Pedagogiska fakultetens anvisningar om undervisning och praktik under undantagssituationen

Meddelande 17.3.2020

23.8.2021

Studenten måste visa intyg över funktionshinder eller sjukdom för att beviljas specialarrangemang och för att kunna avlägga praktiken på ett alternativt sätt. Här kan du läsa mer om specialarrangemang.

8.4.2021

Situationen fortsätter till den 18 april 2021.

24.3.2021

Pedagogiska fakultetens uppföljningsgrupp har under sitt möte 24.3.2021 bestämt att precisera anvisningarna för fakultetens del på följande vis:   

 • All undervisning sker på distans under perioden 29.3.-11.4.2021.  
 • Studerandes självständiga studier i fakultetens utrymmen förbjuds under perioden  29.3.-11.4.2021.
 • Om undervisningspraktiken informerar studieinriktningar.

12.3.2021

Studenten kan kontakta den ansvariga läraren för praktiken eller praktikkoordinatorn (siltavuori-student@helsinki.fi) om studenten upplever att praktiken på fältet inte är möjligt i denna exceptionella situation.

Studenter är försäkrad under praktiken.

3.3.2021

Coronavirusläget förvärras och de skärpta begränsningarna inverkar också på den pedagogiska fakultetens verksamhet.

Pedagogiska fakultetens uppföljningsgrupp har under sitt möte 1.3.2021 bestämt att precisera anvisningarna för fakultetens del på följande vis:   

 • All undervisning sker på distans under perioden 8–28.3.2021   
 • Studerandes självständiga studier i fakultetens utrymmen förbjuds under perioden 8–28.3.2021   

Undervisningspraktiken genomförs i enlighet med kommunernas och läroanstalternas linjedragningar. Närmare anvisningar ges skilt för varje praktikperiod.

3.2.2021

Anvisningar om praktikperioderna för våren 2021 

Pedagogiska fakulteten ordnar undervisningspraktiken, så att alla studenter har möjlighet att genomföra praktiken i planerad tidtabell. Genomföringssättet varierar enligt praktiken och läroanstalten/kommunens linjedragningar. Undervisningspraktiken kan genomföras som närpraktik eller distanspraktik. Om detta inte är möjligt genomförs praktiken i form av skriftliga uppgifter. Anvisningarna ges skilt för varje ifrågavarande praktik. Helsingfors universitet och pedagogiska fakulteten följer aktivt med undantagssituationen och agerar i enlighet med de givna anvisningarna och förordningarna.

31.8.2020

Pedagogiska fakulteten ordnar undervisningspraktiken, så att alla studenter har möjlighet att genomföra praktiken i planerad tidtabell. Praktiken bör inte uppskjutas, eftersom det inte finns information om när vi skulle kunna återgå till förverkligandet av praktiken i normal ordning. Genomföringssättet varierar enligt praktiken och läroanstalten/kommunens linjedragningar. Undervisningspraktiken kan genomföras som närpraktik eller distanspraktik. Om detta inte är möjligt genomförs praktiken i form av skriftliga uppgifter. Anvisningarna ges skilt för varje ifrågavarande praktik.

Anvisningarna för vårens 2020 praktiker som inställdes har getts skilt.

3.4.2020

De studenter som varit anmälda till praktik har på fredag 3.4 fått information per epost om studieinriktningsspecifika lösningar för undervisningspraktiken.

1.4.2020

En arbetsgrupp med ansvariga för praktiken inom de olika studieinriktningarna sammanträdde 1.4 för att fundera på olika möjligheter för komplettering av praktik. Beredningsarbetet fortsätter. Vi kontaktar alla berörda studenter fredag 3.4 med mera info om studieinriktningens lösning för att säkerställa studenternas utexaminering våren 2020. 

31.3.2020

Pe­da­go­gis­ka fa­kul­te­tens lin­je­drag­ning­ar om prak­tik

24.3.2020

Inom fakulteten funderar vi nu på studieinriktningsspecifika lösningar för att kunna fortsätta praktiken i vår och/eller på hösten. Ungefär 600 av fakultetens studenter berörs av avbruten undervisningspraktik, och när praktiken avbröts pågick praktikerna i mycket olika skeden. Följ med den här sidan för uppdaterad information och instruktioner, som kan ges först efter att vi gjort en tillräckligt omfattande kartläggning av läget. 

20.3.2020 Corona och praktik: Frågor och svar

Här har vi sammanställt vanliga frågor och svar om coronaviruset covid-19 särskilt med anknytning till praktik. Sidan uppdateras då läget förändras.

1) Varför kan praktiken inte genomföras till slut som distansundervisning?

Det handlar om en undantagssituation, där inte bara skolorna utan också universitetet är stängt. Därför har fakulteten bestämt att praktiken avbryts. Vi har ungefär 600 studenter på praktik i vår och vi har varken beredskap eller möjlighet att arrangera individuella lösningar för att slutföra praktiken för alla studenter, och samtidigt kunna garantera alla studenter behandlas lika. Det är också viktigt att beakta handledarnas ork, eftersom de också är i en alldeles ny situation och att ordna distansundervisning för eleverna kan vara belastande för dem. Vi hoppas ändå, att praktiken kan inledas eller fortsätta direkt när undantagssituationen är över, alltså 14.4 enligt nuvarande information. 

Statsrådet har starkt rekommenderat att undvika all onödig närkontakt och att röra sig bland andra människor. Pedagogiska fakulteten följer dessa instruktioner. För att ordna distansundervisning kan det krävas att studenterna behöver ta sig till skolan eller daghemmet. 

2) Kan studenten följa handledarens lektioner som hålls som distansundervisning, fast det inte är  möjligt att själv undervisa på distans? 

Pedagogiska fakulteten har bestämt att alla former av praktik avbryts. Vi vill vara säkra på att alla studenter behandlas lika. Ifall vi godkänner observation på distans skulle det vara  utmanande att säkerställa likabehandlingen, eftersom olika daghem, skolor, läroämnen och klasser har olika tekniska möjligheter att kunna erbjuda observation på distans.

3) I min praktik ingår det en uppgift som inte kräver handledning från skolan/daghemmet, kontakt till barn/elever eller med andra medstudenter. Kan jag fortsätta med dessa uppgifter?

Du kan fortsätta med allt självständigt arbete som hör till din praktik. 

4) Kan jag vikariera i min praktikskola/mitt praktikdaghem under undantagssituationen? 

Du kan vikariera och hjälpa till, men det räknas inte in i din praktik. Alla arrangemang om vikariat är helt åtskilda från praktiken och därför behöver du komma överens med skolan/daghemmet om dessa saker. 

5) Jag behöver få ut min examen innan övergångstiden är slut. Hinner jag genomföra min praktik?

Övergångstiden förlängs till december. När praktiken kompletteras, prioriterar vi de studenter som skulle ha utexaminerats direkt efter att de slutfört praktiken. 

6) Jag tänker söka till magisterprogrammet i småbarnspedagogik (på finska), vilket innebär att jag behöver få studieprestationen för praktiken innan 31.5.2020. Vad händer nu, när jag inte kan börja/slutföra min praktik? 

Det är svårt att svara på den här frågan, då vi inte ännu vet ifall praktiken kan genomföras ännu under våren. 

7) Mitt studiestöd/ min studieledighet/ mitt vuxenutbildningsstöd tar slut i vår. Av ekonomiska orsaker kan jag inte fortsätta min praktik först på hösten. Vad ska jag göra? 

Det lönar sig att ta kontakt med instansen som beviljar sin studiepenning. Det handlar om en undantagssituation som gäller hela landet och som universitetet inte kan påverka. 

8) Kan praktiken genomföras på något annat sätt än i skolan/på daghemmet? 

Praktik kompletteras i första hand med praktik, eftersom praktikstudiernas kunskapsmål inte uppfylls helt genom alternativa prestationssätt. Praktikstudierna är till sin natur sådan, att de kräver praktiskt arbete i skolan/på daghemmet. 

9) Hur ska jag dokumentera mina prestationer under praktiken? 

Du kan dokumentera dina prestationer på det sätt som passar dig själv bäst. Viktigast är att du skriver ner all observation, undervisning och andra prestationer som du utfört. Skicka efter det in din dokumentering till dina handledare, så att ni har en gemensam bild av var du ska fortsätta din praktik när praktiken återupptas. 

10) Jag inledde aldrig min praktik, för att jag hör till en riskgrupp / jag vågade inte gå till skolan eller daghemmet pga rädsla för smitta / jag var i karantän / någon annan orsak som inte berodde på skolan eller daghemmet. Har jag ändå rätt att börja min praktik ännu i vår eller direkt nästa höst? 

Ja. Även om praktiken kan fortsätta i vår kan det däremot hända att du inte hinner slutföra praktiken helt under våren. Nästa höst när vi koordinerar praktikplatser ger vi förtur till dem som skulle ha utexaminerats i vår efter praktiken och till dem som kompletterar praktik som inleddes på våren. 

11) Jag har jobbat länge som lärare och mitt arbete fortsätter igen i slutet av våren. Kan praktiken genomföras/tillgodoräknas genom arbete eller vid sidan av arbetet? 

Vi följer fakultetens principer för tillgodoräkning, som hittas här: AHOT-riktlinjer för kandidat- och magisterprogrammet i pedagogik (helsinki.fi)

Praktiken kan inte genomföras vid sidan av arbete. 

12) Min utexaminering fördröjs på grund av praktiken. Betonades det inte i tidigare meddelanden från universitetet att inga studenters utexaminering skulle fördröjas på grund av coronaviruset? 

Den avbrutna praktiken beror på orsaker som universitetet inte kan råda för. Vi strävar efter att återuppta praktiken direkt när det är möjligt. 

13) Mitt sommarjobb börjar i slutet av april och min privatekonomi är beroende av sommarjobbet. Kan jag välja att frivilligt skjuta upp praktiken till hösten/nästa vår? 

Det kan du bra göra.

 14) Hur går det med mitt studiestöd ifall jag inte får studiepoäng för praktiken i vår? 

FPA kan svara på din fråga bäst. Vi är i en undantagssituation som gäller hela landet. https://www.kela.fi/web/sv/corona

 15) Jag studerar med fristående studierätt och har fått den sista tilläggstiden beviljat fram till och med 31.7.2020. Jag saknar bara praktiken, som eventuellt inhiberas på grund av coronaviruset. Kan jag beviljas mera tilläggstid i den här situationen, så att jag kan avlägga praktiken på hösten (ifall det inte längre lyckas nu på våren)?

I den här situationen kan universitetet bevilja tilläggstid. 

16) Jag borde samla in forskningsmaterial till min kandidatavhandling i daghem. Hur ska jag göra i den här situationen, får jag åka till daghem för att samla in material? 

Just nu är det inte ett bra läge att samla material på daghem. Statsrådet har starkt rekommenderat att undvika all onödig närkontakt och att röra sig bland andra människor. Vi följer den rekommendationen och samlar därför inte in material nu. 

17) Kan studenter med fristående studierätt (t.ex. inom ämneslärarutbildningen) speciellt beaktas inom den avbrutna fördjupade praktiken? Jag har fått studieledig från jobbet bara för vårterminen/ jag kan av andra orsaker inte fördröja mina studier till hösten. 

Vårt primära handlingsalternativ när praktiken avbröts, är att fortsätta praktiken direkt när det är möjligt, förhoppningsvis redan 14.4.2020. Mera detaljerade instruktioner kan vi ge först då vi vet när praktiken kan återupptas. 

18) Vad händer med de praktikuppgifter som jag gjort hittills under våren, ifall min praktik flyttas till hösten eller rentav våren 2021? 

Allt det som du gjort hittills beaktas. Skriv ner allt du gjort och skicka dokumenteringen till dina handledare.

19) Kan jag genomföra andra studier istället för praktik under den tid som praktiken är avbruten? 

Du får gärna avlägga andra kurser och studier medan du väntar på att praktiken fortsätter.

17.3.2020

Undervisnginspraktitk (inkl. daghemspraktik) under undantagssituationen 

1. När praktiken avbryts är instruktionerna i första hand att fortsätta praktiken direkt när det är möjligt, förhoppningsvis redan 14.4.2020.

 • Vi hoppas att studenten kan fortsätta på samma praktikplats som hen var då praktiken avbröts.
 • I den här situationen är det viktigt att kunna visa vilka praktikuppgifter som studenten redan hunnit genomföra med hjälp av dokumentation. Studenten skriver upp allt det som hen redan hunnit göra (t.ex. undervisningstimmar och andra uppgifter) och skickar filen till den egna handledaren på både HU och skolan/daghemmet.
   

2. I andra hand är instruktionerna att fortsätta praktiken på höstterminen, ifall det inte är möjligt att fortsätta praktiken på våren. Inom daghemspraktiken är det också möjligt att fortsätta praktiken i juni.

 • Studenten fortsätter där hen blev då praktiken avbröts. I den här situationen är det viktigt att kunna visa vilka praktikuppgifter som studenten redan hunnit genomföra med hjälp av dokumentation. Studenten skriver upp allt det som hen redan hunnit göra (t.ex. undervisningstimmar och andra uppgifter) och skickar filen till den egna handledaren på både Hu och skolan/daghemmet .
 • Studenter som skulle ha utexaminerats efter vårens praktik prioriteras när praktikplatserna koordineras.

Mer specifik info kan ges först då de blir klart när praktikerna kan fortsätta.

16.3.2020 

Enlig Finlands regerings riktlinjer

 1. All närundervisning har ställts in tillsvidare. Undervisningen ordnas som distansundervisning f.r.om 18.3.2020  om möjligt. Närvaroplikten upphävs tillsvidare. Studenten förutsätts trots det aktivt delta i undervisningen och behärska substansen för att avlägga studieavsnittet. Undervisningen fortsätter i enlighet med kunskapsmålen.
 1. Praktiken avbryts tills 13.4.2020 
 • Alla studenter behöver noggrant följa upp vilka uppgifter som är utförda och hur mycket av praktiken som man har hunnit genomföra under våren.  
 • Praktik kompletteras antigen senare på våren eller nästa höst enlig anvisningar som ges senare 
 • Om studenten har inte hunnit börja sin praktik ännu, målsättningen är att praktiken kan återupptas senare under våren eller nästa höst 

Aktuell information uppdateras på här nätsidorna 

16.3.2020 

Förändringar i Studentservicen på Brobergsterrassen tills vidare från och med tisdagen 17.3.
 
Helsingfors universitet har utlyst undantagssituation. Till följ av undantagssituationen den personliga kundservicen upphör tills vidare från och med tisdagen 17.3. Tidsreserverad vägledning hålls per telefon eller e-post.
 
Du kan kontakta studentservicen per e-post siltavuori-student@helsinki.fi (alla studierådgivare och utbildningsplanerare läser e-posten)
och under de vanliga öppethållningstiderna per telefon (tel. 02941 29600).
 
Telefonservice:
mån 12–14
tors 10–12
 
Examensbetygens avhämtningspunkt är stängd tillsvidare. Examensbetyg skickas per post.

Meddelande 17.3.2020

Läs fler meddelanden