Väitöskirjan ohjauksen ongelmatilanteet

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Toimiva ohjaussuhde on tärkeä väitöskirjatyösi ja valmistumisesi kannalta. Jos koet, että sinun ja ohjaajasi toiveet tai tavoitteet eroavat toisistaan tai ohjaussuhteessasi tulee eteen muita seikkoja, jotka hankaloittavat merkittävästi väitöskirjatyötäsi, asia on hyvä hoitaa kuntoon mahdollisimman pian.

Mistä saan apua?

Jokaisessa ohjaussuhteessa esiintyy suurempia tai pienempiä ongelmia. Ensisijaisesti on hyvä selvittää huolellisesti, että kyse ei ole väärinkäsityksestä. Monet ristiriitaisista odotuksista johtuvat ongelmat voidaan selvittää ohjaajan ja ohjattavan välisissä keskusteluissa. On tärkeää, että keskustelet ohjaajasi kanssa avoimesti ja selkeästi toiveistasi ja tavoitteistasi ohjauksen suhteen ja sovit käytännön asioista niiden toteuttamiseksi. On hyvä myös ymmärtää, että ohjaajallasi voi olla eri näkemys ohjauksen tavoitteista ja käytännön seikoista.

Joskus voi käydä niin, että ohjaussuhteessasi on ongelmia, jotka eivät ratkea pelkästään ohjaajan kanssa puhumalla. Tällöin on hyvä hakea ongelmaan ratkaisua ulkopuolisen henkilön avulla. Tällaisissa tilanteissa voit olla yhteydessä mahdolliseen seurantaryhmääsi ja/tai tohtoriohjelmasi suunnittelijaan. Tutustu ensin ohjauksen ongelmatilanteita koskevaan prosessikuvaukseen sekä ohjaussuhteen osapuolten vastuihin ja velvollisuuksiin. Vastuuhenkilösi ja tohtoriohjelmasi johtoryhmä ovat myös osaltaan vastuussa ohjausjärjestelyistä, joten voit halutessasi olla yhteydessä myös suoraan heihin. Yliopistossa työsuhteessa olevat voivat olla myös yhteydessä omaan esihenkilöönsä.

Kaikissa tilanteissa tärkeintä on, että et jää yksin ongelman kanssa. Vaikka et olisi vielä aivan varma tarvitsetko apua tilanteen ratkaisemiseen, voit aina ottaa yhteytä tohtoriohjelmasi suunnittelijaan ja keskustella asiasta luottamuksellisesti. Kaikki ongelmatilanteet ohjauksessa otetaan vakavasti ja niihin pyritään löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu nopeasti, jotta väitöskirjatyösi ei turhaan viivästy. Tohtoriohjelmasi johtoryhmä seuraa tilannetta ja varmistaa, että tarvittavat toimenpiteet ongelmien purkamiseen on aloitettu ja että ne tuottavat tulosta.

Mistä ohjaaja saa apua?

Myös ohjaaja voi kääntyä tohtoriohjelman suunnittelijan tai johtoryhmän puoleen ongelmatilanteissa. Yliopistossa työsuhteessa olevat voivat olla myös yhteydessä omaan esihenkilöönsä. Myös ohjaajien on hyvä tutustua ongelmatilanteita koskevaan prosessikuvaukseen sekä ohjaussuhteen osapuolten vastuihin ja velvollisuuksiin.

Ohjaussuhde ammatillisena suhteena

Ohjaus on hierarkkinen, ammatillinen työsuhde, jossa molemmat osapuolet kunnioittavat toistensa yksityisyyden rajoja. Työsuhteen luonteeseen kuuluu asiallinen käytös ja toiminta puolin ja toisin. Ohjaajalla ei ole vastuuta väitöskirjatutkijan elämästä yliopiston ulkopuolella.

Tasa-arvo, epäasiallinen kohtelu, kiusaaminen ja häirintä

Ohjattavia kohdellaan tasapuolisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että ohjattavia ei syrjitä esimerkiksi sukupuolen, syntyperän tai iän johdosta. Opintojen puitteet pyritään järjestämään siten, että erilaiset lähtökohdat eivät estä tutkinnon suorittamista. Yliopisto ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua, kiusaamista tai häirintää. Yliopisto on julkaissut linjaukset epäasiallisen kohtelun ja häirinnän ehkäisemiseksi. Lisätietoa linjauksista löydät epäasiallista kohtelua ja häirintää koskevasta ohjeesta.

Tyypillisiä ohjauksen ongelmatilanteita

Ohjaussuhteessa saattaa ilmetä ongelmia esimerkiksi seuraavilla alueilla:

  • Opintojen viivästyminen: Mikäli asetettujen tavoitteiden toteuttamisessa ilmenee ongelmia, on tilanne kartoitettava.
  • Odotukset: osapuolet eivät ole keskustelleet siitä, mitä kukin ohjauksella ymmärtää ja siltä odottaa, tai heidän odotuksensa ovat ristiriitaiset.
  • Tapaamiset: jompikumpi on tyytymätön tapaamisten määrään tai toivoisi toisen valmistautuvan paremmin tapaamisiin.
  • Palaute: opiskelija toivoisi perusteellisempaa palautetta tai ohjaaja on tyytymätön siihen, miten opiskelija ottaa palautteen huomioon.
  • Linjaratkaisut: ohjaaja ja opiskelija eivät pääse yhteisymmärrykseen ratkaisuista tai eivät pysty viestimään, mitä toiselta odottavat. Myös useamman ohjaajan keskenään poikkeavat linjaukset saattavat vaikeuttaa työn etenemistä.
  • Ristiriidat tieteellisessä tutkimustyössä: näkemyserot tutkimuksen tieteellisestä sisällöstä, viitekehyksestä tai toteuttamisesta.