Monitieteiset ympäristöopinnot

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Monitieteinen opiskelu on tärkeää ympäristökysymysten monitahoisen luonteen ymmärtämiseksi ja kestävyyden ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten perusteiden arvioimiseksi. HELSUS tarjoaa luonnontieteellistä, taloustieteellistä sekä humanistis-yhteiskuntatieteellistä opetusta. Kaikille avoin Monitieteinen ympäristöopintokokonaisuus (ENV-440) soveltuu sisällytettäväksi parhaiten kandidaatin tutkintoon ja kokonaisuuden suorittamista suositellaan ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuotena. Opetus järjestetään pääosin suomeksi. Opintokokonaisuutta tarjotaan kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille sekä muiden yliopistojen opiskelijoille JOO-sopimuksella.

Opintokokonaisuuteen voi sisällyttää ympäristöalan kursseja Helsingin yliopiston eri koulutusohjelmista. Opintokokonaisuus koostuu kaikille yhteisestä johdantokurssista Monitieteinen ympäristötutkimus -tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin ENV-104 (5 op) sekä vaihtoehtoisista opintojaksoista. Monitieteisen ympäristöopintokokonaisuuden laajuuden opiskelija voi itse päättää välillä 15–35 op.

Löydät kokonaisuuteen sisällytetyt vaihtoehtoiset opintojaksot lukuvuosille 2020-2022 ympäristötieteiden kandiohjelman tutkintorakenteesta, kokonaisuuden tunnisteella ENV-440

Opintokokonaisuuden rakenne

A Pakolliset opinnot 5 op
ENV-104 Monitieteinen ympäristötutkimus -tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin

B Vaihtoehtoiset opinnot 10-30 op
Valinnaiset opinnot koostetaan opiskelijan oman painotuksen ja kiinnostuksen mukaisesti noudattaen seuraavia vaatimuksia: valitse vähintään 5 op H-sisältöalueesta ja 5 op L-sisältöalueesta niin, että tavoitteenasi oleva opintokokonaisuuden laajuus täyttyy.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot on luokiteltu humanistiseen ja yhteiskuntatieteelliseen sekä luonnontieteelliseen sisältöalueisiin. Kokonaisuus on sisällytetty ympäristötieteiden kandiohjelman tutkintorakenteeseen, josta löytyy kummankin sisältöalueeseen kuuluvat opintojaksot (selaa tutkintorakennetta ja valitse tunniste ENV-440 Monitieteinen ympäristöopintokokonaisuus).

Valitut opintojaksot eivät voi kuulua opiskelijan muihin opintokokonaisuuksiin.

Mo­ni­tie­tei­nen ym­pä­ris­tö­tut­ki­mus - tie­tee­na­lo­jen nä­kö­kul­mia ym­pä­ris­tö­ky­sy­myk­siin ENV-104

Oletko kiinnostunut ympäristökysymyksistä? Kiinnostaako monitieteinen opiskelu ja
ongelmanratkaisu? Näitä kysymyksiä käsitellään Monitieteinen ympäristötutkimus -opintojaksolla.

Kurssin aikana kuulet mielenkiintoisia luentoja eri tieteenaloilta: mitä ja miten ympäristöä tutkii esimerkiksi ekotoksikologia, biogeokemia, estetiikka tai agroekologia? Entä kuinka eri uskonnoissa suhtaudutaan ympäristöön? Luentojen lisäksi kurssilla on luvassa ympäristökatsauksien laadinta ja kurssin yhteistyökumppaneiden kanssa opiskelijoiden valmistelema ja taustoittama paneelikeskustelu. Kurssin voi suorittaa myös erillisenä kurssina, osallistuminen ei edellytä koko MY-opintokokonaisuuden suorittamista.

Ilmoittautuminen Sisussa, kurssikoodi ENV-104. Kurssi opetetaan toisessa periodissa.

Muiden yliopistojen opiskelijoita voidaan ottaa JOO-sopimuksella, myös mahdollista suorittaa Avoimen yliopiston kurssina AYENV-104.

Vaih­toeh­toi­set opin­not

 

ARKISTO

Monitieteisen ympäristökokonaisuuden (ENV-440) vaihtoehtoiset opinnot vuosien 2017-2020 opetussuunnitelman mukaan ovat arkistossa.

Vuosina 2006–2016 vastaava opintokokonaisuus oli Ympäristöalan monitieteinen sivuainekokonaisuus YMS (80100) 25 op. Aiemmat valinnaiset opinnot ovat arkistossa.

HOPS

Helsingin yliopiston opiskelija, joka suunnittelee Monitieteisen ympäristöopintokokonaisuuden suorittamista, voi esimerkiksi sisällyttää tämän kokonaisuuden (ENV-440 / MY) Sisu-järjestelmässä laadittavaan opintosuunnitelmaansa. Keskustele koulutusohjelmasi HOPS-ohjaajan tai vastaavan kanssa siitä, mitä opintojaksoja sisällytät omaan suunnitelmaasi ja minkä laajuisena suoritat kokonaisuuden. Muiden yliopistojen opiskelijat laativat myös vastaavan suunnitelman, alla olevalle lomakkeelle.
 
Ennen ENV-HOPSin laatimista tutustu:

1. Opintokokonaisuuden rakenteeseen
2. Vaihtoehtoisten opintojaksojen listaan

Jos aloitat ENV-440-opintokokonaisuuden kaikille yhteisellä kurssilla ENV-104 Monitieteinen ympäristötutkimus, laadit ENV-440-HOPSin kurssin yhteydessä 2. periodilla.

Jos olet suorittanut tai suunnittelet ympäristöopintoja vaihdossa tai JOO-opintoina Suomessa, lue usein kysytyt kysymykset.

Opintokokonaisuuden arvostelu

Arvostelu

Jos vähintään puolet sivuaineen opintopisteistä on suoritettu kursseilla, jotka on arvosteltu 0–5-asteikolla, MY-opintokokonaisuus arvioidaan asteikolla 0–5. Se lasketaan opintopisteillä painotetun keskiarvon mukaan. Muussa tapauksessa kokonaisuus arvostellaan hyväksytyksi.

Alumnien kokemuksia

Monitieteinen ympäristöopintokokonaisuus tuo ympäristönäkökulmaa erilaisiin yliopistotutkintoihin. Kokonaisuuden on jo suorittanut yli 500 alumnia yhdeksästä eri yliopiston tiedekunnasta ja muista yliopistoista, kuten esimerkiksi Aalto-yliopistosta. Ensimmäinen sivuainekokonaisuus suoritettiin keväällä 2007.

Kaksi alumnia kertoo omista kokemuksistaan

Usein kysytyt kysymykset / FAQ

Ympäristöopintojen opintokokonaisuuden aloit­ta­mi­nen va­ihtoehtoisilla kurs­seil­la

K: Kyselisin vaan, että onko kaikille pakollinen ENV-104 aloituskurssi pakko käydä ennen/samaan aikaan ensimmäisten kurssien kanssa, kun se ei millään mahdu lukujärjestykseeni tänä syksynä. Haluaisin kuitenkin ottaa kokonaisuuden muita kursseja jo ennen aloituskurssin suorittamista.

V: MY-opintokokonaisuuden suorittamista ei tarvitse aloittaa johdantokurssilla ENV-104, vaikka se suotavaa ja helpompaa niin onkin. Mikäli johdantokurssi ei sovi tämän syksyn aikatauluusi, voit aloittaa MYOKin vaihtoehtoisilla opinnoilla. Silloin sinun tulee itsenäisesti tehdä Sisussa suunnitelma opinnoista, jotka suunnittelet liittäväsi MYOKiin. Opintosuunnitelmaa voi myöhemmin tarvittaessa muuttaa, mutta liittämällä opintokokonaisuus Sisussa tehtävään opintosuunnitelmaasi olet kirjautunut MYOK-opiskelijaksi.

Vaih­dos­sa suo­ri­te­tut opin­not

K: Voiko vaihdossa suoritettuja ympäristöaiheisia kursseja sisällyttää kokonaisuuteen? Mikäli kyllä, keneen olisin asian tiimoilta yhteydessä?

V: Vaihdossa suoritetut ympäristöalan opinnot soveltuvat hyvin osaksi MY-opintokokonaisuutta. Voit pyytää vaihdossa tehtyjen ympäristöopintojen sisällyttämistä MYOKiin. Tee sisällyttämishakemus Sisussa ja liitä hakemukseen vaihtoyliopistosi antama (skannattu pdf) opintorekisteriote, jossa opinnot on dokumentoitu, ja kurssisisältöjen lyhyt kuvaus, esim. linkki opintojakson kuvaukseen. Kurssien tulee käsitellä ympäristöteemaa ja ihmisen ja muun luonnon suhdetta jonkin oppiaineen kannalta. Esimerkiksi luonnontieteelliset peruskurssit (lajintuntemus, fysiologia, morfologia jne) eivät kuulu MYOKiin. Sisällyttämisestä päättää vastuuopettaja asiantuntijaryhmän hyväksymien ohjeiden mukaisesti. Hyväksilukemisesta vastaava opettaja.

Va­ihtoehtoisista opin­nois­ta

K: Olen ajatellut ottaa MYOKin sivuaineeksi. Onko mahdollista sisällyttää opintokokonaisuuteen muita valinnaisia ympäristötieteiden opintoja kuin mitä listassa on?

V: Monitieteiseen ympäristöopintokokonaisuuteen ei voi sisällyttää muita kuin vaihtoehtoisten listalla julkaistuja opintojaksoja, poikkeuksena ovat vaihdossa tai JOO-opintoina suoritetut kurssit. Mikäli listalta mielestäsi puuttuu yliopiston tarjoama ympäristöalan kurssi, otathan yhteyttä kokonaisuuden vastuuopettajaan, niin selvitämme asian. Mikäli olet aloittanut opinnot ennen 1.8.2017 eli teet ns. vanhaa tutkintoa ja siihen kuuluvaa sivuainetta YMS, katso seuraava kysymys alla.

YMS-kokonaisuudesta

K: Voiko vielä suorittaa vanhan YMS-kokonaisuuden, jonka olen aloittanut vuonna 2016?

V: Vuosina 2006–2016 Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö HENVI tarjosi Ympäristöalan monitieteisen sivuainekokonaisuuden 25 op (YMS tai ns. HENVI-kokonaisuus, tunniste 80110). YMSin voi edelleen suorittaa 31.7.2020 saakka sen lukuvuoden valinnaisten opintojen luettelon mukaan, jolloin opiskelija aloitti kokonaisuuden suorittamisen. Halutessaan opiskelija voi vaihtoehtoisesti käyttää uudempaa valinnaisten opintojaksojen listaa tai yhdistellä näitä. Aiemmat valinnaiset opinnot on listattu arkistossa. YMSin suorittaja voi halutessaan myös siirtyä suorittamaan MY-opintokokonaisuuden, sillä YMS on yksi joustavan MY:n laajuusvaihtoehdoista. YMSin johdantokurssi Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin (80100) vastaa automaattisesti MY:n johdantokurssia ENV-104 ilman erillistä korvaavuuden hakemista.