Järjestyssäännöt | Avoin yliopisto

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

 

Avoimissa yliopisto-opinnoissa tulee noudattaa Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoille laadittuja ohjeita ja sääntöjä siltä osin kuin se on mahdollista. Opiskelija sitoutuu noudattamaan Avoimen yliopiston järjestyssääntöjä samassa yhteydessä, kun hän ilmoittautuu avoimiin yliopisto-opintoihin.  

Avoimen yliopiston opiskelijan oikeusturva opinnoissa

Avoimen yliopiston opiskelijoihin sovelletaan yliopistolain opintosuorituksen arvostelumenettelyä koskevia säännöksiä (YOL 44 § ja 82 §). Nämä säännökset koskevat opiskelijan oikeutta saada tieto arvosteluperusteista, oikeutta tutustua arvosteltuun opintosuoritukseen sekä oikeutta vaatia oikaisua arvosteluun ensin opettajalta ja sitten yliopiston tutkintolautakunnalta (tms. elimeltä). 

Avoimen yliopiston opiskelijalla on oikeus kohtuullisiin mukautuksiin eli yksilöllisiin järjestelyihin pitkäaikaissairauden tai vamman perusteella yliopiston tutkinto-opiskelijoita koskevan ohjeistuksen ja menettelytapojen mukaisesti. Yksilöllisten järjestelyiden myöntäminen edellyttää, että opiskelija ei ole toistuvasti jättänyt käyttämättä myönnettyä yksilöllistä järjestelyä ilman hyväksyttävää syytä. Lue lisää: Yksilöllisillä järjestelyillä lisätukea opiskeluun

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Jokaisella opiskelijalla (ml. tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat, Avoimen yliopiston opiskelijat ja muut opiskelijat) on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ja oikeus tulla kohdelluksi asianmukaisesti. Opiskelijoita tulee kohdella yhdenvertaisesti.  

Jos Avoimen yliopiston opiskelija kokee ongelmia opetuksessa tai vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden kanssa esimerkiksi ryhmätöissä, tulee hänen ottaa ensisijaisesti yhteyttä kurssin opettajaan. Opiskelija voi saattaa kokemansa tai havaitsemansa epäasiallisen käytöksen opetuksessa tai ongelmat oikeusturvansa toteutumisessa myös Avoimen yliopiston muun henkilökunnan tietoon.   
 
Lue lisää: 

Seuraamukset opiskelijan epäasiallisesta käytöksestä 

Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava Avoimen yliopiston opiskelija voidaan määrätä poistumaan tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka yliopiston järjestämästä tilaisuudesta.  
 
Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai yliopistossa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.  

Opettaja voi määrätä poistumaan tilasta.  Avoimen yliopiston toiminnasta vastaava johtaja voi evätä opiskelijan osallistumisen kaikkeen Avoimen yliopiston opetukseen enintään kolmen työpäivän ajaksi. 

Jos opiskelija käyttää yliopiston käyttäjätunnuksia käyttäjäsääntöjen vastaisesti, esimerkiksi käyttäytyy epäasiallisesti sähköisellä oppimisalustalla, asiaan voidaan puuttua Helsingin yliopiston tietojärjestelmien käyttösääntöjen mukaisesti.  

Jos Avoimen yliopiston opiskelija on rikkonut vakavasti yliopiston järjestystä käyttäytymällä häiritsevästi, uhkaavasti tai väkivaltaisesti tai menetellyt toistuvasti vilpillisesti, voidaan hänet jättää hyväksymättä Avoimeen yliopisto-opetukseen määrätylle ajanjaksolle korkeintaan yhdeksi (1) vuodeksi. Kiireellisissä tapauksissa voidaan osallistuminen keskeyttää myös jo alkaneen kurssin osalta. Opiskelijan oman käytöksen vuoksi keskeytyneen kurssin opintomaksua ei palauteta opiskelijalle. 

Väkivaltaisesta käytöksestä tai väkivallalla uhkaamisesta ilmoitetaan yliopiston turvallisuudesta vastaavalle henkilölle. Asiasta voidaan ilmoittaa myös poliisille. 

Asiallisen käytöksen vaatimus 

Jokaisella opiskelijalla on lisäksi oman toimintansa osalta vastuu opiskeluympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskelijan tulee käyttäytyä sekä fyysisessä että verkko-oppimisympäristössä asiallisesti. Muita opiskelijoita, opettajia tai henkilökuntaa ei saa häiritä eikä kohdella muutoin epäasiallisesti.  

Opiskelijan on noudatettava avoimen yliopiston, yksittäisen opettajan ja hallintohenkilökunnan opinnoista antamia määräyksiä ja ohjeita. Lunttaaminen, plagiointi ja muu vilppi opinnoissa on kielletty. 

Lue lisää: