundstudiehelhet i allmän pedagogik och vuxenpedagogik (25 sp)

Till grundstudierna krävs ingen skild anmälan. Studenterna anmäler sig till studierna i Sisu och tilldelas platser i anmälningsordning. Studenter inom studieinriktningen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik har förtur ifall studieavsnitten blir fulla.

Obligatoriska studieavsnitt och deras undervisningsperioder (läsåret 2019-2020)
EDUK401 Introduktion till pedagogik, 5 sp period 1
PED001 Pedagogikens sociala, kulturella och filosofiska grunder, 5 sp period 3
PED002 Lärande och utveckling, 5 sp period 1
PED003 Didaktik, gemensam del, 2 sp period 1
PED0031 Didaktik, studieinriktningens del (PED), 3 sp period 1
EDUK001 Orientering till pedagogisk forskning, 5 sp period 2

Ämnesstudiehelhet i allmän pedagogik och vuxenpedagogik (35 sp) 

För att kunna avlägga ämnesstudierna i allmän- och vuxenpedagogik (35 sp) måste grundstudierna (25 sp) vara genomförda och godkända. En preliminär anmälan till ämnesstudiehelheten i allmän- och vuxenpedagogik (35 sp) görs via den här E-blanketten innan ämnesstudierna inleds.

Obligatoriska studieavsnitt och deras undervisningsperioder (läsåret 2019-2020)
EDUK912 Pedagogisk verksamhet i organisationer, 5 sp Period 4
EDUK914 Utbildningsplanering och utvärdering, 5 sp Period 3
EDUK915 Aktuella utbildningspolitiska frågeställningar, 5 sp Period 4
EDUK916 Utveckling och non- kognitiva färdigheter, 5 sp Period 1
EDUK917 Vetenskapsfilosofi och pedagogisk metodologi, 5 sp Period 2
EDUK919 Seminariearbete, 5 sp

Undervisas tillsammans med studieavsnittet EDUK913 Kandidatavhandling och seminarium

Period 3-4
Obligatoriska studieavsnitt (en av följande väljs) och deras undervisningsperioder (läsåret 2019-2020) 
EDUK002 Kvalitativa forskningsmetoder I, 5 sp Period 1
EDUK003 Kvantitativa forskningsmetoder I, 5 sp Period 2
EDUK010 Ett studieavsnitt från pedagogiska fakultetens valfria studieavsnitt i pedagogik, 5 sp Period 1-4

Studier i allmän pedagogik och vuxenpedagogik på finska

Studier i allmän pedagogik och vuxenpedagogik erbjuds också med finska som undervisningsspråk. Läs mera på de finskspråkiga sidorna.

Hushållsvetenskap

Studier i hushållsvetenskap erbjuds med finska som undervisningsspråk. Läs mera på de finskspråkiga sidorna.

Slöjdvetenskap

Studier i slöjdvetenskap erbjuds med finska som undervisningsspråk. Läs mera på de finskspråkiga sidorna.

Studier i ett undervisningsämne

För att få ämneslärarbehörighet behöver man avlägga studier i ett undervisningsämne.

Utbudet av studier i undervisningsämnen som erbjuds vid Helsingfors universitet hittas på den här sidan. 

 

Ämnen och ämneshelheter i grundskolan

Studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen (klasslärare) är ämnade för färdiga ämneslärare (på svenska och finska) eller för studerande i ämneslärarutbildningarna vid Helsingfors universitet (på finska). Slutförda studier ger den ämnesmässiga behörigheten att fungera som klasslärare i förskola till och med årskurs 6.  Deltagarna ska ha behörighet att fungera både som klass- och ämneslärare.

Mer information om studierna hittar du här.

Valfria studier i pedagogik

De valbara studiernas struktur förnyas från och med läsåret 2020-2021. Examensstudenter vid pedagogiska fakulteten kan i fortsättningen välja att avlägga valbara studier i pedagogik från tematiska helheter eller som studiehelheter. Dessutom hör studier som genomförs i samarbete med andra fakulteter, Studia Paedagogica och studenttutorering till de valbara studierna i pedagogik. Hit hör också en studiehelhet på 15-30 sp för studier avlagda under studentutbyte vid ett av Helsingfors universitets utländska samarbetsuniversitet.

Valbara studieavsnitt och valbara moduler (undervisas på finska, svenska och engelska)

Det finns 19 moduler och de består av studieavsnitt med en omfattning på 5 studiepoäng per studieavsnitt. En del av modulerna innehåller studieavsnitt både på lägre (EQF-nivå 6) och högre (EQF-nivå 7) högskoleexamensnivå, och en del av studieavsnitten hör till flera än en modul. Studieavsnitten på magisternivå (EQF-nivå 7) kännetecknas av EDUM och EDUMCE -koder. Andra studieavsnitten är på kandidatnivå. Från varje modul kan studenterna välja att avlägga tre studieavsnitt och be att få en helhetpåteckning för dessa (15 sp). Det går också bra att bara avlägga enstaka studieavsnitt från modulerna.

I undervisningsprogrammet bestäms årligen vilka studieavsnitt som ordnas. Modulerna och dess studieavsnitt är i första hand till för grundexamensstuderande vid pedagogiska fakulteten.

Lista på studieavsnitt som ingår i modulerna, läsåret 2020-2021 (pdf)

Lista på studieavsnitt som ingår i modulerna, läsåret 2021-2022 (pdf)

Valbara studiehelheter (undervisas bara på finska)

Förutom modulerna erbjuds också valbara studiehelheter. Vilka studiehelheter som erbjuds bestäms årligen i läsårets undervisningsprogram. Närmare information om vilka studiehelheter som ordnas under läsåret 2021-2022 och hur man anmäler sig till dem finns den finskspråkiga versionen av den här sidan.

Den här länken för dig vidare till den finskspråkiga sidan med information om valbara studier.

Följande valbara studiehelheter i pedagogik ingår i undervisningsplanen 2020-2023 (undervisas på finska):

EDUEA000 Esi- ja alkuopetus, perusopinnot 25 op

EDUEA100 Esi- ja alkuopetus, aineopinnot 35 op

EDUKU000 Kuvataiteen didaktiikka, perusopinnot 25 op

EDULII000 Liikuntapedagogiikka, perusopinnot 25 op

EDUMUS000 Musiikkikasvatus, perusopinnot 25 op

EDUDIGI000 Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä, perusopinnot 25 op

 
 

Valfria studier i Changing Education magisterprogram

De här instruktionerna är bara på engelska. Vänligen ta kontakt med siltavuori-student@helsinki.fi om du har några frågor.