Koronavirustilanteen vaikutukset opiskeluun eläinlääketieteellisessä

Meddelande 16.3.2020

Päivitetty 1.4.2020

Eläinlääketieteen kandiohjelman ja eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelman ohjeet opetuksen järjestämisestä Helsingin yliopiston poikkeustilan aikana

Tiedekunta noudattaa valtakunnallisia linjauksia ja Helsingin yliopiston valmiusryhmän ohjeita. Tiedekunnan tavoitteena on ensisijaisesti pyrkiä varmistamaan Eläinsairaalan toiminta sekä mahdollistaa 5. vuoden opiskelijoille praktiikkaoikeuksien saaminen sekä 6. vuoden opiskelijoiden valmistuminen. Myös muiden opintovuosien opetus toteutetaan mahdollisimman täysipainoisesti etäopetuksena.

Tiedottaminen opetuksen toteutustapojen muutoksista

Opintojakson opettajat vastaavat siitä, että opiskelijoille tiedotetaan opetuksen toteutustapojen muutoksista opintojakson Moodle-alueella ja kurssisivulla. Muutoksista tulee tiedottaa myös kyseisen koulutusohjelman koulutussuunnittelijalle.

Kliininen opetus

Pieneläinsairaalassa yleisohjeena on, että viidennen vuoden klinikkaopetuksen osalta läsnäolopakkoa edellytetään päivystyksissä sekä poliklinikkatoiminnassa (pois lukien riskiryhmään kuuluvat opiskelijat) ja muuten vain niiltä osin, että opiskelija saa tehtyä ns. vihreän kirjan suoritukset. Jokainen yksikkö ohjeistaa tarkemmin opetuksensa järjestämisestä jokaisen rotaatiojakson alussa.

Neljännen vuoden opiskelijat eivät osallistu pieneläinsairaalan päivystyksiin loppukevään aikana.

Hevos- ja tuotantoeläinsairaalassa viidennen vuoden opiskelijat osallistuvat klinikkatyöhön kummankin sairaalan oman ohjeistuksen mukaisesti. Neljännen vuoden opiskelijat osallistuvat hevossairaalan päivystyksiin.

OSCE-tentit on suoritettava.

Opettajat ovat varautuneet korvaavien suoritustapojen järjestämiseen sairastuneille tai karanteenissa oleville opiskelijoille niiltä osin kuin se on mahdollista.

Luennot

Luento-opetusta ei toteuteta lähiopetuksena 18.3.-13.5.2020. Tämänkin jälkeen opetus suositellaan hoidettavaksi etäopetuksena 31.5.2020 asti. Tiedekunta suosittelee luentojen striimausta joko reaaliaikaisena suoratoistona tai videotallenteena. Ensisijaisesti suositellaan Zoomin käyttöä striimaukseen. Opettajia kannustetaan muuttamaan luentojen toteutustapaa flipped classroom –tyyppiseksi sekä tarjoamaan opiskelijoille itseopiskelumateriaalia.

Tentit

Tentit järjestetään joko sähköisenä tai vaihtoehtoista menetelmää toteuttaen. Examinarium-tenttitilat ovat toistaiseksi käytössä. Uusintatentteihin ilmoittaudutaan normaalisti, ja ilmoittautumisajan päätyttyä koulutussuunnittelija on yhteydessä opettajaan ja informoi opiskelijoita.

Kandidaatin- ja lisensiaatintutkielman seminaarit

Kandidaatin- ja lisensiaatintutkielman seminaarit toteutetaan etäyhteyksien avulla. Tarkemmat ohjeet toteutuksesta löytyvät Opiskelijan ohjeista.

Harjoittelut

Lisensiaattivaiheen opintoihin sisältyvien tiedekunnan ulkopuolella tapahtuvien harjoitteluiden osalta opintojakson vastuuopettaja neuvottelee tarvittaessa vaihtoehtoisesta harjoittelun toteutustavasta koulutusohjelman johtajan ja opetusvaradekaanin kanssa. Ympäristöterveydenhuollon harjoittelun osalta noudatetaan vastuuopettajan ohjeita.

Jos harjoittelu edellyttää Uudenmaan rajojen yli liikkumista näiden ollessa suljettuna 19.4.2020 asti, opiskelijan on otettava yhteys opintoasianpäällikkö Pia Saariseen kulkuluvan saamiseksi. 

Peruuntuneet kandivaiheen harjoittelut pyritään mahdollisuuksien mukaan siirtämään myöhempään ajankohtaan.

Valinnaiskurssit

Valinnaiskurssit on toteutettava etäopetuksena 18.3.-13.5.2020 tai siirrettävä myöhempään ajankohtaan. 

Varautuminen sairastumisiin

Opettajia on ohjeistettu etukäteen miettimään, miten opetus on mahdollista järjestää, jos opettaja sairastuu itse (esim. sijaisjärjestelyt, vaihtoehtoiset suoritustavat, itsenäinen opiskelu). Opetuksen järjestämisessä etusijalla ovat kaikille opiskelijoille pakolliset kurssit.

---------------------------

Tiedote 16.3.2020

Eläinlääketieteelliselle tiedekunnalle on annettu mahdollisuus antaa yliopistotason ohjeista poikkeavia määräyksiä koskien opetuksen läsnäolopakkoa. Vaikka muualla yliopistolla opiskelijoiden läsnäolopakko puretaan, joudumme kliinisten aineiden ja kädentaitojen oppimisen osalta toistaiseksi noudattamaan läsnäolopakkoa. Luennot siirretään etäluennoiksi (esim. luentojen striimaus, Zoom), ja Moodleen annetaan materiaalia opiskelijoiden etäopiskeluun.

Koulutusohjelmat ovat kokouksessaan 13.3.2020 linjanneet, että ensisijaisesti pyritään varmistamaan, että 6. vuoden opiskelijoilla on mahdollisuus valmistua ja 5. vuoden opiskelijoilla saada praktiikkaoikeudet. Edelleen on ensisijaisen tärkeää säilyttää eläinsairaalan toimintakyky.

Pandemia on globaali poikkeustilanne. Emme voi näissä olosuhteissa tarjota samanlaista opetusta kuin normaalissa tilanteessa, mutta opettajien kanssa käydyissä keskusteluisissa on tullut selväksi, että tarjoamme parasta mahdollista tässä tilanteessa ja edelleen osaamistavoitteet täyttäen.

Jokainen meistä on vastuussa sekä omasta että työ- ja opiskelutovereidensa terveydestä: sairaana eivät opiskelijat tai henkilökunta saa tulla yliopiston tiloihin. Flunssaoireiden jälkeen täytyy olla vähintään yksi oireeton päivä ennen paluuta tiloihin opiskelemaan tai työskentelemään.

Pandemian aikana ohjeistusta voidaan joutua tarkentamaan ja uutta jaettavaa tietoa tulee. Opiskelijat ovat yhteydessä ensisijaisesti ko. opetuksen vastuuopettajaan. Tiedekunnan pandemian hallinnasta vastaavassa tilannekeskuksessa toimivat: dekaani Antti Sukura, sairaalanjohtaja Timo Wahlroos, opetusvaradekaani Mirja Ruohoniemi, ja hallintopäällikkö Marko Niemi. Kaikkiin edellä mainittuihin henkilöihin saa olla yhteydessä ohjeiden tulkinnassa ja muutoinkin. Mahdollisiin kysymyksiin vastaa myös opintoasiainpäällikkö Pia Saarinen.

On tärkeää, että seuraatte ohjeistusta ja sen päivittymistä säännöllisesti.

 

Meddelande 16.3.2020

Läs fler meddelanden