Skriftliga inlärningsuppgifter | Öppna universitetet

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

I universitetsstudierna ingår mycket läsning och skrivande. Prestations- eller delprestationssätt på en kurs kan vara en skriftlig uppgift, såsom referat, essä eller tentamen. I de skriftliga inlärningsuppgifterna är det viktigt att kunna hänvisa till källor. 
 

Referat

Att skriva ett referat innebär att återge en skriven eller muntlig text. Det betyder att du ska plocka ut det mest relevanta i ursprungstexten och konstruera en ny meningsfull helhet utan att det ursprungliga betydelseinnehållet förändras. 

Då du refererar är det viktigt att du behåller det centrala betydelseinnehållet i den text som refereras. Med betydelseinnehåll avses tidsförhållanden, relevanta faktorer, sakförhållanden, huvudbegrepp i relation till närstående begrepp, följder och lösningar. Till exempel måste orsakssambanden hållas oförändrade i referatet. 

Essä

En essä är en relativt omfattande skriftlig uppgift som görs utgående från ett givet källmaterial och som behandlar ett givet ämne tillräckligt utförligt inom rubrikens ramar. Som essäskribent ska du alltså kombinera de krav som rubriken ställer, ett refererat av källmaterialet och dina egna tankar till en egen personlig argumenterande text. 

En essä bör vara klar och konsekvent till sin struktur. En bra struktur är oftast tredelad med en introduktionsdel som inledning, en avhandling där du behandlar ämnet och argumenterar samt en avslutande sammanfattning av essän. 

Tentamenssvar

Ett tentamenssvar är vanligtvis kortare än en essä. Tentamenssvaret är resultatet av en systematisk genomgång av ett visst kursmaterial. Hur bra ett tentamenssvar är beror på hur väl du som studerande kan skriva klara, välgrundade essäer. Allt det som på föregående sida står om essäer gäller även tentamenssvar.  

Tentamensfrågornas rubriker liknar essäernas, även om tentamensfrågor inte kan behandlas lika utförligt eftersom skrivtiden är begränsad. I tentamensfrågor blir du som studerande ombedd att räkna upp, beskriva, analysera, jämföra, definiera, förklara, uppskatta, kritisera och dra slutsatser. En väsentlig del av tentamenssvaret består av ett insiktsfullt och utvärderande referat av det material som tenteras. 

Se ocksä: Tenter

Lähdeviitteet

I de skriftliga inlärningsuppgifter som ingår i universitetsstudierna ska du vanligen utnyttja tidigare forskning och litteratur. Genom källhänvisningar anger du vilken litteratur du har använt i din text. Det är bra att redan från studiernas början tillägna sig källhänvisningspraxis. 

 
Läs mer: Vetenskaplig skrivande och akademisk textkunskap: referenspraxis