Kuvituskuva.

Delta i universitetets självvärdering

Universitetets kvalitetssystem utvärderas hösten 2021. En viktig del av utvärderingen är självvärdering, dvs. att universitetet reflekterar över sitt arbete och identifierar styrkor och utvecklingsområden. Självvärderingen grundar sig på de utvärderingsområden och anvisningar för självvärdering som ges i Nationella centret för utbildningsutvärderings (NCU) modell för utvärdering av kvalitetssystemet. Utvärderingen av kvalitetssystemet kulminerar i att en internationell utvärderingsgrupp utsedd av NCU besöker universitetet den 26–28 oktober 2021.

Kommentera utkastet till självvärderingsrapport 19–28.4

Kvalitetsutvärderingens självvärderingsrapport har utarbetats i olika etapper sedan hösten 2020. Snart är det dags att låta den kommenteras av alla vid universitetet. Utkastet till självvärderingsrapport kan kommenteras i kvalitetswikin från och med måndag 19.4 klockan 15.00.

Rapportens innehåll och struktur följer den modell för utvärdering av kvalitetssystemet som bestämts av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU), och vi kan inte påverka modellens format. Vi är framför allt intresserade av att höra vad du anser är våra styrkor och vad som behöver utvecklas. Även andra synpunkter på verksamhetsutvecklingen och kvalitetssäkringsmetoderna är välkomna.

Självvärderingsrapporten utarbetas tillsammans

Självvärderingen inför kvalitetsutvärderingen inleddes med fyra workshoppar i slutet av oktober och början av november 2020. Workshopparna lockade ett par hundra deltagare från både universitetet och externa intressentgrupper.

På basis av workshopparna utarbetade projektgruppen för utvärderingen av kvalitetssystemet ett första utkast till självvärderingsrapport, som har behandlats i universitetets kommittéer under januari och februari 2021. Rapporten har bearbetats

ytterligare med utgångspunkt i responsen från kommittéerna och de intervjuer som gjorts med intressentgrupperna. I april har alla vid universitetet tillfälle att kommentera hela rapporten eller delar av den. Därefter behandlas rapporten av universitetets ledning och godkänns sedan av styrgruppen för kvalitetsutvärderingen. Rapporten överlämnas till NCU före slutet av juni 2021.

Se vad rektor Sari Lindblom och kvalitetschef Anne Lepistö säger om hur kvaliteten på undervisningen och forskningen tryggas vid vårt universitet.