Eläinlääketieteellinen tiedekunta - ohjeita ennen 1.8.2017 aloittaneille

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tämän sivun sisältö koskee vain ennen 1.8.2017 eläinlääketieteen opintonsa aloittaneita opiskelijoita. (Sinun ei tarvitse valita yllä olevasta koulutusohjelmavalikosta mitään, se on tarkoitettu vain uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville.)

Koulutusuudistuksen vaikutukset eläinlääketieteen kandidaatin- ja lisensiaatintutkintoihin

Eläinlääketieteen opintoihin ja tutkintorakenteisiin tuli koulutusuudistuksessa vain pieniä muutoksia. Opintoja ryhmiteltiin isompiin opintokokonaisuuksiin ja pieniä muutoksia tuli myös opintojaksojen laajuuksiin ja nimiin. Kaikkien opintojaksojen koodit muuttuivat ELK- ja ELL-alkuisiksi. Syksystä 2017 lähtien opetus on järjestetty uusien koulutusohjelmien mukaisesti (eläinlääketieteen kandiohjelma ja eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma).

Opiskelu siirtymäkaudella vuosikursseittain

Siirtymävaihe suunniteltiin siten, että ennen 31.7.2017 opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat jatkaa opintojaan vanhoissa koulutusohjelmissa siirtymäajan päättymiseen saakka. Tämän jälkeen opiskelijat siirretään automaattisesti uusiin koulutusohjelmiin.

1.8.2016 ja 1.8.2015 aloittaneet opiskelijat suorittivat alkuvaiheen opintonsa aloitusvuotensa opinto-oppaan tutkintorakenteen mukaisesti. He jatkoivat opintojaan pääasiassa lukuvuoden 2017-2018 opinto-oppaan tutkintorakenteen mukaan, pienin mukautuksin, jotta kandidaatin tutkinnon 180 opintopistettä täyttyy.

Kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet tutkinnon suorittamisesta loppuun tutkinnonuudistuksen siirtymäaikana:

Tutkinto valmiiksi 18.12.2020 mennessä?

Mikä muuttuu 18.12.2020 jälkeen?

  • siirryt automaattisesti eläinlääketieteen kandiohjelman ja/tai eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelmien opiskelijaksi
  • uusien koulutusohjelmien myötä voimaantulleet muutokset opintojen vanhenemissääntöihin alkavat koskea myös sinua:
    • kaikki opinnot, myös opintokokonaisuudet vanhenevat 10 vuodessa laskettuna suorituslukukauden lopusta
    • myös kieli- ja viestintäopinnot, jotka eivät ole aiemmin vanhentuneet, vanhenevat 10 vuodessa
    • opinnoilla ei ole enää päivitysmahdollisuutta, vaan kaikki yli 10 vanhat opinnot vanhenevat ja on suoritettava uudestaan, jos ne haluaa tutkintoon
  • lisensiaatintutkielmasta ei anneta enää arvosanaa approbatur-laudatur (A-L), vaan tutkielmat arvostellaan arvosanalla 0-5 (ks. tarkemmin alla olevat lisensiaatintutkielmaa koskevat ohjeet)

Paluu opintoihin tauon jälkeen

Jos olet palaamassa takaisin eläinlääketieteen opintoihin tauon jälkeen ja tutkinnonsuoritusoikeutesi on päättynyt, katso ohjeet tästä.

Vanhat opinto-oppaat ja opintojen vastaavuustaulukot

Eläinlääketieteen vanhat opinto-oppaat löytyvät WebOodista:

Opinto-oppaat

Uusien ja vanhojen opintojaksojen vastaavuustaulukot löytyvät tästä:

Kandiohjelman vastaavuustaulukko

Lisensiaatin koulutusohjelman vastaavuustaulukko

Yllä olevista opintojen vastaavuustaulukoista voit verrata suorittamiasi opintoja uuden tutkintorakenteen mukaisiin opintoihin. Pieniä muutoksia on lähinnä opintojaksojen laajuuksissa. Opintojakson vastuuopettaja tulee epäselvissä tapauksissa käyttämään harkintaansa, korvaako vanha suoritus tai osasuoritus uuden opintojakson tai sen osan.

Eläinlääketieteen lisensiaatintutkielma (ennen 1.8.2017 opintonsa aloittaneille)

Alla olevat eläinlääketieteen lisensiaatintutkielman kirjoitusohjeet ja arviointimatriisit (arvosana approbatur-laudatur) koskevat sinua vain, jos olet aloittanut eläinlääketieteen opintosi 1.8.2017 tai sitä ennen. Siinä tapauksessa voit halutessasi suorittaa tutkielmasi alla olevien vanhojen tutkielman kirjoitusohjeiden mukaisesti koulutusuudistuksen siirtymäkauden ajan.

Siirtymäkausi päättyy 18.12.2020, mutta käytännössä tämä tarkoittaa, että viimeinen tiedekuntaneuvoston kokous, jossa vanhojen ohjeiden mukaisia tutkielmia voidaan arvostella, kokoontuu 8.12.2020. Tämän jälkeen kaikki lisensiaatintutkielmat arvioidaan 1.8.2017 voimaan tulleen arviointimatriisin ja arvosteluasteikon (arvosana 0-5) mukaisesti.

Jos haluat, että lisensiaatintutkielmasi arvioidaan vielä vanhojen ohjeiden mukaan approbatur-laudatur –asteikolla, sinun tulee palauttaa valmis tutkielmasi Moodle-alustalle  pdf-muodossa viimeistään perjantaina 27.11.2020, jotta se ehtii arvosteltavaksi joulukuun tiedekuntaneuvoston kokoukseen.

Suositus kuitenkin on, että jos olet aloittanut tutkielmatyöskentelysi 1.8.2017 tai sen jälkeen, noudatat 1.8.2017 voimaantulleita ohjeita (arvosteluasteikko 0-5) riippumatta siitä, milloin olet aloittanut opintosi. (ks. siinä tapauksessa ohjeet tästä)

***************

Vanhojen tutkintovaatimusten mukaan eläinlääketieteen lisensiaatintutkielman laajuus on joko 20 op (kirjallisuuskatsaus) tai 25 op (alkuperäistutkimuksen sisältävät tutkielma) ja arvosteluasteikko on approbatur-laudatur. Kyseessä on noin 3–4 kk päätoimista työskentelyä vaativa suoritus.

Eläinlääketieteen lisensiaatintutkielma tehdään pääsääntöisesti 4.– 6. opintovuoden aikana. Voit kuitenkin aloittaa työn jo aikaisemmin edellyttäen, että olet tehnyt eläinlääketieteen kandidaatintutkielman hyväksytysti ja sinulla on riittävät perustiedot aiheesta. Sinun on syytä tiedostaa, että tutkielman tekemiselle ei ole varattu lukujärjestyksiin erikseen aikaa, vaan työ on suunniteltava ohjaajasi kanssa niin, että sen tekeminen on mahdollista kolmen vuoden lisensiaattiopintojen aikana.

Tutkielmatyöskentelyyn sisältyy ohjaussopimuksen ja työsuunnitelman laatiminen yhdessä ohjaajan kanssa, tiedonhaku ja kirjallisuuteen perehtyminen, mahdollinen alkuperäistutkimus (kokeellinen osa), tutkielman kirjoittaminen, seminaarityöskentely ja kypsyysnäyte. Kypsyysnäytteenä toimii tutkielman tiivistelmä.

Aiheen valinta, ohjaussopimus ja työsuunnitelma (ks. ohjeet tästä)

Vanhat kirjoitusohjeet

Seminaarityöskentely (ks. ohjeet tästä)

Tiivistelmä

Löydät ohjeet tiivistelmän tekoon kirjoitusohjeista.

Katso muut tiivistelmää koskevat ohjeet tästä.

Tutkielman jättäminen tarkastettavaksi (ks. ohjeet tästä)

Vanhat arviointilomakkeet ja -matriisit

Tutkielman arvostelu tiedekuntaneuvostossa, mahdollisuus keskeyttää arvostelu, oikaisupyyntö ja suoritusten rekisteröinti (ks. ohjeet tästä)