Ohjauksen käytännöt ja ohjaussuunnitelma tohtorikoulutuksessa

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Ohjaus on tärkeä osa tohtorikoulutusta ja tohtoriksi valmistumista. Jokaisella väitöskirjatutkijalla on ainakin yksi ohjaaja, joka auttaa tutkimuksen tieteellisen sisällön kanssa, sekä tukee muutenkin väitöskirjatutkijan kasvua itsenäiseksi tutkijaksi. Vahvana suosituksena – ja monissa tohtoriohjelmissa myös vaatimuksena – on vähintään kaksi ohjaajaa, joista ainakin toinen on työsuhteessa väitöskirjatutkijan kotitiedekuntaan. Kahden ohjaajan suosituksella pyritään varmistamaan ohjauksen riittävyys kaikissa tilanteissa.

Opintojen alkuvaiheessa uusi väitöskirjatutkija rakentaa tiedeyhteisön tuella itselleen toimivan tutkimuksen työtavan. Väitöskirjatutkijana sinulla on oikeus saada tasokasta ja asiantuntevaa ohjausta. Sekä sinulla että ohjaajallasi on kuitenkin myös velvollisuuksia hyvän ohjaussuhteen luomisessa ja ylläpitämisessä.

Ohjattavan velvollisuudet pähkinänkuoressa

 • Väitöskirjan tekeminen on iso projekti, johon vaati pitkällistä sitoutumista. Sinulla on tohtoriopintojesi aikana oikeus saada neuvontaa ja ohjausta, mutta viime kädessä olet itse vastuussa tutkintosi suorittamisesta.
 • Hyvän ohjaussuhteen ylläpitäminen vaatii sovituista päivämääristä kiinnipitämistä sekä ohjaajan pitämistä ajan tasalla tutkimustyösi etenemisestä. Keskustele aina ohjaajan kanssa mahdollisista väitöskirjatyötä viivästyttävistä seikoista, olivat ne sitten henkilökohtaisia syitä tai vastoinkäymisiä tutkimuksen toteuttamisessa. Ohjaajan on voitava suunnitella ajankäyttönsä joutumatta arvailemaan viivästyksen syitä tai kestoa.
 • Ole aktiivinen palautteen ja neuvojen pyytämisessä sekä ota saamasi kommentit huomioon tutkimuksessasi ja opinnoissasi.
 • Perehdy hyviin tieteellisiin käytäntöihin sekä yleisiin ja oman tieteenalasi eettisiin sääntöihin.
 • Ota heti opintojesi alussa selvää tohtoriohjelmasi tutkintovaatimuksista ja pidä huolta, että suoritat vaadittavat opinnot annettuun määräaikaan mennessä. Useimmissa tohtoriohjelmissa tämä tarkoittaa sitä, että tutkintoon vaadittavat opinnot tulee olla suoritettuna siihen mennessä, kun jätät väitöskirjan esitarkastukseen.  Tee opintosuunnitelma ja pidä esimerkiksi Thessassa jatkuvasti kirjaa tehdyistä suorituksista – näin pysyt itsekin parhaiten jatkuvasti kartalla siitä, mitä olet jo tehnyt ja mitä sinun on vielä tehtävä.
 • Ohjaajalla on suuri rooli siinä, että pääset osaksi sekä oman tieteenalasi yhteisöä että laajempaa tiedeyhteisöä. Sinun on kuitenkin oltava myös itse aktiivinen. Osallistu alasi konferensseihin, työpajoihin ja muihin tapahtumiin. Ota selvää minkälaisia kursseja ja tapahtumia tohtoriohjelmasi ja tutkijakoulu järjestävät ja osallistu toimintaan aktiivisesti. Aktiivinen osallistuminen auttaa sinua luomaan tulevaisuuden kannalta tärkeitä verkostoja ja samalla saat tiedeyhteisöltä vertaistukea väitöskirjatutkimuksen etenemiseen.
 • Lukuvuosi-ilmoittautuminen on jokaisen opiskelijan velvollisuus. Jos jätät ilmoittautumatta vuosittaisena ilmoittautumisaikana, menetät opinto-oikeutesi.
 • Velvollisuutesi on järjestää seurantaryhmän kokous vähintään kerran vuodessa. Jos teet väitöskirjaasi tutkimusryhmässä, olet myös vastuussa siitä, että teet oman osasi tutkimusryhmässä.

Ohjaajan velvollisuudet pähkinänkuoressa

 • Ohjaaja vastaa siitä, että saat riittävää ja asiantuntevaa ohjausta itsenäiseen työskentelyyn. Jos on tarpeen, voitte yhdessä ohjaajasi kanssa miettiä myös sopivia henkilöitä lisäohjaajiksi.
 • Ohjaajan tulee antaa säännöllisesti palautetta väitöstutkimuksestasi. Tapaamisten rytmistä ja siitä, mitä sinä ja ohjaajasi sitoudutte tekemään ennen sovittua tapaamista, on hyvä sopia osana opintojen alussa tehtävää ohjaussuunnitelmaa (ohjaussopimus).
 • Ohjaajan velvollisuus on kertoa sinulle hyvissä ajoin, jos odotettavissa on isoja muutoksia ohjauksen saatavuudessa.
 • Ohjaajan tulee rohkaista ja kannustaa sinua tutkimuksessasi ja opinnoissasi. Tähän kuuluu muun muassa kannustaminen tieteellisten artikkeleiden kirjoittamiseen ja tieteellisten esitelmien pitämiseen.
 • Ohjaajan tehtävänä on myös osaltaan varmistaa, että olet tietoinen mahdollisista eettisistä tai lainopillisista seikoista, jotka liittyvät tutkimustyöhösi.
 • Ohjaaja tukee kiinnittymistäsi tieteelliseen yhteisöön. Hän voi muun muassa kertoa alasi tärkeimmistä konferensseista ja neuvoa sopivien yhteistyökumppaneiden löytämisessä.
 • Ohjaaja neuvoo sinua myös opintosuunnitelman laatimisessa ja päivittämisessä. Hänen tulee myös keskustella kanssasi tulevaisuudensuunnitelmistasi ja uravaihtoehdoistasi.
 • Ohjaaja tukee sinua rahoituksen hakemisessa auttamalla sopivien rahoituslähteiden kartoittamisessa ja kirjoittamalla tarvittaessa suosituksia. Jos tarvitset suosituksen, muistathan pyytää sellaista hyvissä ajoin ennen asetettua määräaikaa.

Ohjaussuunnitelma

Jokaisen tohtoriopiskelijan on syytä tehdä heti opintojen alussa ohjaajien kanssa ohjaussuunnitelma (kutsutaan usein myös ohjaussopimukseksi), jossa määritellään kaikkien osapuolien oikeudet ja velvollisuudet ja sovitaan esimerkiksi ohjaajien vastuunjaosta ja tapaamisten määrästä. Ohjaussuunnitelmaa on hyvä päivittää säännöllisesti tilanteiden muuttuessa. Ohjaussuunnitelmat tehdään tohtoriopintojen suunnitteluun ja seurantaan tarkoitetussa sähköisessä Thessa-järjestelmässä.

Vastuuhenkilö

Ohjaajien lisäksi jokaiselle uudelle tohtoriopiskelijalle nimetään vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö on oman kotitiedekuntasi professori tai tiedekuntaan työsuhteessa oleva dosentti, joka tuntee hyvin Helsingin yliopiston tohtorikoulutusta koskevat säännöt ja käytännöt.

Vastuuhenkilön tehtävänä on osaltaan huolehtia ohjausjärjestelyjen jatkuvuudesta ja auttaa sinua esimerkiksi uuden ohjaajan löytämisessä, jos nykyinen ohjaajasi jostain syystä joutuu luopumaan ohjaustehtävästä. Vastuuhenkilö auttaa sinua myös tarvittaessa perehtymään tohtorikoulutuksen sääntöihin ja väitöskirjan tarkastusprosessiin. Joissakin tohtoriohjelmissa vastuuhenkilö hyväksyy tutkintoosi sisällytettävät opinnot. Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu myös aikanaan esittää tiedekunnalle väitökselle nimettäviä esitarkastajia ja vastaväittäjää.

Vastuuhenkilön tehtävä ei sisällä varsinaista ohjausvelvollisuutta, mutta vastuuhenkilöksi voidaan nimetä myös joku ohjaajistasi, jos ohjaajasi täyttää vastuuhenkilön tehtävän edellytykset. Tällöin tehtävään nimetty henkilö toimii kaksoisroolissa ohjaajanasi ja opintojesi vastuuhenkilönä.

 

Ohjauksen vastuunjako

Tohtoriohjelma, tieteenala ja tiedeyhteisö osallistuvat laajasti väitöskirjan ohjaukseen. Osallistujien vastuunjako on seuraava:

 • Väitöskirjatutkijalta edellytetään oma-aloitteisuutta ohjauksen suhteen.
 • Jokaisella väitöskirjatutkijalla on ainakin yksi ohjaaja, joka auttaa tutkimuksen tieteellisen sisällön kanssa, sekä tukee muutenkin kasvua itsenäiseksi tutkijaksi. Vahvana suosituksena – ja monissa tohtoriohjelmissa myös vaatimuksena – on vähintään kaksi ohjaajaa, joista ainakin toinen on työsuhteessa väitöskirjatutkijan kotitiedekuntaan.
 • Mahdolliset muut ohjaajat vastaavat ohjauksesta erityisesti väitöskirjatyön substanssin näkökulmasta.
 • Tohtoriohjelman henkilökunta ja tohtoriohjelman johtoryhmä tukevat tarvittaessa ohjaussuhteen ongelmien ratkaisussa.
 • Tukipalvelut: tohtorikoulutuksen palveluiden henkilökunta tukee ja neuvoo opiskelijaa ja tarvittaessa myös ohjaajia tohtoriopintojen sekä väitöksen käytännön järjestelyissä.

Ohjaajalle ohjaus on yleensä vain yksi lukuisista akateemisesta velvoitteista. Ohjattavan on siis hyvä valmistautua tapaamisiin huolella. Esimerkiksi tapaamisten materiaalit on tärkeää toimittaa ohjaajalle sovitusti, jotta hänelle jää aikaa valmistautua.

Ohjaajalle on oltava selvää, että ohjattava on yleensä ensikertalainen tutkimuksen teossa. Kokenut ohjaaja pitääkin huolen siitä, että väitöskirjatutkijan pahimmat aloittelijan virheet osoitetaan selkeästi ja hyvissä ajoin.

Ohjaus voidaan järjestää myös siten, että ohjaajia on useammalta tieteenalalta, muista tiedekunnista tai yliopistoista, tai yliopiston ulkopuolisista asiantuntijaorganisaatioista. Ulkopuolisten ohjaajien kohdalla tulee noudattaa oman tohtoriohjelman käytäntöjä ja sopia ohjaussuhteen käytännön asioista ennen ohjaajan nimeämistä tehtävään.

Väitöstutkimus on tohtoriopintojen ydin, mutta tutkintoon kuuluu myös oman tieteenalan osaamista ja asiantuntijan taitoja kehittäviä opintoja. Tohtorikoulutuksen kokonaisuudessa myös tutkijakoululla, tohtoriohjelmalla, tiedekunnalla ja tiedeyhteisöllä on omat roolinsa. Tutkijakoulu ja tohtoriohjelmat järjestävät tohtorintutkinnon osaksi soveltuvaa opetusta sekä tiedottavat näistä. Tohtoriohjelman ja kotitiedekunnan neuvontahenkilökunta opastaa tohtorikoulutettavaa tarvittaessa ohjauksen ongelmatilanteiden ja muiden oikeusturvakysymysten varalta.

Sekä ohjaajien että väitöskirjatutkijoiden edellytetään tutustuvan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan verkkosivuilta löytyviin hyvää tieteellistä käytäntöä koskeviin ohjeisiin.

Ohjaussuhteen hyvät käytännöt

Hyvä ohjaussuhde voi rakentua monin tavoin. Ohjaustutkimus ja -perinne ovat kuitenkin nostaneet esiin seuraavia hyvän ohjauksen periaatteita:

 • Väitöskirjatutkijan on tärkeää löytää paikkansa yhteisöstä ja kokea olevansa työstään vastuussa jollekulle.
 • On olennaista, että väitöskirjatutkijalle selviää jo opintojen alkuvaiheessa minkä laatuisesta työskentelystä on kyse.
 • Väitöskirjatutkija saa säännöllisesti palautetta edistymisestään.
 • Tutkimuksen tekeminen ja tieteellinen kirjoittaminen ovat taitoja, joiden oppiminen vaatii harjoittelua. Molempiin tulee harjaantua jo alusta alkaen. Näkemys, että väitöskirjan voi tehdä mielessään valmiiksi ja sitten lopuksi vain kirjoittaa sen paperille, on ohjaustutkimuksessa osoittautunut väitöstyön valmistumisen kannalta erittäin vaaralliseksi oletukseksi.

Tutkimuksen tekemisen lisäksi tohtorikoulutuksen tavoitteena on kerryttää myös muita, usein kirjaamattomia taitoja tiedeyhteisössä toimimiseen. Monet taidot ja käytännöt ovat ohjaajalle jo selviöitä. Väitöskirjatutkijan puolestaan on vaikea oppia tiedeyhteisössä toimimisen käytäntöjä kirjoista. Ohjaaja huolehtii siitä, että ohjattava oppii myös tutkijana toimimisen käytännöt: kuinka hakea rahoitusta, kuinka päästä mukaan tieteellisiin konferensseihin, missä on hyvä julkaista ja kuinka käsikirjoitus valmistellaan julkaistavaksi, mitkä ovat tiedeyhteisöön verkostoitumisen käytännöt omalla tieteenalalla.

Muut tavat saada ohjausta

Ohjaukseksi mielletään usein vain ohjaajien kanssa käydyt kahdenkeskiset keskustelut. Itsenäiseen työhön on kuitenkin hyvä hakea ohjausta laajasti. Ohjausta voi hakea esimerkiksi seuraavista:

 • Konferenssit, kongressit, seminaarit ja symposiumit: esitelmä on hyvä rakentaa kommenteille avautuvaksi.
 • Vertaistuki muilta tohtorikoulutettavilta: lukupiirit, keskinäisen kommentoinnin ryhmät ja muut itse sovittavat matalan kynnyksen vertaistuen muodot sopivat hyvin itsenäiseen työhön.
 • Väitöskirjatutkijan seurantaryhmä: seurantaryhmän jäseniltä saat palautetta työn etenemisestä vähintään kerran vuodessa.
 • Tutkintoon kuuluvat opinnot: niistä saatu palaute ohjaa myös väitöstutkimuksen rakentumista.
 • Muiden alojen opiskelijat tai ystävät: tekstin ymmärrettävyyteen voi saada hyviä huomioita myös tutkimukseen perehtymättömältä.

Ohjauksen kokonaisuudesta tulee keskustella säännöllisesti ohjaajien kanssa.

Tutkimustyön luonteen vuoksi on tärkeää asettaa väitöstutkimuksen etenemis- ja valmistumisaikataulu heti opintojen alussa. Erityisesti alkuvaiheessa on myös olennaista seurata aikataulun toteutuvuutta.