Oikeustieteellisen tiedekunnan valinnaiset opinnot

Alla on kerrottu tiedekunnan valinnaisista opinnoista, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman ja tiedekunnan omat opiskelijat. Lisätietoa kokonaisuuksista löydät WebOodista.

Tietoa mahdollisista rajoituksista oman tutkintosi valinnaisiin opintoihin löydät WebOodista koulutusohjelmasi opinto-oppaasta tai ohjeesta Tutkintoni rakenne ja laajuus.

Sivuaineopintojen suoritusoikeus 31.7.2020 saakka

Opintojaksojen suoritusoikeus sivuaineopiskelijoille oikeustieteellisessä tiedekunnassa 31.7.2020 saakka

Helsingin yliopiston muun tiedekunnan opiskelija voi hakea opinto-oikeutta oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin koulutusohjelmien opetussuunnitelmiin sisältyviin enintään kuuteen aineopintojaksoon. Uudessa oikeusnotaarin koulutusohjelmassa on pakollisten aineopintojen opintojaksot koottu temaattisiin opintokokonaisuuksiin pedagogisista ja sisällöllisistä syistä. Lähtökohtaisesti valinnaisten aineopintojaksojen suorittamisen edellytyksenä on ao. oppiaineen pakollisten aineopintojen suorittaminen. Valinnaisia opintojaksoja voi suorittaa sivuaineopintoina yhdessä oppiaineessa. Tiedot kullekin opintojaksolle vaadittavista taustatiedoista ja taidoista löytyvät tiedekunnan koulutusohjelmien opinto-oppaista weboodissa. Koulutusohjelmien yleis-, kieli- ja perusopintoihin tai käytännön taitojen kursseille ei myönnetä lainkaan opinto-oikeuksia.

Suoritusoikeutta ei voida myöntää, mikäli sivuaineopinto-oikeutta hakevalla opiskelijalla ei rekisteriotteen mukaan ole suoritettuna vähintään 60 op oman pääaineensa tai tiedekuntansa opintoja. Hakemuksen liitteeksi edellytetään opiskelijan pääaineen professorin lausunto opintojen liittymisestä ja sopimisesta opiskelijan tutkintoon tai vastaava muu selvitys em. perusteiden täyttymisestä. Hakemuksen liitteenä tulee olla opintosuoritusote.

Vaihto-opiskelijat voivat suorittaa opintoja max. 15 op / lukukausi. Vaihto-opiskelijan tulisi opiskella vähintään puolet vaihdon aikana suoritetuista opinnoista hänen Helsingin yliopiston osoittamassa tiedekunnassa.

Myönteisen päätöksen edellytyksenä ovat oppiaineen opetusresurssit sekä hakijan edellytykset selviytyä opinnoista. Kaikki oppiaineet (mm. rikosoikeus) eivät resurssisyistä myönnä oikeutta suorittaa sivuaineopintoja. Suoritusoikeuden myöntää dekaani. Opinto-oikeus myönnetään lähtökohtaisesti vain 31.7.2020 saakka.

Suoritusoikeuden saaneen on ilmoittauduttava opintojaksolle weboodin kautta. Opintojaksolle, jolle on rajattu osallistumismäärä, opintojakson vastuuopettaja voi karsintatilanteessa antaa etusijan tiedekunnan omille opiskelijoille.

Kansainvälisen oikeuden oppiaineessa voidaan myöntää opinto-oikeuksia niin, että niistä muodostuu 15 op laajuinen opintokokonaisuus, joka koostetaan koodille OIK-IL515. Opintokokonaisuutta varten sekä haetaan että suoritetaan ensin opintojakso Principles of International Law (4 op) sekä lisäksi 1 op laajuinen erillinen suoritus. Tarkemmat ohjeet erillisen suorituksen tekemiseksi tulee pyytää em. opintojakson vastuuopettajalta. Sivuaineopiskelijoille tarjottava 5 op laajuinen suoritus rekisteröidään erillisellä koodilla OIK-IL500 Principles of International Law 5 op. Kansainvälisen oikeuden 15 op kokonaisuutta varten opiskelija hakee myöhemmin erikseen oikeuksia vielä kahteen 5 op laajuiseen valinnaiseen opintojaksoon kansainvälisen oikeuden alaan kuuluvasta opetustarjonnasta (tarkista opinto-oppaasta että kyse on kansainvälisen oikeuden opintojaksosta). Vasta kun 15 op kokonaisuuden opinnot on suoritettu, opiskelija voi hakea lisää oikeuksia, mutta yli 15 op suorituksiin oikeuksia voidaan myöntää rajoitetusti resurssit huomioon ottaen. Kun opintokokonaisuus on suoritettu, pyydä suoritusten koostamista kokonaisuudeksi opintosuoritusrekisteriin laittamalla asiasta pyyntö palveluosoitteeseen porthania-student@helsinki.fi (liitä viestiin tieto saadusta suoritusoikeudesta kansainvälisen oikeuden opintokokonaisuuteen sekä ilmoita suorittamasi kv. oikeuden kurssit).

Sivuaineopintojen suoritusoikeus 1.8.2020 alkaen

Sivuainekokonaisuus 1.8.2020 alkaen

Oikeustieteen sivuainekokonaisuutta suorittamaan valitaan vuosittain enintään 10 opiskelijaa. Tiedekunnalla on valmius kasvattaa kokonaisuuteen otettavien opiskelijoiden määrää 20:een viiden vuoden sisällä sivuainekokonaisuuden käyttöönottamisesta siitä saatujen kokemusten ja hakijoiden määrän perusteella. Ensimmäinen haku järjestetään elokuussa 3-14.8. Haku tapahtuu e-lomakkeen kautta (haku päättynyt). Seuraavan kerran haku sivuainekokonaisuuteen järjestetään keväällä, todennäköisesti huhtikuussa 2021.

Kokonaisuuteen valittavien opiskelijoiden on ennen sivuainekokonaisuutta koskevan hakuajan päättymistä hyväksytysti suoritettava avoimen yliopiston ”Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun 1” -opintojakso (2 op). Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun 1 & 2 voi lukuvuonna 2020-2021 korvata avoimen yliopiston kurssilla AYOIK-101 Johdatus oikeustieteeseen 5 op. Lisäksi sivuainekokonaisuuteen valittavan opiskelijan oman koulutusohjelman perusopintojen keskiarvon tulee olla vähintään 4/5. Jos hakijoita on enemmän kuin sivuainekokonaisuuteen otettavien opiskelijoiden enimmäismäärä, hakijat valitaan oman koulutusohjelmansa perusopintojen keskiarvon perusteella. Suoritusoikeuden myöntää dekaani. Suoritusoikeuden saaneen on ilmoittauduttava opintojaksolle weboodin kautta. Opintojaksolle, jolle on rajattu osallistumismäärä, opintojakson vastuuopettaja voi karsintatilanteessa antaa etusijan tiedekunnan omille opiskelijoille.

Sivuainekokonaisuuden opinnot (25 op) muodostuvat pakollisista ja valinnaisista opinnoista seuraavasti:

OIK-500, Oikeustiede, sivuainekokonaisuus (25 op)

Pakolliset opinnot (10 op)

  • Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun 2 (1 op)
  • Valtiosääntöoikeus (4 op; välikuulustelu + vapaaehtoiset luennot, lisäksi läsnäolo-oikeus pienryhmissä)
  • Sopimusoikeus (5 op; välikuulustelu + vapaaehtoiset luennot, lisäksi läsnäolo-oikeus pienryhmissä)

Valinnaiset opinnot (suoritettava kolme alla mainituista eli 15 op)

  • European Union Law (5 op)
  • Principles of International Law (5 op)
  • Työoikeus (5 op)
  • Rikosoikeus (5 op) (verkko-opetus)
  • Perhe- ja jäämistöoikeus (5 op; välikuulustelu + vapaaehtoiset luennot, lisäksi läsnäolo-oikeus pienryhmissä)
  • Oikeushistoria (5 op)
  • Oikeusteoria (5 op)

Lisäksi Kansainvälisen oikeuden oppiaineessa voidaan myöntää opinto-oikeuksia niin, että niistä muodostuu 15 op laajuinen opintokokonaisuus, joka koostetaan koodille OIK-IL515. Opintokokonaisuutta varten sekä haetaan että suoritetaan ensin opintojakso Principles of International Law (4 op) sekä lisäksi 1 op laajuinen erillinen suoritus. Tarkemmat ohjeet erillisen suorituksen tekemiseksi tulee pyytää em. opintojakson vastuuopettajalta. Sivuaineopiskelijoille tarjottava 5 op laajuinen suoritus rekisteröidään erillisellä koodilla OIK-IL500 Principles of International Law 5 op. Kansainvälisen oikeuden 15 op kokonaisuutta varten opiskelija hakee myöhemmin erikseen oikeuksia vielä kahteen 5 op laajuiseen valinnaiseen opintojaksoon kansainvälisen oikeuden alaan kuuluvasta opetustarjonnasta (tarkista opinto-oppaasta että kyse on kansainvälisen oikeuden opintojaksosta). Vasta kun 15 op kokonaisuuden opinnot on suoritettu, opiskelija voi hakea lisää oikeuksia, mutta yli 15 op suorituksiin oikeuksia voidaan myöntää rajoitetusti resurssit huomioon ottaen. Kun opintokokonaisuus on suoritettu, pyydä suoritusten koostamista kokonaisuudeksi opintosuoritusrekisteriin laittamalla asiasta pyyntö palveluosoitteeseen porthania-student@helsinki.fi (liitä viestiin tieto saadusta suoritusoikeudesta kansainvälisen oikeuden opintokokonaisuuteen sekä ilmoita suorittamasi kv. oikeuden kurssit).

Hakemuksen käsittelyyn varataan 4-6  viikon käsittelyaika.  

Sivuaineopintohakemusten käsittelyä koskevista asioista saat tarvittaessa lisätietoa lähettämällä viestin palveluosoitteeseen porthania-student@helsinki.fi.