Ajankohtaista erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin
Erikoislääkärikoulutus, 5-vuotinen
Erikoislääkärikoulutus, 6-vuotinen
Erikoishammaslääkärikoulutus
Yleislääketieteen erityiskoulutus

Ajankohtaiset uutiset ja tiedotteet.

Siirtyminen suorittamaan EL- tai EHL-koulutusta uusien koulutusvaatimusten mukaisesti

Säännöt ja ohjeet vapaaehtoiselle siirtymiselle asetusmuutoksen 55/2020 mukaiseen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen on nyt julkaistu. Tarkemmat ohjeet ja siirtymisen lomake löytyvät osiosta Opintoaika ja -oikeudet ammatillisessa jatkokoulutuksessa.

27.8.2020

EL- ja EHL-koulutuksen uudet opinto-oppaat

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen uudet opinto-oppaat astuvat voimaan 1.8.2020. Uudet opinto-oppaat koskevat 1.2.2020 jälkeen opinto-oikeuden saaneita erikoistuvia. Uudet oppaat ja lisätietoa löydät osiosta Ammatillisen jatkokoulutuksen rakenne ja suorittaminen.

Koronaepidemian vaikutus erikoistumiseen

Helsingin yliopiston ja HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan tavoitteena on, että koronaepidemia ei pidennä erikoistumisaikoja eikä heikennä erikoislääkärikoulutuksen laatua. Erilaisia poikkeustilanteen tuomia poikkeamia erikoislääkärikoulutuksessa pyritään tulkitsemaan joustavasti kuitenkin siten, että pidetään mahdollisuuksien mukaan kiinni erikoistumista edistävistä normaaleista koulutuskäytännöistä sekä tarvittaessa luodaan sellaisia uusia käytäntöjä, jolla voidaan turvata erikoistuvan ammatillinen kehittyminen ja erikoisalan vaativa osaaminen.

Erikoislääkärikoulutukseen liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä oman erikoisalasi vastuukouluttajan puoleen tai EL/EHL-koulutuksen opintohallintoon osoitteessa meilahti-specialist@helsinki.fi
 

Opiskelijaneuvonta ja todistushakemusten käsittely poikkeustilanteen aikana ja kesällä 2020

Opiskelijaneuvonta ja todistushakemusten käsittely kesän 2020 aikana

Ammatillisen jatkokoulutuksen puhelinneuvonta on suljettuna 29.6.-9.8.2020 välisen ajan. Yhteydenotot tänä aikana ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen meilahti-specialist@helsinki.fi. Lisätietoa opiskelijaneuvonnan kesäaukioloajoista löydät yliopiston yhteiseltä opiskelijaneuvonnan verkkosivulta.

Todistushakemusten käsittely on tauolla 26.6.-5.8.2020 välisen ajan.

Opiskelijaneuvonta ja todistushakemusten käsittely poikkeustilanteen aikana

Koronavirustilanteen vuoksi yliopisto on suljettu 18.3.-16.8.2020 välisenä aikana.

Tänä aikana erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opintohallinto tekee etätöitä ja palvelee erikoistuvia seuraavasti: 

 • Puhelinpalvelu on normaalisti auki ma klo 12.00-15.00 ja to 12.00-14.00
 • Soittopyynnön voi jättää sähköpostiin meilahti-specialist@helsinki.fi
 • Todistushakemukset voi jättää sähköisesti osoitteeseen meilahti-specialist@helsinki.fi. Mikäli jätät todistushakemuksen sähköisesti, toimita hakemuksen liitteet (kahden henkilön oikeaksi todistamat kopiot) myös postitse osoitteeseen Meilahden opiskelijapalvelut, erikoislääkärikoulutus, PL 63, 00014 Helsingin yliopisto.
 • Biomedicum 1 on poikkeuksellisesti auki 18.3.-13.4. ma-pe klo 8.00-18.00 välisenä aikana. Portit pidetään kiinni, mutta yliopiston/HUS kulkukortilla pääsee 3. kerrokseen pudottamaan hakemuksen Meilahden opiskelijapalveluiden postilaatikkoon. Muussa tapauksessa hakemuksen voi jättää Biomedicumin ala-aulan info-tiskille.
 • Erikoistumiseen liittyvät tiedustelut voi jättää normaaliin tapaan sähköpostiin meilahti-specialist@helsinki.fi 

Uusi asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta (55/2020)

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut uuden asetuksen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta. Asetus 55/2020 astui voimaan 1.2.2020.

Yliopistot päättävät järjestelyistä, joita tämän asetuksen mukaiseen koulutukseen siirtymiseen liittyy. Järjestelyistä tiedotetaan yliopistojen verkkosivuilla jatkossa tarkemmin. 

Asetusmuutoksen myötä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opinto-oppaat päivitetään valtakunnallisesti yhtenäisiksi ja osaamisperustaisiksi. Uudet opinto-oppaat astuvat voimaan 1.8.2020. 

MS / 10.2.2020

Opiskelijavalintojen uudistus

Valinta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen uudistuu 1.1.2019

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen hakeutumisen uudistaminen ilmoittautumismenettelystä tarveperustaiseen valintamenettelyyn on yksi STM:n toimenpideohjelman 2017-2019 linjaamista koulutuksen kehittämistoimenpiteistä.

Lääketieteen ja hammaslääketieteen ammatillista jatkokoulutusta Suomessa tarjoavat tiedekunnat ovat valmistelleet valtakunnallisessa yhteistyössä mallin opiskelijavalintojen toteuttamiseksi. Tavoitteena oli saada aikaan yhtenevä, avoin ja tasapuolinen haku- ja valintamenettely, joka ei ole toteutukseltaan liian raskas.

Tiedekunnat ovat päättäneet, että uudistetut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalintaperusteet ja -menettely astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen lukuun ottamatta yleislääketieteen ja työterveyshuollon koulutusohjelmia, jotka tulevat myöhemmin mukaan uudistettuun valintamenettelyyn.

Helmikuussa 2019 opiskelijavalinta pilotoidaan muutamilla erikoisaloilla ja kaikille erikoisaloille ensimmäinen haku tapahtuu syyskuussa 2019. Sen jälkeen opiskelijavalinta toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja syyskuussa.

Tiivistelmä valintaperusteista

Opiskelijavalintamalli kuvattuna kokonaisuudessaan

 

Ilmoittautumismenettely päättyy

Ilmoittautumiseen perustuva haku opinto-oikeuden saamiseksi päättyy tiedekuntien päätöksellä 31.12.2018 erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa. Yleislääketieteen ja työterveyshuollon alojen valintamenettelyä muokataan parhaillaan alojen erityispiirteisiin soveltuvaksi. Tiedekunnat tiedottavat erikseen näiden erikoisalojen valintamenettelyn muutoksista, kun päätökset on tehty.

Erikoistuva, joka on saanut opinto-oikeutensa ilmoittautumismenettelyn kautta, eikä aio vaihtaa alaa tai yliopistoa:
O
pinnot jatkuvat ilman erillisiä toimenpiteitä tai muutoksia.

Erikoistuva, jolla on aiempi opinto-oikeus, ja joka haluaa vaihtaa alaa ja/tai yliopistoa:
Uutta opinto-oikeutta voi hakea ilmoittautumismenettelyn kautta 31.12.2018 asti tiedekuntien hakuaikojen puitteissa. Sen jälkeen alan tai yliopiston vaihtaminen tapahtuu osallistumalla valintamenettelyyn. Tällöin opiskelija luopuu aiemmasta opinto-oikeudestaan, kuten tähänkin asti. Opiskelijalla voi kerrallaan olla vain yksi erikoistumiseen liittyvä opinto-oikeus, vain yhdessä yliopistossa.

 

Opinto-oikeuden hakeminen vuonna 2019

Vuonna 2019 opinto-oikeutta haetaan osallistumalla valintamenettelyyn. Haku pilotoinnissa mukana oleville erikoisaloille järjestetään helmikuussa 2019 ja kaikille erikoisaloille syyskuussa 2019.

Uusi valintamenettely ei viivästytä erikoislääkäriksi kouluttautumista. Laillistuksen jälkeen yliopiston hyväksymässä koulutuspaikassa suoritetut palvelut huomioidaan valintamenettelyn alkupisteytyksessä. Niitä voidaan myös hyväksyä alan vastuuhenkilön päätöksellä osaksi erikoistumiskoulutusta, mikäli ne ovat opetussuunnitelman mukaisia. Tämä koskee myös valintamenettelyyn sisältyvää koejaksoa.

Valintamenettelyn tarkoitus on varmistaa hakijan soveltuvuus ja motivaatio alalle sekä ohjata erikoislääkärien ja –hammaslääkärien kouluttautumista maantieteellisesti ja erikoisaloittain siten, että se vastaisi terveydenhuollon tarpeita.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritarpeesta julkaistuja tietoja löytyy STM:n verkkosivuilta. Yliopistot julkaisevat tietoa alueellisista sisäänottomääristä heti, kun niiden määrittämiseen liittyvä prosessi on saatu sosiaali- ja terveysministeriössä päätökseen.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen uudistus

STM:n koordinaatiojaosto on laatinut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valtakunnallisen  toimenpideohjelman vuosiksi 2017-2019.

Toimenpideohjelman tavoitteena on taata laadukas erikoistumiskoulutus, joka vastaa nykyiseen ja tulevaan erikoisalakohtaiseen ja alueelliseen lääkäritarpeeseen väestön määrään ja koulutusmääriin suhteutettuna.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta sääntelevää lainsäädäntöä (L 559/1994 ja A 56/2015) uudistetaan parhaillaan joustavammaksi toimenpideohjelman mukaisesti.

Toimenpideohjelman linjaamia kehittämistoimenpiteitä ovat mm. seuraavat:

 • Opiskelijavalinnan perusteita ja -menettelyä kehitetään;
 • 50/50-sääntöä joustavoitetaan;
 • Palvelujärjestelmään luodaan koulutusväyliä;
 • Siirrytään aikarajoitteisesta koulutusmallista osaamisperustaiseen koulutukseen;
 • Osaamisen arviointimenetelmiä kehitetään;
 • Osaamistavoitteet ja koulutuksen sisältö yhtenäistetään valtakunnallisesti yhtenevän laadun takaamiseksi.

Valintamenettelyä koskevat muutokset on otettu käyttöön 1.1.2019 alkaen.

Asetusmuutoksen voimaan astumisen aikataulu on avoin. Tästä syystä toimenpideohjelman kehittämistoimenpiteistä 50/50-säännön, osaamisperustaisuuden sekä osaamisen arviointimenetelmien käyttöön ottaminen yliopistoissa siirtyvät myöhempään ajankohtaan. 

11.3.2019 / MS

Usein kysytyt kysymykset erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen uudistuksesta

Sähköiset EL/EHL-kuulustelut

Huhtikuusta 2019 alkaen kuulustelut järjestetään sähköisinä Exam-tentteinä.

 

Tällöin eri erikoisalojen kuulustelut jakautuvat eri päiville, ja kuulusteluaika on 2 tuntia ja 55 minuuttia. Lisätietoja kuulusteluista löytyy valtakunnallisen kuulustelun verkkosivuilta.