Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan koulutukset

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Huom. Tämän sivun sisältö koskee vain ennen 31.7.2017 aloittaneissa koulutusohjelmissa opiskelevia. Sinun ei tarvitse valita yllä olevasta koulutusohjelmavalikosta mitään, se on tarkoitettu vain uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville.

Alta löydät bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ohjeet vanhan tutkintorakenteen opiskelijoille.

Kaikkien tiedekuntien opiskelijoille yhteiset ohjeet tutkinnon suorittamisesta loppuun tutkinnonuudistuksen siirtymäaikana löydät ohjeesta Tutkinnon suorittaminen vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti.

Opintoihin palaaminen tauon jälkeen

 • Mikäli tutkinnonsuoritusaikasi on loppunut, hae isäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi: Lisäaika
 • Mikäli olet laiminlyönyt lukuvuosi-ilmoittautumisen ja opinto-oikeutesi on peruutettu, mutta sinulla on vielä opintoaikaa jäljellä, hae tutkinnonsuoritusoikeuden palautusta: Opinto-oikeuden palauttaminen
 • Mikäli sinulla on voimassa oleva opinto-oikeus ja tutkinnonsuoritusaikaa jäljellä, seuraa alla olevien ohjeiden kohtia 1., 3. ja 4.

Mikäli olet sekä laiminlyönyt lukuvuosi-ilmoittautumisen että tutkinnonsuoritusaikasi on loppunut, lisäajan hakeminen riittää -sinun ei tarvitse erikseen hakea tutkinnonsuoritusoikeuden palautusta.

Ohje pähkinänkuoressa

1. Tee valmistumissuunnitelma

 • Tarkista pääaineesi tutkintorakenteesta, mitä opintoja sinulla on vielä suorittamatta. Voit käyttää mitä tahansa opintojesi aloitusvuoden jälkeistä opinto-opasta. Voit tarvittaessa tilata opintosuoritusotteen tämän ohjeen mukaan.
 • Listaa suunnitelmaan tutkinnostasi puuttuvat opinnot ja niiden arvioitu suoritusajankohta pääaineesi tutkintorakenteen ja korvaavuustaulukoiden avulla.
 • Opetus järjestetään vuodesta 2017 alkaen uusien koulutusohjelmien mukaisesti. Katso korvaavuustaulukosta, mitkä uudet kurssit korvaavat vanhan tutkintorakenteen mukaiset kurssit. Opetusohjelma löytyy WebOodista.
 • Hae valmistumissuunnitelmaan pääaineesi ohjaavan opettajan hyväksyntä.

2. Täytä lisäaikahakemus (jos tutkinnonsuoritusaikasi on päättynyt) / opinto-oikeuden palautuslomake (jos olet laiminlyönyt lukuvuosi-ilmoittautumisen)

 • Liitä hyväksytty valmistumissuunnitelma hakemuksen liitteeksi.
 • Hakemusten käsittelyaika on noin 4 viikkoa. Saat sähköpostitse tiedon päätöksestä sekä lisäohjeet, kun hakemuksesi on käsitelty.

3. Palaa opintoihin

Kun valmistumissuunnitelmasi ja hakemuksesi ovat hyväksytty, tiedekunta palauttaa tutkinnonsuoritusoikeutesi. Jatkaaksesi opintojasi, sinun tulee ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi. Katso ilmoittautumisohjeet täältä.

4. Paljon opintoja suorittamatta?

Mikäli opintosi ovat siinä vaiheessa, ettei valmistuminen ole mahdollista 18.12.2020 mennessä, sinun kannattaa harkita siirtymistä uuteen koulutusohjelmaan jo ennen siirtymäajan päättymistä. Lisätietoa löydät sivulta Tutkinnon suorittaminen vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti sekä Siirtymäohjeet-otsikon alta tältä sivulta.

Pääaineiden ohjaavat opettajat ja pro gradu -tutkielmien vastuuhenkilöt

Ohjaavat opettajat

Ohjaavat opettajat antavat neuvontaa opintojen sisältöihin liittyvissä kysymyksissä:

 • Opintojen suunnittelu (HOPS-neuvonta)
 • Siirtyminen uusiin kandi- ja maisteriohjelmiin (vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opiskelevat)
 • Muualla suoritettavien opintojen (esim. JOO- ja vaihto-opinnot) suunnittelu
 • Lisäaika-HOPSin hyväksyminen
 • Opintokokonaisuuksien hyväksyminen

Voit jättää yhteydenottopyynnön ohjaavalle opettajallesi e-lomakkeella: Ohjaavan opettajan vastaanotto

Yliopiston henkilökunnan yhteystiedot löydät täältä. Opettajien vastaanottoajat löydät täältä.

Biologia ja molekyylibiotieteet

Kandivaiheessa opintojen ohjausta antaa opettaja, jonka tieteenalaan olet suuntautunut/suuntautumassa kandivaiheen lopussa. Jos et ole vielä päättänyt suuntautumista, tai opiskelet aineenopettajan suuntautumisvaihtoehdossa, voit olla yhteydessä kehen tahansa pääaineesi ohjaavaan opettajaan.

Maisterivaiheessa ohjausta antaa pääaineesi tieteenalan ohjaava opettaja.

 • Biologian aineenopettajan opinnot (sivuaineopiskelijat) + aineenopettajien pedagogisten harjoittelujen kelpoisuusvaatimukset: Jukka T. Lehtonen
 • Molekyylibiotieteet/Biokemia: Tuomas Haltia
 • Molekyylibiotieteet/Biotekniikka + MBIOT-maisteriohjelma: Suvi Taira
 • Biologia/Ekologia ja evoluutiobiologia: Riitta Savolainen
 • Biologia/Fysiologia ja neurotiede: Mikael Segerstråle
 • Biologia/Kasvibiologia: Johannes Enroth
 • MNEURO-maisteriohjelma: Katri Wegelius
 • Biologia ja Molekyylibiotieteet/Perinnöllisyystiede: Pekka Heino
 • Biologia ja Molekyylibiotieteet/Yleinen mikrobiologia: Ritva Virkola
Ympäristötieteet ja akvaattiset tieteet

Akvaattiset tieteet: Jyrki Lappalainen, Leena Nurminen

Ympäristöekologia: Olli-Pekka Penttinen

Ympäristömuutos ja -politiikka: Risto Willamo (opintojen ohjaus), Sirkku Manninen (pääaineen vastuuopettaja)

Ympäristötieteiden pääaine (Y-kandit 2015 & 2016): Risto Willamo (opintojen ohjaus),Viola Niklander-Teeri (opintokokonaisuuksien hyväksyminen)

Pro gradu -tutkielmien vastuuhenkilöt

Biokemia, biotekniikka: Kari Keinänen

Ekologia ja evoluutiobiologia: Perttu Seppä / Liselotte Sundström (ruotsinkielinen)

Fysiologia ja neurotiede: Juha Voipio

Kasvibiologia: Johannes Enroth

Perinnöllisyystiede: Juha Partanen

Yleinen mikrobiologia: Sarah Butcher

Akvaattiset tieteet: Jukka Horppila

Ympäristömuutos ja -politiikka: Sirkku Manninen

Ympäristöekologia: Heikki Setälä

Opinto-oppaat ja korvaavuustaulukot

Tutkintorakenteet ja opinto-oppaat (vain ennen 31.7.2017 aloittaneissa koulutusohjelmissa opiskelevat)

Opinto-opas 2011-2014

Opinto-opas 2014-2015

Opinto-opas 2015 alkaen

Opintojen korvaavuustaulukot

Opetus järjestetään 1.8.2017 alkaen uusien koulutusohjelmien mukaisesti, eikä vanhanmallisia kursseja voi enää suorittaa.

Opintojen korvaavuustaulukko, kandiohjelmat (pdf)

Opintojen korvaavuustaulukko, maisteriohjelmat (pdf)

Opintojen korvaavuustaulukko, akvaattisten tieteiden koulutusohjelma (pdf)

Tutkielmat

Kandidaatintutkielma

Kandidaatintutkielma (6 op) on pääaineen aineopintojen pakollinen opintojakso, joka suositellaan suoritettavaksi kolmantena opiskeluvuotena. Kandidaatintutkielman aiheen opiskelija saa valita itse, ja se perustuu tieteelliseen kirjallisuuteen. Kandidaatintutkielmaan ei siis kuulu kokeellista työtä. Tärkeimmät eväät kandidaatintutkielman kirjoittamiseen ja viitetietokantojen käyttämiseen annetaan proseminaarissa tai vastaavassa. Proseminaarin yhteydessä kirjoitetaan suppeampi essee, jonka opiskelija voi halutessaan laajentaa kandidaatintutkielmaksi.

Tutkielma on noin 20 sivun mittainen kirjoitus koulutusohjelman jostakin erikoisalasta. Kandidaatintutkielman tulee perustua noin 20 tieteelliseen lähteeseen.

Opiskelija saa itse valita tutkielman aiheen, mutta aiheen hyväksyy ohjaaja. Ohjaajina toimivat vähintään tohtorin tutkinnon suorittaneet tiedekunnan opettajat, yleensä yliopistonlehtorit. Ohjaaja opastaa tutkielman aiheen rajauksessa ja jäsentelyssä ja ohjaajan tehtävänä on myös tarkastaa ja arvostella tutkielma.
Hyväksytyt kandidaatintutkielmat arvostellaan asteikolla 1 - 5. Kandidaatintutkielmasta jää yksi kappale ohjaajalle.

Tiedekunnan kanditutkielman yleisohje on sama vanhojen tutkintovaatimusten ja uusien tutkintovaatimusten mukaan opiskeleville.

Muista, että kandidaatintutkielma on vain yksi aineopintojesi opintojakso. Kuusi opintopistettä vastaa noin 20 työpäivän aherrusta: esimerkiksi 4 työpäivää tiedonhakuun, 8 työpäivää artikkelien lukemiseen ja 8 työpäivää kirjoittamiseen. Sen kirjoittamista ei siis kannata lykätä kolmatta opiskeluvuotta pidemmälle.

Tutkielmat arkistoidaan yliopiston sähköiseen järjestelmään koulutusohjelman ohjeiden mukaisesti.

Kypsyysnäyte LuK

Kypsyysnäyte on tutkielman aihepiiristä laadittu tekstinäyte, jossa opiskelijan on osoitettava perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä äidinkielen taitoa. Suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneiden opiskelijoiden tulee kirjoittaa kypsyysnäyte pääsääntöisesti koulusivistyksensä kielellä.

Opiskelijan on suoritettava hyväksytysti kirjallinen kypsyysnäyte ennen tutkielman hyväksymistä
Kypsyysnäytteen suorittamisesta sovitaan tutkielman ohjaajan kanssa ja sen voi kirjoittaa esimerkiksi yleisissä tenteissä. Kypsyysnäytteen hyväksyy kandidaattitutkielman ohjaaja ja se arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Pro gradu –tutkielma

Filosofian maisterin tutkinnon pääaineen syventäviin opintoihin kuuluu kirjallinen pro gradu -tutkielma (40 op), joka koostuu kokeellisesta osasta, kokeellisen osan tieteellisestä kuvauksesta ja sen kriittisestä tarkastelusta tutkimusaiheeseen liittyvän kirjallisuuden avulla. Tutkielma voi olla myös pelkästään teoreettinen kirjallisuuskatsaus.

Tutkielman voi suorittaa itsenäisesti tai osallistumalla ryhmätyöhön tai laajempaan tutkimusprojektiin, jossa opiskelijalla on selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus. Tutkielman kukin opiskelija kirjoittaa itsenäisesti.

Ennen pro gradu -työn aloittamista opiskelijan tulee laatia erillinen kirjallinen pro gradu – tutkielman suunnitelma ja toimittaa se pääaineen tutkielmien vastuuhenkilölle hyväksyttäväksi. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi tutkielman aihe, tutkielman ohjaaja tai ohjaajat ja aikataulu. Suunnitelma laaditaan suunnitelmalomakkeelle.

Pro gradu -työtä ei saa aloittaa ennen kuin tutkielman tekijä, ohjaaja ja pääaineen tutkielmien vastuuhenkilö ovat allekirjoituksillaan hyväksyneet suunnitelman!

Kypsyysnäyte FM

Filosofian maisterin tutkintoa varten tulee suorittaa kirjallinen kypsyysnäyte, jolla osoitetaan perehtyneisyyttä tutkielman alaan ja sisältöön. Kypsyysnäyte suoritetaan lähtökohtaisesti koulusivistyksen kielellä. Sen suorituksesta sovitaan pääaineen tutkielmien vastuuhenkilön kanssa kun tutkielma on jätetty tarkastettavaksi. Kypsyysnäytteen voi kirjoittaa esimerkiksi yleisessä tentissä. Pro gradu -tutkielmaa ei ole mahdollista hyväksyä ennen kuin opiskelija on suorittanut hyväksytysti kypsyysnäytteen.

Pro gradu -tutkielmien tarkastus ja hyväksyminen

Tiedekunnan ohjeet pro gradu -tutkielmista (pdf)

Pro gradu -tutkielman arviointimatriisi (pdf)

Pro gradu tutkielmaan tulee sisältyä erillinen tiivistelmä, joka laaditaan yliopiston tiivistelmälomakkeelle (word)

Tarkastus ja Urkund

Pro gradu –tutkielma jätetään tarkastettavaksi E-thesis -järjestelmään plagiaatintunnistamista ja arviointia varten.

E-thesis

Opiskelijan tulee sopia ohjaajan kanssa, milloin tutkielma on valmis arvioitavaksi ja sopia pääaineen vastuuhenkilön kanssa työn tallentamisesta E-thesis -järjestelmään. Vastuuhenkilö nimeää tutkielmalle kaksi vähintään tohtorin tutkinnon suorittanutta henkilöä tarkastajiksi. Tarkastukseen tulee varata aikaa 4 - 6 viikkoa.

Tutkielmien hyväksyminen

Tiedekunta hyväksyy pro gradu -tutkielmat 1.1.2018 alkaen. Tutkielmien arvosanaehdotukset tiedekunnan asialistalle kokoaa koulutussuunnittelija Leila Kauppinen.

Arvosanaesitykset ja tarkastajien lausunnot tulee tallentaa E-thesikseen 2 viikkoa ennen tiedekuntaneuvoston kokousta. Esitysten jättöajat voi tarkastaa tiedekuntaneuvoston sivulta.

  Opiskelijalta vaaditut suoritukset ennen pro gradu -tutkielman hyväksymistä
  1. LuK -tutkielma on oltava suoritettuna.
  2. Kypsyysnäyte FM-tutkintoa varten on oltava hyväksytty.
  3. Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut yliopistoon läsnäolevaksi, kun pro gradu -tutkielma hyväksytään.
  Pro gradun julkaiseminen

  Hyväksytty pro gradu -tutkielma tulee julkaista sähköisesti E-thesis -järjestelmässä. Kirjasto ja tiedekunta eivät enää ota vastaan painettuja tutkielmia. Ohjeet pro gradun julkaisuun löytyvät E-thesiksen verkkosivulta.

   Oikaisut

   Syventävien opintojen tutkielman arvostelusta haetaan oikaisua suoraan oikeusturvalautakunnalta (tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön 56 §).

   Oikaisuvaatimusohje (pdf)

   Valmistuminen

   Ohje pähkinänkuoressa

   1. Sinun tulee olla joko läsnä- tai poissaolevana sillä lukukaudella, jolloin sinulle myönnetään tutkintotodistus. Poissaolevana tutkintotodistus voidaan myöntää siinä tapauksessa, että olet suorittanut kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot edeltävän lukukauden aikana ja ne on kirjattu rekisteriin.
   2. Varmista, että kaikki tutkintoon sisällytettävät opintosuorituksesi näkyvät WebOodissa. Jos löydät puutteellisia tai virheellisiä tietoja, ole yhteydessä kyseisen opintojakson tai -kokonaisuuden vastuuopettajaan tai opiskelijaneuvontaan.
   3. Koosta suorituksesi opintokokonaisuuksiksi ja hae kokonaisuuksille vastuuopettajan hyväksyntä. Katso tarkemmat ohjeet alta.
   4. Täytä ja lähetä tutkintotodistuspyyntölomake.

   Valmistumisen aikataulu ja deadlinet, kevät 2020 ja syksy 2020

   Poikkeustilanteen johdosta tutkinnonuudistuksen siirtymäaikaa pidennetään 18.12.2020 asti. Voit siis valmistua vanhan tutkintorakenteen mukaan 18.12.2020 asti.

   Valmistumispäiväksi tulee tutkintotodistuspyynnön jättöpäivä tai sitä seuraava arkipäivä edellyttäen, että kaikki tutkintoon sisällytettävät suoritukset ovat hyväksytty.

   • Tiedekuntaneuvosto hyväksyy pro gradu -tutkielmat. Tutkielma on hyvä jättää tarkastettavaksi 8 viikkoa ennen tiedekuntaneuvoston kokousta. Kokousajat löydät täältä.
   • Kaikki suoritukset, mukaan lukien kandi- ja pro gradu -tutkielma, tulee olla hyväksytysti suoritettu valmistumispäivään mennessä.
   • Kevätlukukauden 2020 viimeinen tiedekuntaneuvoston kokous on 30.06.2020 / syyslukukauden 2020 viimeinen tiedekuntaneuvoston kokous on 8.12.2020. Gradu tulee palauttaa tarkastukseen e-thesis -järjestelmään viimeistään 5.5.2020 kevätlukukaudella / 12.10.2020 syyslukukaudella, jotta se ehditään tarkastaa ja hyväksyä lukukauden loppuun mennessä.
   • Kandidaatintutkielma tulee palauttaa 12.6.2020 (kevätlukukausi) / 12.11.2020 (syyslukukausi) mennessä tutkielman ohjaajalle arvioitavaksi. Keväällä voit sopia ohjaajasi kanssa erikseen tätä myöhäisemmästä palautusaikataulusta, syyslukukaudella noudata aikarajaa.
   • Kevätlukukauden viimeinen mahdollinen valmistumispäivä on perjantai 31.7.2020. Jätä tutkintotodistuspyyntö viimeistään perjantaina 31.7.2020 klo 15:00.
   • Syyslukukauden viimeinen mahdollinen valmistumispäivä on perjantai 18.12.2020. Jätä tutkintotodistuspyyntö viimeistään perjantaina 18.12.2020 klo 15:00.
   • Suosittelemme jättämään tutkintotodistuspyynnön hyvissä ajoin ennen viimeistä mahdollista päivää, mikäli opinto-oikeutesi on päättymässä saman lukukauden aikana.

   Kandiksi valmistuminen kevätlukukaudella 2020

   Kandit kevät 2020 valmistumisaikataulu

    Kandiksi valmistuminen syyslukukaudella 2020

    1. Palauta kandidaatin tutkielmasi arvioitavaksi ohjaajallesi viimeistään torstaina 12.11.2020.
    2. Sovi kypsyysnäytteen tekemisestä ohjaajasi kanssa hyvissä ajoin ennen tutkielman palautusta.
    3. Toimita opintokokonaisuuslomakkeet hyväksyttäväksi vastuuhenkilöille viimeistään keskiviikkona 9.12.2020. Mikäli kokonaisuudesta puuttuu tällöin vielä yksittäisiä suorituksia, merkkaa ne lomakkeelle huomiovärillä ja laita suorituspäivä-kohtaan suunnittelemasi suorituspäivä. Kokonaisuus voidaan hyväksyä ehdollisena, mikäli siitä puuttuu enää yksittäisiä suorituksia ja olet ilmoittautunut niihin.
    4. Suorita kaikki tutkintoosi sisällytettävät opintojaksot viimeistään perjantaina 18.12.2020.
    5. Jätä tutkintotodistuspyyntö viimeistään perjantaina 18.12.2020 klo 15:00.

    Opintokokonaisuuksien koostaminen

    Rekisteröi seuraavat opintokokonaisuudet ennen tutkintotodistuspyynnön jättämistä:

    • Pääaineesi perus- ja aineopinnot.
    • Vähintään yksi tutkintovaatimusten mukainen sivuainekokonaisuus. Sivuaineen vähimmäislaajuus on 25 op.
    • Muita opintoja- opintokokonaisuus: koosta tähän pääaineesi yhteiset opinnot, kuten kieli-, työelämä- ja tietotekniikkaopinnot sekä opintojaksot, jotka eivät kuulu mihinkään muuhun opintokokonaisuuteen, mutta jotka haluat osaksi kanditutkintoasi.

    Kandidaatintutkinnon minimilaajuus on 180 opintopistettä. Tämän yli meneviä opintopisteitä on mahdollista sisällyttää tutkintoon, mutta tällöin kannattaa varmistaa, että myös mahdolliseen maisterintutkintoon riittää tarpeeksi vapaavalintaisia opintoja. Kandidaatintutkintoon sidotut ylimääräisetkään opinnot eivät ole käytettävissä maisterintutkintoon.

    Täytä jokaiselle kokonaisuudelle oma lomake. Toimita opintokokonaisuuden rekisteröintilomake hyväksyttäväksi kyseisen oppiaineen vastuuopettajalle. Löydät oikean henkilön otsikon "Pääaineiden ohjaavat opettajat" alta. Vastuuopettaja tarkistaa, että vaadittavat suoritukset on tehty ja toimittaa tiedot rekisteröitäviksi. Muita opintoja –opintokokonaisuus toimitetaan hyväksyttäväksi oman pääaineen ohjaavalle opettajalle tai kokonaisuuksien vastuuhenkilölle.

    Mikäli olet suorittanut kokonaisuuden toisessa tiedekunnassa, tarkista ensin kokonaisuuden vastuuhenkilö WebOodista kokonaisuuden kuvauksesta. Jos vastuuhenkilötieto puuttuu, ole yhteydessä kyseisen tiedekunnan opiskelijaneuvontaan.

    Opintokokonaisuuden rekisteröintilomake

    Tutkintotodistuspyyntö

    Tutkintotodistusta haetaan sähköisellä lomakkeella. Tarkistathan täyttämäsi tiedot huolella ennen lomakkeen lähettämistä!

    Tutkintotodistuspyyntö, Luonnontieteiden kandidaatti

    Jatkaminen maisterivaiheeseen

    Ilmoita tutkintotodistuspyynnössä, mihin maisterivaiheen pääaineeseen opinto-oikeutesi siirretään.

    Jos haluat siirtyä uuteen maisteriohjelmaan jo ennen 19.12.2020, toimi seuraavasti:

    1. Valitse tutkintotodistuspyyntölomakkeessa sellainen maisterin pääaine, josta on siirtymäpolku haluamaasi uuteen maisteriohjelmaan. Siirtymäpolut löydät Siirtymäohjeet-otsikon alta.
    2. Kun kanditutkintosi on rekisteröity WebOodiin, ilmoita siirtymisestä erillisellä siirtymälomakkeella (Siirtymäohjeet-otsikon alla).
    3. Huomaa, että bio- ja ympäristötieteellisen ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmat ovat monikielisiä. Tutustu tutkintokielen määräytymiseen ja vaihtamiseen Opetus- ja opiskelukieli-sivulla (valitse ensin haluamasi maisteriohjelma sivun alasvetovalikosta).

    HUOM. katso erillinen ohje Siirtymäohjeet-otsikon alta, jos haluat siirtyä Neurotieteen tai Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelmaan.

    Kandipalaute

    Tulet saamaan sähköpostitse Kandipalautekyselyn. Vastaaminen on tärkeää, jotta yliopistossa voidaan kehittää esimerkiksi opetusta, opintojen ohjausta ja opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksia opiskelijoiden tarpeiden mukaisiksi.

    Maisteriksi valmistuminen kevätlukukaudella 2020

    Maisterit kevät 2020 valmistumisaikataulu

    Maisteriksi valmistuminen syyslukukaudella 2020

    1. Jätä pro gradu -tutkielmasi tarkastettavaksi e-thesikseen viimeistään maanantaina 12.10.2020.
    2. Suorita kypsyysnäyte ennen tiedekuntaneuvoston kokousta, jossa tutkielmasi hyväksytään. Syyslukukauden viimeinen tiedekuntaneuvoston kokous pidetään 8.12.2020.
    3. Toimita opintokokonaisuuslomakkeet hyväksyttäväksi vastuuhenkilöille viimeistään keskiviikkona 9.12.2020. Mikäli kokonaisuudesta puuttuu tällöin vielä yksittäisiä suorituksia, merkkaa ne lomakkeelle huomiovärillä ja laita suorituspäivä-kohtaan suunnittelemasi suorituspäivä. Kokonaisuus voidaan hyväksyä ehdollisena, mikäli siitä puuttuu enää yksittäisiä suorituksia ja olet ilmoittautunut niihin.
    4. Suorita kaikki tutkintoosi sisällytettävät opintojaksot viimeistään perjantaina 18.12.2020.
    5. Jätä tutkintotodistuspyyntö viimeistään perjantaina 18.12.2020 klo15:00.

    Opintokokonaisuuksien koostaminen

    Maisterintutkinnon vähimmäislaajuus on 120 op.

    Rekisteröi seuraavat opintokokonaisuudet maisterin tutkintoa varten ennen tutkintotodistuspyynnön jättämistä:

    • pääaineesi syventävät opinnot (pakollinen)
    • muita opintoja- opintokokonaisuus (ei pakollinen kaikissa pääaineissa): koosta tähän esim. työelämäopinnot ja opintojaksot, jotka eivät kuulu mihinkään muuhun opintokokonaisuuteen, mutta jotka haluat osaksi maisterin tutkintoasi
    • vähintään 25 op laajuinen tutkintovaatimusten mukainen sivuainekokonaisuus (ei pakollinen maisterintutkinnossa)

    Täytä jokaiselle kokonaisuudelle oma lomake. Toimita opintokokonaisuuden rekisteröintilomake hyväksyttäväksi kyseisen oppiaineen vastuuopettajalle. Löydät oikean henkilön otsikon "Pääaineiden ohjaavat opettajat" alta. Vastuuopettaja tarkistaa, että vaadittavat suoritukset on tehty ja toimittaa tiedot rekisteröitäviksi. Muita opintoja –opintokokonaisuus toimitetaan hyväksyttäväksi oman pääaineen ohjaavalle opettajalle tai kokonaisuuksien vastuuhenkilölle.

    Mikäli olet suorittanut kokonaisuuden toisessa tiedekunnassa, tarkista ensin kokonaisuuden vastuuhenkilö WebOodista kokonaisuuden kuvauksesta. Jos vastuuhenkilötieto puuttuu, ole yhteydessä kyseisen tiedekunnan opiskelijaneuvontaan.

     

    Tutkintotodistuspyyntö

    Tutkintotodistusta haetaan e-lomakkeella. Tarkistathan tietosi ennen lomakkeen lähettämistä!

    Tutkintotodistuspyyntö, Filosofian maisteri

    Aineenopettajaksi valmistuminen

    Jos suoritat tutkintosi aineenopettajan opintosuunnassa ja olet suorittanut kaikki aineenopettajan tutkintoon vaadittavat opinnot, ruksi tutkintotodistuspyyntöön kohta "Valmistun aineenopettajaksi". Saat tällöin merkinnän opettajan pätevyydestä sekä opetettavista aineista tutkintotodistukseesi.

    Mikäli opinto-oikeutesi on aineenopettajan opintosuunnassa, mutta et ole suorittanut vielä opettajan pedagogisia opintoja, voit muuttaa pedagogisten opintojen opinto-oikeutesi erilliseksi opinto-oikeudeksi maisteriksi valmistumisen yhteydessä tai viimeistään vuoden sisällä valmistumispäivästä (erillissiirtomahdollisuus poistuu 1.8.2021). Tarkempaa tietoa ja linkin siirtohakemuslomakkeelle löydät sivulta Opettajan pedagogiset opinnot.

    Mikäli opinto-oikeutesi on aineenopettajan opintosuunnassa ja olet suorittanut kaikki aineenopettajalta vaadittavat opinnot, mutta haluat valmistua yleiseltä linjalta ja hakea erillisen vastaavuustodistuksen aineenopettajan pätevyydestä:

    • Suorita syventävät opinnot ja hae kokonaisuusmerkintä pääaineesi yleisen linjan tutkintorakenteen mukaan
    • Jätä ruksimatta tutkintotodistuspyynnön kohta "Valmistun aineenopettajaksi"
    • Hae vastaavuustodistusta erillisellä e-lomakkeella: Pätevöityminen aineenopettajaksi valmistumisen jälkeen. Vastaavuustodistusmaksu on 126e.
    • Ilmoita hakemuksessa myös muut opetettavat aineet. Tällöin saat lausunnon kaikkien opetettavien aineiden osalta samaan vastaavuustodistukseen yhdellä hakemuksella.

    Täydentävät opinnot maisterintutkinnossa

    Mikäli olet suorittanut aikaisempaa tutkintoa täydentäviä opintoja, tutkintotodistuksessa mainitaan näiden laajuus opintopisteinä. Tutkintoa täydentäviä opintoja ei voi sisällyttää tutkinnon laajuuteen ja niiden lisäksi on suoritettava tutkintovaatimuksissa mainitut opinnot (maisterintutkinnossa vähintään 120 op).

    Tutkintotodistus

    Todistuksen sisältö ja kieli

    Tiedekunta antaa suoritetusta tutkinnosta tutkintotodistuksen liitteineen. Todistuksessa näkyy koulutusohjelmasi ja tutkintoon sisältyvät opintokokonaisuudet (pääaine ja mahdollinen maisterin erikoistumislinja, sivuaineet) laajuuksineen ja arvosanoineen. Muut opinnot- kokonaisuudesta ei anneta arvosanaa, vaan siitä ilmoitetaan ainoastaan opintopistelaajuus. Todistuksessa ilmoitetaan myös mahdollinen aineenopettajan ammattipätevyys. Tutkintotodistuksen mukana saat suomenkielisen ja englanninkielisen virallisen opintosuoritusotteen sekä kansainväliseen käyttöön tarkoitetun Diploma Supplement -liitteen.

    Tutkintotodistuksen kieli on joko suomi tai ruotsi. Jos opiskelet vieraskielisessä tutkinto-ohjelmassa tai sinut on hyväksytty kansainvälisen opiskelijavalinnan kautta, saat suomen- tai ruotsinkielisen tutkintotodistuksen lisäksi myös englanninkielisen tutkintotodistuksen.

    Yliopisto ei anna muita käännöksiä tutkintotodistuksesta. Jos tarvitset käännöksen suomen- tai ruotsinkielisestä todistuksesta, sinun täytyy itse käännättää todistus. Katso lisätietoa täältä.

    Yliopiston rehtori on päättänyt tutkintotodistusten sisällöstä ja ulkoasusta.

    Todistuksen toimitus

    Voit valita tutkintotodistuspyyntölomakkeella toimitettavaksi joko postitse, tai voit noutaa todistuksen Viikin opiskelijapalveluista. Jos noudat todistuksen, saat sähköpostitse noutoajat ja -paikan, kun todistus on valmis. Todistuksen toimitusaika on 2-3 viikkoa, joulukuussa ja kesä-elokuussa toimitusaika on pidempi.

    Koronaviruksesta johtuvan poikkeustilanteen aikana todistuksia ei ole mahdollista noutaa. Voit pyytää todistuksen postitettavaksi, tai noutaa todistuksen poikkeustilan päätyttyä.

    Väliaikainen tutkintotodistus

    Kun olet saanut suorittamastasi tutkinnosta merkinnän WebOodiin, voit tilata WebOodista sähköisesti varmennetun opintosuoritusotteen (tilausohje). Sähköisesti varmennetun suoritusotteen tulisi olla hyväksytty niihin tarkoituksiin, joissa aiemmin toimittiin allekirjoitettujen ja leimattujen paperisten asiakirjojen varassa. Lisätietoja sähköisistä asiakirjoista löydät tältä sivulta.

    Mikäli jostain syystä jokin taho ei vielä hyväksykään sähköisesti varmennettua asiakirjaa, voit pyytää perinteisemmän allekirjoitetun asiakirjan sähköpostitse Viikin opiskelijapalveluista (viikki-student@helsinki.fi) sen jälkeen, kun olet jättänyt tutkintotodistuspyynnön. Ilmoita viestissä opiskelijanumerosi, tiedekuntasi, tutkintonimike (LuK/FM) sekä tutkintotodistuspyynnön jättöpäivä. Huomioithan, että poikkeustilan aikana paperisia väliaikaisia todistuksia ei voi noutaa opiskelijapalvelupisteestä, ja niiden toimittamisessa (postitse tai skannattuna) voi kestää useampi päivä.

    Todistusjäljennökset

    Ohjeet todistusjäljennöksen tilaamiseen löydät täältä.

    Siirtymäohjeet

    Poikkeustilanteen johdosta tutkinnonuudistuksen siirtymäaikaa pidennetään 18.12.2020 asti.

    Siirtymislomakkeet

    Voit siirtyä suorittamaan tutkintoasi uusien, 2017 aloittaneiden koulutusohjelmien tutkintorakenteen mukaisesti alla olevalla lomakkeella.

    Huomaathan, että siirtyminen on sitova, etkä voi siirryttyäsi palata takaisin vanhaan tutkintorakenteeseen. Luethan siis alla olevat ohjeet huolella ennen lomakkeen täyttämistä.

    Kandit

    Siirtyminen nykyisestä kandidaatin pääaineesta uuteen kandiohjelmaan.

    Kun olet täyttänyt siirtymäilmoituksen, päivitä opintosuunnitelmasi uuteen kandiohjelmaan. Ohjeet opintojen suunnitteluun sekä HOPS-ohjaajat löydät Suunnittele opintosi -sivulta (valitse uusi kandiohjelmasi alasvetovalikosta).

    Katso ohjeet, miten jatkat uudesta kandiohjelmasta uuteen maisteriohjelmaan sivulta Maisterioptiot (valitse uusi kandiohjelmasi alasvetovalikosta).

    Maisterit

    Siirtyminen nykyisestä maisterin pääaineesta uuteen maisteriohjelmaan.

    Kun olet täyttänyt siirtymäilmoituksen, päivitä opintosuunnitelmasi uuteen maisteriohjelmaan. Ohjeet opintojen suunnitteluun sekä HOPS-ohjaajat löydät Suunnittele opintosi -sivulta (valitse maisteriohjelmasi alasvetovalikosta).

    Termit haltuun

    Siirtyminen = vanhan tutkintorakenteen mukaisesta koulutusohjelmasta siirtyminen uuteen koulutusohjelmaan. Siirtyminen tapahtuu vanhasta kandipääaineesta uuteen kandiohjelmaan tai vanhasta maisteripääaineesta uuteen maisteriohjelmaan. Jos pääaineestasi on siirtymäpolku uuteen kandi-/maisteriohjelmaan, voit siirtyä milloin tahansa e-lomakkeella (lomakkeet löydät tämän ohjeen lopusta).

    Ilmoittautuminen = uudesta kandiohjelmasta uuteen maisteriohjelmaan ilmoittautuminen erillisen ilmoittautumismenettelyn kautta. Ilmoittautumismenettely voi koskea myös joitakin vanhan tutkintorakenteen mukaisia pääaineopiskelijoita, jotka haluavat siirtyä ECGS-maisteriohjelmaan tai Neurotieteen maisteriohjelmaan. Katso tarkemmat ohjeet "Erillinen ilmoittautumismenettely"-otsikon alta. Ilmoittautumisaika on kahdesti vuodessa, huhti- ja lokakuussa.

    Jatkaminen = uuden tutkintorakenteen mukaisesta kandiohjelmasta jatkaminen uuden tutkintorakenteen mukaiseen maisteriohjelmaan. Jatkaminen edellyttää maisteriohjelmaan ilmoittautumismenettelyn kautta myönnettyä optio-oikeutta.

    Vanha koulutusohjelma/pääaine = ennen 1.8.2017 aloittaneet koulutusohjelmat tai pääaineet

    Uusi koulutusohjelma = 1.8.2017 aloittaneet kandi- ja maisteriohjelmat.

    Siirtymäkausi

    Jos olet aloittanut opintosi ennen 1.8.2017, voit halutessasi siirtyä uuteen kandi- tai maisteriohjelmaan tiedekuntaneuvoston päättämien siirtymäpolkujen mukaisesti. Voit jatkaa vanhan tutkintorakenteen mukaisia opintojasi ja valmistua vanhasta pääaineestasi siirtymäkauden loppuun 18.12.2020 asti. Siirtymäkauden päätyttyä 19.12.2020 kaikki opiskelijat siirretään automaattisesti uusin koulutusohjelmiin.

    Siirtymispäätöstä tehdessä kannattaa huomioida ainakin

    • Omien opintojen vaihe
    • Mahdolliset eri siirtymäpolut
    • Uuden koulutusohjelman tutkintorakenne
    • Nykyisen ja uuden tutkinnon korvaavuudet/vastaavuudet
    • Lisäksi kandivaiheen opiskelijan kannattaa huomioida myös jatkopolut maisteriohjelmiin

    Lue myös kaikille yliopistolaisille suunnattu ohjeistus siirtymisestä.

    Siirtymisen jälkeen ei voi enää palata entiseen koulutusohjelmaan. Voit kysyä tarvittaessa apua Viikin opiskelijapalveluista tai pääaineesi ohjaavalta opettajalta.

    Siirtymäpolut kandivaiheen opiskelijoille

    Siirtymäpolut bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kandiohjelmiin vanhoista pääaineista

    Taulukosta voit katsoa, mihin uuteen kandiohjelmaan voit siirtyä nykyisestä vanhan tutkintorakenteen mukaisesta pääaineestasi. Kuvassa näkyy myös, mistä muiden tiedekuntien pääaineista voi siirtyä bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan uusiin kandiohjelmiin.

    Siirtymäpolut maisterivaiheen opiskelijoille

    Siirtymäpolut bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan pääaineopiskelijoille (maisterit)

    Taulukosta voit katsoa, mihin uuteen maisteriohjelmaan voit siirtyä nykyisestä vanhan tutkintorakenteen mukaisesta maisteripääaineestasi.

    Siirtymäpolut bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmiin kaikista yliopiston pääaineista (maisterit)

    Kuvasta voit katsoa, mistä vanhoista maisteripääaineista voi siirtyä bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan vastuulla oleviin uusiin maisteriohjelmiin.

    Erillinen ilmoittautumismenettely

    Siirtyminen molekyylibiotieteiden koulutusohjelmasta neurotieteen maisteriohjelmaan

    Jos opiskelet molekyylibiotieteiden koulutusohjelmassa, ja olet suorittanut kanditutkinnon samassa koulutusohjelmassa 1.8.2016 tai sen jälkeen, sinun voi olla mahdollista siirtyä neurotieteen maisteriohjelmaan erillisen ilmoittautumismenettelyn kautta. Katso ohje tästä:

    Siirtyminen molekyylibiotieteiden koulutusohjelmasta neurotieteen maisteriohjelmaan (pdf)

    Ilmoittautuminen neurotieteen maisteriohjelmaan (avautuu huhtikuussa)

    Siirtyminen Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelmaan

    ECGS-ohjelmaan voi siirtyä osasta bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan vanhan tutkintorakenteen mukaisia pääaineita ja koulutusohjelmia. Siirtymisen kriteerit vaihtelevat pääaineen, koulutusohjelman ja ECGS-ohjelman opintosuunnan mukaan.

    Siirtymisestä voi ilmoittaa opintojen loppuvaiheessa ennen alemman korkeakoulututkinnon valmistumista, jolloin ilmoittautuminen käsitellään ehdollisena, kunnes alempi korkeakoulututkinto on valmis.

    Siirtyminen ympäristömuutoksen opintosuuntaan

    Akvaattisten tieteiden, MURE-maisteriohjelman, ympäristötieteiden, ympäristöekologian sekä ympäristömuutoksen- ja politiikan maisteriopiskelijat voivat siirtyä suoraan ympäristömuutoksen opintosuuntaan. Siirtyminen tapahtuu oheisella lomakkeella

    Siirtyminen nykyisestä maisterin pääaineesta uuteen maisteriohjelmaan.

    Siirtyminen ympäristömuutoksen opintosuuntaan ilmoittautumismenettelyn kautta

    Biologian, ekologia ja evoluutiobiologian, fysiologian ja neurotieteen, kasvibiologian, perinnöllisyystieteen ja yleisen mikrobiologian opiskelijat voivat siirtyä ympäristömuutoksen opintosuuntaan ilmoittautumismenettelyn kautta.

    Ilmoittautuessaan opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 30 op soveltuvia luonnontieteellisiä opintoja. Opinnot pyydetään erittelemään ilmoittautumislomakkeella.

    Ilmoittautumisaika on vuosittain huhtikuussa ja lokakuussa.

    Ilmoittautumislomake (avautuu huhti-/lokakuussa)

    Siirtyminen globaalin kestävyyden opintosuuntaan ilmoittautumismenettelyn kautta

    Akvaattisten tieteiden, MURE maisteriohjelman, ympäristötieteiden, ympäristöekologian sekä ympäristömuutoksen- ja politiikan opiskelijat voivat siirtyä globaalin kestävyyden opintosuuntaan ilmoittautumismenettelyn kautta.

    Ilmoittautuessaan opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 30 op soveltuvia yhteiskunta- ja taloustieteellisiä tai humanistisia opintoja. Opinnot pyydetään erittelemään ilmoittautumislomakkeella.

    Ilmoittautumisaika on vuosittain huhtikuussa ja lokakuussa.

    Ilmoittautumislomake (avautuu huhti-/lokakuussa)

    Siirtymäajan tiedotteet ja infotilaisuudet

    Alta löydät kootusti bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan siirtymäaikaa koskevat tiedotteet sekä infotilaisuudet.

    Poikkeustilanteen johdosta tutkinnonuudistuksen siirtymäaikaa pidennetään 18.12.2020 asti. Ajantasaiset tiedot poikkeustilan vaikutuksista opiskeluun löydät yliopiston verkkosivuilta.

    Tiedotteet

    2.5.2019: Valmistuminen ennen uusiin koulutusohjelmiin siirtämistä 31.7.2020 (pdf)

    18.9.2019:  Valmistuminen ennen uusiin koulutusohjelmiin siirtämistä 31.7.2020 (pdf)

    Infotilaisuudet

    Keskiviikko 5.2.2020, klo 14-16: Valmistuminen vanhan tutkintorakenteen mukaan sekä siirtyminen uusiin koulutusohjelmiin, Infokeskus Korona (Viikinkaari 11), sali 171.

    Opintojen hyväksilukeminen

    Jos olet siirtynyt tai siirtymässä uuteen kandi- tai maisteriohjelmaan, katso uusien koulutusohjelmien hyväksilukuperiaatteet täältä.

    Tutkintoon kuuluvien pakollisten kieliopintojen, Kielikeskuksen opintokokonaisuuksiin sisällytettävien kieliopintojen ja kansainvälisessä vaihdossa tehtyjen kieliopintojen hyväksilukemista haetaan suoraan Kielikeskuksesta.

    Hyväksilukemisen muodot

    Korvaaminen tarkoittaa sitä, että voit korvata koulutusohjelmasi opintoja aiemmin hankitulla osaamisella. Kun haluat korvata opintoja, on aiemmin hankkimasi osaamisen vastattava sisällöltään korvattavan opintojakson tai -kokonaisuuden osaamistavoitteita. Tutkintoon on mahdollista korvaamalla hyväksilukea sellaisia opintoja, joita olet suorittanut muissa korkeakouluissa tai oppilaitoksissa joko kotimaassa tai ulkomailla.

    Sisällyttäminen tarkoittaa sitä, että aiemmin hankittu osaamisesi liitetään osaksi tutkintoasi. Tällöin ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta opintojaksoihin ja -kokonaisuuksiin. Osaamisen tulee kuitenkin vastata koulutusohjelmasi opintojen tasoa ja osaamistavoitteita. Tutkintoosi voit sisällyttää ainoastaan sellaisia opintoja, jotka olet suorittanut yliopistossa joko kotimaassa (yliopistot, Maanpuolustuskorkeakoulu) tai ulkomailla. Alempaan korkeakoulututkintoon sisällytettyjä opintoja ei kuitenkaan voida hyväksilukea ylempään korkeakoulututkintoon.

    Aiemmin hankittu osaaminen tulee rehtorin tekemän päätöksen mukaan hyväksilukea mahdollisimman täysimääräisenä edellyttäen, että tutkinnolle asetetut tavoitteet saavutetaan. Tiedekunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta hyväksilukea osaamista sellaisia määriä, että ne yhdessä suoritettavien opintojen kanssa olennaisesti ylittävät tutkintoasetuksen edellyttämät opintojen kokonaislaajuudet.

    Mitä voidaan hyväksilukea?

     Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon voidaan hyväksilukea aiempaan korkeakoulututkintoon jo sisällytettyjä opintoja enintään 90 opintopistettä ja filosofian maisterin tutkintoon enintään 60 opintopistettä.

     Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa (yliopistot, korkeakoulut) hankitun osaamisen tulee rehtorin tekemän päätöksen mukaan vastata hyväksiluettavan opintokokonaisuuden, -jakson tai tutkinnon osaamistavoitteita. Jotta osaamista voidaan arvioida, on opiskelijan todennettava osaamisensa. Osaamisen arvioinnissa voidaan käyttää tenttejä, portfolioita, esseitä, haastatteluja tai muita soveltuvia menettelyjä. Osaamista voidaan täydentää oppimistehtävillä tai muilla vastaavilla tehtävillä.

     Kieliopinnot

     Helsingin yliopiston toisessa tiedekunnassa tai muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tutkintoon suoritetuilla kieliopinnoilla voidaan korvata tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin vaadittavat vastaavat kieliopinnot, vaikka niiden laajuus poikkeaisi tiedekunnan mitoituksesta. Myös muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua kieliopintojen osaamista voidaan hyväksilukea tietyin edellytyksin.

     TVT-opinnot

     Helsingin yliopistossa tai sen Avoimessa yliopistossa 1.8.2005 jälkeen suoritettu 3 opintopisteen laajuinen tieto- ja viestintätekniikan ajokortti korvaa sellaisenaan vastaavan suorituksen eikä korvaavuutta tarvitse erikseen hakea.

     Näitä ei hyväksilueta:

     • Opintoja, jotka ovat tutkintotodistuksen pyytämispäivänä yli 10 vuotta vanhoja (poikkeuksena tutkintoon kuuluvat kieliopinnot)
     • Aiempien opintosuoritusten tai osaamisen perusteella ei voi korvata kandidaatintutkielmaa, pro gradu -tutkielmaa eikä kypsyysnäytettä.
     • Ylempään korkeakoulututkintoon ei voida sisällyttää alempaan korkeakoulututkintoon jo sisällytettyjä opintoja tai AMK-opintoja.
     • Opiskelijalle ei voida hyväksilukea opintoja, jotka ovat tutkintotodistusta pyydettäessä 10 vuotta vanhoja, lukuun ottamatta tutkintoon kuuluvia kieliopintoja.

     Hakeminen

     Hyväksilukemista haetaan kirjallisesti hyväksilukemisen lomakkeella.

     Lomakkeen liitteenä tulee toimittaa virallinen opintosuoritusote ja jos haet kurssikorvaavuutta, myös selvitys opintojen sisällöstä. Toimita lomakkeen liitteet mieluiten yhtenä pdf-tiedostona, ja nimeä ne "sukunimi_etunimi". Jos opintosuoritusote on suomeksi tai ruotsiksi, toimita myös englanninkielinen suoritusote tai englanninkieliset käännökset hyväksiluettavien suoritusten nimistä.

     Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukemista koskevaan hakemukseen on liitettävä todistus ja kuvaus opintojen tavoitteisiin liittyvästä osaamisesta.

     Jos haet opintojen korvaamista, lähetä hakemus liitteineen sähköpostitse suoraan opintojakson vastuuopettajalle. Jos haluat korvata paljon kursseja, kannattaa keskustella oman pääaineen ohjaavan opettajan kanssa ennen hyväksiluvun hakemista.

     Jos haet opintojen sisällyttämistä, toimita hakemuslomake ja virallinen opintosuoritusote Viikin opiskelijapalveluihin (viikki-student@helsinki.fi). Sivuainekokonaisuuden sisällyttämistä tutkintoon haetaan oman pääaineen ohjaavalta opettajalta. Jos haet muualla suoritetun opintokokonaisuuden sisällyttämistä osaksi tutkintoa, täytä kokonaisuuden nimi (suomeksi/ruotsiksi ja englanniksi), laajuus opintopisteinä, arvosana ja suorituspäivä hakulomakkeelle ja liitä hakemukseen virallinen opintosuoritusote, josta käy ilmi kokonaisuuteen sisältyvien kurssien suoritustiedot.

     Tutkintoon kuuluvien pakollisten kieliopintojen, Kielikeskuksen opintokokonaisuuksiin sisällytettävien kieliopintojen ja kansainvälisessä vaihdossa tehtyjen kieliopintojen hyväksilukemista haetaan Kielikeskuksesta.

     Päätös

     Hyväksiluettavat suoritukset kirjataan opiskelijarekisteri Oodiin.

     Hyväksiluettavista opinnoista opiskelijarekisteri Oodiin tehtävään merkintään sisällytetään alkuperäisen suorituksen paikka ja suoritusaika. Hyväksiluetusta suorituksesta merkitään numeerinen arvosana vain, jos se on annettu Helsingin yliopistossa käytettävän arvosana-asteikon mukaisesti.

     Kielteisestä päätöksestä lähetetään erillinen ilmoitus sähköpostitse perusteluineen. Mikäli olet tyytymätön päätökseen, voit tehdä siitä kirjallisen tai suullisen oikaisuvaatimuksen päätöksen tekijälle. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Mikäli et ole tyytyväinen oikaisuvaatimuksesta tehtyyn päätökseen, voit vaatia siihen oikaisua yliopiston oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksestä tiedon.

      

     Nämä ohjeet on laadittu rehtorin (2.5.2011, 77/2011) tekemän päätöksen pohjalta, joka on hyväksytty bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 7.6.2011.

     Valmistun kandiksi 18.12.2020 mennessä (kanditutkielmani on valmis)

     Poikkeustilanteen johdosta tutkinnonuudistuksen siirtymäaikaa pidennetään 18.12.2020 asti.

     Jos kandidaatintutkielmasi on valmis ja sinulta puuttuu puolen vuoden opinnot (korkeintaan 30 op):

     Ole yhteydessä oman pääaineesi HOPS-ohjaajaan ja päivitä valmistumissuunnitelmasi, mikäli et ole varma mitä opintoja sinulta puuttuu. Suorita puuttuvat opinnot syyslukukauden 2020 aikana.

     Tutkintoon sisällytettävät opinnot ja opintokokonaisuudet tulee olla hyväksytysti suoritettu 18.12.2020 mennessä. Jätä tutkintotodistuspyyntö viimeistään 18.12.2020 klo 15:00.

     Ohjaavat opettajat sekä tarkat ohjeet vanhoilla tutkintovaatimuksilla valmistumiseen löydät tämän saman sivun luvuista.

     Valmistun kandiksi 18.12.2020 mennessä (kanditutkielmani on kesken tai suunnitteilla)

     Poikkeustilanteen johdosta tutkinnonuudistuksen siirtymäaikaa pidennetään 18.12.2020 asti.

     Jos sinulla on kandidaatintutkielma kesken tai suunnitteilla ja jos opintoja puuttuu puolen vuoden verran (korkeintaan 30 op tutkielma mukaan luettuna):

     Ole yhteydessä oman pääaineesi HOPS-ohjaajaan ja päivitä valmistumissuunnitelmasi, mikäli et ole varma mitä opintoja sinulta puuttuu. Suorita puuttuvat opinnot syyslukukauden 2020 aikana. Ilmoittaudu kandiseminaariin, mikäli et ole vielä käynyt sitä. Jos olet aloittanut tutkielman ja se on jäänyt kesken, ole yhteydessä myös tutkielmasi ohjaajaan.

     Tutkintoon sisällytettävät opinnot ja opintokokonaisuudet tulee olla hyväksytysti suoritettu 18.12.2020 mennessä. Jätä tutkintotodistuspyyntö viimeistään 18.12.2020 klo 15:00.

     Ohjaavat opettajat sekä tarkat ohjeet vanhoilla tutkintovaatimuksilla valmistumiseen löydät tämän saman sivun luvuista.

     Valmistun maisteriksi 18.12.2020 mennessä (pro gradu -tutkielmani on valmis)

     Poikkeustilanteen johdosta tutkinnonuudistuksen siirtymäaikaa pidennetään 18.12.2020 asti.

     Jos olet suorittanut kandidaatin tutkinnon ja pro gradu -tutkielmasi on tehty, mutta opintoja puuttuu vielä puolen vuoden verran (korkeintaan 30 op):

     Ole yhteydessä oman pääaineesi HOPS-ohjaajaan ja päivitä valmistumissuunnitelmasi, mikäli et ole varma mitä opintoja sinulta puuttuu. Suorita puuttuvat opinnot syyslukukauden 2020 aikana.

     Ohjaavat opettajat sekä tarkat ohjeet vanhoilla tutkintovaatimuksilla valmistumiseen löydät tämän saman sivun luvuista.

     Pro gradu tulee jättää tarkastukseen e-thesis- järjestelmään viimeistään 12.10.2020. Tutkintoon sisällytettävät opinnot ja opintokokonaisuudet tulee olla hyväksytysti suoritettu 18.12.2020 mennessä. Jätä tutkintotodistuspyyntö viimeistään 18.12.2020 klo 15:00.

     Varmista lukuvuoden kevään valmistumisaikataulu sekä pro gradu -tutkielman viimeiset palautuspäivät Valmistuminen -otsikon alta.

     Valmistun maisteriksi 18.12.2020 mennessä (pro gradu -tutkielmani on kesken)

     Poikkeustilanteen johdosta tutkinnonuudistuksen siirtymäaikaa pidennetään 18.12.2020 asti.

     Jos olet suorittanut kandidaatin tutkinnon, sinulla on pro gradu -tutkielma kesken ja jos opintoja puuttuu puolen vuoden verran (korkeintaan 50 op tutkielma mukaan luettuna):

     Ole yhteydessä oman pääaineesi HOPS-ohjaajaan ja päivitä valmistumissuunnitelmasi, mikäli et ole varma mitä opintoja sinulta puuttuu. Suorita puuttuvat opinnot syyslukukauden 2020 aikana. Ilmoittaudu graduseminaariin, mikäli et ole vielä käynyt sitä. Jos olet aloittanut tutkielman ja se on jäänyt kesken, ole yhteydessä myös tutkielmasi ohjaajaan.

     Ohjaavat opettajat sekä tarkat ohjeet vanhoilla tutkintovaatimuksilla valmistumiseen löydät tämän saman sivun luvuista.

     Pro gradu tulee jättää tarkastukseen e-thesis- järjestelmään viimeistään 12.10.2020. Tutkintoon sisällytettävät opinnot ja opintokokonaisuudet tulee olla hyväksytysti suoritettu 18.12.2020 mennessä. Jätä tutkintotodistuspyyntö viimeistään 18.12.2020 klo 15:00.

     Varmista lukuvuoden kevään valmistumisaikataulu sekä pro gradu -tutkielman viimeiset palautuspäivät Valmistuminen -otsikon alta.

     Opiskelua koskevat tiedekunnan ohjeet ja säännöt

     Tiedekunnan pysyväismääräykset tarkentavat mm. yliopistolakia sekä tutkinto-ja oikeusturvajohtosääntöä. Pysyväismääräyksissä määrätään tutkintojen ja opintojen järjestämisestä ja suorittamisesta tiedekunnassa. Tiedekunnan pysyväismääräykset koskevat bio- ja ympäristötieteellisen vanhojen tutkintorakenteiden opiskelijoita siirtymäkauden loppuun 18.12.2020 asti.

     Pysyväismääräykset

     Voit suorittaa opintosi valtioneuvoston asetuksen lisäksi aloitusvuotesi tai sen jälkeisten tiedekunnan pysyväismääräysten mukaan seuraavasti:

     Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on alkanut ennen 1.8.2008: Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan pysyväismääräykset 2005

     Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritus on alkanut 1.8.2008 -1.8.2011: Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan pysyväismääräykset 2008

     Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritus on alkanut 1.8.2011 tai sen jälkeen: Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan pysyväismääräykset 2011

     Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritus on alkanut 1.8.2015-31.7.2017: Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tutkintoja koskevat määräykset 2015

     Opintojen vanhenemissäännöt

     Koronaviruksesta johtuvan poikkeustilan vuoksi yliopisto on päättänyt pidentää sellaisten vanhamuotoisten opintojen voimassaoloaikaa syyslukukauden 2020 loppuun asti, jotka muutoin vanhenisivat tiedekunnan määräysten perusteella kevät- tai syyslukukauden 2020 aikana. Pidennys otetaan huomioon koostettaessa opiskelijan opintokokonaisuuksia ja tutkintoa.

     Opintokokonaisuudet ja kieliopinnot eivät vanhene. Yli kymmenen vuotta vanhempien opintojaksojen voimassaolosta päättää asianomainen osasto. Mikäli sinulla on yli 10 vuotta vanhoja opintojaksoja, voit olla yhteydessä oman pääaineesi ohjaavaan opettajaan.

     Huomaa kuitenkin, että jos siirryt uuteen koulutusohjelmaan, sinua koskevat uudet linjaukset. Uusissa koulutusohjelmissa tutkintoon ei ole mahdollista käyttää mitään yli 10 vuotta sitten suoritettuja opintoja.

     Opinto-oikeudesta luopuminen

     Jos et aio suorittaa tutkintoasi loppuun, voit luopua tutkinnonsuoritusoikeudestasi. Lomakkeen ja ohjeistuksen luopumiseen löydät Tutkinnonsuoritusoikeudesta luopuminen- sivulta.