Erikoiseläinlääkärikoulutuksen rakenne ja suorittaminen

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Koulutuksen rakenne

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen kokonaislaajuus on 240 opintopistettä (op), joka edellyttää noin 4 vuoden täysipäiväistä työskentelyä.

Erikoiseläinlääkärikoulutukseen kuuluu yleisosa ja ohjattu käytännön työpaikkakoulutus, kurssimuotoinen teoreettinen koulutus, kirjalliset opintosuoritteet, koulutusohjelmakohtainen kuulustelu sekä tieteellisen julkaisun laatiminen.
Koulutusohjelmakohtaisista vaatimuksista on kerrottu tarkemmin koulutusohjelmien koulutusvaatimuksissa.

Yleisosa suoritetaan työskentelemällä vuoden ajan (12 kuukautta) erikoistumisalaan soveltuvissa tehtävissä. Yleisosa suoritetaan heti koulutuksen alussa ennen koulutuksen muiden osien aloittamista. Kuhunkin erikoistumisalaan soveltuva työ on kuvattu tarkemmin koulutusohjelmakohtaisissa vaatimuksissa. Tämä työ voi olla koko- tai osa-aikaista. Jos työ on osa-aikaista, vaadittu työaika pidentyy vastaamaan 12 kk:n kokoaikaista työkokemusta. Yleisosa voidaan hyväksilukea aiemmin hankitun työkokemuksen perusteella. Aiemmin hankitun työkokemuksen hyväksilukemisesta on kerrottu tarkemmin koulutusohjelmakohtaisissa koulutusvaatimuksissa.

Ohjatun käytännön työpaikkakoulutuksen (perus- ja syventävä osa) laajuus on koulutusohjelmasta riippuen 140­-195 op. 1 kk:n kokopäiväinen työskentely vastaa 6 op:tä. Osa-aikaisessa työssä työskentelyaika vastaavasti pitenee. Työpaikkakoulutus suoritetaan tiedekunnassa tai muualla koulutusohjelman ohjausryhmän hyväksymissä työtehtävissä. Työpaikkakoulutuksen laajuus, tavoitteet ja hyväksyttävien työtehtävien ja koulutuspaikkojen kriteerit määritellään koulutusohjelmakohtaisissa vaatimuksissa. Erikoiseläinlääkärikoulutukseen voi sisältyä myös koulutusohjelmakohtaisen ohjausryhmän hyväksymää erikoistumisalaan liittyvää tutkimustyötä. Ministeriön rahoittamia erikoistumistoimia haetaan vuosittain kaikkien koulutusohjelmien yhteishakuna.

Kurssimuotoisen teoreettisen koulutuksen vähimmäislaajuus on 15 op. Kursseista saa opintopisteitä siten, että ≥ 5t/päivä = 0,5 op tai kurssin ennakkoon määritellyn opintopisteytyksen verran. Suoritukset kirjataan ainoastaan kokonaisina opintopisteinä. Suoritettavien kurssien tulee muodostaa erikoistujan opintojen kannalta mielekäs kokonaisuus. Eläinlääkäriksi laillistumisen jälkeen tai yleisosan suorittamisen aikana suoritettuja kursseja voidaan erityistapauksissa hyväksyä kurssimuotoiseen koulutukseen perustelluista syistä.

Koulutusohjelmakohtaisten kirjallisten opintosuoritusten laajuus on yhteensä vähintään 30 op kaikilla erikoistumisaloilla: henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) 2 op, tieteellisen julkaisun laatiminen 10 op, kuulustelu 10 op, näyttöportfolio 2 op, muut kirjalliset suoritteet koulutusohjelmakohtaisesti vähintään 6 op. 

Tieteellisen julkaisun laatiminen Erikoistumiskoulutukseen sisältyy alan erikoisosaamista osoittavan vertaisarvioidun julkaisun laatiminen. Käsikirjoitus tulee julkaista vertaisarviointia käyttävässä ammatillisesti tai tieteellisesti merkittävässä julkaisusarjassa. Erikoistujan tulee olla ensimmäisenä kirjoittajana kansallisen tason julkaisussa. Kansainvälisessä julkaisussa erikoistujan ei tarvitse olla ensimmäisenä kirjoittajana, mikäli erikoistujan koulutusohjelmakohtainen ohjausryhmä katsoo hänen selvittämänsä työpanoksen riittäväksi.

Kuulustelu Erikoistumiskuulustelu järjestetään kerran vuodessa marraskuussa. Kuulusteluun voi ilmoittautua, kun opintosuorituksia on koossa vähintään 160 opintopistettä, tai kuten koulutusohjelmakohtaisissa vaatimuksissa on erikseen todettu. Ohjausryhmät hyväksyvät vuosittain koulutusohjelmakohtaiset kuulusteluvaatimukset viimeistään viisi kuukautta ennen erikoistumiskuulustelua. Kuulusteluvaatimukset ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan Opiskelijan ohjeet -sivustolla.

Koulutusohjelmiin voi lisäksi sisältyä myös muita koulutusohjelmakohtaisia opintosuorituksia.

Koulutusvaatimukset

Erikoiseläinlääkärikoulutuksen yleiset ja koulutusohjelmakohtaiset koulutusvaatimukset ovat voimassa 1.1.2022 alkaen. Opinto-oikeuden 1.1.2022 tai sen jälkeen saaneet erikoistuvat eläinlääkärit suorittavat opintonsa näiden koulutusvaatimusten mukaisesti. 

Erikoistumistoimet tiedekunnassa

Erikoiseläinlääkärikoulutukseen kuuluvaa käytännön työpaikkakoulutusta voi suorittaa eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Koulutusohjelmasta riippuen työskentelyjakso tiedekunnassa voi myös olla pakollinen osa koulutusta.

Tiedekunnan erikoistumistoimiin järjestetään vuosittain erillinen haku. Hakuaika vuoden 2023 erikoistumistoimiin on 12.8.2022 - 15.9.2022. Hakijan tulee olla hyväksytty erikoistumiskoulutukseen.

Hakulomakkeet koulutusohjelmittain:

Haku erikoistumistoimeen: Hevossairaudet
 
Haku erikoistumistoimeen: Pieneläinsairaudet
 
Haku erikoistumistoimeen: Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito

Haku erikoistumistoimeen: Elintarviketuotannon hygienia ja ympäristöterveydenhuolto

Haku erikoistumistoimeen: Tarttuvat eläintaudit

Erikoiseläinlääkärikuulustelu

Erikoiseläinlääkärikuulustelut järjestetään kerran vuodessa marraskuussa. Tarkistathan koulutusohjelmasi kuulusteluun ilmoittautumisen edellytyksenä olevat vaatimukset (esim. vaadittu opintopistemäärä ja/tai kirjalliset suoritukset). Kuulusteluajankohdat ja ilmoittautumisohjeet löydät alta. Kuulustelu tehdään tietokoneella atk-luokassa. Kuulustelu arvostellaan nimettömänä ja tuloksesta ilmoitetaan sinulle sähköpostitse.

Eri­kois­eläinlääkäri­kuu­lus­te­lut vuon­na 2022

torstaina 17.11.2022 klo 9.00-15.00 seuraavilla aloilla:

  • elintarviketuotannon hygienia
  • hevossairaudet
  • tarttuvat eläintaudit
  • ympäristöterveydenhuolto

Kuulustelut järjestetään Helsingissä, keskustakampuksella.

perjantaina 18.11.2022 klo 9.00-15.00 seuraavilla aloilla:

  • pieneläinsairaudet
  • tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito

Kuulustelut järjestetään Helsingissä, keskustakampuksella.

Kuu­lus­te­luun il­moit­tau­tu­mi­nen

Ilmoittautuminen vuoden 2022 erikoiseläinlääkärikuulusteluihin alkaa 22.8.2022 klo 8.00 ja päättyy 11.10.2022 klo 23.59. Jälki-ilmoittautumisia ei hyväksytä.

Ilmoittaudu kuulusteluun (lomake avautuu ilmoittautumisajan alkaessa)

Ilmoittautuneille lähetetään tarkempia ohjeita sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen kuulustelua.

Kuulusteluvaatimukset

Elintarviketuotannon hygienia

Hevossairaudet

Pieneläinsairaudet

Tarttuvat eläintaudit

Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito

Ympäristöterveydenhuolto