Monitieteiset ympäristöopinnot

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Monitieteinen opiskelu on tärkeää ympäristökysymysten monitahoisen luonteen ymmärtämiseksi ja kestävyyden ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten perusteiden arvioimiseksi. HELSUS tarjoaa luonnontieteellistä, taloustieteellistä sekä humanistis-yhteiskuntatieteellistä opetusta. Kaikille avoin Monitieteinen ympäristöopintokokonaisuus (ENV-440) soveltuu sisällytettäväksi parhaiten kandidaatin tutkintoon ja kokonaisuuden suorittamista suositellaan ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuotena. Opetus järjestetään pääosin suomeksi. Opintokokonaisuutta tarjotaan kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille sekä muiden yliopistojen opiskelijoille JOO-sopimuksella.

Opintokokonaisuuteen voi sisällyttää ympäristöalan kursseja Helsingin yliopiston eri koulutusohjelmista. Opintokokonaisuus koostuu kaikille yhteisestä johdantokurssista Monitieteinen ympäristötutkimus -tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin ENV-104 (5 op) sekä vaihtoehtoisista opintojaksoista. Monitieteisen ympäristöopintokokonaisuuden laajuuden opiskelija voi itse päättää välillä 15–35 op.

Ennen 1.8.2017 aloittaneille opiskelijoille (YMS)

Vuosina 2006–2016 Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö HENVI tarjosi Ympäristöalan monitieteisen sivuainekokonaisuuden 25 op (YMS tai ns. HENVI-kokonaisuus, tunniste 80110). YMSin voi edelleen suorittaa 31.7.2020 saakka sen lukuvuoden valinnaisten opintojen luettelon mukaan, jolloin opiskelija aloitti kokonaisuuden suorittamisen. Halutessaan opiskelija voi vaihtoehtoisesti käyttää uudempaa valinnaisten opintojaksojen listaa tai yhdistellä näitä. Aiemmat valinnaiset opinnot on listattu arkistossa. YMSin suorittaja voi halutessaan myös siirtyä suorittamaan MY-opintokokonaisuuden, sillä YMS on yksi joustavan MY:n laajuusvaihtoehdoista. YMSin johdantokurssi Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin (80100) vastaa MY:n johdantokurssia ENV-104.

Opintokokonaisuuden rakenne

A Pakolliset opinnot 5 op
ENV-104 Monitieteinen ympäristötutkimus -tieteenalojen näkökulmia ympäristökysymyksiin

B Vaihtoehtoiset opinnot 10-30 op
Valinnaiset opinnot koostetaan opiskelijan oman painotuksen ja kiinnostuksen mukaisesti noudattaen seuraavia vaatimuksia: valitse vähintään 5 op H-sisältöalueesta ja 5 op L-sisältöalueesta niin, että tavoitteenasi oleva opintokokonaisuuden laajuus täyttyy.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot on luokiteltu seuraaviin sisältöalueisiin ja luokittelu on merkitty vaihtoehtoisten opintojaksojen taulukkoon.

H: Humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen sisältöalue
L: Luonnontieteellinen ja tekninen sisältöalue
H+L: tieteidenvälinen sisältöalue: opiskelija voi päättää kumpaan sisältöalueeseen sijoittaa kurssin (eli käytännössä kaikki opiskelijan valitsemat vaihtoehtoiset opintojaksot voivat olla tieteidenvälisestä sisältöalueesta)

Valitut opintojaksot eivät voi kuulua opiskelijan muihin opintokokonaisuuksiin.

Mo­ni­tie­tei­nen ym­pä­ris­tö­tut­ki­mus - tie­tee­na­lo­jen nä­kö­kul­mia ym­pä­ris­tö­ky­sy­myk­siin ENV-104

Oletko kiinnostunut ympäristökysymyksistä? Kiinnostaako monitieteinen opiskelu ja
ongelmanratkaisu? Näitä kysymyksiä käsitellään Monitieteinen ympäristötutkimus -opintojaksolla.

Kurssin aikana kuulet mielenkiintoisia luentoja eri tieteenaloilta: mitä ja miten ympäristöä tutkii esimerkiksi ekotoksikologia, biogeokemia, estetiikka tai agroekologia? Entä kuinka eri uskonnoissa suhtaudutaan ympäristöön? Luentojen lisäksi kurssilla on luvassa ympäristökatsauksien laadinta ja kurssin yhteistyökumppaneiden kanssa opiskelijoiden valmistelema ja taustoittama paneelikeskustelu. Kurssin voi suorittaa myös erillisenä kurssina, osallistuminen ei edellytä koko MY-opintokokonaisuuden suorittamista.

Ilmoittautuminen WebOodissa, kurssikoodi ENV-104. Kurssi opetetaan toisessa periodissa.

Muiden yliopistojen opiskelijoita voidaan ottaa JOO-sopimuksella, myös mahdollista suorittaa Avoimen yliopiston kurssina AYENV-104.

Vaih­toeh­toi­set opin­not

Vaihtoehtoiset opintojaksot on määritelty joko humanistiseen ja yhteiskuntatieteelliseen (H) tai luonnontieteelliseen ja tekniseen (L) sisältöalueeseen. Opintojakso voi myös olla tieteidenvälinen (H+L), jolloin opiskelija valitsee, kumpaan alueeseen kurssin sijoittaa omassa MY:n HOPSissaan.

Vaihtoehtoiset opintojaksot opiskelija valitsee oman painotuksensa ja kiinnostuksensa mukaisesti ja huomioiden, miten kokonaisuus tukee omaa tutkintoa. Monitieteisen ympäristöopintokokonaisuuden vaihtoehtoisten opintojaksojen valitsemisessa noudatetaan seuraavia vaatimuksia:

1. Opintoja suoritetaan molemmista sisältöalueista väh. 5 op.

2. Valitut opintojaksot eivät voi kuulua opiskelijan muihin opintokokonaisuuksiin.

Keskustakampus 2019-20

Sisältöalue Periodi Opintojakso Op.
H 1 Tieteen julkisuus ja tiedeviestintä PVM-V308 5
H 2 Ympäristöpolitiikan perusteet ENV-103 5
H 2 Processes and Flows: Global Processes and Flows in Russia RUS-303 5
H 3 Tiedeviestintä ja asiantuntijuus PVM-604 5
H 3 Ympäristökasvatuksen perusteet EDUYMP101 5
H 3+4 Uskonto, teologia ja ympäristökysymys TUK-2615 5
H 3 tai 3+4 Ympäristöestetiikan perusteet TTK-ES140

Ympäristöestetiikan verkkokurssi AYTTK-ES140

5
H 3 Teoria ja metodit KUMA-AR312,

luentokurssiosio Human-Environment interactions in maritime spaces
ALKU-305

5
H 4 Ilmasto-oikeus OIK-R412, ei lukuvuonna 2019-2020 5
H 4 Monitieteinen ympäristöoikeus OIK-R456, ei lukuvuonna 2019-2020 5

Meilahden kampus 2019-20

Sisältöalue Periodi Opintojakso Op.
H+L Aina Ympäristölääketiede -kirjatentti 5

Kumpulan kampus 2019-20

Sisältöalue Periodi Opintojakso Op.
H 2 Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä MAA-103 5
L 1 Maantiede tieteenalana MAA-101 5
H+L 2 Climate change now ATM302 5
H+L 2 Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä MAA-105 5
H 1 Luonnonjärjestelmät maantieteessä MAA-102 5
L 3 Luonnonvarat ja ympäristö GEOK_104 5
H+L 3-4 Kestävä kemia MFK-K205 5
H+L 3-4 Kestävä kehitys opetuksessa MFK-K303 5
L KL 2020/ 4. periodi Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset FYS2074 5
L 2 Suomen geomorfologia MAA-239 5
L 3-4 Ympäristökemia KEK227 5
L 3 Ympäristöongelmat, fysiikka ja kemia FYS2078 5
L SL 2020 / 2. periodi Biogeografia ja makroekologia MAA-238 5

Viikin kampus 2019-20

Sisältöalue Periodi Opintojakso Op.
H 1-2 Ekosysteemipalveluiden taloudellinen arvottaminen
ME-104
5
H 1-2 Metsäekonomian ja markkinoinnin perusteet ME-012 5
L 1-2 Akvaattisten tieteiden perusteet ENV-311 5
H+L 3 Ekosysteemipalvelut ruuantuotannossa MAAT-205 5
L 1 Kaupunkibiotoopit AGRI-293 5
L 1 Maaperä ja ympäristö MAAT-403
HUOM: esitietovaatimuksena MAAT-021
5
L 1 Suomen luonnonmaisemien kehitys ENV-361 5
L 1 Ympäristömikrobiologia MMB-201 5
H+L 1 Skogsbruk runt Östersjön ME-010 5
H+L 1 Ympäristötaloustieteen johdantokurssi YET-005a 3
H 3 Ympäristöpolitiikka Suomessa ja EU:ssa YET-207 5
H 4 Kulutus, ruoka ja ympäristö YET-016 5
L 2 Boreaalisen metsän rakenne, dynamiikka ja monimuotoisuus ME-212 5
L 2 Ilmastonmuutos ja pohjoiset alueet ECGS-031 5
L 2-3 Kaupunkiekologia ENV-362 5
H 2 Luonnonvarataloustieteen johdantokurssi YET-006 2
H+L 2 Management of environmental problems in aquatic ecosystems ECGS-501 5
H+L 2-4 Tieteidenväliset lähestymistavat ympäristökysymyksissä ENV-365 5
L 3 Ekologian perusteet BIO-104 5
L 3 Maaperätieteen perusteet MAAT-021 5
L 3 Mikrobien monimuotoisuus
MOLE-103A
2
L 3-4 Mikrobien rakenne ja toiminta MOLE-103B 3
H+L 3-4 Global utveckling och miljö ENV-471 5
H+L 3 Ihmisen kytkennät luontoon, ekosysteemeihin ja biogeokemiallisiin kiertoihin ENV-102 HUOM: opetetaan 3. periodissa erikseen sekä suomeksi että ruotsiksi 5
H+L 3 Johdanto luonnonmukaiseen maa- ja elintarviketalouteen MAAT-611 5
L KL 2021 / 4. periodi GIS and RS in environmental and land use applications FOR-259
Esitietoina vaaditaan paikkatietojen perusosaamista.
5
L 4 Kestävä maataloustuotanto: pellolta pöytään ja takaisin MAAT-022 5
H+L 2 Introduction to tropical forestry ME-229 5
H+L KL 2021 / 4. periodi Hyvinvointia puistoista ja puutarhasta -green care 
AGRI-294
5
H+L 4 Vad är hållbar utveckling ENV-472 Toimii myös kielikylpynä 5
L 3 Ympäristöongelmien diagnoosi akvaattisissa ekosysteemeissä ECGS-014 5

Op. =kurssin opintopistemäärä
H = humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen sisältöalue
L = luonnontieteellinen ja tekninen sisältöalue
H + L = monitieteinen kurssi, jonka opiskelija voi sijoittaa joko H- tai L-alueeseen MYOK-opintosuunnitelmassaan
SL= syyslukukausi
KL= kevätlukukausi

ARKISTO

Vuosina 2006–2016 vastaava opintokokonaisuus oli Ympäristöalan monitieteinen sivuainekokonaisuus YMS (80100) 25 op. Aiemmat valinnaiset opinnot ovat arkistossa.

HOPS

Opiskelija, joka suunnittelee Monitieteisen ympäristöopintokokonaisuuden suorittamista, laatii MY-HOPSin, joka on suunnitelma opintojaksoista, joista koostat MY-opintokonaisuuden. MY-HOPSista kannattaa keskustella oman koulutusohjelman HOPS-ohjaajan tai vastaavan kanssa. Ennen MY-HOPSin laatimista tutustu:

1. Opintokokonaisuuden rakenteeseen
2. Vaihtoehtoisten opintojaksojen listaan

Jos aloitat MY-opintokokonaisuuden kaikille yhteisellä kurssilla ENV-104 Monitieteinen ympäristötutkimus, laadit MY-HOPSin kurssin yhteydessä 2. periodilla.

Jos olet suorittanut tai suunnittelet ympäristöopintoja vaihdossa tai JOO-opintoina Suomessa, lue usein kysytyt kysymykset.

Täytetty MY-HOPS lomake toimitetaan sähköpostin liitteenä ENV-104 kurssin koordinoivalle opettajalle Casimir Schauman (at Helsinki.fi).

Opintokokonaisuuden rekisteröinti

Kun olet suorittanut kaikki MY-HOPSin mukaiset kurssit ja ne on kirjattu opintorekisteriin, tulee MY-kokonaisuus kirjata opintorekisteriin. Toimi näin:

1. Tarkasta, että olet suorittanut kaikki ne kurssit, jotka haluat sisällyttää MY-opintokokonaisuuteen. Kursseja ei voi lisätä kokonaisuuteen rekisteröinnin jälkeen.

2. Täytä MY-opintokokonaisuuden rekisteröintilomake

Samalla lomakkeella voi hakea rekisteröinnin sekä MY-opintokokonaisuuteen ENV-440 että vanhaan YMS-kokonaisuuteen 80100. Jos olet aloittanut ennen 1.8.2017 ja teet YMS-kokonaisuutta, lue usein kysytyt kysymykset.

3.Palauta täytetty lomake MY:n vastuuopettajalle sähköpostin liitteenä.

4. Tarkasta, että kokonaisuusmerkintä ilmestyy viimeistään kahden viikon kuluessa opintorekisteriotteellesi.

Arvostelu

Jos vähintään puolet sivuaineen opintopisteistä on suoritettu kursseilla, jotka on arvosteltu 0–5-asteikolla, MY-opintokokonaisuus arvioidaan asteikolla 0–5. Se lasketaan opintopisteillä painotetun keskiarvon mukaan. Muussa tapauksessa kokonaisuus arvostellaan hyväksytyksi.

Alumnien kokemuksia

Monitieteinen ympäristöopintokokonaisuus tuo ympäristönäkökulmaa erilaisiin yliopistotutkintoihin. Kokonaisuuden on jo suorittanut yli 500 alumnia yhdeksästä eri yliopiston tiedekunnasta ja muista yliopistoista, kuten esimerkiksi Aalto-yliopistosta. Ensimmäinen sivuainekokonaisuus suoritettiin keväällä 2007.

Kaksi alumnia kertoo omista kokemuksistaan

Usein kysytyt kysymykset / FAQ

Ympäristöopintojen opintokokonaisuuden aloit­ta­mi­nen va­ihtoehtoisilla kurs­seil­la

K: Kyselisin vaan, että onko kaikille pakollinen ENV-104 aloituskurssi pakko käydä ennen/samaan aikaan ensimmäisten kurssien kanssa, kun se ei millään mahdu lukujärjestykseeni tänä syksynä. Haluaisin kuitenkin ottaa kokonaisuuden muita kursseja jo ennen aloituskurssin suorittamista.

V: MY-opintokokonaisuuden suorittamista ei tarvitse aloittaa johdantokurssilla ENV-104, vaikka se suotavaa ja helpompaa niin onkin. Mikäli johdantokurssi ei sovi tämän syksyn aikatauluusi, voit aloittaa MYOKin vaihtoehtoisilla opinnoilla. Silloin sinun tulee itsenäisesti tehdä suunnitelma opinnoista, jotka suunnittelet liittäväsi MYOKiin, eli MYOK-HOPS. HOPSia voi myöhemmin tarvittaessa muuttaa, mutta tekemällä MYOK-HOPSin olet kirjautunut MYOK-opiskelijaksi.

Vaih­dos­sa suo­ri­te­tut opin­not

K: Voiko vaihdossa suoritettuja ympäristöaiheisia kursseja sisällyttää kokonaisuuteen? Mikäli kyllä, keneen olisin asian tiimoilta yhteydessä?

V: Vaihdossa suoritetut ympäristöalan opinnot soveltuvat hyvin osaksi MY-opintokokonaisuutta. Voit pyytää vaihdossa tehtyjen ympäristöopintojen sisällyttämistä MYOKiin. Lähetä MYOKin vastuuopettajalle vaihtoyliopistosi antama (skannattu pdf) opintorekisteriote, jossa opinnot on dokumentoitu, ja kurssisisältöjen lyhyt kuvaus, esim. linkki opintojakson kuvaukseen. Kurssien tulee käsitellä ympäristöteemaa ja ihmisen ja muun luonnon suhdetta jonkin oppiaineen kannalta. Esimerkiksi luonnontieteelliset peruskurssit (lajintuntemus, fysiologia, morfologia jne) eivät kuulu MYOKiin. Sisällyttämisestä päättää vastuuopettaja asiantuntijaryhmän hyväksymien ohjeiden mukaisesti. Hyväksilukemisesta vastaava opettaja.

Va­ihtoehtoisista opin­nois­ta

K: Olen ajatellut ottaa MYOKin sivuaineeksi. Onko mahdollista sisällyttää opintokokonaisuuteen muita valinnaisia ympäristötieteiden opintoja kuin mitä listassa on?

V: Monitieteiseen ympäristöopintokokonaisuuteen ei voi sisällyttää muita kuin vaihtoehtoisten listalla julkaistuja opintojaksoja, poikkeuksena ovat vaihdossa tai JOO-opintoina suoritetut kurssit. Mikäli listalta mielestäsi puuttuu yliopiston tarjoama ympäristöalan kurssi, otathan yhteyttä kokonaisuuden vastuuopettajaan, niin selvitämme asian. Mikäli olet aloittanut opinnot ennen 1.8.2017 eli teet ns. vanhaa tutkintoa ja siihen kuuluvaa sivuainetta YMS, katso seuraava kysymys alla.

YMS-kokonaisuudesta

K: Voiko vielä suorittaa vanhan YMS-kokonaisuuden, jonka olen aloittanut vuonna 2016?

V: Vuosina 2006–2016 Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö HENVI tarjosi Ympäristöalan monitieteisen sivuainekokonaisuuden 25 op (YMS tai ns. HENVI-kokonaisuus, tunniste 80110). YMSin voi edelleen suorittaa 31.7.2020 saakka sen lukuvuoden valinnaisten opintojen luettelon mukaan, jolloin opiskelija aloitti kokonaisuuden suorittamisen. Halutessaan opiskelija voi vaihtoehtoisesti käyttää uudempaa valinnaisten opintojaksojen listaa tai yhdistellä näitä. Aiemmat valinnaiset opinnot on listattu arkistossa. YMSin suorittaja voi halutessaan myös siirtyä suorittamaan MY-opintokokonaisuuden, sillä YMS on yksi joustavan MY:n laajuusvaihtoehdoista. YMSin johdantokurssi Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin (80100) vastaa automaattisesti MY:n johdantokurssia ENV-104 ilman erillistä korvaavuuden hakemista.