Situationen med coronaviruset: preciserande anvisningar för studenter vid humanistiska fakulteten

Meddelande 31.8.2020

Sidan uppdaterades senast: 14.1.2022

På den här sidan uppdateras pre­ci­se­ran­de in­struk­tio­ner om undantagssituationen för studenter vid humanistiska fakulteten. Följ också dessa sidor:

14.1.2022 Undervisningen i period 3

Universitetets krisledningsgrupp har beslutat att 3. periodens undervisning ordnas i huvudsak på distans. Nödvändig närundervisning kan ordnas i grupper på max. 25 personer.

 • Undervisningen ordnas i period 3. helt och hållet på distans förutom enstaka kurser som behöver specialutrymmen eller av andra nödvändiga skäl måste ordnas som närundervising.
 • OBS! Informationen i Sisu och på kurssidorna om utrymmena är inte uppdaterad.
 • Lärarna meddelar de studenter som anmält sig hur undervisningen ordnas.
 • Fakultets- och omtentamina ordnas som planerat som salstenter så att avstånden beaktas i tentutrymmena och deltagarantalet begränsas (max. 50 pers. i samma utrymme).
 • Om pandemisituationen blir bättre kan mängden närundervisning enligt övervägande ökas från början av februari.

Du märker väl att:

 • Munskydd används i universitetens utrymmen utom då man är ensam. I undevisningen och studietillfällen används munskydd.
 • Ta kontakt med studentservicen om du behöver hjälp eller har frågor om studierna eller undervisningen. Du kan skicka e-post (metsatalo-student@helsinki.fi), boka en tid eller ringa. Du hittar information om universitetets andra stöd- och servicefunktioner via Rådgivningskompassen.

 

22.12.2021 Undervisning på våren 2022

Vårens undervisning ordnas i huvudsak som närundervisning. Undervisningen ses som nödvändig verksamhet och närundervisning föredras till stöd för studenternas välmående. Fakulteten är ändå beredd på att stora undervisningsgrupper (över 50 personer) kan bli tvungna att övergå till distansundervisning.

Kolla kursers information på kurssidorna i januari före undervisningen börjar.

 • Närvaro vid närundervisingen är tills vidare inte obligatoriskt, men i praktiken kan avläggandet av kursen ändå kräva närvaro (till exempel för att kunna göra alla uppgifter). Deltagande i distansundervisningen kan krävas av studenterna i enlighet med undervisningsplanen.
 • Kurserna som ordnas som närundervisning har i huvudsak inte en hybrid- eller distansalternativ. Om du är sjuk får du inte delta i närundervisningen.
 • Om du hör till en riskgrupp och inte kan delta i närundervisningen, fråga kursens lärare om möjliga sätt att genomföra kursen.
 • Fakultets- och omtentamina ordnas som saltentamina.
 • Munskydd ska användas i alla lokaler där man inte är ensam. Munskydd ska användas i arbets- och studierelaterade situationer.
 • Universiteten har öppnat några undervisningsutrymmen, så att deltagande i distansundervisingen från campus ska vara lättare. Mer information i Instruktioner för studerande.
 • Länken till inspelningen från universitetets koronainfotillfälle den 20.12.2021 i slutet av denna nyhet.

30.11.2021 Uppdaterade anvisningar

Läs det senaste meddelande här.

Sammandrag:

 • Munskydd ska användas i alla lokaler där man inte är ensam. Munskydd ska användas i arbets- och studierelaterade situationer.
 • Undervisningen, inklusive tentamina, genomförs enligt schemana till andra periodens slut.
 • Kom inte till campus om du är sjuk eller har symptom som tyder på coronavirus. Gör en bedömning om du behöver testa dig: https://www.omaolo.fi/
 • Undervisningen under våren 2022 planeras utan pandemirelaterade restriktioner.
 • I utbildningsprogrammets läroplan kan man slå fast att det är obligatoriskt att närvara i undervisningen ifall det finns pedagogiska grunder för det eller ifall undervisningsarrangemangen förutsätter det. Obligatoriskt deltagande i undervisningen gäller inte kontaktundervisning, med undantag för studier vars prestationssätt kräver närvaro (exempelvis laboratoriekurser, praktiker, möten med patienter, färdighetskurser).

24.9.2021 Distans- och närundervisning, hösten 2021 och våren 2022

Enligt universitetets nyaste riktlinjer kan mängden närundervisning ökas i andra perioden. Första periodens undervisning hålls enligt det som tidigare planerats.

Ändringarna i undervisningen görs innan anmälningen till andra periodens undervisning börjar. Kontrollera informationen i Sisu eller via kurssidan. Undervisningstiderna ändras inte.

Läs mer i nyheten På hösten sker undervisning både på campus och på distans i Instruktioner för studerande.

En del undervisningssalar har öppnats för att användas som distansstudieutrymmen för studenter så att det ska vara enklare att kombinera när- och distansstudier. Utrymmena används också för undervisning och kan användas för självstudier då de inte har bokats för andra syften. Läs mer i Instruktioner för studerande (på finska, svensk översättning på kommande; se Kampuksien muut itseopiskelutilat).

Vårens undervisning planeras enligt normalläge. Läsordningarna publiceras i november

24.8.2021 När- och distansundervisning, hösten 2021

Höstens undervisning ordnas i huvudsak på distans. Vissa kurser ordnas ändå helt eller delvis som närundervisning.

Undervisningssalen finns markerad på kurssidan och i Sisu för de gånger som närundervisning ordnas. Om det inte finns någon sal bredvid tiden är lektionen på distans. Lärarna meddelar även om prestationssätten på kurssidorna.

Informationen om undervisingsplatser och -tider finns även i Sisu men är tydligare på kurssidan.

9.3.2021 Närundervisning och -tentamina

Undervisingen ordnas helt och hållet på distans fram till den 28.3., bortsett från ett par kurser som behöver specialutrymmen.

De salsbokningar för närundervisning som har gjorts för period IV efter den 28.3. har inte ännu ställts in men vi följer med situationen.

Fakultetstentamen 31.3. hålls som saltentamen med specialarrangemang. Tentamenstjänsterna skickar mer information till dem som anmält sig till tentamen. Kom ihåg också att inhibera din anmälan till tentamenstjänsterna om du inte deltar i tentamen.

Höstens undervisning ordnas i huvudsak på distans enligt universitetets anvisningar. Informationen om närundervisning publiceras samtidigt med det slutliga undervisningsprogrammet. Det slutliga undervisningprogrammet för hösten 2021 publiceras under sommaren i Sisu.

Meddelande 31.8.2020

Läs fler meddelanden