Esitarkastajien valinta ja tehtävät

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Tästä ohjeesta löydät tietoa siitä, mikä on esitarkastajien tehtävä, millaisia kriteerejä esitarkastajia nimettäessä käytetään ja miten esitarkastajat antavat lausuntonsa.

Esitarkastajien tehtävä

Väitöskirjan esitarkastajien tehtävänä on todeta käsikirjoituksen ansiot, esittää tekijälle korjauksia ja parannusehdotuksia sekä ehdottaa tiedekunnalle perustellussa kirjallisessa lausunnossa joko väittelyluvan myöntämistä tai käsikirjoituksen hylkäämistä. Useimmiten kukin esitarkastaja antaa oman lausuntonsa, mutta halutessaan tarkastajat voivat myös antaa yhden, yhteisen lausunnon.

Tiedekuntaneuvosto päättää väittelyluvasta esitarkastajien lausuntojen perusteella. Jos artikkeliväitöskirjan osaksi on esitetty osajulkaisu, jota ei ole vielä hyväksytty julkaistavaksi, esitarkastajien tulee lausunnossaan kiinnittää sen tasoon erityistä huomiota. Lausunnossaan esitarkastaja voi yleisellä tasolla tuoda esiin vaatimansa korjaukset ja lisäykset. Esitarkastaja ei kuitenkaan ole työnohjaajan asemassa.

Kun esitarkastajat on nimetty, tiedekuntaneuvoston esittelijä ilmoittaa päätöksestä esitarkastajille ja väittelijälle ja tiedekunta lähettää esitarkastajille väitöskirjan käsikirjoituksen ja tarvittavat tarkastusohjeet. Esitarkastajien tulee kahden kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta antaa yhdessä tai erikseen perusteltu kirjallinen lausunto, jossa selvästi ehdotetaan väittelyluvan myöntämistä tai sen epäämistä. Joissakin tiedekunnissa esitarkastajat voivat edellyttää käsikirjoitukseen korjauksia jo ennen lausunnon antamista. Tällaisessa tilanteessa saat tiedekuntasi jatko-opintopalveluista tarkemmat ohjeet siitä, kuinka sinun tulee toimia.

Mikäli esitarkastajat eivät työssä havaittujen vakavien puutteiden tai virheiden vuoksi voi antaa myöntävää lausuntoa tai he ovat keskenään erimielisiä työn tasosta, esitarkastusmenettely raukeaa. Rauennut esitarkastus tuodaan tiedekuntaneuvoston tietoon esimerkiksi ilmoitusasiana.

Esitarkastajien valinta

Esitarkastajien valinnassa on kiinnitetään erityistä huomiota paitsi henkilöiden asiantuntemukseen, myös heidän esteettömyyteensä. Esitarkastajat valitaan aina väittelijän kotitiedekunnan ulkopuolelta ja heidän tulee olla pääsääntöisesti myös Helsingin yliopiston ulkopuolelta. Kotitiedekunnan dosentti on mahdollista nimittää esitarkastajaksi mikäli tämä työskentelee tiedekunnan ulkopuolella.

Esitarkastaja, vastaväittäjä tai arvosanalautakunnan jäsen ei saa olla väittelijään tai väitöskirjaan tai johonkuhun muuhun asianosaiseen sellaisessa suhteessa, joka voi asettaa hänen puolueettomuutensa kyseenalaiseksi.

Esitarkastajana, vastaväittäjänä tai arvosanalautakunnan jäsenenä ei siten voi toimia esimerkiksi:

  • henkilö, joka on kanssakirjoittajana jossakin väitöskirjan osajulkaisussa,
  • henkilö, jolla on käynnissä olevaa tai väitöskirjaprojektin aikaista tutkimusyhteistyötä väittelijän kanssa,
  • henkilö, jolla on läheistä tutkimusyhteistyötä väitöskirjatyön ohjaajan kanssa väitöskirjan tarkastusta edeltäneen kolmen vuoden ajalta,
  • väittelijän lähisukulainen,
  • väittelijän tai ohjaajan lähiesimies tai -alainen tai
  • väitöskirjan seurantaryhmän jäsen

Väittelijällä on oikeus esittää huomautuksensa esitarkastajien valinnasta. Mikäli joku sinulle ehdotetuista esitarkastajista on mielestäsi esteellinen, on tärkeää, että ilmoitat tästä mahdollisimman pian kotitiedekuntasi jatko-opintopalveluihin sekä ohjaajallesi ja vastuuhenkilöllesi, jotta ohjaajasi tai vastuuhenkilösi voi etsiä tilalle jonkun muun. Mikäli olet epävarma siitä, onko ehdotettu esitarkastaja esteellinen, kysy varmistusta tiedekuntasi jatko-opintopalveluista.

Esitarkastuslausunto

Esitarkastajat antavat yhdessä tai erikseen tiedekunnalle lausuntonsa, jossa he joko

  • puoltavat väitösluvan myöntämistä käsikirjoitukselle nykyasussaan tai pienin, ohjaajan hyväksyttävissä olevin korjauksin, tai
  • toteavat käsikirjoituksen puutteet siinä määrin vakaviksi, ettei väittelylupaa ole mahdollista puoltaa.

Saat lausunnot tietoosi ennen tiedekuntaneuvoston kokousta ja sinulla on halutessasi oikeus esittää niistä kirjallinen vastine, mikäli katsot, että lausunnoissa on merkittävästi esitetty aiheetonta kritiikkiä ja haluat tuoda eriävän mielipiteesi julkiseen tietoon.

Lausunnot liitetään tiedekuntaneuvoston sen kokouksen pöytäkirjaan, jossa väittelylupa myönnetään, ja ne ovat sen jälkeen julkisia asiakirjoja.

Lisää tietoa

Esitarkastusta koskevat ohjeet ja linjaukset perustuvat rehtorin päätökseen 498/2017 (Väitöskirjan esitarkastus ja hyväksyminen sekä väitöskirjan yleiset kriteerit).