Vill du åka på utbyte?

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Över 1 000 studenter vid Helsingfors universitet åker på utbyte varje år. Var en av dem! Det lönar sig att börja fundera kring utbytestidpunkten och utbytesdestinationen i ett så tidigt skede av studierna som möjligt. Om du är examensstuderande vid Helsingfors universitet kan du åka på utbyte. Alla kan hitta en lämplig utbytesdestination. Vart och när det lönar sig att åka beror på många faktorer. Den här anvisningen tar upp vad du ska beakta och hjälper dig i planeringen.

Vem kan åka?

Du kan åka om

  • du är närvarande examensstuderande vid Helsingfors universitet.
  • du har genomfört minst 30 sp när du ansöker om utbyte.
  • de planerade studierna vid utbytesuniversitetet kan tillgodoräknas och inkluderas i sin helhet i din examen vid Helsingfors universitet.

Läs mer om ansökningsbehörighet och urvalskriterier på sidan Ansökan till studentutbyte.

De flesta utbytesplatser är för studerande på kandidat- och magisternivå. Forskarstuderande kan ansöka om utbyte men antalet utbytesuniversitet är färre. Som forskarstuderande, börja planeringen av utbytet på den här sidan. Om du har varit på utbyte tidigare och vill åka på nytt, läs mer om det under Åka på utbyte igen.

Utbytesprogrammen kan utöver ovannämnda villkor ha egna specialvillkor. Vissa utbytesuniversitet antar exempelvis enbart kandidatstuderande. Ett enskilt universitet kan också förutsätta flera års studier innan utbytet. Kontrollera alltid för varje utbytesprogram och utbytesdestination om det finns ytterligare villkor.

Tidpunkten för utbytet och studierna under utbytet

Det lönar sig att planera tidpunkten för utbytet noggrant, så börja planeringen i god tid. Rådgör med ditt utbildningsprogram om när det bäst lämpar sig att åka på utbyte. Utbildningsprogrammens egna anvisningar för den individuella studieplanen hittar du på sidan Studieplanering och ISP-handledning.

Utbytesstudierna utgör en del av din examen. De studier du genomför under utbytet ska kunna inkluderas i din examen vid Helsingfors universitet. Planera på förhand vilka examensstudier du kan genomföra under utbytet. Utbytesstudierna ska inte göra din examen orimligt stor eller försena din utexaminering. Mobilitetsservicen ser dock på de olika examens-nivåerna som en helhet. Utbytesstudierna kan alltså planeras på antingen kandidat- eller magisternivå eller t.o.m. fördelas på båda nivåerna.

När du ansöker om din utbytesplats behöver du inte ännu veta din inriktning i kandidatexamen eller vilket magisterprogram du kommer att försätta till. Om du överväger att söka till ett magisterprogram som du inte har direkt magistersopition till skall du redan under utbytesansökan ta i hänsyn både options magisterprogrammets examensstruktur och det möjliga alternativa magisterprogrammet struktur. T.ex. mängden valbara studier variera mycket beroende på vilket magisterprogram du studerar i. Val av magisterprogram påverkar valet av utbytesplats eftersom du måste kunna hitta studiemöjligheter som går att inkludera i de olika studieoptionerna under magistern.

Gör din avhandling under utbytet

I flera utbytesavtal som är på enhetsnivå kan du arbeta på en avhandling som tillhör din examen under utbytet om du på förhand kommit överens om det med din handledare och med utbytesuniversitetet. Det kan bland annat betyta insamlande eller analys av forskningsmaterial. I fall avhandlingsarbetet blir godkänt som en del av din studieplan för utbyte, ska du hitta en akademisk handledare vid utbytesuniversitetet (co-supervisor). Det lönar sig att börja utreda detta i god tid före ansökningsfristen för utbytet. Ett sätt är att kontakta din handledare vid Helsingfors universitet och fråga om denne känner till lämpliga handledare i ditt forskningsämne vid partneruniversitet och be dem om en introduktion.

Framskridandet av din avhandling under utbytet bevisas med blanketten ”Agreement for Thesis Work”. Du ska avlägga minst 5 ECTS/månad under utbytet oberoende av om du tar del i kurserna eller skriver din avhandling. Anvisningar hittas under Ansökningsbilagor  och Hemkomsten.

 

Gör din arbetspraktik utomlands

Om du är i slutskedet av dina studier, lönar det sig för dig att i stället för utbytesstudier överväga att göra arbetspraktik utomlands. Du kan bl.a. ansöka om Erasmus-praktikstipendium för din praktik. Mer information om arbetspraktik utomlands hittar du på sidan Praktik utomlands.

Drömmer du om en utbytesplats utanför EU måste du börja planera utbytet minst ett år innan den önskade tidpunkten, helst ännu tidigare. Om du däremot vill åka på utbyte i Europa lönar det sig att börja planera utbytet minst en termin tidigare. Läs mer om ansökningstiderna.

 

Ta i hänsyn terminerna och utbytesperiodens längd vid utbytesuniversitetet.

Ta reda på när terminerna vid utbytesuniversitetet inleds och avslutas under läsåret så att du kan planera dina studier både före och efter utbytet. Till exempel i Tyskland infaller merparten av sommarterminen under sommarlovet.

Utbytestiden måste vara över 3 månader men under 12 månader. Hela utbytesperioden måste vara förlagd till samma läsår. Om terminen vid ditt utbytesuniversitet är kortare än 3 månader, anser vi det vara en tillräcklig utbytestid (till exempel Storbritannien). Via Nordplusprogrammet kan du åka på utbyte för en kortare tid (till exempel för en månad.) Utländska universitet ordnar även sommar- och kortkurser, som lämpar sig speciellt bra för de studenter som inte kan åka på utbyte för en hel termin men som vill få internationell erfarenhet.

Val av utbytesdestination

Valet av utbytesdestination beror på många olika faktorer. Din egen motivation och ditt intresse för utbyteslandet och dess kultur är viktigt. Dessutom kan din studieframgång och dina språkkunskaper möjliggöra eller utesluta vissa länder eller utbytesdestination. Terminerna vid universiteten inleds vid olika tidpunkter i olika delar av världen. Beakta terminscykeln och ansökningstiderna när du planerar utbytet. 

Det är också viktigt att bekanta sig med utbytesuniversiteten. Olika universitet erbjuder olika studier och vid alla utbytesuniversitet kan du kanske inte bedriva studier inom ditt utbildningsområde. Vid vissa universitet kan det även finnas begränsningar enligt studienivå (kandidat-, magister- eller doktorandstudier) för vilka kurser du kan välja. Information om begränsningar i studieutbudet vad beträffar Erasmus-, Nordplus- och Nordlys-platserna finns på Mobility Online-portalen och för mer avlägsna länder hittar du informationen i beskrivningarna av utbytesdestinationerna. Bekanta dig även med utbytesuniversitetens studieutbud på deras egna webbplatser, så du hittar ett lämpligt universitet. Observera att studieutbudet och begränsningarna kan ändras årligen.

När du väljer utbytesdestination ska du också beakta kostnaderna (t.ex. resekostnader, eventuella visumkostnader och försäkringsavgifter), stipendiets storlek och utbyteslandets prisnivå.

Läs mer om Helsingfors universitets partneruniversitet och utbytesdestination på sidan Utbytesdestinationer.

Om du inte hittar en lämplig utbytesdestination via Helsingfors universitets utbytesprogram, kan du även åka självständigt på utbyte och ansöka om Free mover- eller Visiting student-status vid ett universitet som intresserar dig. Observera dock att i det här fallet kan du bli tvungen att betala terminsavgifterna själv. Den som själv ordnar sitt utbyte kan ansöka om ett Free mover-stipendium från Helsingfors universitet. Mer information om att ordna utbytet självständigt finns på sidan Åk utomlands självständigt.

Utbytesterminologi till stöd för planeringen

Utbytesavtal

Studentutbytet vid Helsingfors universitet grundar sig på utbytesavtal som slutits med andra universitet. I avtalen fastställs antalet studenter som kan skickas på utbyte, antalet utbytesmånader, vilka ämnen som kan studeras, studiespråket och kursernas studienivå. Med en del utbytesuniversitet har man dessutom kommit överens om speciella kriterier som t.ex. kan gälla den studieframgång som krävs av studenten.

Utbytesavtalets omfattning

Anger vilket utbildningsområdes studenter utbytesplatserna är avsedda för.

  1. Utbytesavtal på enhetsnivå (Erasmus+ SMS, Nordplus, Faculty and Unit Bilateral Agreements): Utbytesavtalet gäller enskilda fakulteter eller utbildningsprogram. När det gäller utbytesavtal på enhetsnivå ges företräde till studenter vid det utbildningsprogram som omfattas av avtalet, men även andra studenter kan söka till dessa  om dom vill studera andra ämnen än deras eget utbildningsprogram (ett undantag utgör Nordplus, vars enhetsspecifika platser endast kan sökas av utbildningsprogrammets studenter/huvudämnesstuderande). 
  2. Utbytesavtal på universitetsnivå (University Bilateral Agreements, North2North, Nordlysnätverket, Erasmus University Wide Agreements, Erasmus global): Utbytesavtalet gäller hela universitetet dvs. utbytesdestinationen är öppen för alla fakulteters studenter.

Beakta utbytesavtalets omfattning eftersom det inverkar på vad du kan studera under din utbytestid. Enhetsspecifika utbytesplatser är i första hand till för studier inom det område som redovisats i avtalet. Via avtal på universitetsnivå kan du utöver de ämnen som hör till ditt utbildningsprogram även bedriva valfria studier. När du väljer utbytesdestination bör du observera att även utbytesuniversiteten kan ha egna begränsningar. Till exempel godtar inte juridiska och veterinärmedicinska fakulteter utbytesstudenter från andra utbildningsområden.

Erasmus+SMS

Erasmus+ (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) är Europeiska unionens utbytesprogram. Till Erasmusprogrammet hör utöver studentutbyte även exempelvis undervisnings- och personalutbyte mellan högskolor. Koden SMS hänvisar uttryckligen till programmets studentutbyte.

CEFR-språkkunskapsnivå  

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) är en gemensam referensram för språk som används allmänt i Europa.

ECTS-studiepoäng 

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) är ett system för överföring av studiemeriter mellan olika länder. Vid Helsingfors universitet motsvaras en studiepoäng av en ECTS-poäng. Speciellt i Europa dimensionerar många universitet sina studiepoäng direkt enligt ECTS-poäng. Du ska genomföra minst 5 ECTS-poäng i månaden under utbytet.

I länder utanför Europa anges studiepoäng i regel inte som ECTS-poäng. För varje utomeuropeiskt universitet anges det i beskrivningarna minimiantalet kurser eller lokala studiepoäng som du ska genomföra under ditt utbyte.

Språkkunskaper

Finländska utbytesstudenter klarar sig oftast fint med sina språkkunskaper ute i världen. Du behöver alltså inte vara orolig på den punkten! Under utbytet kan du utveckla och upprätthålla dina språkkunskaper, och också lära dig nya språk. Ta i god tid före ansökningstiden reda på vilka språkkunskaper som krävs vid ditt utbytesuniversitet. På så sätt har du vid behov tid att förbättra dina språkkunskaper till den nivå som krävs. Språkstudierna är en viktig del av planeringen av och förberedelserna för ditt utbyte. Vi uppmuntrar dig att påbörja språkstudierna i god tid, redan under ditt första studieår, eller att genomföra alla kurser som går att genomföra redan innan du ansöker om eller åker på utbyte.

Du kan studera på engelska i länder där engelska är ett officiellt språk, men flera av våra andra samarbetsuniversitet erbjuder också studier på engelska. Om du kan andra språk utöver engelska har du fler valmöjligheter mellan utbytesuniversiteten samt ett bredare studieutbud. Att kunna det lokala språket rekommenderas eftersom du klarar dina studier och din vardag bättre.

Kontrollera i anvisningen Utbytesdestinationer eller på utbytesuniversitetens webbplatser vilka språk du kan studera på under utbytet. Du bör beakta att möjligheterna att studera på engelska i länder där det inte talas engelska kan vara begränsade. När du bedömer dina språkkunskaper är det bra att komma ihåg att det förekommer stor variation i studiesätten i olika länder. Som exempel kan nämnas muntliga tentamina (Italien) eller långa essäer (Spanien) som genomförs på landets språk.

Läs mer här om språkkunskapskraven och om att visa sina språkkunskaper.

Hälsa och säkerhet under utbytet

Du har ansvar över att fundera på hur säkerhetsläget och möjliga  miljöinverkningar på din hälsa påverkar dina möjligheter att resa på utbyte till den utbytesdestination du har valt. Du kan läsa om destinationens allmänna säkerhetsläge från Utrikesministeriets resemeddelanden. Följ också med internationell media för att hålla dig ajour med situationen i utbytesdestinationen.

När du väljer din utbytesdestination kom ihåg att fästa uppmärksamhet vid  luftföroreningars inverkan på luftvägssjukdomar och allergier. När du väljer tidpunkt för ditt utbyte kan även din hälsa påverka när det är bäst att åka på utbyte. Avbryt inte den vård du får p.g.a. ett utbyte. Du kan t.ex. diskutera dina utbytesplaner med din läkare eller terapeut för att få rekommendationer om hur din vård utförs i samband med ett utbyte.

Ta kontakt med SHVS reserådgivning åtminstone 6 månader före utbytet för möjliga vaccinationer. Då garanterar du att du hinner ta de vaccinationer som skall tas i tid före resan.  På Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sidor finner du också aktuell information om hälso- och vaccinationsfrågor (på finska). Kom även ihåg att förnya dina recept i tid före utbytet börjar.   

Tillgänglighet och studentutbyte

När du planerar ditt utbyte ska du ta i beaktande dina eventuella specialbehov i fråga om studiemiljön. En student som behöver extra stöd har möjlighet att söka tillgänglighetsstöd i några utbytesprogram (Erasmus+, Erasmus+ global, Nordplus/Nordlys, några bilateralt utbytesavtal i Ryssland).

Information om universitetens tillgänglighetsnivå hittar du på deras egna webbplatser. En del av de europeiska universitetens tillgänglighetsinformation finns även tjänsten Inclusive Mobility EU.

Bekanta dig med anvisningar om tillgänglighet och internationellt studentutbyte på Utbildningsstyrelsens webbplats. 

Finansiering av studentutbytet

Den som åker på utbyte kan få ett mobilitetsstipendium samt studiestöd (studiepenning, studiestöd och bostadsbidrag) för utlandsvistelsen. Läs mer om mobilitetsstipendier och annan finansiering på sidan Finansiering av ditt utbyte.

Om du åker på utbyte genom något av utbytesprogrammen vid Helsingfors universitet behöver du oftast inte betala terminsavgiften för utbytesuniversitetet. Ofta måste du ändå själv betala boende, studiematerial, eventuella språkprov och visumavgifter.

Att åka på utbyte igen

Dy kan åka på utbyte igen, om det utbytet rymmas in i din examen. Läs mer om urvalskriterierna på sidan Ansökan till studentutbyte. Tidigare studentutbytesperioder är inte ett hinder för antagning. Om två sökande är jämnstarka kan företräde ges till en student som inte tidigare har antagits till ett över tre månader långt studentutbyte från Helsingfors universitet.

I Erasmusprogrammet uppmuntras studenterna att åka på utbyte flera gånger. Man kan vara på utbyte och utföra arbetspraktik inom Erasmusprogrammet i sammanlagt 12 månader på varje examensnivå (kandidat-, magister- och doktorandstudier). Man kan till exempel söka till utbyte på magisternivå redan innan man avlagt kandidatexamen, förutsatt att utbytesperioden infaller under magisterstudierna. I utbildningsprogram för examina i ett steg, t.ex. utbildningen i medicin, kan Erasmusutbytet sammanlagt omfatta högst 24 månader.

Att utveckla sin internationella kompetens

Under ditt utbyte utvecklas många olika färdigheter som är viktiga i arbetslivet efter studierna. Språkkunskaper, kulturellkompetens och en förmåga att anpassa sig är bland dessa kompetenser. Det är dock ofta svårt för oss att tala om dessa kompetenser på ett konkret sätt. Därför uppmuntrar vi dig att fundera över hur du kan utnyttja det internationella kunnandet du fått under ditt utbyte. Du hittar tillfällen universitet arrangera för att kunna identifiera dessa kompetenser och tips om hur du kan utnyttja dem för din kommande karriär och framtid.

Erfarenheter från studentutbyte

Du kan läsa bloggar och utbytesberättelser av studenter som har varit på utbyte eller hitta berättelser av studenter som just nu är på utbyte på instagram för att få en bättre bild av våra utbytesdestinationer. Studenterna lägger upp på Instagram flera gånger under utbytet om sina erfarenheter. Utöver det, anvisas en sagovecka i förväg för varje student.

Du kan även läsa studenternas respons från tidigare år på portalen Mobility Online. Klicka på länken Questionnaires i det övre högra hörnet, varefter du kan avgränsa responsen med egna sökvillkor, t.ex. enligt land.

Våren 2023 kan du följa dessa studerandes utbyteserfarenheter på Instagram (@studyingabroad_uh):

Story week Start day of the week Story author Faculty Exchange country Name of the host university
2 9.1. Lila  hum France Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO)
3 16.1. Joni  ml Canada University of Saskatchewan
4 23.1. Nora eläinl UK Liverpool
5 30.1. Venla hum Ireland University College Cork
6 6.2. Jannika mm Sweden Swedish University of Agricultural Sciences
7 13.2. Raakel ml Iceland Agricultural University of Iceland (AUI)/LBHI
8 20.2. Sanya  ml South-africa Stellenbosch university
9 27.2. Siiri mm Czech Rebublic Mendel University of Brno
10 6.3. Reetta hum New Zealand University of Otago
11 13.3. Unna käytt Austria Pädagogischen hochscule tirol
11 13.3. Anni käytt Austria Pädagogische Hochschule Tirol
12 20.3. Emmi-Maria oik Spain ESADE law school, Universitat Ramon Llull
13 27.3. Sanna  ml Canada Memorial University of Newfoundland
14 3.4. Katri  lääk Sweden Uppsala universitet
15 10.4. Paula valt South Korea Sungkyunkwan University
16 17.4. Emilia ml Singapore Nanyang Technological University
17 24.4. Pilvi teol UK King’s College London
18 1.5. Meri  farm Italy Universitá degli studi di Milano
19 8.5. Nelli  biot Japan Doshisha University
20 15.5. Petra oik Germany Ludvig-Maximilians-Universität München

Minneslista för dig som planerar att åka på utbyte

  1. Ta reda på när utbytet vore bra med tanke på dina studier, och planera när och för hur länge du vill åka på utbyte.
  2. Ta reda på vilka studier i ditt utbildningsprogram som det lönar sig att genomföra under utbytet. Vilka studier kan du genomföra under utbytet?
  3. Bekanta dig med Helsingfors universitets utbytesdestinationer och välj destination utgående från dina behov och dina språkkunskaper.
  4. Kontrollera ansökningstiden för utbytesdestinationen som du valt.
  5. Ansökan till studentutbyte består i regel av två moment. Först ansöker du om utbyte i Helsingfors universitets utlysning. Om du blir vald måste du ännu självständigt söka till ditt utbytesuniversitet. Läs noggrant igenom ansökningsanvisningarna och utlysningen. När det gäller Free mover- och North2North-utbytena är processen något annorlunda.

Kom på utbytesinfo för att höra mera om studentutbyte eller ta kontakt med Mobilitetsservicens experter.